EFTERLEVNAD

Måttstock för agerande

För Wanzl innebär efterlevnad att alla medarbetare följer lagar, regelverk och andra etiska standarder och krav som fastställts av företaget. I Wanzls uppförandekod har vi sammanfattat de standarder och värden som gäller för alla Wanzls medarbetare över hela världen.

Ansvarsfullt agerande gentemot medarbetare, kunder, affärspartners, miljön och samhället är en filosofi vi lever efter på Wanzl, och som är tätt förknippad med företagets identitet. Det är framför allt denna pålitlighet som har gjort att Wanzl sedan decennier har kunnat bli världsledande och partner till globala verksamma kunder och affärspartners.

Som familjeföretag är vi intresserade av ett stabilt samarbete med våra affärspartners, baserat på leveransernas och tjänsternas övertygande kvalitet och ett tydligt engagemang för rättvist agerande.

Läs mer om våra standarder och värderingar och ladda ner Wanzls uppförandekod här:

Efterlevnad/uppförandekod Wanzl
Uppförandekod för leverantörer och affärspartners

Visselblåsarsystem

Som högpresterande och värdemedvetet familjeföretag ställer vi höga krav på oss själva. För Wanzl är det av största vikt att lagar och interna regler följs över hela världen. Wanzl tolererar inte överträdelser någonstans i världen och följer alltid upp sådana. För att upptäcka potentiella överträdelser i tid och kunna vidta rätt åtgärder har Wanzl skapat en visselblåsarfunktion som kan användas av både Wanzls medarbetare och affärspartners (nedan kallade ”visselblåsare”). Syftet är att visselblåsarna ska uppmärksamma på missförhållanden för att Wanzl ska kunna minimera skador på ekonomi och anseende i tid.

Det kan t.ex. handla om följande sakförhållanden:

• Mutor/korruption (fördelar ges av Wanzls medarbetare)

• Mottagande av muta/korruption (fördelar ges till Wanzls medarbetare)

• Förmåner för offentliga tjänstemän  

• Förskingring

• Manipulation (valda poster) av årsredovisningen eller den interna rapporteringen

• Brott mot antitrust- och konkurrenslagstiftning

• Överträdelser mot exportkontrollbestämmelser

• Diskriminering på grund av kön, hudfärg, etniskt ursprung, sexuell identitet, funktionsnedsättning, religion eller trosuppfattning

Vem kan visselblåsaren vända sig till?

Visselblåsarna kan i händelse av misstanke vända sig direkt till Wanzl (till exempel till chefen eller Compliance-avdelningen) eller till en rapporteringskanal som drivs av oberoende ombudsmän (mellanhänder) från revisionsbolaget BDO på uppdrag av Wanzl. Anmälningar kan lämnas öppet eller anonymt. Även om visselblåsare vill avslöja sin identitet för ombudsmännen kan ombudsmännen vägra att avslöja vederbörandes identitet för Wanzl, om visselblåsaren så önskar, vilket bidrar till att skydda visselblåsaren. 

Wanzl kommer att granska inkommande anmälningar mycket noggrant och konsekvent följa upp dem. Det gäller även att inte dra förhastade slutsatser och att skydda felaktigt anklagade medarbetare mot ej lämpliga påföljder. Sammantaget handlar det alltså om att få en rättvis process för alla inblandade.

 

För att ta emot anmälningar har BDO utsett följande ombudsmän:

 

Markus Brinkmann, ombudsman

Markus Brinkmann har lång erfarenhet som ombudsman och har genomfört nationella och internationella kriminaltekniska undersökningar. Resultaten har han många gånger presenterat personligen vid styrelse- och efterlevnadsmöten eller vid bolagsstämmor.

Johannes Matschiner, ställföreträdande ombudsman

Johannes Matschiner har erfarenhet som ombudsman och har nationell och internationell expertis inom hantering av kriminaltekniska specialutredningar i Tyskland, Asien och Amerika.

Så här gör du en anmälan till ombudsmännen:

1. Internetplattform


Du kan alltid nå BDO:s ombudsmän via en webbaserad kommunikationsplattform. Om du vill kan du även vara anonym inför BDO:s ombudsmän, men likväl föra en anonym dialog med dem. 

2. Via telefon

Alternativt kan du ringa ombudsmännen på vardagar mellan 9 och 19 (CET) på följande telefonnummer:

Land för visselblåsaren resp. utgående samtal

Telefonnummer
Tyskland  0800-8922222
USA 877 803 5575
Storbritannien 0808 238 9592
Tjeckien  0800 088 808
Norra Kina 
Södra Kina 

10-800-712-2412
10-800-120-2412

Danmark 808 87785

 

3. Per post

Ett annat sätt är att nå ombudsmännen är genom att skicka ett brev till följande adress:

Personligt/strängt konfidentiellt
Markus Brinkmann
Benedict Benz
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg
Tyskland

Observera att denna visselblåsartjänst har upprättats för anmälan av efterlevnadsrelevanta sakförhållanden. Vi ber om förståelse för att vi inte kan ta emot andra ärenden.

 

Fler frågor om regelefterlevnad hos Wanzl

Om du har allmänna frågor om efterlevnad hos Wanzl, frågor om Wanzls uppförandekod eller om du inte är helt säker på vad du ska göra i ett visst fall ska du kontakta efterlevnadschefen för Wanzl-koncernen. Du når ansvarig person för regelefterlevnad på följande sätt:

Wanzl GmbH & Co. Holding KG
Efterlevnadschef
Rudolf-Wanzl-Str. 4
89340 Leipheim
Tyskland

E-postadress: compliance@wanzl.com
Telefonnummer: +49 8221 / 729-6777

Wanzls visselblåsarsystem

Tyska hållbarhetslagen

Ansvar i leveranskedjan – Wanzl-koncernens principförklaring

Lagstiftning kring hållbarhet i leveranskedjan är ett viktigt steg mot en mer ansvarsfull och etisk global ekonomi. Syftet är att säkerställa efterlevnad av mänskliga rättigheter och miljöstandarder i företagens leveranskedjor. I principförklaringen kring hållbarhet i leveranskedjan förbinder sig Wanzl-koncernen formellt till att respektera mänskliga rättigheter.

Wanzl-koncernens principförklaring är mer än bara en formell gest; den är ett offentligt erkännande och fungerar som grund för den systematiska integreringen av hållbarhet i affärsprocesserna. I denna förklaring beskriver vi våra strategier, processer och åtgärder som syftar till att identifiera, förebygga och minska kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöskador i hela leveranskedjan. Detta gör förklaringen till ett centralt verktyg för att stärka vårt ansvar och driva en positiv förändring mot en mer hållbar och rättvis global ekonomi. Det är ett uttryck för vår medvetenhet om att Wanzl vill göra ett viktigt bidrag till främjandet av mänskliga rättigheter och miljöskydd.

Wanzl förbinder sig att respektera mänskliga rättigheter inom hela koncernen. Vi granskar denna förklaring regelbundet, åtminstone en gång om året, och anpassar den vid behov baserat på nya kunskaper.

Principförklaring TYSKA HÅLLBARHETSLAGEN / Declaration of principles SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE ACT

Rapportering i enlighet med § 10 paragraf 2 i tyska hållbarhetslagen (LkSG)

I och med tyska hållbarhetslagen (LkSG) regleras för första gången företagsansvaret för efterlevnad av mänskliga rättigheter i leveranskedjorna juridiskt bindande. Konkret förpliktar LkSG företaget att i sina leveranskedjor beakta mänskliga rättigheter och vissa miljörelaterade hållbarhetsplikter på lämpligt sätt.  Lagen trädde i kraft i Tyskland den 1 januari 2023, den tyska hållbarhetslagen (LkSG). Wanzl GmbH & Co. KGaA omfattas av lagstadgade hållbarhetsplikter på grund av de storleksegenskaper som definieras i lagen.

I enlighet med § 10, stycke 2 LkSG, måste Wanzl GmbH & Co. KGaA lämna en rapport till Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) angående utövandet av dess hållbarhetsskyldigheter. Rapporteringsskyldigheten gäller för första gången för räkenskapsåret 2023. Tidsfrister gäller för inlämning av rapporten. Inom dessa tidsfrister kommer Wanzl att publicera rapporten nedan i enlighet med de lagstadgade skyldigheterna för insyn. Ändringar i rapporteringsskyldigheterna uppstår i samband med lagstiftningsåtgärder, däribland i samband med interaktioner med rapporteringsskyldigheterna för hållbarhet enligt CSRD.