ZGODNOŚĆ

Nowe standardy w handlu

Zgodność w firmie Wanzl oznacza, że wszyscy pracownicy muszą stosować się do przepisów prawa, przyjętych standardów i innych wyznaczonych przez firmę norm oraz wymogów etycznych. Kodeks postępowania firmy Wanzl podsumowuje normy i wartości, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy pracownicy firmy na całym świecie.

Odpowiedzialne zachowanie wobec pracowników, klientów, partnerów biznesowych, środowiska i społeczeństwa to filozofia firmy Wanzl, która stanowi nieodłączny element naszej tożsamości. To przede wszystkim dzięki niezawodności firma Wanzl od dziesięcioleci jest światowym liderem i współpracuje z partnerami biznesowymi i klientami na całym świecie.

Jako firma rodzinna dbamy o stabilną współpracę z naszymi partnerami, która opiera się na odpowiedniej jakości dostaw i usług oraz przestrzeganiu zasad uczciwości.

Aby poznać normy i wartości obowiązujące w naszej firmie, proszę pobrać kodeks postępowania firmy Wanzl:

Zgodność / kodeks postępowania Wanzl
Kodeks dla dostawców i partnerów biznesowych

System informowania

Jako wydajne i zorientowane na wartości przedsiębiorstwo rodzinne stawiamy sobie wysokie wymagania. Przestrzeganie ustawowych wytycznych i wewnętrznych reguł ma przy tym największe znaczenie dla firmy Wanzl. Naruszenia nie są tolerowane przez firmę Wanzl, która konsekwentnie zwalcza je na całym świecie. Aby odpowiednio wcześnie wykryć potencjalne naruszenia i zastosować właściwe środki, firma Wanzl ustanowiła system informowania, z którego mogą korzystać zarówno pracownicy firmy Wanzl, jak i partnerzy biznesowi (zwani dalej „informatorami”). Celem jest zwrócenie uwagi informatorów na nieprawidłowości, aby firma Wanzl mogła w odpowiednim czasie zminimalizować szkody majątkowe i związane z utratą reputacji.

Naruszenia prawa mogą obejmować na przykład następujące kwestie:

• łapownictwo czynne / korupcję (korzyści udzielane przez pracowników firmy Wanzl)

• łapownictwo bierne / korupcję (korzyści udzielane pracownikom firmy Wanzl)

• przekazywanie korzyści urzędnikom publicznym  

• defraudację

• manipulowanie raportami rocznymi lub wewnętrznymi raportami (wybranymi pozycjami)

• naruszenie przepisów antymonopolowych i prawa konkurencji

• naruszenie przepisów kontroli eksportu

• dyskryminację ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, niepełnosprawność, przynależność religijną lub światopogląd

Z kim można się skontaktować?

Informatorzy mogą się zwrócić bezpośrednio do firmy Wanzl (np.do przełożonego lub jednostki ds. zgodności) albo skorzystać z kanału zgłaszania informacji, który jest obsługiwany na zlecenie firmy Wanzl przez niezależnych rzeczników (pośredników) z firmy audytorskiej BDO. Informacje można przekazywać jawnie lub anonimowo. Nawet jeśli informatorzy ujawnią swoją tożsamość rzecznikowi, mogą zażądać, aby rzecznik nie ujawniał jej firmie Wanzl. Jest to ważny wkład w ochronę informatorów. 

Firma Wanzl bardzo uważnie sprawdza przychodzące komunikaty i konsekwentnie je monitoruje. Należy przy tym również unikać wyciągania przedwczesnych wniosków i chronić niesłusznie oskarżonych pracowników przed nieodpowiednimi sankcjami. Należy stosować uczciwe procedury wobec wszystkich zaangażowanych stron.

 

Firma BDO wyznaczyła następujących rzeczników do przyjmowania informacji:

 

Markus Brinkmann, rzecznik praw pracownika

Markus Brinkmann od wielu lat pełni funkcję rzecznika praw pracownika oraz prowadzi krajowe i międzynarodowe dochodzenia sądowe. W wielu przypadkach prezentował wyniki osobiście na posiedzeniach rady nadzorczej / zarządu / działu ds. zgodności lub na zgromadzeniach akcjonariuszy.

Johannes Matschiner, zastępca rzecznika praw pracownika

Johannes Matschiner zdobył doświadczenie jako rzecznik praw pracownika oraz krajowy i międzynarodowy ekspert w realizacji specjalnych badań sądowych w Niemczech, Azji i Ameryce.

Informacje do rzeczników można kierować w następujący sposób:

1. Za pośrednictwem platformy internetowej


Z rzecznikami BDO można skontaktować się w każdej chwili za pośrednictwem internetowej platformy komunikacyjnej. Jeśli sobie Państwo tego życzą, mogą Państwo zachować anonimowość w kontaktach z rzecznikami BDO i prowadzić z nimi anonimowy dialog. 

2. Telefonicznie

Alternatywnie można skontaktować się z rzecznikami w dni robocze w godzinach od 9:00 do 19:00 (CET) telefonicznie pod następującymi numerami:

Kraj informatora lub połączenia wychodzącego

Numer telefonu
Niemcy  0800-8922222
USA 877 803 5575
UK 0808 238 9592
Czechy  0800 088 808
Chiny Północne 
Chiny Południowe 

10-800-712-2412
10-800-120-2412

Dania 808 87785

 

3. Pocztą

Inną opcją skontaktowania się z rzecznikami praw pracownika jest wysłanie listu na następujący adres:

Persönlich/Streng Vertraulich
Herrn Markus Brinkmann
Herrn Benedict Benz
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg
Germany

Należy pamiętać, że niniejszy system informowania o nieprawidłowościach został utworzony, aby zawiadamiać o problemach związanych z przestrzeganiem przepisów. Prosimy o zrozumienie, że inne sprawy mogą nie zostać tutaj przyjęte.

 

Dalsze pytania dotyczące kwestii zgodności w firmie Wanzl

W przypadku ogólnych pytań dotyczących zgodności w firmie Wanzl, kodeksu postępowania firmy Wanzl lub w razie wątpliwości odnoszących się do właściwego postępowania w danym przypadku należy się zwrócić do pełnomocnika Grupy Wanzl ds. zgodności. Kontakt z pełnomocnikiem ds. zgodności:

Wanzl GmbH & Co. Holding KG
Compliance Officer
Rudolf-Wanzl-Str. 4
89340 Leipheim
Niemcy

Adres e-mail: compliance@wanzl.com
Numer telefonu: +49 8221 / 729-6777

System informowania Wanzl

Ustawa o obowiązku zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw – deklaracja zasad Grupy Wanzl

Wprowadzenie obowiązku zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw jest ważnym krokiem w kierunku bardziej odpowiedzialnej i etycznej globalnej gospodarki. Ma to na celu zapewnienie przestrzegania praw człowieka i standardów ochrony środowiska w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw. W deklaracji zasad dotyczących obowiązku zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw Grupa Wanzl formalnie zobowiązuje się do przestrzegania praw człowieka.

Deklaracja zasad Grupy Wanzl jest czymś więcej niż tylko formalnym gestem – stanowi publiczne zobowiązanie i służy jako podstawa do systematycznej integracji obowiązku zachowania należytej staranności w procesach biznesowych. W niniejszej deklaracji przedstawiamy nasze strategie, procesy i działania mające na celu identyfikację, zapobieganie oraz ograniczanie naruszeń praw człowieka i szkód środowiskowych w całym łańcuchu dostaw. W związku z tym deklaracja ta jest kluczowym narzędziem wzmacniającym naszą odpowiedzialność i promującym pozytywne zmiany na rzecz bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej globalnej gospodarki. Jest to wyraz naszej świadomości, że firma Wanzl chce wnieść istotny wkład w promowanie praw człowieka i ochrony środowiska.

Firma Wanzl zobowiązuje się do przestrzegania praw człowieka w całej Grupie. Regularnie, ale nie rzadziej niż raz w roku, przeglądamy niniejszą deklarację zasad i w razie potrzeby dostosowujemy ją do nowych ustaleń.

Deklaracja zasad dotyczących USTAWY O OBOWIĄZKU ZACHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W ŁAŃCUCHU DOSTAW / Declaration of principles SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE ACT

Sprawozdawczość zgodnie z § 10 ust. 2 ustawy o obowiązku zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG)

Ustawa o obowiązku zachowania należytej staranności przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw (LkSG) jest pierwszą prawnie wiążącą regulacją dotyczącą odpowiedzialności przedsiębiorstw za przestrzeganie praw człowieka w łańcuchach dostaw. W szczególności LkSG zobowiązuje przedsiębiorstwa w ich łańcuchach dostaw do przestrzegania w odpowiedni sposób praw człowieka i określonych obowiązków w zakresie należytej staranności związanych z ochroną środowiska.  Ustawa o obowiązku zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) weszła w życie w Niemczech z dniem 01.01.2023 r. Firma Wanzl GmbH & Co. KGaA podlega obowiązkom należytej staranności określonym w ustawie ze względu na zdefiniowane w ustawie cechy wielkości.

Firma Wanzl GmbH & Co. KG ma obowiązek zachowania należytej staranności. KGaA zgodnie z § 10 ust. 2 LkSG musi złożyć sprawozdanie w Federalnym Urzędzie Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA). Obowiązek sprawozdawczy ma zastosowanie po raz pierwszy za rok obrotowy 2023. Obowiązują terminy składania sprawozdań. W tych terminach firma Wanzl zgodnie z ustawowymi obowiązkami opublikuje do wglądu sprawozdanie. Zmiany w obowiązkach informacyjnych wynikają ze środków ustawodawczych, w tym z interakcji z obowiązkami sprawozdawczymi w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD.