SAMSVAR

Målestokk for handling

For Wanzl betyr samsvar at alle medarbeidere følger lovkrav, regulatoriske standarder samt etiske standarder og krav som selskapet selv fastsetter. I Wanzls etiskke retningslinjer har vi sammenfattet standardene og verdiene som gjelder for alle Wanzl-ansatte over hele verden.

Å opptre ansvarlig overfor ansatte, kunder, forretningspartnere, miljøet og samfunnet er en filosofi som hos Wanzl er uadskillelig knyttet til selskapets identitet. Fremfor alt på grunn av denne påliteligheten har Wanzl i flere tiår vært verdensledende og har blitt en forretningspartner og partner for kunder over hele verden.

Som familiebedrift er vi interessert i et stabilt samarbeid med våre forretningspartnere, som er basert på den overbevisende kvaliteten på sine leveranser og ytelser og den klare forpliktelsen til å opptre rettferdig.

Les om våre standarder og verdier, og last ned Wanzls etiske retningslinjer:

Samsvar / Wanzls etiske retningslinjer
Etiske retningslinjer°for leverandører og forretningspartnere

Varslingssystem

Som et sterkt og verdiorientert familieselskap stiller vi høye krav til oss selv. Å overholde juridiske krav og interne regler er svært viktig for Wanzl over hele verden. Brudd tolereres ikke av Wanzl og blir konsekvent fulgt opp, uansett hvor i verden de skjer. For å kunne identifisere potensielle brudd i tide og iverksette de riktige tiltakene har Wanzl etablert et varslingssystem som kan brukes av både Wanzl-ansatte og forretningspartnere (heretter kalt "varslere"). Målet er at varslerne skal gjøre oppmerksom på mangler, slik at Wanzl kan minimere skade på aktiva og omdømme i tide.

Lovbruddene kan for eksempel dreie seg om følgende:

• Bestikkelser/korrupsjon (fordeler gis av Wanzl-medarbeidere)

• Bestikkelse/korrupsjon (fordeler gis til Wanzl-medarbeidere)

• Påvirkningshandel med offentlige tjenestepersoner  

• Underslag

• Manipulasjon (utvalgte posisjoner) av årsregnskapet eller intern rapportering

• Brudd på kartell- og konkurranselovgivning

• Brudd på regler for eksportkontroll

• Diskriminering basert på kjønn, farge, etnisk opprinnelse, seksuell identitet, funksjonshemming, religiøs tilhørighet eller verdenssyn

Hvem kan varslere kontakte?

Varslere kan, i tilfelle mistanker, henvende seg direkte til Wanzl (for eksempel°til overordnede eller samsvarsenheten) eller bruke en varslingskanal som drives av uavhengige ombud (mellommenn) hos revisjonsselskapet BDO på vegne av Wanzl. Varslingene kan være åpne eller anonyme. Selv om varslerne ønsker å identifisere seg overfor ombudsmannen, kan ombudsmannen velge å nekte å videreformidle varsleren til Wanzl, noe som er et viktig bidrag til å beskytte varslerne. 

Wanzl vil sjekke de innkommende meldingene svært nøye, og følge opp disse konsekvent. Det gjelder også å ikke trekke for raske konklusjoner og beskytte ansatte som er urettmessig anklaget, mot urimelige sanksjoner. Alt i alt handler det om en rettferdig prosess for alle involverte.

 

BDO har utpekt følgende ombudspersoner for å motta erklæringen:

 

Markus Brinkmann, ombud

Markus Brinkmann har mange års erfaring som ombudsmann og med å utføre nasjonale og internasjonale etterforskningsundersøkelser. Resultatene har han i mange tilfeller presentert personlig på styremøter / møter om samsvar eller på aksjonærmøter.

Johannes Matschiner, assisterende ombud

Johannes Matschiner har erfaring som ombudsmann og har nasjonal og internasjonal ekspertise innen gjennomføring av kriminaltekniske spesialundersøkelser i Tyskland, Asia og Amerika.

Slik sender du en melding til ombudet:

1. Internettplattform


Du kan når som helst kontakte ombudet hos BDO via en nettbasert kommunikasjonsplattform. Hvis du ønsker det, kan du også forbli anonym overfor ombudet hos BDO og ha en anonym dialog med vedkommende. 

2. Telefon

Alternativt kan du nå ombudet på hverdager mellom kl. 9 og 19°(CET) på følgende telefonnummer:

Land for varsling eller utgående anrop

Telefonnummer
Tyskland  0800-8922222
USA 877 803 5575
Storbritannia 0808 238 9592
Tsjekkia  0800 088 808
China North 
China South 

10-800-712-2412
10-800-120-2412

Danmark 808 87785

 

3. Post

En annen mulighet å kontakte ombudet på er å sende et brev til følgende adresse:

Personlig/Streng Konfidensielt
Markus Brinkmann
Benedict Benz
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg
Tyskland

Vær oppmerksom på at dette varslingssystemet er opprettet for å rapportere samsvarsrelaterte forhold. Vi ber om forståelse for at andre spørsmål ikke kan bli behandlet via dette systemet.

 

Andre spørsmål om samsvar hos Wanzl

Hvis du har generelle spørsmål om samsvar hos Wanzl, om Wanzls etiske retningslinjer, eller hvis du ikke vet hva som er riktig atferd i et bestemt tilfelle, kan du kontakte Wanzl-gruppens samsvarsansvarlige. Du kan kontakte den samsvarsansvarlige på følgende måte:

Wanzl GmbH & Co. Holding KG
Compliance Officer
Rudolf-Wanzl-Str. 4
89340 Leipheim
Tyskland

E-postadresse: compliance@wanzl.com
Telefonnummer: +49 8221 / 729-6777

Varslingssystem hos Wanzl

Lov om aktsomhet i forsyningskjeden

Ansvar i forsyningskjeden – prinsipperklæring fra Wanzl-konsernet

Det å innarbeide due diligence i forsyningskjeden er et viktig skritt mot en mer ansvarlig og etisk global økonomi. Formålet er å sikre overholdelse av menneskerettigheter og miljøstandarder i selskapenes forsyningskjeder. I prinsipperklæringen om aktsomhetsplikten i forsyningskjeden forplikter Wanzl-konsernet seg formelt til å respektere menneskerettighetene.

Wanzl-konsernets prinsipperklæring er mer enn bare en formell gest; den er en offentlig bekjennelse og tjener som grunnlag for systematisk integrering av aktsomhetsplikt i forretningsprosessene. I denne erklæringen beskriver vi våre strategier, prosesser og tiltak som har som mål å identifisere, hindre og redusere brudd på menneskerettigheter og miljøskader i hele forsyningskjeden. Dermed er denne erklæringen et sentralt verktøy for å styrke vårt ansvar og fremme en positiv endring mot en mer bærekraftig og rettferdig global økonomi. Den er et uttrykk for vår bevissthet om at Wanzl ønsker å yte et viktig bidrag til fremme av menneskerettigheter og miljøvern.

Wanzl forplikter seg til at hele konsernet skal respektere menneskerettighetene. Vi gjennomgår denne prinsipperklæringen regelmessig, men minst én gang i året, og tilpasser den – om nødvendig – til ny kunnskap.

Prinsipperklæring om LOV OM AKTSOMHET I FORSYNINGSKJEDEN / Declaration of principles SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE ACT

Rapportering i henhold til § 10 paragraf 2 i den tyske Lov om aktsomhet i forsyningskjeden (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG))

Med Lov om aktsomhet i forsyningskjeden reguleres for første gang selskapets ansvar for å overholde menneskerettighetene i forsyningskjedene. Konkret forplikter loven selskapet til å ivareta menneskerettigheter og visse miljørelaterte aktsomhetsplikter i sine forsyningskjeder på en hensiktsmessig måte.  Lov om aktsomhet i forsyningskjeden (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)) trådte i kraft i Tyskland 1.1.2023. Wanzl GmbH & Co. KGaA er underlagt aktsomhetsplikten iht. loven som følge av størrelseskriteriene som er definert i loven.

Wanzl GmbH & Co. har forpliktet seg til å ivareta aktsomhetsplikten KGaA iht. § 10 paragraf 2 LkSG og sender dermed inn en rapport til Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Rapporteringsplikten gjelder for første gang for regnskapsåret 2023. Det gjelder tidsfrister for innsending av rapporten. Innenfor disse fristene vil Wanzl offentliggjøre rapporten nedenfor i samsvar med de juridiske forpliktelsene for innsyn. Endringer i opplysningsplikten kan skje i forbindelse med lovpålagte tiltak, herunder i forbindelse med vekselvirkninger med rapporteringsplikten om bærekraft i henhold til CSRD.