COMPLIANCE

Adfærdsstandarder

For Wanzl betyder compliance, at alle medarbejdere overholder lovgivningen, de gældende lovstandarder samt andre etiske standarder og krav, som virksomheden selv har fastlagt. I Wanzls adfærdskodeks har vi sammenfattet de standarder og værdier, der gælder for alle Wanzls medarbejdere i hele verden.

At handle ansvarligt over for medarbejdere, kunder, forretningspartnere, miljøet og samfundet er en filosofi, som vi lever efter hos Wanzl, og som er uløseligt forbundet med virksomhedens identitet. Især takket være denne pålidelighed har Wanzl i årtier været førende på verdensplan og er blevet partner for globale kunder og forretningspartnere.

Som familievirksomhed er vi interesserede i et stabilt samarbejde med vores forretningspartnere, der bygger på den overbevisende kvalitet af vores leverancer og ydelser og vores tydelige engagement for at opretholde en fair handlemåde.

Læs mere om vores standarder og værdier, og download Wanzls adfærdskodeks her:

Compliance/Wanzls adfærdskodeks
Kodeks for leverandører og forretningspartnere

Whistleblowersystem

Som en stærk og værdiorienteret familievirksomhed stiller vi høje krav til os selv. Overholdelse af lovkrav og interne regler er i den forbindelse af største vigtighed for Wanzl verden over. Wanzl tolererer ikke overtrædelser og forfølger dem konsekvent overalt i verden. For rettidigt at kunne identificere potentielle overtrædelser og iværksætte passende foranstaltninger har Wanzl etableret et whistleblowersystem, som både kan anvendes af Wanzls medarbejdere og forretningspartnere (i det følgende benævnt "whistleblowere"). Målet er, at whistleblowerne skal gøre opmærksom på uacceptable forhold, så Wanzl er i stand til at minimere økonomiske og omdømmemæssige skader i tide.

Lovovertrædelserne kan f.eks. dreje sig om følgende forhold:

• Bestikkelse/korruption (fordelene gives af Wanzls medarbejdere)

• Bestikkelse/korruption (fordelene gives til Wanzls medarbejdere)

• Tildeling af fordele til offentlige ansatte  

• Underslæb

• Manipulation (udvalgte stillinger) af årsregnskabet eller den interne rapportering

• Overtrædelse af kartel- og konkurrencelovgivningen

• Overtrædelser af eksportkontrolbestemmelser

• Diskrimination på grund af køn, hudfarve, etnicitet, seksuel identitet, handicap, religion eller tro

Hvem kan en whistleblower henvende sig til?

I tilfælde af mistanke kan whistleblowerne på den ene side henvende sig direkte til Wanzl (f.eks. til deres chef eller Compliance-afdelingen) eller en indberetningskanal, som drives af uafhængige ombudsmænd (uvildige eksperter) fra revisionsselskabet BDO på vegne af Wanzl. Oplysninger kan afgives åbent eller anonymt. Selv hvis en whistleblower ønsker at afsløre sin identitet over for ombudsmændene, kan ombudsmændene, hvis whistlebloweren anmoder derom, nægte at videregive disse oplysninger til Wanzl, hvilket er vigtigt for at beskytte whistlebloweren. 

Wanzl vil omhyggeligt gennemgå de modtagne indberetninger og følge op på dem. Det er også vigtigt ikke at drage forhastede konklusioner for at beskytte uretmæssigt beskyldte medarbejdere mod urimelige sanktioner. Alt i alt handler det altså om en fair procedure for alle involverede parter.

 

Til at modtage indberetningerne har BDO udpeget følgende ombudsmænd:

 

Markus Brinkmann, ombudsmand

Markus Brinkmann har mange års erfaring som ombudsmand og har gennemført nationale og internationale kriminaltekniske undersøgelser. Resultaterne har han i adskillige tilfælde personligt præsenteret på bestyrelses-/direktions-/compliance-møder eller på generalforsamlinger.

Johannes Matschiner, viceombudsmand

Johannes Matschiner har erfaring som ombudsmand og har national og international ekspertise i afviklingen af kriminaltekniske specialundersøgelser i Tyskland, Asien og Amerika.

Sådan sender du en besked til ombudsmændene:

1. Internetplatform


Du kan til enhver tid kontakte ombudsmændene i BDO via en internetbaseret kommunikationsplatform. I den forbindelse kan du, hvis du ønsker det, også rette en anonym henvendelse til ombudsmændene i BDO og føre en anonym dialog med dem. 

2. Telefonisk

Alternativt kan du ringe til ombudsmændene på hverdage i tidsrummet 9-19 (CET) på følgende telefonnumre:

Whistleblowerens land eller land, hvorfra opkaldet udgår

Telefonnummer
Tyskland  0800-8922222
USA 877 803 5575
UK 0808 238 9592
Tjekkiet  0800 088 808
Nordkina
Sydkina 

10-800-712-2412
10-800-120-2412

Danmark 808 87785

 

3. Med posten

En anden mulighed er at skrive et brev til ombudsmændene, der sendes til følgende adresse:

Personligt/strengt fortroligt
Markus Brinkmann
Benedict Benz
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg
Germany

Vær opmærksom på, at dette whistleblowersystem er blevet oprettet med henblik på at informere om compliance-relevante forhold. Vi beder om forståelse for, at andre anliggender ikke kan besvares.

 

Yderligere spørgsmål om compliance hos Wanzl

Ved generelle spørgsmål om compliance hos Wanzl, ved spørgsmål om Wanzls adfærdskodeks, eller hvis du i et bestemt tilfælde er i tvivl om den rigtige adfærd, bedes du henvende dig til Wanzl-koncernens Compliance Officer. Du kan kontakte vores Compliance Officer på følgende måde:

Wanzl GmbH & Co. Holding KG
Compliance Officer
Rudolf-Wanzl-Str. 4
89340 Leipheim
Tyskland

E-mailadresse: compliance@wanzl.com
Telefonnummer: +49 8221 / 729-6777

Wanzls whistleblowersystem

Lov om due diligence-forpligtelser i forsyningskæden

Ansvar i forsyningskæden – Wanzl-koncernens principerklæring

Lovgivningen vedrørende due diligence i forsyningskæden er et vigtigt skridt i retning af en global økonomi, som er mere ansvarlig og mere etisk. Formålet er at sikre overholdelse af menneskerettigheder og miljøstandarder i virksomhedernes forsyningskæder. I principerklæringen om due diligence-forpligtelser i forsyningskæden forpligter Wanzl-koncernen sig formelt til at respektere menneskerettighederne.

Wanzl-koncernens principerklæring er mere end blot en formel gestus; den er en offentlig tilkendegivelse og danner grundlaget for den systematiske integration af due diligence-forpligtelser i forretningsprocesserne. I denne erklæring beskriver vi vores strategier, processer og foranstaltninger, der har til formål at identificere, forhindre og mindske krænkelser af menneskerettigheder og miljøskader i hele forsyningskæden. Dermed er denne erklæring et centralt redskab til at styrke vores ansvar og fremme en positiv omstilling til en global økonomi, som er mere bæredygtig og mere retfærdig. Den er et udtryk for vores bevidsthed om, at Wanzl ønsker at yde et vigtigt bidrag til at fremme menneskerettigheder og miljøbeskyttelse.

Wanzl forpligter sig til at respektere menneskerettighederne i hele koncernen. Vi gennemgår denne principerklæring regelmæssigt, dog mindst én gang om året, og tilpasser den – i det omfang det er nødvendigt – til nye erfaringer.

Principerklæring vedrørende LOV OM DUE DILIGENCE-FORPLIGTELSER / Declaration of principles SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE ACT

Rapportering i henhold til § 10, stk. 2, i den tyske lov om due diligence-forpligtelser i forsyningskæder (LkSG)

Med den tyske lov om virksomheders due diligence-forpligtelser i forsyningskæder (LkSG) er det virksomhedsmæssige ansvar for overholdelse af menneskerettighederne i forsyningskæderne for første gang reguleret juridisk bindende. Konkret forpligter LkSG virksomheder til at overholde menneskerettighederne og visse miljørelaterede due diligence-forpligtelser på en passende måde i deres forsyningskæder.  Loven om due diligence-forpligtelser i forsyningskæder (LkSG) trådte i kraft i Tyskland den 1.1.2023. Wanzl GmbH & Co. KGaA er på grund af de i loven definerede størrelseskarakteristika underlagt de i loven fastsatte due diligence-forpligtelser.

I henhold til § 10, stk. 2, i LkSG har Wanzl GmbH & Co. KGaA pligt til at indgive en rapport vedrørende opfyldelsen af due diligence-forpligtelserne til "Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle" (BAFA). Rapporteringspligten gælder for første gang for regnskabsåret 2023. Der er frister for indsendelse af rapporten. Inden for disse frister offentliggør Wanzl efterfølgende rapporten i overensstemmelse med de lovmæssige forpligtelser til indsigt. Ændringer i offentliggørelseskravet opstår i forbindelse med de lovgivningsmæssige foranstaltninger, herunder i forbindelse med vekselvirkninger med rapporteringspligten vedrørende bæredygtighed i henhold til CSRD.