Försäljnings- och Leveransvillkor

AFFÄSVILLKOR, WANZL NORDIC, MAJ 2019

1. GILTIGHET

1.1
Följande allmänna för försäljnings- och leveransvillkor gäller all handel mellan Wanzl Nordic AB, nedan kallad Wanzl Nordic, och Wanzl Nordic´s kunder, nedan kallad Kunden.

1.2
Överenskommelse om eventuella ändringar av dessa allmänna för försäljnings- & leveransvillkor är endast giltiga om de godkänns och skriftligen bekräftas av Wanzl Nordic.

 

2. PRISER

2.1
Samtliga priser i prislistor, offerter, orderbekräftelser och fakturor, etc., anges exklusive svensk moms och övriga avgifter. Samtliga priser anges i SEK. Fram till dess leverans har skett har Wanzl Nordic rätt att ändra priserna till följd av förändringar i valutakurser, tullavgifter, skatter och liknande och som påverkar den överenskomna leveransen.

2.2
För det fall de sålda produkterna eller tjänsterna omfattas av en prislista som används av Wanzl Nordic ska pris sättningen ske med utgångspunkt i den lista som gäller på dagen för orderbekräftelsen.

2.3
När det gäller brådskande eller småorder leveranser (som definieras i ”HSLD” prislistan i särskild bilaga) debiterar Wanzl Nordic avgifter enligt en särskild prislista benämnd ”HSLD” (highest service level demand). Beträffande andra priser och avgifter hänvisas till den för var tid gällande prislistan.

 

3. OFFERTER

3.1
Alla offerter ges med förbehåll för osålda varor, se punkt 4. För det fall Wanzl Nordic avger ett anbud utan en särskild angiven acceptfrist, förfaller anbudet om inte en accept har kommit Wanzl Nordic till handa senast 30 dagar från anbudets datering.

 

4. OSÅLDA PRODUKTER

4.1
Fram t.o.m. att en accept från Kunden har kommit Wanzl Nordic till handa har Wanzl Nordic rätt att ingå avtal med tredje man avseende de offererade produkterna med effekten att Kundens offert förfaller utan föregående meddelande.

 

5. INITIALA KOSTNADER

5.1
Kunden ska betala initiala kostnader såsom kostnader för design och konstruktion avseende produkter som skall levereras samt för verktyg som behövs för produktion av specialutvecklade produkter.

5.2
Fakturering av produkter sker i samband med utleverans från lager. Verktyg för produktion av special-utvecklade produkter faktureras tillsammans med den första leveransen av produkten för vilken verktyget används. Övriga kostnader som täcks av punkt 5.1 faktureras löpande. Betalningsvillkoren i punkt 9, är de samma som de betalningsvillkoren som tillämpas mellan Kunden och Wanzl Nordic.

5.3
Verktyg utgör Wanzl Nordic´s egendom och förvaras hos Wanzl Nordic. Verktyg kan inte överlämnas för produktion hos Kunden eller någon annan tillverkare, oavsett om Kunden har erlagt betalning för verktyget. Wanzl Nordic underhåller vanligtvis verktyg utan kostnad. Verktyg förvaras och underhålls under maximalt 4 år efter den senaste leveransen av den produkt som verktyget är konstruerat för.

 

6. LEVERANSER

6.1
Wanzl Nordic ska bekräfta alla beställningar genom att skicka en orderbekräftelse till Kunden. Kunden skall kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med den önskade leveransen. Om så inte är fallet skall Kunden meddela Wanzl Nordic detta inom 2 arbetsdagar från det att orderbekräftelsen mottagits. Wanzl Nordic kommer då, efter eventuella korrigeringar av orderbekräftelsen, att skicka ut en ny orderbekräftelse. Med undantag av uppenbara fel i den berörda orderbekräftelsen har Wanzl Nordic rätt att leverera de produkter som godkänts i orderbekräftelsen om tillverkning av produkterna har påbörjats eller genomförts vid den tidpunkt då Kunden upplyser om felet eller då Kunden vill ändra beställningen.

6.2
Tidpunkt för leverans kan avtalas till ett visst datum eller inom en viss tid från den tidpunkt då avtalet ingicks. Det är en förutsättning för att Wanzl Nordic ska kunna efterleva leveranstiden att all information som är nödvändig för att fullfölja beställningen har kommit Wanzl Nordic till handa.

6.3
Om en leverans inte sker inom leveranstiden har Kunden genom skriftlig information till Wanzl Nordic rätt att begära leverans och uppställa en rimlig tidsfrist och därmed indikera att Kunden avser att häva avtalet om leverans inte sker inom den uppställda tidsfristen. Först om leverans inte har skett inom den av Kunden uppställda tidsperioden ska Kunden ha rätt att häva avtalet genom ett skriftligt meddelande till Wanzl Nordic.

6.4
Om Kunden häver köpet i enlighet med punkt 6.3 ska Kunden ha rätt att kräva ersättning för de kostnader som uppstått för Kunden genom att införskaffa liknande produkter från annat håll. Utöver detta ska Kunden inte ha rätt till någon annan ersättning hänförlig till förseningen. Wanzl Nordic ska härutöver inte bära något ansvar för förseningen, inklusive ansvar för förlust som förseningen kan ha orsakat, såsom indirekta förluster, utebliven vinst och andra direkta eller indirekta ekonomiska förluster.

6.5
Om en leveransförsening orsakas av att Wanzl Nordic befinner sig i en situation i enlighet med punkt 12.3. ska leveranstiden uppskjutas under den tid som hindret föreligger. Båda parterna har rätt att utan något ansvar häva avtalet när hindret har förelegat i mer än 3 månader. Denna bestämmelse ska gälla oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.

6.6
Wanzl Nordic kan erbjuda sig att lagra produkter mot betalning. Wanzl Nordic har rätt att använda såväl interna som externa lagerlokaler.  Parterna skall upprätta ett skriftligt lageravtal och där reglera när Kunden måste motta leverans av återstående lager och hur kostnaderna för lagerlokalen och försäkring för de förvarade produkterna ska faktureras. Även om Wanzl Nordic har fakturerat Kunden bär Wanzl Nordic ansvaret och risken för de produkter som lagras fram dess till att leverans har skett. Därefter tar Kunden över ansvaret och risken för produkterna.

6.7
Leveransvillkoren är DAP (Incoterms 2010). Kunden faktureras dock för de faktiska kostnaderna för försäkring och frakt till den angivna destinationen. Skada på försändelsen som inträffar under transporten måste omedelbart och utan onödigt uppehåll efter mottagandet rapporteras till Wanzl Nordic och specificeras i fraktsedeln.

6.8
Levererade varor kan endast returneras enligt särskilt avtal.

 

7. TRANSPORT

7.1
Alla transporter som utförs av Wanzl Nordic med lastbil är villkorade av att lossningsplatserna är tillgängliga via framkomliga vägar.

7.2
Kunden ansvarar för en skyndsam avlastning. Väntetid för Wanzl Nordic sker på Kundens bekostnad.

 

8. FÖRPACKNING

8.1
Produkterna packas på Kundens bekostnad såvida det inte uttryckligen framgår att förpackning ingår i priset. Pallar levereras på Kundens bekostnad.

8.2
Förpackningar kan endast returneras enligt särskilt avtal.

 

9. BETALNING

9.1
Betalningsvillkoren är netto kontant räknat från fakturadatum. Betalning ska ske senast den dag som anges som sista betalningsdag på fakturan. Om sådant datum inte angetts ska betalning ske kontant vid leverans.

9.2
Om leveransen är försenad på grund av omständigheter hänförliga till Kunden, är Kunden, om inte Kunden skriftligen får ett annat besked, skyldig att erlägga betalning till Wanzl Nordic som om leveransen skett vid avtalad tid.

9.3
Om betalning sker efter förfallodagen är Kunden skyldig att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) jämte kostnader för påminnelse och inkasso i enlighet med tillämplig lagstiftning.

9.4
Kunden har inte rätt att kvitta eventuella motkrav gentemot Wanzl Nordic som inte skriftligen godkänts av Wanzl Nordic. Kunden har heller inte rätt att hålla inne del av köpeskillingen på grund av motkrav.

 

10. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

10.1
Wanzl Nordic förbehåller sig, med de begränsningar som följer av tvingande lagstiftning, äganderätten till de försålda produkterna tills hela köpesumman med tillägg av eventuella upplupna kostnader har erlagts.

 

11. FEL OCH REKLAMATION

11.1
Kunden ska omedelbart vid leverans genomföra en sedvanlig undersökning av produkterna.

11.2
Om Kunden vill reklamera ett fel ska Kunden omedelbart efter det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts och inte senare än 5 dagar från mottagandet, gällande fel som härleds till transport skriftligen meddela Wanzl Nordic och ange felets art. Om Kunden har eller borde ha upptäckt felet och inte reklamerar i enlighet med vad som nämns ovan kan Kunden inte vid ett senare tillfälle ställa anspråk gentemot Wanzl Nordic på grund av  transporskada. Om det visar sig att det inte föreligger något fel för vilket Wanzl Nordic ansvarar för har Wanzl Nordic rätt till ersättning för de kostnader som har drabbat Wanzl Nordic som en följd av reklamationen. Övriga fel som härleds till produktfel kan reklameras inom garantitiden, se punkt 12.5 Garantiansvar.

11.3
Wanzl Nordic kan efter eget val avhjälpa ett fel genom att reparera felet eller byta ut den felaktiga produkten. Om felet avhjälps har Kunden inte rätt att ställa ytterligare anspråk gentemot Wanzl Nordic.

11.4
För det fall avhjälpande inte sker i enlighet med punkt 11.3 inom skälig tid har Kunden rätt att begära nedsättning av köpeskillingen eller häva avtalet och kräva skadestånd i enlighet med allmänna bestämmelser i svensk rätt.

11.5
Om Kunden inte har reklamerat ett fel till Wanzl Nordic inom 12 månader från leveransdatum har Kunden ingen rätt att vid ett senare tillfälle ställa anspråk gentemot Wanzl Nordic på grund av felet.

11.6
Ändringar eller ingrepp i de sålda produkterna som gjorts utan skriftligt medgivande från Wanzl Nordic  befriar Wanzl Nordic från alla skyldigheter.

 

12. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

12.1
Wanzl Nordic skyldighet att betala skadestånd är begränsad till det pris som Kunden har betalat för produkten.

12.2
Wanzl Nordic ansvarar inte för eventuella följdskador, utebliven vinst eller andra indirekta förluster som hänför sig till avtalet, inklusive indirekta förluster på grund av försening eller fel i de sålda produkterna.

12.3
Följande omständigheter skall leda till ansvarsbefrielse för Wanzl Nordic, om de hindrar fullgörandet av avtalet eller gör uppfyllandet av avtalet oskäligt betungande:

Arbetskonflikt eller andra omständigheter som ligger utanför parternas kontroll, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militära uppbåd av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutaregleringar, upplopp och oroligheter, brist på transportmöjligheter, allmän brist på varor, bränslerestriktioner och brister eller förseningar i leveranser från underleverantörer och leverantörer på grund av någon av de omständigheter som anges i denna bestämmelse.

12.4
Wanzl Nordic är skyldig att utan onödigt dröjsmål, skriftligen underrätta köparen för det fall Wanzl Nordic vill åberopa någon av omständigheterna i punkt 12.3.

 

13. PRODUKTANSVAR

13.1
För produktansvar ska gällande bestämmelser i Produktansvarslagen (1992:18). Wanzl Nordic kan inte hållas ansvarigt för följdskador, tidsförlust, utebliven vinst eller annan indirekt skada, om inte annat följer av tvingande lag.

13.2
I den mån produktansvar åläggs Wanzl Nordic i förhållande till en tredje part, är Kunden skyldig att hålla Wanzl Nordic skadeslös.

13.3
Kunden är skyldig att godta att rättsliga förfaranden även vidtas mot Kunden vid den domstol eller skiljenämnd som prövar anspråk riktat mot Wanzl Nordic på grundval av sådan skada som anges i pkt 13.2.

 

14. PRODUKTRÄTTIGHETER

14.1
Alla ritningar, förslag, beskrivningar, prototyper etc. är Wanzl Nordics egendom och får inte användas, kopieras eller publiceras utan skriftligt avtal.

14.2
De immateriella rättigheterna till en produkt som utvecklats av Wanzl Nordic, inklusive upphovsrättig-heter, know-how, mönster, bruksmodeller och upphovsrätt som kan ligga till grund för patent utgör Wanzl Nordics egendom. Kunden får endast avtala om användarrättigheter för de marknadsområden som uttryckligen har avtalats mellan Wanzl Nordic och Kunden.

 

15. BYGGLEVERANSER

15.1
I den mån och endast i den utsträckning som de levererade produkterna används för att byggas in i en byggnad i Sverige, är felansvaret utsträckt enligt följande:

Vid produktionsfel som trots grundlig inspektion inte upptäcktes vid leverans, skall Wanzl Nordics ansvar upphöra fem år efter leverans av byggnaden i vilken de levererade produkterna är en del i, men högst 6 år från leverans av produkterna till Kunden. I övrigt sker leveranser på de villkor som gäller enligt dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

 

16. ÖVERLÅTELSE

16.1
Wanzl Nordic äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

 

17. TVISTER

17.1
Svensk rätt skall tillämpas på detta avtal. Tvister skall handläggas av Eksjö tingsrätt som första instans.

17.2
Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 om avtal om internationella köp skall inte tillämpas mellan parterna.