COMPLIANCE

De maatstaven voor ons handelen

Voor Wanzl betekent compliance dat alle medewerkers zich aan de wettelijke bepalingen, geldende regels en andere door het bedrijf opgestelde ethische standaarden en eisen houden. In de gedragscode van Wanzl hebben wij de normen en waarden samengevat die voor alle medewerkers van Wanzl over de hele wereld gelden.

Verantwoordelijk handelen ten opzichte van medewerkers, klanten, zakelijke partners, omgeving en maatschappij is een filosofie die onlosmakelijk met de identiteit van Wanzl verbonden is. Vooral vanwege deze betrouwbaarheid is Wanzl al decennialang toonaangevend over de hele wereld en mag het bedrijf zich partner van wereldwijd opererende klanten en zakelijke partners noemen.

Als familiebedrijf zijn wij geïnteresseerd in een duurzame samenwerking met onze zakelijke partners. Die samenwerking is gebaseerd op de overtuigende kwaliteit van leveringen en prestaties en op de onvoorwaardelijke inzet voor eerlijk handelen.

U kunt meer over onze normen en waarden lezen in de gedragscode van Wanzl. Deze kunt u hier downloaden:

Compliance/gedragscode Wanzl
Codex voor leveranciers en zakenpartners

Klokkenluiderssysteem

Als sterk en waardegericht familiebedrijf stellen wij hoge eisen aan onszelf. Het naleven van wettelijke voorschriften en interne regels is daarbij voor Wanzl wereldwijd van het grootste belang. Overtredingen worden door Wanzl niet getolereerd en consequent opgevolgd, overal ter wereld. Om mogelijke overtredingen tijdig te herkennen en de juiste maatregelen te nemen, heeft Wanzl een klokkenluiderssysteem ontwikkeld dat zowel door medewerkers van Wanzl als door zakenpartners (hierna 'klokkenluiders' genoemd) kan worden gebruikt. Het doel van het systeem is dat de klokkenluiders misstanden aan de kaak stellen en zo Wanzl in staat stellen vermogens- en reputatieschade tijdig tot een minimum te beperken.

Bij overtredingen van de wet kan het bijvoorbeeld om de volgende zaken gaan:

• Omkoping/corruptie (voordelen worden door medewerkers van Wanzl toegekend)

• Omkoopbaarheid/corruptie (voordelen worden aan medewerkers van Wanzl toegekend)

• Toekenning van voordelen aan overheidsfunctionarissen  

• Verduistering

• Manipulatie (van geselecteerde posities) van de jaarafsluiting of van de interne rapportage

• Inbreuk op antitrust- en mededingingswetgeving

• Inbreuk op exportcontrolevoorschriften

• Discriminatie op grond van geslacht, huidskleur, etnische afkomst, seksuele identiteit, handicap, godsdienst of overtuiging

Met wie kan een klokkenluider contact opnemen?

Bij vermoedens kunnen klokkenluiders enerzijds rechtstreeks met Wanzl contact opnemen (bijvoorbeeld de leidinggevende of de complianceverantwoordelijke) of een meldkanaal gebruiken dat namens Wanzl wordt beheerd door onafhankelijke ombudslieden (tussenpersonen) van het accountantskantoor BDO. Meldingen kunnen open of anoniem gedaan worden. Zelfs wanneer klokkenluiders hun identiteit tegenover de ombudslieden willen bekendmaken, kunnen de ombudslieden, voor zover de klokkenluiders dit wensen, een bekendmaking aan Wanzl weigeren; dit is een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de klokkenluiders. 

Wanzl zal de binnenkomende meldingen zeer zorgvuldig controleren en deze consequent opvolgen. Daarbij is het ook zaak om geen voorbarige conclusies te trekken en ten onrechte beschuldigde medewerkers te beschermen tegen niet passende sancties. Al met al gaat het dus om een eerlijk proces voor alle betrokkenen.

 

Voor de ontvangst van de meldingen heeft BDO de volgende ombudslieden benoemd:

 

Markus Brinkmann, ombudsman

Markus Brinkmann heeft jarenlange ervaring als ombudsman en op het gebied van de uitvoering van nationale en internationale forensische onderzoeken. Hij heeft de resultaten in een groot aantal gevallen persoonlijk gepresenteerd tijdens bijeenkomsten van de raad van commissarissen en het bestuur, compliancegerelateerde bijeenkomsten of tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Johannes Matschiner, plaatsvervangend ombudsman

Johannes Matschiner heeft ervaring als ombudsman en beschikt over nationale en internationale expertise in de afwikkeling van speciaal forensisch onderzoek in Duitsland, Azië en het Midden-Oosten.

Zo kunt u een melding doen bij de ombudslieden:

1. Internetplatform


U kunt de ombudslieden van BDO altijd via een internetgebaseerd communicatieplatform bereiken. Daarbij kunt u, indien u dat wenst, zelfs anoniem blijven voor de BDO-ombudslieden en toch een anonieme dialoog voeren met hen. 

2. Telefonisch

Als alternatief kunt u de ombudslieden op werkdagen tussen 9 en 19 uur (CET) telefonisch bereiken via de volgende telefoonnummers:

Land van de klokkenluider resp. van waaruit wordt gebeld

Telefoonnummer
Duitsland  0800-8922222
VS 877 803 5575
VK 0808 238 9592
Tsjechië  0800 088 808
China North 
China South 

10-800-712-2412
10-800-120-2412

Denemarken 808 87785

 

3. Per post

U kunt ook contact opnemen met de ombudslieden door een brief te sturen naar het volgende adres:

Persoonlijk/Strikt vertrouwelijk
De heer Markus Brinkmann
De heer Benedict Benz
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg
Duitsland

Houd er rekening mee dat deze klokkenluidersregeling is ingesteld om nalevingsgerelateerde kwesties te melden. Andere zaken kunnen niet in behandeling worden genomen. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

 

Meer vragen over compliance bij Wanzl

Bij algemene vragen over compliance bij Wanzl, bij vragen over de Wanzl gedragscode, of als u in een bepaald geval niet zeker bent van het juiste gedrag, kunt u contact opnemen met de Compliance Officer van de Wanzl Groep. U bereikt de Compliance Officer als volgt:

Wanzl GmbH & Co. Holding KG
Compliance Officer
Rudolf-Wanzl-Str. 4
89340 Leipheim
Duitsland

E-mailadres: compliance@wanzl.com
Telefoonnummer: +49 8221 729-6777

Klokkenluiderssysteem Wanzl

Wet inzake zorgvuldigheidsverplichtingen voor de toeleveringsketen

Verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen – beginselverklaring van de Wanzl Groep

Het wettelijk verankeren van zorgvuldigheidsverplichtingen in de toeleveringsketen is een belangrijke stap naar een meer verantwoorde en ethische wereldeconomie. Het doel hiervan is om de naleving van de mensenrechten en milieunormen in de toeleveringsketens van bedrijven te waarborgen. In de beginselverklaring over de zorgvuldigheidsverplichtingen in de toeleveringsketen verbindt de Wanzl Groep zich er formeel toe de mensenrechten te respecteren.

De beginselverklaring van de Wanzl Groep is meer dan alleen een formeel gebaar; het is een openbare bekentenis en dient als basis voor de systematische integratie van zorgvuldigheidsverplichtingen in de bedrijfsprocessen. In deze verklaring zetten we onze strategieën, processen en maatregelen uiteen die erop gericht zijn schendingen van de mensenrechten en milieuschade in de hele toeleveringsketen te identificeren, te voorkomen en te beperken. Deze verklaring is dus een belangrijk instrument om onze verantwoordelijkheid te versterken en een positieve verandering naar een duurzamere en eerlijkere wereldeconomie te stimuleren. Het is een uiting van ons bewustzijn dat Wanzl een belangrijke bijdrage wil leveren aan de bevordering van mensenrechten en milieubescherming.

Wanzl zet zich in het hele concern in voor het respecteren van de mensenrechten. We herzien deze beginselverklaring regelmatig, maar minstens eenmaal per jaar, en passen deze – voor zover nodig – aan nieuwe inzichten aan.

Beginselverklaring WET OP DE ZORGVULDIGHEIDSVERPLICHTINGEN VOOR DE TOELEVERINGSKETEN/Declaration of principles SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE ACT

Rapportage conform § 10 lid 2 Duitse Wet op de zorgvuldigheidsverplichtingen voor de toeleveringsketen (LkSG)

Met de Duitse wet op de zorgvuldigheidsverplichtingen van bedrijven in toeleveringsketens (LkSG) is voor het eerst de verantwoordelijkheid van bedrijven voor de naleving van de mensenrechten in toeleveringsketens wettelijk bindend geregeld. Concreet verplicht de LkSG bedrijven om in hun toeleveringsketens op passende wijze rekening te houden met de mensenrechten en bepaalde milieugerelateerde zorgvuldigheidsverplichtingen.  De wet is in Duitsland op 1 januari 2023 in werking getreden (Wet op de zorgvuldigheidsverplichtingen voor de toeleveringsketen –LkSG). Wanzl GmbH & Co. KGaA is op grond van de in de wet vastgelegde omvangscriteria onderworpen aan de in de wet vastgelegde zorgvuldigheidsverplichtingen.

Ten aanzien van het nakomen van de zorgvuldigheidsverplichtingen dient Wanzl GmbH & Co. KGaA cf. § 10 lid 2 LkSG een rapport in te dienen bij het Duitse Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). De rapportageplicht geldt voor het eerst voor het boekjaar 2023. Er gelden termijnen voor het indienen van de rapportage. Binnen deze termijnen zal Wanzl het rapport vervolgens overeenkomstig de wettelijke verplichtingen tot inzage publiceren. Wijzigingen in de openbaarmakingsverplichtingen zijn gerelateerd aan de wettelijke maatregelen, waaronder interacties met de duurzaamheidsrapportageverplichtingen in overeenstemming met de CSRD.