COMPLIANCE

Měřítka jednání

Compliance znamená pro společnost Wanzl, že všichni zaměstnanci dodržují zákonné předpisy, regulační normy a další etické vnitropodnikové standardy a požadavky. V etickém kodexu společnosti Wanzl jsme shrnuli všechny normy a hodnoty, které platí pro všechny zaměstnance společnosti Wanzl na celém světě.

Zodpovědnost vůči zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům, životnímu prostředí a společnosti je existující filozofie firmy Wanzl, která je nerozlučně spojena s identitou podniku. Především také díky této spolehlivosti je společnost Wanzl již desítky let světovou jedničkou a partnerem celosvětově působících zákazníků a obchodních partnerů.

Jako rodinný podnik máme zájem o stabilní spolupráci s obchodními partnery, která spočívá v přesvědčivé kvalitě našich dodávek a služeb a v jasném vyznávání férového jednání.

Informujte se o našich normách a hodnotách a stáhněte si zde etický kodex společnosti Wanzl:

Compliance / etický kodex Wanzl
Kodex pro dodavatele a obchodní partnery

Systém pro oznamovatele

Jako výkonný a hodnotově orientovaný rodinný podnik klademe vysoké nároky sami na sebe. Dodržování zákonných požadavků a interních pravidel je přitom pro společnost Wanzl celosvětově nanejvýš důležité. Společnost Wanzl netoleruje porušování předpisů a důsledně je stíhá všude na světě. Aby bylo možné včas rozpoznat potenciální porušení pravidel a zahájit správná opatření, zavedla společnost Wanzl systém pro oznamovatele, který mohou využívat jak zaměstnanci společnosti Wanzl, tak i obchodní partneři (dále jen „oznamovatelé“). Cílem je, aby oznamovatelé upozornili na nevhodné chování či skutečnosti, a umožnili tak společnosti Wanzl včas minimalizovat škody na majetku a dobré pověsti.

V případě porušení zákona se může jednat například o následující skutečnosti:

• úplatkářství / korupce (výhody poskytují zaměstnanci firmy Wanzl)

• úplatnost / korupce (výhody jsou poskytovány zaměstnancům firmy Wanzl)

• poskytnutí výhod státnímu zaměstnanci  

• zpronevěra

• manipulace s (vybranými) položkami roční uzávěrky nebo interního reportingu

• porušení kartelových zákonů a zákonů na ochranu hospodářské soutěže

• porušení předpisů pro kontrolu exportu

• diskriminace na základě pohlaví, barvy pleti, etnického původu, sexuální identity, zdravotního postižení, náboženského vyznání nebo světonázoru

Na koho se může oznamovatel obrátit?

V případě podezřelých okolností se mohou oznamovatelé obrátit buď přímo na společnost Wanzl (např.na svého nadřízeného nebo na oddělení Compliance), nebo mohou využít oznamovací kanál, který jménem společnosti Wanzl provozují nezávislí ombudsmani (prostředníci) z auditorské společnosti BDO. Oznámení lze podávat veřejně nebo anonymně. I v případě, že si oznamovatelé přejí sdělit ombudsmanovi svou totožnost, může ombudsman na přání oznamovatele toto sdělení společnosti Wanzl odmítnout; to je důležitý příspěvek k ochraně oznamovatelů. 

Společnost Wanzl bude došlá oznámení velmi pečlivě ověřovat a důsledně sledovat. Je také důležité nedělat ukvapené závěry a chránit neprávem obviněné pracovníky před nepřiměřenými sankcemi. Celkově se tedy jedná o spravedlivý postup pro všechny zúčastněné strany.

 

Společnost BDO jmenovala následující ombudsmany, kteří budou přijímat příslušná oznámení:

Markus Brinkmann, ombudsman

Markus Brinkmann má dlouholeté zkušenosti jako ombudsman a s prováděním národních i mezinárodních soudních šetření. V mnoha případech osobně prezentoval výsledky na schůzích dozorčí rady, představenstva, compliance nebo na valných hromadách společnosti.

Benedict Benz, zástupce ombudsmana

Benedict Benz má zkušenosti jako ombudsman a je odborníkem v oblasti provádění národních i mezinárodních speciálních soudních šetření v Německu, Asii a na Středním Východě.

Tímto způsobem se můžete obrátit na ombudsmana:

1. Internetová platforma


Na ombudsmany BDO se můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím internetové komunikační platformy. Pokud si přejete, můžete vůči ombudsmanům BDO zůstat v anonymitě, a přesto s nimi vést anonymní dialog. 

2. Telefonicky

Ombudsmana můžete také kontaktovat telefonicky v pracovních dnech od 9:00 do 19:00 hodin (CET):

Země oznamovatele nebo odchozího hovoru

Telefonní číslo
Německo  0800-8922222
USA 877 803 5575
UK 0808 238 9592
Česká republika  0800 088 808
China North 
China South 

10-800-712-2412
10-800-120-2412

Dánsko 808 87785

 

3. Dopisem

Další možností je obrátit se na ombudsmana dopisem, který zašlete na následující adresu:

Osobní/přísně důvěrné informace
panu Markusovi Brinkmannovi
panu Benedictu Benzovi
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg
Německo

Nezapomeňte prosím, že tento systém pro oznamovatele byl zřízen pro podávání oznámení o skutečnostech, které souvisejí s dodržováním předpisů společnosti. Prosíme o pochopení, že jiné žádosti nelze prostřednictvím tohoto systému přijímat.

 

Další dotazy k tématu compliance u firmy Wanzl

V případě obecných dotazů týkajících se compliance ve společnosti Wanzl, dotazů na kodex jednání společnosti Wanzl, nebo pokud v určitém konkrétním případě pochybujete o správném jednání, prosím kontaktujte osobu odpovědnou za compliance ve skupině Wanzl. Pověřence pro oblast compliance můžete kontaktovat následujícím způsobem:

Wanzl GmbH & Co. Holding KG
Compliance Officer
Rudolf-Wanzl-Str. 4
89340 Leipheim
Německo

compliance@wanzl.com
+49 8221 / 729-6777

Systém pro oznamovatele ve společnosti Wanzl