Informace o ochraně údajů uchazečů o zaměstnání

Tímto vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů společností WANZL spol. s r.o. a o právech, která vám dle zákona o ochraně osobních údajů náleží.

Kdo je zodpovědný za zpracování údajů a kdo je osobou pověřenou ochranou údajů?

Osobou zodpovědnou za zpracování údajů je:

WANZL spol. s r.o.
Ochrana osobních údajů
783 47 Hněvotín 333
Česká republika
Telefon: +420 585 751 555
E-mailová adresa: gdpr@wanzl.cz
 

Které osobní údaje shromažďujeme a odkud tyto údaje pochází?

V rámci procesu podávání žádostí zpracováváme následující osobní údaje:

 • vaše základní údaje (například křestní jméno, příjmení, dodatky ke jménu, datum narození)
 • příp. pracovní povolení / název druhu povolení k pobytu
 • kontaktní údaje (například soukromá adresa, (mobilní) telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • údaje o dovednostech (např. zvláštní znalosti a schopnosti)
 • pokud je informace důležitá pro vypsanou pracovní pozici: zdravotní způsobilost
 • Další údaje z podkladů k žádosti: kvalifikace, činnosti, certifikáty

Vaše osobní údaje budou ve vašem případě shromažďovány v rámci procesu přijetí do zaměstnání, a to především z podkladů k žádosti, přijímacího pohovoru a z osobního dotazníku. Kromě toho můžeme obdržet údaje od personálních poradců a náborových pracovníků v rámci zprostředkovávání pracovního místa. Dále mohou být zpracovávány osobní údaje, které jsme dovoleným způsobem získali z veřejně přístupných zdrojů (např. z profesních sítí).
 

Pro jaké účely a na jakém právním základě se údaje zpracovávají?

Vaše osobní údaje zpracováváme za dodržování předpisů stanovených Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR) a Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pro potřeby výběrového řízení na danou pracovní pozici bude společnost WANZL s r.o., IČO: 41031709, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 GDPR. Vaše osobní údaje si potřebujeme uchovat, abychom Vám mohli poskytnout kvalitní služby v rámci výběrového řízení za účelem zaměstnání ve společnosti WANZL s r.o.. Po skončení výběrového řízení si Vaše osobní údaje ponecháme po dobu dvanácti měsíců pro případ, že bychom Vás chtěli oslovit s jinou relevantní pracovní nabídkou.
 

Jak dlouho budou vaše údaje uchovávány?

V případě přijetí převezmeme údaje z vašich pokladů k žádosti do vašeho osobního spisu. Po ukončení pracovního poměru budou dále uchovávány takové osobní údaje, k jejichž ukládání nás zavazuje zákon. K tomu pravidelně dochází z důvodu právní dokazovací povinnosti a povinnosti uchovávání záznamů, které jsou mimo jiné stanoveny v obchodním zákoníku a daňovém zákoně. Lhůty uchovávání podle nich činí až deset let. Kromě toho se může stát, že budou osobní údaje uchovávány po takovou dobu, během které proti nám mohou být uplatněny nároky (zákonná lhůta promlčení činí tři až třicet let).

Dále po skončení výběrového řízení si Vaše osobní údaje ponecháme po dobu dvanácti měsíců pro případ, že bychom Vás chtěli oslovit s jinou relevantní pracovní nabídkou.

V případě odmítnutí budou vaše podklady k žádosti smazány nejpozději šest měsíců po ukončení procesu podávání žádostí, pokud jste nám neudělili svolení k delšímu ukládání (seznam uchazečů).
 

Ke komu se vaše údaje dostanou?

V rámci našeho podniku obdrží vaše osobní údaje pouze osoby (např. personální oddělení, vedoucí daného závodu nebo oddělení, které pozici otevřelo, jednatel společnosti), které jsou spojeny s rozhodnutím o vašem přijetí.
 

Jaká práva můžete jako dotyčná osoba uplatnit?

Náleží vám práva z čl. 15–22 GDPR:

 • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) 
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR)  
 • Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) 
 • Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21)  
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

S uplatňováním těchto práv se, prosím, obracejte na následující místo:

Další informace o zpracování osobních údajů společností WANZL s .r.o. Vám poskytne personální oddělení společnosti e-mail: personal@wanzl.cz.
 

Kde můžete podat stížnost?

Se stížností se můžete obrátit na výše uvedenou osobu pověřenou ochranou údajů nebo na dozorčí úřad pro ochranu údajů. Náš příslušný dozorčí úřad pro ochranu údajů je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111
 

Předávají se vaše údaje do třetí země?

Vaše údaje nepředáváme do třetích zemí.
 

Jste povinni poskytnout své údaje?

Abychom mohli zohlednit vaši žádost o zaměstnání, potřebujeme od vás takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro rozhodnutí o odůvodnění pracovního poměru.
 

Do jaké míry probíhají automatizovaná rozhodnutí jednotlivých případů nebo opatření k profilování?

Pro učinění rozhodnutí nepoužíváme žádné čistě automatizované procesy zpracovávání.