Dodací podmínky WANZL spol. s r.o.

Download Original / English Version

WANZL spol. s r.o. vypracoval pro dodavatele / ext. poskytovatele a obchodní partnery v České republice a mimo ni dodací podmínky, které upravují podmínky dodávek zboží do společnosti WANZL spol. s r.o.. Oče-káváme od našich dodavatelů / ext. poskytovatelů a obchodních partnerů, že budou tyto podmínky a pravidla dodržovat.

Prosíme o respektování níže uvedených bodů.


Pracovní doba odd. příjmu zboží
 • Pondělí – čtvrtek     6.00 – 14.00 hod.

 • Pátek                      6.00 – 11.45 hod.

Přestávky:

 • 8.00 – 8.15 hod.
 • 11.40 – 12.00 hod.


Je nutné odečíst a respektovat dobu nutnou na vykládku s ohledem na již probíhající vykládky, případně pri-oritní vykládky.

Pořadí vykládek určuje pracovník příjmu materiálu spol. WANZL spol. s r.o.


Zásady pro bezpečný pobyt osob v areálu společnosti WANZL spol. s r.o. / dodržování in-terních předpisů
 
 • Řidič je povinen nahlásit příjezd na recepci

 • Řidič je povinen dostavit se do kanceláře přijmu materiálu s dodacím listem. Tam mu bude přidělena rampa vykládky, popřípadě odstavné parkoviště.
 • Při nakládce a vykládce zboží musí být auto zajištěno zajišťovacím klínem
 • Řidiči jsou povinni být po celou dobu pohybu v areálu společnosti WANZL spol s r.o. označeni oran-žovou vestou s nápisem „Návštěva“, která jim bude dána k dispozici v kanceláři příjmu zboží
 • Řidiči se smějí pohybovat pouze v prostorách nakládky a vykládky za přítomnosti pracovníka spol. WANZL spol s r.o.
 • V případě příjezdu před 6.00 hod. jsou řidiči povinni setrvat v kamionu. V jiných prostorách společ-nosti jim není povoleno se samostatně pohybovat
 • Při nakládání a vykládání vozidel se řidiči nesmí zdržovat v bezprostřední blízkosti zdviženého bře-mene, přecházet pod zdviženým břemenem a nesmí přidržovat břemeno v průběhu činnosti manipu-lačního zařízení

Pokyny pro vykládku

Hutní materiál

Vykládka jeřábem střechou, uložení balíků musí umožňovat provlečení vázacích prostředků, tj. jednotlivé balíky musí byt od sebe odděleny proklady.


Paletové zboží

Vykládka rampou zezadu auta - výška ložné plochy od země 90 – 120 cm.
Do 2 ks palet je možná vykládka VZV z boku auta.

V případě, že dovezený materiál nebude naložen dle výše uvedených pravidel, má pracovník příjmu zboží společnosti WANZL spol. s r.o. právo odmítnout vykládku zboží. Tyto informace budou zaznamenány pracov-níkem společnosti WANZL spol. s r.o. na CMR a/nebo na dodací list, který řidič podepíše. V tom případě ne-bude řidiči povolena vykládka a bude poslán zpět. Takto vzniklé vícenáklady za následnou dopravu nebudou hrazeny firmou WANZL spol. s r.o.

Zboží musí být při přepravě chráněno proti nepříznivým povětrnostním vlivům (ložná plocha musí být kryta).
Řidič je povinen respektovat pokyny a dbát příkazů pracovníků přijmu zboží společnosti WANZL spol. s r.o..

 

Označení zboží

Zboží musí být dodáno s dodacím listem v požadovaném množství a termínu (dle objednávky) a řádně ozna-čeno průvodním listem.

Dodací list musí obsahovat:
 • Číslo dodacího listu
 • Číslo objednávky, položky objednávky
 • Datum dodání
 • Název příjemce
 • Název dodavatele / ext. poskytovatele
 • Název zboží (artiklu)
 • WANZL artiklové číslo
 • Množství
Průvodní list formátu A5 musí obsahovat:
 • Číslo dodacího listu
 • Číslo objednávky
 • Název zboží
 • WANZL artiklové číslo
 • Množství
 • Název dodavatele / ext. poskytovatele


Viz požadavky týkající se čárových kódů v příloze: VDA-Label návod-de popř. VDA-Label návod-en
Balení zboží


Zboží musí být řádně zabaleno v nepoškozených obalech umožňující bezpečnou vykládku a další manipu-laci.


Povolené obaly:

 • europaleta - max. zatížení 1000 kg (nebo EPAL, jednocestné palety jsou zakázány)
 • gitterbox - max. zatížení 1500 kg
 • dřevěná ohrádka 800 x 1200 mm
 • železná bedna 600 x 800 mm, 800 x 1200 mm / max. zatížení 800 kg
 • železná bedna Mars - max. zatížení 40 kg

 

Oznámení předem / avízo dodávky

Pro zajištění hladkého procesu je potřeba zaslat avízo k dodávce částečných popř. kompletních nákladů na následující emailovou adresu: prijem.cz@wanzl.com a dále na odpovědného nákupčího s těmito údaji: číslo objednávky, počet nákladových jednotek a hmotnost. Vyhrazujeme si zde možnost, pracovat v budoucnu s časovými okny.

Ostatní

Při pravidelných dodávkách bude dodavateli / ext. poskytovateli přiděleno nájezdové okno.

Porušení těchto pravidel bude zdokumentováno a nahlášeno pracovníkem odd. příjmu zboží příslušnému zástupci na oddělení nákupu, který následně sdělí tuto informaci danému dodavateli/ext. poskytovateli a bude požadovat písemné nápravné opatření.

Při závažném porušení těchto pravidel (materiál naložen tak, že není umožněna bezpečná vykládka, zboží není zabaleno v povolených obalech nebo jsou obaly poničené a hrozilo by nebezpečí úrazu), nebude řidiči povolena vykládka a bude poslán zpět. Tyto informace budou zaznamenány pracovníkem společnosti WANZL spol. s r.o. na CMR a/nebo na dodací list, který řidič podepíše. Vícenáklady nebudou hrazeny firmou WANZL spol. s r.o..

Dodavatel / ext. poskytovatel se zavazuje informovat a poučit ohledně dodacích podmínek společnosti

WANZL spol. s.r.o. a jejich dodržování i externí přepravce, pokud jejich služby využívá.