VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné pro smlouvy uzavírané mezi kupujícím

společností WANZL spol. s r.o., se sídlem Hněvotín 333, 783 47, IČ: 410 31 709, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1249, jakožto prodávajícím

(dále jako „Prodávající“)

 

1.     Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní společnost WANZL spol. s r.o., se sídlem Hněvotín 333, 783 47, IČ: 410 31 709, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1249 vydává tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále též jako „VODP") pro prodej zboží a výrobků (příp. pro zhotovení výrobků pro případ/případy, kdy dle konkrétních okolností daného obchodního případu jsou naplněny znaky smlouvy o dílo a nikoliv smlouvy kupní), které stanovují pravidla obchodních vztahů mezi WANZL spol. s r.o. a kupujícími, kterými jsou právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby („Kupující“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je fyzickou osobou - spotřebitelem.

1.3. VODP společnosti WANZL spol. s r. o., jakožto Prodávajícího, platí pro veškerá obchodní jednání s Kupujícími.

Odkáží-li strany v nabídce i v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, smlouva uzavřena není.

1.4. Tyto VODP se považují za obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „OZ”) a jsou neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím postupem dle článku 3 těchto VODP, pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišné úpravě. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně dohodnout při uzavírání Kupní smlouvy. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VODP.

1.5. Kupní smlouvou se rozumí jednotlivá věcně a časově a finančně ucelená dodávka na základě vzájemně odsouhlasené (potvrzené) objednávky, nevyplývá-li z okolností něco jiného; Kupní smlouva je v těchto VODP označována rovněž zkráceně jen jako „smlouva“ („Kupní smlouva“).

1.6. Pro veškerá právní jednání mezi Prodávajícím a Kupujícím je vyžadována písemná forma. K jiným formám právních jednání se nepřihlíží. Obsah právního jednání lze změnit nebo zrušit projevem vůle výhradně v písemné formě.

1.7. Akceptaci těchto VODP stvrzuje Kupující zasláním objednávky Prodávajícímu učiněné na základě předchozí cenové nabídky Prodávajícího, jejíž součástí byly tyto VODP.

1.8. Pro vztahy a závazky neřešené těmito VODP platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění a další obecně platné právní předpisy.

 

2.     Jednání o smlouvě

2.1. Objednávka Kupujícího je pro Prodávajícího nezávazná a bezplatná.

2.2. Prodávající a Kupující jsou povinni se v průběhu vyjednávání o smlouvě vzájemně informovat o všech skutečnostech rozhodných pro uzavření smlouvy či jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na rozhodnutí druhé strany uzavřít smlouvu nebo vyjednávat s druhou stranou, a to vždy v dostatečném předstihu.

2.3. Prodávající uzavírá s Kupujícími pouze písemné smlouvy, a to formou a způsobem uvedeným v těchto VODP.

2.4. Jednání o smlouvě může být kdykoli ze strany Prodávajícího ukončeno, o čemž bude Kupující bez zbytečného odkladu informován.

2.5. Zahájením jednání o smlouvě bere Kupující zároveň bez výhrad na vědomí, že v případě rozhodnutí Prodávajícího o neuzavření smlouvy s Kupujícím nevzniká Kupujícímu nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s jednáním o smlouvě a ustanovení § 1729 OZ se tak v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 OZ neaplikuje.

2.6. Každá strana vynakládá a nese své vlastní náklady obvykle související s jednáním o smlouvě.

2.7. Každý Kupující je povinen Prodávajícímu poskytnout zejména následující informace: obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ, osobu oprávněnou jednat o smlouvě, osobu oprávněnou k podpisu smlouvy, email, na nějž bude doručeno přijetí či odmítnutí objednávky. 

2.8. Za stranu Prodávajícího mohou uzavřít smlouvu pouze statutární zástupci. Vést jednání o uzavření smlouvy jsou oprávněni pověření zaměstnanci Prodávajícího.  

2.9. Žádný zaměstnanec Prodávajícího není oprávněn jménem společnosti WANZL uzavírat za společnost WANZL, ve vztahu ke Kupujícím, smlouvy v jiné než písemné formě. Prodávající bude smlouvou vázán pouze, bude-li uzavřena v písemné formě.

 

 3.     Objednávka, kupní smlouva

3.1. Písemné propagační, reklamní a nabídkové materiály Prodávajícího nepředstavují návrh na uzavření smlouvy.

 3.2. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je písemná objednávka Kupujícího.

3.3. Objednávky se podávají přednostně elektronicky e-mailem na objednací adresy: obchod@wanzl.com, praha@wanzl.com, WANZL-CZ.servis@wanzl.com . Objednávka podávaná e-mailem nemusí být k její platnosti opatřena zaručeným elektronickým podpisem.

3.4. Objednávky podávané v písemné (listinné) podobě se podávají na adresu: WANZL spol. s r.o., Hněvotín 333, 783 47. K platnosti musí být objednávka opatřena podpisem osoby oprávněné jednat za Kupujícího. Používá-li Kupující v běžném obchodním styku razítko, je objednávka opatřená razítkem Kupujícího platná, i když ji podepsala osoba, která nebyla oprávněna jednat za Kupujícího.

3.5. V objednávce je potřeba uvést název firmy Kupujícího, specifikovat plnění odkazem na jeho (výrobky) označení v technické dokumentaci poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu před podáním objednávky a odsouhlasené a schválené Prodávajícím v rámci cenové nabídky nebo samostatně a uvedením požadovaného množství k dodání a lhůty (termínu) pro dodání, popř. další údaje či skutečnosti, které Kupující k takovému plnění požaduje (vlastnosti plnění, sjednání podmínek dopravy, balné a montáž výrobků aj.).

3.6. Neobsahuje-li objednávka takové vlastnosti plnění, je Prodávající oprávněn, pokud objednávku potvrdí, plnit v obvyklé kvalitě dle svých aktuálních běžných technologických a materiálových možností a zvyklostí; v případě neuvedení termínu k plnění Prodávající stanoví (lhůtu) termín plnění dle svých možností. Prodávající se zavazuje reagovat na objednávku ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů od podání objednávky, není-li mezi účastníky v daném případě dohodnutá jiná lhůta. V této reakci na podanou objednávku Prodávající potvrdí objednávku, jak byla podána (akceptuje), nebo ji akceptuje s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky objednávky (§ 1740 odst. 3 OZ), nebo navrhne jiný obsah smlouvy (objednávky).

3.7. Kupní smlouva na konkrétní plnění, které je obsahem objednávky, je uzavřena na základě akceptace objednávky Prodávajícím nebo akceptace s nepodstatnou odchylkou nebo na základě dohody a vzájemného odsouhlasení změny objednávky dle návrhu Prodávajícího. Změny nebo odchylky učiněné Kupujícím po akceptaci objednávky Prodávajícím jsou neúčinné a nepřihlíží se k nim.

3.8. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu jako řádné plnění zboží, které má oproti objednanému zboží takové konstrukční změny, které neovlivňují podstatným způsobem vzhled, vlastnosti nebo funkčnost objednaného zboží.

3.9. Vyobrazení, výkresy a technické údaje týkající se rozměrů a hmotnosti zboží uváděné Prodávajícím jsou uvedeny pouze přibližně. Všechny údaje uvedené v katalozích, cenících, nabídkách apod. jako jsou rozměry, hmotnosti, parametry, barvy, atd. jsou závazné a platné pouze tehdy, pokud je toto výslovně potvrzeno Prodávajícím u příslušné Kupní smlouvy. Výkresy a technické podklady zůstávají duševním vlastnictvím Prodávajícího.

3.10. V případě objednávky zboží podle výkresu nebo vzorku dodaného Kupujícím, Kupující prohlašuje, že objednané zboží nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob. Za případné nároky třetích osob z titulu práv duševního vlastnictví odpovídá Kupující a je povinen v plném rozsahu nahradit Prodávajícímu veškeré vzniklé škody.

3.11. Veškeré dodatečné změny Kupní smlouvy, objednávky či rozsahu zakázky kvalitativního či kvantitativního či doplnění objednávky (vč. úplného zrušení objednávky již potvrzené Prodávajícím) musí být Kupujícím provedeny písemně a rovněž musí být písemně odsouhlaseny Prodávajícím, jinak jsou neplatné a neúčinné.

3.12.Předmětem Kupní smlouvy je zejména závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu řádně a včas objednané zboží a závazek Kupujícího řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou cenu.

 

4.     Cena

4.1. Cena plnění se sjednává na základě poptávky Kupujícího a cenové nabídky Prodávajícího. Cena se pak obvykle uvádí v objednávce Kupujícího a akceptací objednávky Prodávajícím je sjednána takto uvedená cena. Pokud Prodávající učiní na základě poptávky a podkladů od Kupujícího cenovou nabídku a Kupující na základě toho pak učiní objednávku, ve které není cena výslovně uvedena, je cena sjednána ve výši nebo způsobem určení tak, jak vyplývá z cenové nabídky Prodávajícího; tato cena nebo způsob jejího určení je platný a závazný, i když Prodávající v akceptaci objednávky nebo v akceptaci objednávky s dodatkem nebo odchylkou cenu plnění výslovně neuvede.

4.2. Kupní cenou (v rozsahu plnění dle objednávky) je cena sjednaná některým ze shora uvedených způsobů.

4.3. Kupní cena je platná a závazná od uzavření smlouvy (v rozsahu akceptované objednávky) do termínu (lhůty) k plnění, nenastanou-li během této doby změny v podmínkách pro splnění smlouvy pro Prodávajícího oproti stavu ke dni uzavření smlouvy. Nastanou-li podstatné změny okolností ve smyslu § 1764 – 1766 občanského zákoníku, svědčí takové okolnosti ve prospěch Prodávajícího (podstatné zvýšení nákupní ceny suroviny/materiálů, důsledky regulace trhu nebo obchodních podmínek dle opatření orgánů veřejné moci, mimořádné stavy a situace, které přináší Prodávajícímu zvýšení nákladů apod.) a Prodávající je oprávněn vyvolat jednání o změně ceny v rozsahu dosud nedodaného plnění. Obdobně platí, požaduje-li např. Kupující změnu nebo doplnění způsobu nebo podmínek plnění (doplněné technické požadavky, změna nebo doplnění technické specifikace apod.). Nastanou-li takové okolnosti, je Prodávající oprávněn přerušit (pozastavit) plnění smlouvy do doby dosažení dohody o nových cenových a popř. dalších dodacích podmínkách odpovídajících změně okolností oproti stavu ke dni uzavření smlouvy (akceptaci objednávky). Nedohodnou-li se Prodávající a Kupující na změně ceny nebo dalších podmínek dodávky do 5 (pěti) pracovních dnů od návrhu Prodávajícího na změnu kupní ceny, je Prodávající oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v rozsahu dosud nedodaného plnění. 

4.4. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si v jednotlivých případech složení zálohy na kupní cenu, kterou je Kupující povinen na základě zálohové faktury uhradit v termínu stanoveném na zálohové faktuře. Do doby zaplacení zálohy není Prodávající povinen zahájit plnění smlouvy a v případě prodlení Kupujícího se zaplacením po dobu delší než 5 (pět) dnů může Prodávající od smlouvy (tj. smlouvy v podobě akceptované objednávky) písemně odstoupit.

4.5. Pokud není sjednáno jinak, je cena splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury. Faktura bude vystavena do 15 dnů od dodání posledního zboží podle objednávky nebo po ukončení všech montážních prací podle předávacího protokolu anebo současně s dodáním zboží.

4.6. V případě dodání zboží dílčím plněním - po částech (částečné plnění – na základě několika dodacích listů), je Prodávající oprávněn fakturovat vždy samostatně jednotlivé dílčí plnění dle dodacího listu nebo společně více dílčích plnění jednou nebo více fakturami.

4.7. Úhradou ceny se rozumí den, kdy byla kupní cena připsána na účet Prodávajícího uvedený na faktuře.

 

5.     Dodání zboží

5.1. Dodací lhůty a termíny uvedené v propagačních a nabídkových materiálech Prodávajícího jsou pouze orientační a nezávazné. Závazný termín dodání musí být při každé dílčí objednávce písemně potvrzen Prodávajícím.

5.2. Dodací lhůta (tj. lhůta, ve které se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží) začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy budou zároveň splněny následující podmínky:

       a. Kupující zašle Prodávajícímu objednávku obsahující veškeré potřebné informace k plnění a Prodávající přijetí a úplnost    objednávky Kupujícímu potvrdí,

       b. Kupující dodá Prodávajícímu veškerou nutnou a Prodávajícím vyžadovanou výkresovou a jinou dokumentaci,

       c. Prodávající provede zaměření na místě samém, je-li toto zaměření z pohledu Prodávajícího nezbytné, a v návaznosti na to si strany odsouhlasí výkresovou dokumentaci,

       d. Kupující uhradí Prodávajícímu zálohu na cenu zboží, není-li stranami v konkrétním případě dohodnuto, že záloha na kupní cenu placena nebude.

5.3. Prodávající je oprávněn plnit smlouvu (dodat smluvní plnění) postupně dílčím způsobem tak, že předmět plnění nebude odevzdán (dodán) v místě plnění (dodání) jednorázově, ale postupně tak, aby plnění Prodávajícího bylo za podmínek vyplývajících ze smlouvy a z akceptované objednávky dodáno Kupujícímu do konce lhůty (termínu) termínu plnění (dodání). Způsob plnění dodávky (zda celou dodávku najednou nebo po částech) určuje Prodávající, ledaže se Prodávající v akceptaci objednávky nebo akceptaci objednávky s dodatkem nebo odchylkou zavázal dodat plnění způsobem dle požadavku Kupujícího.

5.4. Není-li ve smlouvě uvedena pro předání objednaného zboží jiná osoba nebo jiné místo plnění, splní Prodávající svou povinnost dodat objednané zboží jeho předáním Kupujícímu na adrese sídla Prodávajícího. Předání a převzetí objednaného zboží bude písemně osvědčeno vhodným způsobem, ze kterého je patrné převzetí zboží (např. dodacím listem, předávacím protokolem).

5.5. Prodávající je povinen předat Kupujícímu zboží v termínu plnění - dodání (dále jen "Termín"), který je uveden v potvrzení objednávky.

5.6. Termín dodání je závislý na součinnosti Kupujícího podle odstavců 5.2. nebo 5.8. těchto VODP a doba dodání se prodlužuje o tolik dnů, kolik dnů je Kupující v prodlení se splněním těchto podmínek plus pět pracovních dnů. 

5.7. Prodávající je oprávněn prodloužit lhůtu dodání o nezbytnou dobu, po kterou trvají překážky, jež nastaly nezávisle na vůli Prodávajícího (zejm. poruchy v dopravě, stávky, živelné pohromy, veřejná porušení pořádku, mobilizace, válečný stav, embargo, povstání, zákaz převodu deviz, omezení dodávky energie, požár, technické závady, ukončení nebo přerušení výroby materiálu, vyhlášení nouzového stavu, nařízená karanténa zaměstnanců apod.), případně při působení těchto okolností u dodavatelů Prodávajícího a brání Prodávajícímu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. O existenci těchto překážek je Prodávající povinen informovat Kupujícího bez zbytečného odkladu po jejich vzniku.

5.8. Prodávající je oprávněn pozastavit resp. přerušit plnění nebo odmítnout pokračovat v plnění Kupní smlouvy, jestliže Kupující je v prodlení s plněním (zaplacením) jakéhokoliv svého závazku vůči Prodávajícímu, jakož i z jiného právního titulu. Po tuto dobu není Prodávající v prodlení s plněním svého závazku a v případě prodlení Kupujícího delší než pět pracovních dnů je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy písemně odstoupit.

5.9. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy se zboží považuje za převzaté (dodané).  

5.10.  Dopravu zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu (do místa dodání) si zajišťuje Kupující sám na vlastní náklad a nebezpečí. V případě, že místem dodání je provozovna Prodávajícího a dopravu si zajišťuje Kupující, se zboží považuje za dodané i tehdy, jestliže je převezme posádka dopravního prostředku vyslaného nebo jinak zajištěného ze strany Kupujícího, a to okamžikem naložení na dopravní prostředek.

Dopravu zboží může zajistit i Prodávající, pokud tak bylo sjednáno v Kupní smlouvě. V takovém případě se zboží považuje za dodané Kupujícímu předáním zboží Kupujícímu v místě plnění sjednaném v Kupní smlouvě.

5.11. Náklady na balné a dopravu hradí Kupující.

 

6.     Dodací podmínky, skladování

6.1. Místem odevzdání a převzetí (místem dodání) je provozovna Prodávajícího na adrese Hněvotín 333, Hněvotín, okr. Olomouc, nebude-li ve smlouvě výslovně sjednáno jiné místo dodání. Zboží je odevzdáno (dodáno), jakmile je zboží v místě dodání odevzdáno Kupujícímu nebo osobě, která Kupujícího zastupuje (§ 166 občanského zákoníku). O odevzdání a převzetí bude vyhotoven dodací list; převzetí zboží může být za Kupujícího potvrzeno i jiným vhodným způsobem, např. otiskem razítka Kupujícího a podpisem osoby jednající za Kupujícího.

6.2. Kupující je povinen převzít zboží nejpozději do 5 (pět) pracovních dnů ode dne oznámení Prodávajícího, že zboží je připraveno k dodání, příp. namontováno (pokud byla sjednána jeho montáž), nejpozději však v den, který je ve smlouvě dohodnut jako den dodání či nejzazší den dodací lhůty. Oznámení o možnosti převzetí zboží zasílá Prodávající Kupujícímu formou e-mailové či faxové zprávy.

6.3. Nepřevezme-li Kupující v této době řádně nabídnuté plnění, je Kupující v prodlení s převzetím zboží a současně se zboží považuje za řádně dodané dnem, který je ve smlouvě dohodnut jako den dodání či nejzazší den dodací lhůty. Prodávající uskladní zboží ve svém skladu na náklady Kupujícího. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za uskladnění zboží skladné ve výši 0,5% z celkové ceny nevyzvednutého zboží bez DPH za každý započatý týden skladování. Skladné je splatné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém povinnost Kupujícího k úhradě skladného vznikla či trvala. Povinností Kupujícího k úhradě skladného není dotčeno právo Prodávajícího požadovat po Kupujícím úhradu smluvní pokuty za porušení závazku převzít řádně a včas dodávané zboží. V případě, že si Kupující dodané zboží nepřevezme ani do 30 dnů ode termínu dodání, je Prodávající oprávněn zboží dále prodat. Nárok na zaplacení smluvní pokuty a skladného není dotčen.

6.4. V případě, že Prodávající nedodá všechno zboží, jehož prodej je předmětem Kupní smlouvy, ani ve lhůtě do 3 (tří) týdnů od uplynutí termínu plnění, může Kupující od Kupní smlouvy písemně odstoupit v té části, ve které nebyla smlouva splněna ani v uvedené náhradní lhůtě. Od smlouvy jako celku může Kupující z důvodu nedodržení uvedených termínů nebo lhůt písemně odstoupit jen tehdy, nebylo-li do odstoupení dodáno Prodávajícím žádné zboží; bylo-li zboží Prodávajícím dodáno do té doby alespoň v částečném rozsahu předmětu koupě, může Kupující od Kupní smlouvy jako celku nebo v rozsahu již dodaného zboží písemně odstoupit jen tehdy, prokáže-li Kupující, že dosavadní uskutečněná dílčí plnění Kupní smlouvy nemají pro Kupujícího žádný hospodářský význam. Kupující nemůže v rozsahu již dodaného zboží od Kupní smlouvy odstoupit v případě, nevrátí-li nebo nemůže-li vrátit dodané zboží v původním stavu, v jakém je obdržel.

 

7.     Vlastnické právo

7.1. Veškeré dodané zboží zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny zboží včetně případného příslušenství (tzv. výhrada vlastnictví).

7.2. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího prodat či jinak převést zboží dodané Prodávajícím, které dosud nebylo Prodávajícímu zcela uhrazeno, třetí osobě. V případě, že Kupující zboží, jehož kupní cenu Prodávajícímu dosud zcela neuhradil, prodá či jinak převede na třetí osobu, pohledávka Prodávajícího z kupní ceny za předmětné zboží se tím stává splatnou a současně Kupující tímto okamžikem postupuje Prodávajícímu pohledávku (a Prodávající tuto pohledávku přijímá) za třetí osobou z titulu úhrady kupní ceny za předmětné zboží, a to do výše svého dlužného plnění vůči Prodávajícímu. Tím není dotčeno právo Prodávajícího požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty za porušení závazku nepřevést zboží na třetí osobu.

 

8.     Záruka, vady předmětu plnění, reklamace

8.1. Zboží bude dodáno v provedení a kvalitě odpovídající standardnímu provedení a určené k používání k účelu, k němuž je výrobcem a svou povahou a konstrukcí určeno. Kupující se zavazuje užívat zboží k tomuto účelu a jen způsobem odpovídajícím povaze zboží a podmínkám a účelu použití určených výrobcem a dodržovat podmínky a pravidla údržby určené výrobcem (doporučené provozní postupy, servis a údržba uvedené v manuálu provozu a údržby výrobku). Za těchto podmínek poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku za jakost (§ 2113 občanského zákoníku) na dodané zboží v délce 12 (dvanáct) měsíců. Na akumulátory se poskytuje záruka v délce 6 měsíců. Záruka se nevztahuje na zboží s omezenou životností, např. fotobuňky a části podléhající zvýšenému opotřebení.

8.2. Zboží prodávané Kupujícímu jako počátečnímu uživateli na základě Kupní smlouvy bude bez vad materiálu a zpracování po dobu dvanácti (12) měsíců od Termínu dodání, a dále, každý nový náhradní díl dodaný Prodávajícím Kupujícímu bude bez vad materiálu a zpracování po dobu šesti (6) měsíců od data předání počátečnímu uživateli resp. jeho namontování do výrobku.

8.3. Prodávající poskytne nový nebo opravený díl, dle své volby, namísto kterékoliv části, u které bude při kontrole prováděné nebo zajišťované Prodávajícím nalezena vada na materiálu a zpracování během období výše popsaného. Dle zvážení Prodávajícího bude tato část Kupujícímu opravena nebo vyměněna.

8.4. Záruka se nevztahuje na závady, které nastanou v důsledku zneužití, nesprávného použití, neodborné opravy, koroze, eroze, běžného opotřebení, změny a úpravy provedené na výrobku bez výslovného předchozího písemného souhlasu Prodávajícího, nebo nedodržení doporučených provozních postupů, servisu a postupu údržby uvedených v manuálu provozu a údržby výrobku. Veškerá údržba, servis a opravy musí být prováděny Prodávajícím popř. jiným odborným subjektem písemně předem schváleným ze strany Prodávajícího, a při této práci mohou být použity pouze originální součástky a díly schválené Prodávajícím. Nedodržení těchto požadavků má za následek neplatnost této záruky.

8.5. Záruka zaniká, pokud Prodávající neobdrží během 14 dnů od zjištění závady písemný popis s udáním čísla zakázky a objednávky a konkrétním popisem závady. Záruční doba se neobnovuje provedením záručních prací.

8.6. Prodávající a Kupující vylučují jiné podmínky, záruky všech typů, vyjádřené nebo předpokládané, zákonné nebo jiné (kromě výše uvedených) včetně všech záruk a podmínek v souvislosti s prodejností, uspokojivou kvalitou a vhodností pro svůj konkrétní účel. 

8.7. Opravy vad způsobených Prodávajícím, ať už zjevných či skrytých, a to způsobem a za dobu uvedenou výše, představují splnění všech závazků Prodávajícího vůči těmto vadám, ať už k nim došlo na základě smlouvy, záruky, nedbalosti, náhrady škody, přísné odpovědnosti nebo jinak ve vztahu vzniklém z takového produktu.

8.8. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakékoliv následné, náhodné, nepřímé, zvláštní nebo represivní škody vzešlé z prodeje či jakékoliv porušení Kupní smlouvy, vztahující se na nemožnost používání, ušlé zisky nebo příjmy, úroky, ztrátu důvěryhodnosti, přerušení práce, snížení hodnoty ostatních výrobků, ztráty z důvodu odstávky nebo přerušení provozu, zvýšení nákladů na provoz, či požadavky uživatele nebo zákazníků Kupujícího na přerušení provozu, ať už je taková ztráta nebo škoda předmětem smlouvy, záruky, nedbalosti, odpovědnosti za škody, přísné odpovědnosti nebo jiných.

Reklamace

8.9. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu výrobku neprodleně poté, co ji zjistil nebo co ji při náležité péči mohl a měl zjistit, s uvedením a popisem vady. Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho prohlídku a kontrolu jeho úplnosti co do množství a dokumentace (dokladů) předaných spolu se zbožím včetně zevrubné prohlídky, zda zboží nemá zjevné vady a zjištěné vady neprodleně písemně oznámit. Vady, které nejsou zjevné a které lze zjistit teprve po uvedení zboží do provozu, je Kupující povinen písemně oznámit Prodávajícímu neprodleně poté, co vada vyšla najevo. 

8.10.  Kupující oznamuje vady písemně na adresu sídla Prodávajícího doporučeným dopisem, nebo elektronicky na e-mailovou adresu: obchod@wanzl.com, praha@wanzl.com, WANZL-CZ.servis@wanzl.com

8.11.  Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud řešení reklamace tj. zejména provedení opravy výrobku nevyžaduje lhůtu delší, např. z důvodu nutného zajištění dodávky náhradních dílů k opravě od jejich dodavatele (výrobce) nebo dodání jiného výrobku. V takovém případě se lhůta pro vyřízení reklamace prodlužuje o potřebnou dobu, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak.

8.12. Kupující vždy umožní Prodávajícímu odstranit zjištěnou vadu, na kterou se vztahuje odpovědnost Prodávajícího, opravou výrobku. Za tím účelem je Kupující povinen umožnit Prodávajícímu nebo Prodávajícím vyslané osobě přístup k reklamovanému zboží a poskytnout bezplatně veškerou součinnost potřebnou k provedení opravy. 

 

9.      Smluvní pokuta

9.1. Pro případ, že je Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo části kupní ceny za zboží, má Prodávající nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení Kupujícího. Vedle nároku na smluvní pokutu má Prodávající právo na plnou výši náhrady škody.

9.2. Při prodlení Prodávajícího s dodáním zboží delším než dva týdny, s výjimkami dle odst. 5.2., 5.6., 5.7. a 5.8. VODP, má Kupující nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% z ceny nedodaného zboží, a to za každý den prodlení, maximálně však 5% z hodnoty nedodaného zboží za celou dobu prodlení.

 9.3. Při prodlení Kupujícího s převzetím zboží má Prodávající právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% z  ceny nepřevzatého zboží, a to za každý i započatý den prodlení.

9.4. Poruší-li Kupující povinnost nepřevést zboží na třetí osobu v případě, že za něj Prodávajícímu dosud zcela nezaplatil kupní cenu, má Prodávající nárok na zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 5% z kupní ceny zboží bez DPH s tím, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

9.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně.

 

10.   Povinnost mlčenlivosti

10.1. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se druhé strany a předmětu a plnění smlouvy, o nichž se dozví v souvislosti s plněním smlouvy, a které nejsou veřejně známé nebo dostupné. Uvedený závazek se vztahuje i na další skutečnosti, které budou druhou stranou výslovně označeny za důvěrné. Dále je vše výše uvedené označováno jako "Důvěrné informace".

10.2. Každá ze stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku Důvěrných informací, a zavazuje se chránit tajnost Důvěrných informací, a to minimálně stejným způsobem, jakým chrání své obchodní tajemství, vždy však nejméně způsobem obvyklým. Každá ze stran se zavazuje, že Důvěrné informace nepoužije pro žádné jiné účely než pro účely plnění smlouvy.

10.3. Každá ze stran je oprávněna zpřístupnit Důvěrné informace svým právním, daňovým a účetním poradcům (dále jen "Poradce") a v nezbytném rozsahu rovněž třetím osobám, prostřednictvím nichž plní smlouvu. Poruší-li Poradce anebo třetí osoba povinnost mlčenlivosti, odpovídá za toto porušení strana, která jim Důvěrné informace zpřístupnila.

10.4. Strany se zavazují zachovávat závazek mlčenlivosti dle tohoto článku po celou dobu účinnosti smlouvy i po jejím ukončení, a to až do doby než se Důvěrné informace stanou veřejně známé a dostupné bez porušení tohoto článku.

 

11.   Ostatní ujednání

11.1. Právo domáhat se zrušení závazku. Kupující se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy podle § 2000 odst. 2 občanského zákoníku.

11.2. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy. Prodávající může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy, a to kdykoliv, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany tímto zároveň sjednávají, že pro účely smlouvy se za praxi zavedenou mezi smluvními stranami ve smyslu ustanovení § 556 odst. 2 občanského zákoníku považují výhradně smlouvy, resp. dodatky k těmto smlouvám, uzavřené v písemné podobě, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3.  Vyloučení obchodních zvyklostí. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy a VODP byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku se na smlouvu neaplikuje.

11.4.  Oddělitelnost i pro zdánlivá (nicotná) jednání. Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

11.5. Změna okolností. Kupující přebírá podle ustanovení §1765 občanského zákoníku riziko změny okolností zejména v souvislosti se směnným kurzem, změnou cen vstupních komodit (el. energie, pohonné hmoty atp.), nedostatkem materiálů a dalších okolností, které mohou mít vliv na dodání plnění zejména v dohodnutém čase, množství, rozsahu, kvalitě a ceně.

11.6. Vyloučení některých ustanovení. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku: § 557, § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách), § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum).

11.7. Započítávání při plnění více dluhů. Pokud bude jedna strana dlužit druhé straně více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na nejdříve splatný dluh, a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv.

 

12.  Závěrečná ustanovení

12.1. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tyto VODP resp. smlouva nenahrazují smlouvu o zpracování osobních údajů podle příslušných právních předpisů, kde by byl Prodávající správcem a Kupující zpracovatelem. Kupující není na základě těchto VODP resp. smlouvy oprávněn nakládat s jakýmikoli osobními údaji pocházejícími od Prodávajícího.

12.2.  Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

12.3. Vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platným právním řádem České republiky, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, s vyloučením kolizních norem.

12.4. Případné pohledávky vůči Prodávajícímu mohou být postoupeny pouze s jeho předchozím písemným souhlasem.

12.5. Veškeré spory mezi Prodávajícím a Kupujícím, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny a s konečnou platností rozhodnuty obecnými soudy ČR.

Pro případ sporu se sjednává místní příslušnost věcně příslušného soudu prvního stupně takto:

·          je-li dána věcná příslušnost krajského soudu, je místně příslušným Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci,

·          je-li dána věcná příslušnost okresního soudu, je místně příslušným Okresní soud v Olomouci.

12.6. Prodávající je oprávněn jednostranně měnit tyto VODP. Dojde-li ke změně VODP, nevztahuje se taková změna na již uzavřené smlouvy, nebude-li sjednáno jinak.

12.7. Tyto VODP jsou platné a účinné od 22.11.2020. Tyto VODP nahrazují Všeobecné obchodní podmínky ve verzi z roku 2008. Smlouvy uzavřené na základě původních všeobecných obchodních podmínek se řídí původními podmínkami.

12.8.  Běžná vzájemná korespondence včetně případných reklamací a řešení reklamací, s výjimkou objednávek a jejich akceptace nebo doplňků nebo odchylek (viz čl. 3) budou činit přednostně elektronicky e-mailem na adresy účastníků smluvního vztahu, které si vzájemně sdělili.

Elektronická komunikace mezi účastníky nemusí být k zachování její platnosti a účinků právního úkonu opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo jiným elektronickým prostředkem obdobného obsahu.

Písemnosti mezi smluvními stranami se doručují odesílatelem osobně proti podpisu (potvrzení o převzetí) nebo formou doporučené zásilky prostřednictvím České pošty, příp. prostřednictvím datové schránky. Písemnost se považuje za doručenou i tehdy, jestliže ji adresát při doručování odesílatelem osobně odmítne převzít, nebo v případě doručování prostřednictvím České pošty, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo si ji v úložní době nevyzvedne, anebo jestliže jiným způsobem doručení zásilky vědomě zmaří; v takovém případě se zásilka považuje za doručenou dnem odepření jejího přijetí nebo posledním dnem úložní doby v případě nevyzvednutí si zásilky v provozovně České pošty. Písemné zásilky se zasílají na adresu adresáta zapsanou v den odeslání zásilky jako jeho sídlo v obchodním rejstříku. 

12.9.  Tyto VODP v plném rozsahu nahrazují jakákoliv předchozí písemná nebo ústní či obdobná ujednání stran. Pro právní poměry mezi Prodávajícím a Kupujícím se neuplatní obchodní podmínky Kupujícího nebo výhrady či prohlášení Kupujícího, ať už byly jakkoliv deklarovány nebo citovány nebo uvedeny odkazem na webové stránky Kupujícího nebo v objednávce, která byla podkladem pro uzavření jednotlivé Kupní smlouvy, nebo v jiné listině od Kupujícího.

 

Dne 1. 11. 2020

WANZL spol. s r.o.