ZGODNOŚĆ

Nowe standardy w handlu

Zgodność w firmie Wanzl oznacza, że wszyscy pracownicy muszą stosować się do przepisów prawa, przyjętych standardów i innych wyznaczonych przez firmę norm oraz wymogów etycznych. Kodeks postępowania firmy Wanzl podsumowuje normy i wartości, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy pracownicy firmy na całym świecie.

Odpowiedzialne zachowanie wobec pracowników, klientów, partnerów biznesowych, środowiska i społeczeństwa to filozofia firmy Wanzl, która stanowi nieodłączny element naszej tożsamości. Firma Wanzl na przestrzeni lat zdobyła czołową pozycję na rynku światowym i stała się globalnym partnerem dla klientów i biznesu przede wszystkim dzięki naszej odpowiedzialności.

Jako firma rodzinna dbamy o stabilną współpracę z naszymi partnerami, która opiera się na odpowiedniej jakości dostaw i usług oraz rzetelności.

Aby poznać normy i wartości obowiązujące w naszej firmie, proszę pobrać kodeks postępowania firmy Wanzl:

Zgodność / kodeks postępowania Wanzl
Kodeks dla dostawców i partnerów biznesowych

System informowania

Jako wydajne i zorientowane na wartości przedsiębiorstwo rodzinne stawiamy sobie wysokie wymagania. Przestrzeganie ustawowych wytycznych i wewnętrznych reguł ma przy tym największe znaczenie dla firmy Wanzl. Naruszenia nie są tolerowane przez firmę Wanzl, która zwalcza je konsekwentnie na całym świecie. Aby odpowiednio wcześnie wykryć potencjalne naruszenia i wdrożyć właściwe środki, firma Wanzl ustanowiła system informowania, z którego mogą korzystać zarówno pracownicy firmy Wanzl, jak i partnerzy biznesowi (zwani dalej „informatorami”). Celem jest zwrócenie uwagi informatorów na nieprawidłowości, aby firma Wanzl mogła w odpowiednim czasie zminimalizować szkody majątkowe i utratę reputacji.

Naruszenia prawa mogą obejmować na przykład następujące przypadki:

• Łapówkarstwo/korupcja (korzyści oferowane przez pracowników firmy Wanzl)

• Łapówkarstwo/korupcja (korzyści oferowane pracownikom firmy Wanzl)

• Korzyści oferowane urzędnikom publicznym  

• Sprzeniewierzenie

• Manipulowanie (wybrane pozycje) w rocznym sprawozdaniu finansowym lub wewnętrznych raportach

• Naruszenie prawa antymonopolowego i prawa konkurencji

• Naruszenie zasad kontroli eksportu

• Dyskryminacja ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, tożsamość seksualną, niepełnosprawność, przynależność religijną lub światopogląd

Do kogo może się zwrócić informator?

Informatorzy mogą się zwrócić bezpośrednio do firmy Wanzl (np. do przełożonego lub jednostki ds. zgodności) albo skorzystać z kanału zgłaszania informacji, który jest obsługiwany na zlecenie firmy Wanzl przez niezależnych rzeczników (pośredników) z firmy audytorskiej BDO. Informacje można przekazywać jawnie lub anonimowo. Nawet jeśli informatorzy chcą ujawnić swoją tożsamość rzecznikowi, rzecznik może odmówić ujawnienia jej firmie Wanzl, jeśli informatorzy tego zażądają. Jest to ważny wkład w ochronę informatorów. 

Firma Wanzl bardzo uważnie sprawdza przychodzące komunikaty i konsekwentnie je monitoruje. Należy przy tym również unikać wyciągania przedwczesnych wniosków i chronić obwinianych pracowników przed nieodpowiednimi sankcjami. Zasadnicze jest stosowanie uczciwych procedur wobec wszystkich zaangażowanych stron.

 

Firma BDO wyznaczyła następujących rzeczników do przyjmowania informacji:

Markus Brinkmann, rzecznik praw pracownika

Markus Brinkmann posiada wieloletnie doświadczenie jako rzecznik praw pracownika oraz w prowadzeniu krajowych i międzynarodowych dochodzeń sądowych. W wielu przypadkach prezentował wyniki osobiście na posiedzeniach rady nadzorczej / zarządu / działu ds. zgodności lub na zgromadzeniach akcjonariuszy.

Benedict Benz, zastępca rzecznika praw pracownika

Benedict Benz posiada doświadczenie jako rzecznik praw pracownika oraz krajowy i międzynarodowy specjalista w realizacji specjalnych badań sądowych w Niemczech, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Informacje do rzeczników można kierować w następujący sposób:

1. Platforma internetowa


Z rzecznikami BDO można skontaktować się w każdej chwili za pośrednictwem internetowej platformy komunikacyjnej. Jeśli sobie Państwo tego życzą, mogą Państwo zachować anonimowość w kontaktach z rzecznikami BDO i prowadzić z nimi anonimowy dialog. 

2. Telefonicznie

Z rzecznikiem praw pracownika można również skontaktować się telefonicznie w dni robocze w godzinach od 9 do 19 (CET) pod następującymi numerami telefonu:

Kraj informatora lub połączenia wychodzącego

Numer telefonu
Niemcy  0800-8922222
USA 877 803 5575
UK 0808 238 9592
Czechy  0800 088 808
Chiny Północne 
Chiny Południowe 

10-800-712-2412
10-800-120-2412

Dania 808 87785

 

3. Poczta

Inną opcją skontaktowania się z rzecznikami praw pracownika jest wysłanie listu na następujący adres:

Korespondencja osobista / ściśle poufne
Markus Brinkmann
Benedict Benz
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg
Germany

Należy pamiętać, że ten system informowania o nieprawidłowościach został stworzony do zgłaszania kwestii istotnych z punktu widzenia zgodności z przepisami. Prosimy o zrozumienie, że inne sprawy nie mogą być tutaj przyjmowane.

 

Dalsze pytania dotyczące kwestii zgodności w firmie Wanzl

W przypadku ogólnych pytań dotyczących zgodności w firmie Wanzl, pytań dotyczących kodeksu postępowania firmy Wanzl lub w razie wątpliwości dotyczących właściwego postępowania w danym przypadku należy się zwrócić do pełnomocnika Grupy Wanzl ds. zgodności. Kontakt z pełnomocnikiem ds. zgodności:

Wanzl GmbH & Co. Holding KG
Compliance Officer
Rudolf-Wanzl-Str. 4
89340 Leipheim
Niemcy

compliance@wanzl.com
+49 8221 / 729-6777

System informowania Wanzl