COMPLIANCE

De maatstaven voor ons handelen

Voor Wanzl betekent compliance dat alle medewerkers zich aan de wettelijke bepalingen, geldende regels en andere door het bedrijf opgestelde ethische standaarden en eisen houden. In de gedragscode van Wanzl hebben wij de normen en waarden samengevat die voor alle medewerkers van Wanzl over de hele wereld gelden.

Verantwoordelijk handelen ten opzichte van medewerkers, klanten, zakelijke partners, omgeving en maatschappij is een filosofie die onlosmakelijk met de identiteit van Wanzl verbonden is. Vooral vanwege deze betrouwbaarheid is Wanzl al decennialang toonaangevend over de hele wereld en mag het bedrijf zich partner van wereldwijd opererende klanten en zakelijke partners noemen.

Als familiebedrijf zijn wij geïnteresseerd in een duurzame samenwerking met onze zakelijke partners, een samenwerking die gebaseerd is op de overtuigende kwaliteit van leveringen en prestaties en op de onvoorwaardelijke inzet voor eerlijk handelen.

U kunt meer over onze normen en waarden lezen in de gedragscode van Wanzl. Deze kunt u hier downloaden:

Compliance/gedragscode Wanzl
Codex voor leveranciers en zakenpartners

Klokkenluidersysteem

Als sterk en waardegericht familiebedrijf stellen wij hoge eisen aan onszelf. Het naleven van wettelijke voorschriften en interne regels is daarbij voor Wanzl wereldwijd van het grootste belang. Overtredingen worden door Wanzl niet getolereerd en consequent opgevolgd, overal ter wereld. Om mogelijke overtredingen tijdig te herkennen en de juiste maatregelen te nemen, heeft Wanzl een klokkenluidersysteem ontwikkeld dat zowel door medewerkers van Wanzl als door zakenpartners (hierna 'klokkenluiders' genoemd) kan worden gebruikt. Het doel van het systeem is dat de klokkenluiders misstanden aan de kaak stellen en zo Wanzl in staat stellen vermogens- en reputatieschade tijdig tot een minimum te beperken.

Bij overtredingen van de wet kan het bijvoorbeeld om de volgende zaken gaan:

• Omkoping/corruptie (voordelen worden door medewerkers van Wanzl toegekend)

• Omkoopbaarheid/corruptie (voordelen worden aan medewerkers van Wanzl toegekend)

• Toekenning van voordelen aan overheidsfunctionarissen  

• Verduistering

• Manipulatie (van geselecteerde posities) van de jaarafsluiting of van de interne rapportage

• Inbreuk op antitrust- en mededingingswetgeving

• Inbreuk op exportcontrolevoorschriften

• Discriminatie op grond van geslacht, huidskleur, etnische afkomst, seksuele identiteit, handicap, godsdienst of overtuiging

Met wie kan een klokkenluider contact opnemen?

Bij vermoedens kunnen klokkenluiders enerzijds rechtstreeks met Wanzl contact opnemen (bijvoorbeeld de leidinggevende of de complianceverantwoordelijke) of een meldkanaal gebruiken dat namens Wanzl wordt beheerd door onafhankelijke ombudslieden (tussenpersonen) van het accountantskantoor BDO. Meldingen kunnen open of anoniem gedaan worden. Zelfs wanneer klokkenluiders hun identiteit tegenover de ombudslieden willen bekendmaken, kunnen de ombudslieden, voor zover de klokkenluiders dit wensen, een bekendmaking aan Wanzl weigeren; dit is een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de klokkenluiders. 

Wanzl zal de binnenkomende meldingen zeer zorgvuldig controleren en deze consequent opvolgen. Daarbij is het ook zaak om geen voorbarige conclusies te trekken en ten onrechte beschuldigde medewerkers te beschermen tegen niet passende sancties. Al met al gaat het dus om een eerlijk proces voor alle betrokkenen.

 

Voor de ontvangst van de meldingen heeft BDO de volgende ombudslieden benoemd:

 

Markus Brinkmann, ombudsman

Markus Brinkmann heeft jarenlange ervaring als ombudsman en op het gebied van de uitvoering van nationale en internationale forensische onderzoeken. Hij heeft de resultaten in een groot aantal gevallen persoonlijk gepresenteerd tijdens bijeenkomsten van de raad van commissarissen en het bestuur, compliancegerelateerde bijeenkomsten of tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Johannes Matschiner, plaatsvervangend ombudsman

Johannes Matschiner heeft ervaring als ombudsman en beschikt over nationale en internationale expertise in de afwikkeling van speciaal forensisch onderzoek in Duitsland, Azië en het Midden-Oosten.

Zo kunt u een melding doen bij de ombudslieden:

1. Internetplatform


U kunt de ombudslieden van BDO altijd via een internetgebaseerd communicatieplatform bereiken. Daarbij kunt u, indien u dat wenst, zelfs anoniem blijven voor de BDO-ombudslieden en toch een anonieme dialoog voeren met hen. 

2. Telefonisch

Als alternatief kunt u de ombudslieden op werkdagen tussen 9 en 19 uur (CET) telefonisch bereiken via de volgende telefoonnummers:

Land van de klokkenluider resp. van waaruit gebeld wordt

Telefoonnummer
Duitsland  0800-8922222
VS 877 803 5575
VK 0808 238 9592
Tsjechië  0800 088 808
China North 
China South 

10-800-712-2412
10-800-120-2412

Denemarken 808 87785

 

3. Per post

U kunt ook contact opnemen met de ombudslieden door een brief te sturen naar het volgende adres:

Persoonlijk/Strikt vertrouwelijk
De heer Markus Brinkmann
De heer Benedict Benz
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg
Duitsland

Houd er rekening mee dat deze klokkenluidersregeling is ingesteld om nalevingsgerelateerde kwesties te melden. Andere zaken kunnen niet in behandeling worden genomen. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

 

Meer vragen over het onderwerp compliance bij Wanzl

Bij algemene vragen over compliance bij Wanzl, bij vragen over de Wanzl gedragscode, of als u in een bepaald geval niet zeker bent van het juiste gedrag, kunt u contact opnemen met de Compliance Officer van de Wanzl Groep. U bereikt de Compliance Officer als volgt:

Wanzl GmbH & Co. Holding KG
Compliance Officer
Rudolf-Wanzl-Str. 4
89340 Leipheim
Duitsland

compliance@wanzl.com
+49 8221 729-6777

Klokkenluidersysteem Wanzl