Informasjon om databehandling

Informasjon for kunder og forretningspartnere om databehandling i henhold til personvernforordningen art. 13


1. Hvem er ansvarlig for databehandlingen, og hvem kan du kontakte?

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Str. 4 
89340 Leipheim 
Telefon +49(0)8221/729-0 
info@wanzl.com 

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud på: 
 
Rudolf-Wanzl-Str. 4 
D-89340 Leipheim 
Telefon +49(0)8221/729-0 
dataprotection.nordic@wanzl.com2. Hvilke data bruker vi, og hvor stammer de fra?

Vi behandler data som vi mottar fra deg som en del av vårt forretningsforhold. I tillegg, i den grad det er nødvendig for levering av våre tjenester, behandler vi opplysninger som vi har mottatt fra andre selskaper i Wanzl-gruppen eller forretningspartnere i felten eller tjenesteytere eller fra andre tredjeparter (f.eks. kredittvurderinger) med rimelighet (f.eks. for å utføre oppdrag, for å oppfylle kontrakter eller på grunnlag av et samtykke du har gitt). For det andre behandler vi personopplysninger som vi har innhentet og kan behandle fra offentlig tilgjengelige kilder (f.eks. gjeldsregistre, handelsregistre, presse, medier, internett). 
 
Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med forretningsforholdet:  

 •  Personopplysninger (f.eks. navn, adresse, personalia)
 •  Kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer, e-postadresse) 
 •  Finansielle opplysninger (f.eks. kontoopplysninger, skatteopplysninger)
 •  Ordre-, kontrakts- og omsetningsdata
 •  Kredittopplysninger3. For hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag behandles dataene dine?

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i personvernforordningen, de nasjonale personvernbestemmelsene og alle andre relevante lovbestemmelser: 

a) For å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser (personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav b)
Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av nødvendigheten av å oppfylle en kontrakt eller et kontraktsforberedende tiltak som du er part i eller skal inngå avtale om. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, formål som: 
 
- Gjennomføring av tiltak og aktiviteter som er avtalt i kontrakten
- Tilveiebringelse av tjenester i samsvar med dine ordrer og ønsker
- Kommunikasjon med deg i forbindelse med en kontrakt eller et oppdrag
- Fakturering og innkreving av betalinger, godtgjørelser eller gebyrer samt sporing av gjennomførte transaksjoner. 
 
b) Innenfor rammen av interesseavveining (personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav f)
I den grad det er nødvendig, behandler vi opplysningene dine utover den egentlige oppfyllelsen av kontrakten for å ivareta våre eller tredjeparters berettigede interesser. Dette gjelder blant annet følgende formål:

 •  Innhenting av opplysninger/datautveksling med kredittvurderingsbyråer
 •  Videreformidling til kontraktsmessig tilknyttede inkassoselskaper eller en ekstern advokat i forbindelse med en purringsprosess som ikke har ført frem 
 •  Utvikle våre tjenester og produkter eller prosesser 
 •  Benchmarking og markedsanalyser
 •  Kunnskapsbanker for å dele kunnskap og fremme forretningsdriften
 •  Tiltak for IT-sikkerhet og overholdelse av personvernet
 •  Direktereklame
 •  Gjøre rettslige krav gjeldende og til forsvar i forbindelse med rettstvister


c) Samtykke (personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav a)
I den grad du har gitt oss tillatelse til å behandle personopplysninger for bestemte formål, er lovligheten av slik behandling basert på ditt samtykke. Et avgitt samtykke kan når som helst tilbakekalles. 
 
d) På grunnlag av lovbestemmelser (personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav c)
I tillegg behandler vi personopplysningene dine i den grad det er lovpålagt eller det foreligger en offentlig interesse. Dette gjelder spesielt (men ikke utelukkende) formål i forbindelse med:

 •  Handels- og skattelover (f.eks. skatterettslige kontroll- og rapporteringsplikter, oppbevaringsfrister)
 •  Lovbestemte tilsynskrav
 •  Straffelovsbestemmelser (f.eks. forebygging av svindel og hvitvasking av penger, antiterror- og korrupsjonslister)
 •  Tilgjengeliggjøring av dine personopplysninger med det formål å sikre bevisinnhenting, straffeforfølgelse eller håndheving av sivilrettslige krav4. Hvem mottar opplysningene dine?

Opplysningene overføres innenfor vårt selskap til medarbeidere og organisasjonsenheter som trenger dem for å oppfylle våre kontraktsmessige, kontraktsforberedende og lovpålagte forpliktelser eller i forbindelse med vår berettigede interesse.  
 
Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til det formål som er nødvendig, og særlig: 

 •  I forbindelse med gjennomføring av tiltak og aktiviteter som er avtalt i kontrakten
 •  Basert på vår berettigede interesse eller en tredjeparts berettigede interesse
 •  For å oppfylle de juridiske kravene, iht. hvilke vi er forpliktet til å videreformidle data 
 •  Basert på ditt samtykke
 •  Til tredjeparts serviceleverandører som jobber som databehandlere (f.eks. IT-tjenesteleverandør, datadestruksjon osv.)

​​​

5. Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler og lagrer dine personopplysninger så lenge vårt forretningsforhold varer, så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre avtalemessige og juridiske forpliktelser. Vær oppmerksom på at lagringstiden varierer avhengig av formålet med databehandlingen.  Hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser, blir de regelmessig slettet eller anonymisert når det tas hensyn til lovfestede oppbevaringsplikter.6. Overføres opplysninger til et tredjeland?

Opplysninger overføres til steder i land utenfor EU (såkalte tredjeland) i den grad: 

 •  det er nødvendig for å gjennomføre ordrene dine (f.eks. konsernselskaper, leverandører) 
 •  det er påbudt ved lov (f.eks. skatterettslige meldeplikter) eller
 •  du har gitt oss ditt samtykke. 

 
Hvis vi i tillegg overfører personopplysninger til steder utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), vil overføringen bare skje hvis EU-kommisjonen har bekreftet et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse eller hvis det finnes andre adekvate personverngarantier (f.eks. standardkontraktsklausuler fra EU-kommisjonen).7. Hvilke personvernrettigheter har du?

Alle registrerte har rett til informasjon (personvernforordningen art. 15), rett til å få korrigert uriktige data (personvernforordningen art. 16), rett til sletting av personopplysninger (personvernforordningen art. 17), rett til å begrense behandlingen (personvernforordningen art. 18), rett til å protestere (personvernforordningen art. 21) og rett til å få overført data i et vanlig maskinlesbart format (personvernforordningen art. 20). 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til behandling av personopplysninger ved å kontakte oss. Du kan også når som helst trekke tilbake behandlingen med tanke på direkte markedsføring. Vær oppmerksom på at tilbaketrekkingen bare gjelder for fremtiden. Behandling som er gjort før tilbakekallingen fant sted berøres ikke av dette. 8. Er du forpliktet til å gi fra deg opplysninger?

Innenfor rammen av vårt forretningsforhold trenger du bare å oppgi de personopplysningene som er nødvendige for å etablere, gjennomføre og avslutte et forretningsforhold, eller som vi er juridisk forpliktet til å samle inn. Uten disse dataene vil vi ikke kunne inngå eller utføre avtalen med deg. 9. I hvilken grad er det automatisert beslutningstaking i hvert enkelt tilfelle?

For å etablere og gjennomføre forretningsforholdet bruker vi i utgangspunktet ingen helautomatisk beslutningstaking. 10. Hvor kan du klage?

Du har muligheten til å klage til den ovennevnte personvernombudet eller til datatilsynet som er ansvarlig for oss: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach, tlf. +49 (0)981-531300.