Salg & Leveringsbetingelser

Gyldig fra Maj 2019

1. GYLDIGHET

1.1
Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle tilbud, salg og leveranser mellom Wanzl Nordic AS (heretter kalt Wanzl Nordic) og Wanzl Nordics kunde (heretter kalt Kunden). 

1.2
Avtaler med eventuelle endringer i salg og leveringsbetingelsene er kun gyldige, såfremt endringerne er godkjente og skriftlig bekreftet av Wanzl Nordic.

 

2. PRISER

2.1
Alle priser er i norske kroner og eksklusive mva. Wanzl Nordic har rett til inntil levering å endre prisen som følge av endringer i valutakurser, toll, skatter, avgifter vedrørende den avtalte leveransen.

2.2
Såfremt det solgte er omfattet av en av Wanzl Nordics prislister, skjer prisfastsettelsen med utgangspunkt i den prislisten, som er gjeldende på ordrebekreftelsesdagen.

2.3
For haste- og mindre leveranser beregnes gebyr ifølge gjeldende prisliste. For øvrige gebyrer og tillegg henvises det til Wanzl Nordics til enhver tid gjeldende prisliste.

 

3. TILBUD

3.1
Alle tilbud gis med forbehold om videresalg, jfr. punkt 4. Gir Wanzl Nordic tilbud, som ikke angir særlig akseptfrist, bortfaller tilbudet, såfremt aksept ikke er kommet frem til Wanzl Nordic senest en måned fra tilbudets dato.

 

4. VIDERESALG

4.1
Inntil kundens aksept er kommet frem til Wanzl Nordic, er Wanzl Nordic berettiget til å inngå avtale med en tredje part vedrørende det tilbudte, med den virkning at tilbudet overfor kunden bortfaller uten nærmere meddelelse.

 

5. INITIALOMKOSTNINGER

5.1
Kunden betaler initialomkostninger, herunder omkostninger til design og konstruksjon samt leverte produkter og nødvendige verktøy til produksjon av spesielt utviklede produkter.

5.2
Produkter faktureres ved leveringen og verktøy til produksjon av spesielt utviklede produkter faktureres sammen med første leveranse av produktet. Andre omkostninger omfattet av punkt 5.1 faktureres løpende. Betalingsbetingelsene er som forøvrig gjeldende mellom Kunden og Wanzl Nordic.

5.3
Verktøy oppbevares hos Wanzl Nordic og kan ikke utleveres for produksjon hos Kunden eller hos annen produsent, uansett om verktøyet er helt eller delvist betalt av Kunden, da verktøyet er Wanzl Nordics eiendom. Wanzl Nordic vedlikeholder normalt verktøy uten kostnad for Kunden. Verktøy oppbevares og vedlikeholdes i maksimalt 4 år etter siste leveranse av produktet.

 

6. LEVERING

6.1
Wanzl Nordic bekrefter alle ordrer ved fremsendelse av ordrebekreftelse til Kunden. Kunden skal kontrollere, at ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med den ønskede produktleveranse. Er dette ikke tilfelle, skal Kunden innen 2 arbeidsdager etter mottagelsen av ordrebekreftelsen gi tilbakemelding til Wanzl Nordic, som etter eventuel rettelse av ordren sender ny ordrebekreftelse. Wanzl Nordic kan, med mindre det er snakk om åpenbare feil i ordrebekreftelsen, levere det ordrebekreftede produkt, hvis produksjon er påbegynt eller gjennomført på det tidspunkt, hvor Kunden meddeler feil eller ønsker endring i ordren.

6.2
Leveringstidspunktet kan være avtalt til en bestemt dato eller til en bestemt tid etter avtalens inngåelse. Det er en forutsetning for Wanzl Nordics overholdelse av leveringstidspunktet, at samtlige opplysninger, som er nødvendige for ordrens utførelse på avtaletidspunktet, er kommet til Wanzl Nordics kunnskap.

6.3
Hvis levering ikke skjer innenfor leveringstiden, er Kunden alene berettiget ved skriftlig meddelelse til Wanzl Nordic å kreve levering og fastsette en rimelig frist og dermed angi, at Kunden akter å heve avtalen, såfremt levering ikke skjer innenfor denne fastsatte frist. Såfremt levering ikke er skjedd innenfor Kundens fastsatte frist, er Kunden berettiget ved skriftlig meddelelse til Wanzl Nordic å heve avtalen.

6.4
Hever Kunden avtalen i henhold til punkt 6.3, har Kunden rett til at kreve erstatning for de omkostninger, som er påført Kunden ved anskaffelse av tilsvarende leveranser fra annen side. Kunden har ikke utover dette rett til noen annen erstatning i anledning av forsinkelsen. Wanzl Nordic har således intet ansvar for forsinkelsen, herunder ethvert tap forsinkelsen måtte ha forårsaket som driftstap, tapt fortjeneste og andre direkte som indirekte økonomiske tap.

6.5
Såfremt forsinkelse med levering skyldes, at Wanzl Nordic er i en situasjon som angitt i punkt 12.3, forskyves leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter fortsatt er berettiget til ansvarsfritt å annullere avtalen, når hindringen har vart i mer enn 3 måneder. Disse bestemmelsene finner anvendelse, uansett om årsaken til forsinkelse inntreffer før eller etter utløpet av den avtalte leveringstiden.

6.6
Wanzl Nordic kan tilby produkter oppevart på kundelager mot betaling og inngåelse av lagerholdsavtale. Wanzl Nordic er berettiget til å benytte lager såvel i egne som fremmede lagerfasiliteter. Omkostninger for lagerhold opplyses separat. Ved inngåelse av lagerholdsavtale utarbeides en skriftlig avtale om, hvornår Kunden skal ha et eventuelt restlager, samt hvordan lageromkostninger og forsikring av lageret skal faktureres. Tross faktureringen af vareleveransen er ansvar og risiko for de lagrede varer Wanzl Nordics, og Kunden overtar først ansvar og risiko for de lagrede produkter ved leveringen fra Wanzl Nordic.

6.7
Leveringsbetingelsen er DAP (Incoterms 2010), dog således at Kunden faktureres faktiske omkostninger til forsikring og frakt til bestemmelsesstedet. Enhver skade på vareleveranser oppstått under transporten skal omgående og uten ugrunnet opphold etter motagelsen anmeldes til Wanzl Nordic samt påføres fraktbrevet. 

6.8
Leverte varer tas kun i retur etter særskilt avtale.

 

7. FORSENDELSE

7.1
Alle forsendelser, som foretas av Wanzl Nordic pr. bil, er betinget av at lossestedet er tilgjengelig fra farbar vei.

7.2
Kunden er ansvarlig for omgående avlessing. Eventuell ventetid skjer for Kundens regning.

 

8. EMBALLASJE

8.1
Emballering skjer for Kundens regning, med mindre det uttrykkelig fremgår, at dette er inkluderet i prisen. Paller leveres for Kundens regning alternativt uten beregning ved mottakelse av tilsvarende byttepaller.

8.2
Emballasjen taes kun i retur etter særskilt avtale.

 

9. BETALING

9.1
Betalingsbetingelsen er netto kontant regnet fra fakturadato. Betaling skal skje senest den dato, fakturaen angir som siste betalingsdag. Såfremt annet ikke er angitt, skal betalingen skje kontant ved levering.

9.2
Såfremt leveringen utsettes på grunn av Kundens forhold, er Kunden, medmindre Wanzl Nordic skriftlig meddeler Kunden annet, forpliktet til å foreta enhver betaling til Wanzl Nordic, som om levering var skjedd til avtalt tid.

9.3
Hvis betalingen skjer etter forfallsdag, er Kunden pliktig til å betale forsinkelserenter av det forfalne beløp pr. påbegynte måned. I tillegg kommer purregebyrer og inkassogebyrer i henhold til gjeldende lovgivning.

9.4
Kunden er ikke berettiget til å motregne med eventuelle motkrav på Wanzl Nordic, som ikke er skriftlig godkjendt av Wanzl Nordic, som Kunden ikke har rett til å tilbakeholde noen del av kjøpesummen på grunn av motfordringer, uansett årsak.

 

10. EIENDOMSFORBEHOLD

10.1
Wanzl Nordic forbeholder seg, med de begrensninger som følger av ufravikelie rettsregler, eiendomsretten til det solgte, inntil hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle påløpne omkostninger er betalt.

 

11. MANGLER OG REKLAMASJION

11.1
Kunden skal straks etter mottagelsen av en vareleveranse kontrollere at denne er i overensstemmelse med følgeseddel samt kontrollere produktenes kvalitet.

11.2
Hvis Kunden vil påpeke en mangel, skal Kunden, straks etter at mangelen er eller burde vært oppdaget og senest 5 dager etter mottagelse, gi Wanzl Nordic skriftlig meddelelse og anføre, hva mangelen består i. Såfremt Kunden har eller burde ha oppdaget mangelen og ikke reklamerer som ovenfor anført, kan Kunden ikke senere gjøre mangelen gjeldende. Såfremt det viser sig, at det ikke foreligger noen mangel, som Wanzl Nordic bærer ansvaret for, har Wanzl Nordic rett til godtgjørelse av de omkostninger, reklamasjonen unødig har påført Wanzl Nordic. 

11.3
Wanzl Nordic kan etter eget valg foreta utbedring ved å bytte varen ved levering av ny tilsvarende vare til Kunden. Reparere den leverte vare hos kunden eller kreditere kunden for de mangelfulle vare mot returnering av disse.

11.4
Skjer utbedring eller omlevering i henhold til punkt 11.3 ikke innen rimelig tid, er Kunden i overensstemmelse med norsk retts alminnelige regler berettiget til å heve avtalen, kreve avslag i kjøpesummen eller kreve erstatning.

11.5
Har Kunden ikke innen 12 måneder etter leveringsdato påberopt seg mangelen ovenfor Wanzl Nordic, kan Kunden ikke senere gjøre mangelen gjeldende.

11.6
Forandring av eller ingrep i det solgte uten Wanzl Nordics skriftlige samtykke fritar Wanzl Nordic for enhver forpliktelse.

 

12. ANSVARSBEGRENSNING

12.1
Expedits eventuelle erstatningskrav eller krav om forholdsmessig avslag overfor Wanzl Nordic kan ikke overstige den pris, som Kunden har betalt for varen.

12.2
Expedit hefter ikke for driftstap, avansetap eller annet indirekte tap i anledning af avtalen, herunder indirekte tap som oppstår som følge av forsinkelse eller mangler ved det solgte.

12.3
Følgende omstendigheter medfører ansvarsfrihet for Wanzl Nordic, såfremt omstendighetene forhindrer avtalens oppfyllelse eller gjør opfyllelse urimelig byrdefyllt:

Arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, som partene ikke er herre over, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør og uroligheter, mangel på transportmidler, alminnelig vareknapphet, restriksjoner av drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse av leveranse fra underleverandører og fra leverandører, som skyldes noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter.

12.4
Det påhviler Wanzl Nordic uten ugrunnet opphold skriftlig å underrette kjøper, dersom det intreffer omstendigheter som nevnt i punkt 13.3.

 

13. PRODUKTANSVAR

13.1
For produktansvar gjelder de til enhver tid gjeldende regler i norsk rett, idet Wanzl Nordic dog ikke er ansvarlig for skade på formuegjenstander, som ikke er omfattet av lov av 23.12.1988 nr 104 om produktansvar § 2 likesom Wanzl Nordic, i det omfang intet annet fremgår av ufravikelige rettsregler, ikke er ansvarlig for driftstap, tidstap, avansetap eller annet indirekte tap.

13.2
Såfremt Wanzl Nordic må bli pålagt produktansvar over for tredje part, er Kunden forpliktet til å holde Wanzl Nordic skadesløs.

13.3
Kunden er videre forpliktet til å la seg medsaksøke ved den domstol eller voldgiftsrett, som behandler krav reist imot Wanzl Nordic på grunnlag av en slik skade.

 

14. PRODUKTRETTIGHETER

14.1
Alt tegningsmateriale, forslag, beskrivelse, prototyper m.m. er Wanzl Nordics eiendom og må ikke anvendes, kopieres eller offentliggøres uten skriftlig avtale.

14.2
Immaterielle rettigheter til et produkt utviklet av Wanzl Nordic, herunder opphavsrettigheter, know how, mønstre, bruksmodeller og rettigheter, som kan danne grunnlag for patenter, forblir Wanzl Nordics eiendom, og det kan alene for Kunden avtales bruksrettigheter i nærmere bestemte avtalte markedsområder.

 

15. BYGGELEVERANSER

15.1
For så vidt og kun i det omfang de leverte produkter anvendes til byggeri i Danmark, utvides mangelsansvaret som følger: Ved fabrikasjonsfeil, der tross omhyggelig undersøkelse ikke kunne konstateres ved leveringen, opphører Wanzl Nordics ansvar etter 5 år efter avlevering av det byggeri, hvorav de leverte produkter inngår, dog høyst 6 år fra overgivelsen av produktene til Kunden. Leveransene skjer forøvrig vilkår som nevnt i disse betingelser.

 

16. TRANSPORT

16.1
Wanzl Nordic er berettiget til å overdra samtlige rettigheter og plikter i henhold til den inngåtte avtale til tredjepart.

 

17. TVISTER

17.1
Enhver uoverensstemmelse mellom Kunden og Wanzl Nordic avgjøres etter norsk rett ved Wanzl Nordics verneting i Norge.

17.2
Ved leveranse til utlandet skal Forenede Nationers konvention av 11. april 1980 om avtale om internasjonale kjøp ikke finne anvendelse på partenes rettsforhold.