Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap Wanzl Nederland B.V., gevestigd te Oosterhout NB. Kvk nummer:  20028187  
 
 
 
Artikel 1 algemeen 

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Wanzl Nederland B.V. en opdrachtgever.  

1.2  Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan, eenieder die met Wanzl Nederland B.V. een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Wanzl Nederland B.V. een levering, dienst of andere prestatie verricht. 

1.3  Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.  

 

Artikel 2 aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 
2.1  Alle offertes en aanbiedingen van Wanzl Nederland B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. 

2.2  Bij het uitbrengen van offertes wordt uitgegaan van de juistheid van de gegevens die opdrachtgever verstrekt en van de omstandigheid dat opdrachtgever tijdig en de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor de bestelling of opdracht van belang zijn.  

2.3  Eerste offertes en aanbiedingen worden in de regel kosteloos gedaan. Verdere offertes, aanbiedingen en ontwerpwerkzaamheden worden slechts kosteloos uitgevoerd, indien de daarop betrekking hebbende opdracht wordt verleend en niet geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd. 

2.4  Op de bij de offerte of aanbieding behorende begrotingen, tekeningen en andere bescheiden behoudt Wanzl Nederland B.V. eigendoms- en auteursrecht voor. Deze bescheiden mogen niet aan derden ter inzage worden gegeven. 

2.5  Alle door Wanzl Nederland B.V. in offertes opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van overeenkomst van toepassing zijnde prijsbepalende factoren. 

2.6  Een overeenkomst komt slechts tot stand en bindt Wanzl Nederland B.V. slechts, indien ervoor zover een bestelling of een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk door Wanzl Nederland B.V. aan de opdrachtgever is bevestigd of door Wanzl Nederland B.V. feitelijk uitvoering wordt gegeven aan een bestelling of een opdracht. 

2.7  De opdrachtgever verleent Wanzl Nederland B.V. het recht om bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren na vooruitbetaling. 
 
Artikel 3 levering 
 
3.1  Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
 
3.2  De opgegeven leveringstermijn is geen fatale termijn, maar geldt slechts bij benadering en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Door het enkel overschrijden van de leveringstermijn komt Wanzl Nederland B.V. niet in verzuim te verkeren, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. 
 
Artikel 4 prijzen 
 
4.1  Tenzij anders is bepaald zijn alle prijzen in euro’s en exclusief BTW, kosten voor verzending of transport en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd. 

4.2  Voor elke nieuwe opdracht geldt een minimum afname ten bedrage van € 500,00. Indien bij een opdracht de prijs normaal gesproken onder dit bedrag zou liggen, is Wanzl Nederland B.V. gerechtigd een kleinordertoeslag / handlingskosten à € 25,00 boven de normale prijs in rekening te brengen.  

4.3  Een samengestelde prijsopgave verplicht Wanzl Nederland B.V. niet tot het leveren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven samengestelde prijs. 

4.4  Wanzl Nederland B.V. is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals staalprijzen, brandstofkosten, heffingen, belastingen en toeslagen van de  overheid aan opdrachtgever door te berekenen. 
 
Artikel 5 betaling 
 
5.1  Betaling dient te gescheiden binnen de op de facturen vermelde betalingstermijn van 14 dagen.  

5.2  Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling vereist is in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen direct en volledig opeisbaar.  

5.3  De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan 1,5% per maand.  

5.4  Indien Wanzl Nederland B.V. door het verzuim van de opdrachtgever genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een absoluut minimum van € 150,00.  

5.5  De opdrachtgever is niet gerechtigd om schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, die Wanzl Nederland B.V. krachtens de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomst in rekening brengt. 
 
Artikel 6 eigendomsvoorbehoud 
 
6.1  Wanzl Nederland B.V. blijft eigenaar van de aan opdrachtgever geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs voor deze zaak en de daarbij ten behoeve van de opdrachtgever verrichte en te verrichten werkzaamheden volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over de verschuldigde rente en kosten. 

6.2  Wanzl Nederland B.V. blijft eigenaar van de in het vorige lid genoemde zaken totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen uit hoofde van deze en andere overeenkomsten met Wanzl Nederland B.V. heeft voldaan. De opdrachtgever verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten, zoals verpanding of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover de opdrachtgever op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens Wanzl Nederland B.V. heeft voldaan. 
 
Artikel 7 reclames 
 
7.1  Alle reclames dienen binnen 5 dagen na levering te geschieden, dan wel binnen 5 dagen, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt. 

7.2  De betalingsverplichting wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. 

7.3  Ieder beroep op verrekening wordt uitgesloten. 

7.4  Zaken kunnen door opdrachtgever slechts worden geretourneerd, nadat Wanzl Nederland B.V. zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien een retourzending plaatsvindt, waarmee Wanzl Nederland B.V. zich niet schriftelijk akkoord heeft verklaard en zij desondanks tot in ontvangst name overgaat, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van opdrachtgever. Uit het enkel in ontvangst nemen van een retourzending kan geen erkenning van de juistheid van eventuele reclames worden afgeleid. Bij retourname wordt 30% handlingskosten in rekening gebracht. 

7.5  Reclames dienen altijd schriftelijk te geschieden. In geval van een telefonische melding dient de opdrachtgever de reclame onverwijld schriftelijk te bevestigen aan Wanzl Nederland B.V.. 

7.6  Indien de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn wordt overschreden, vervalt het recht op reclame. 
 
Artikel 8 aansprakelijkheid 
 
8.1  Wanzl Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade, behoudens en voor zover de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wanzl Nederland B.V.. 

8.2  Wanzl Nederland B.V. aanvaardt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door of aan zaken en diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, die afkomstig zijn van derden. Indien mogelijk zal Wanzl Nederland B.V. haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de desbetreffende derde overdragen aan opdrachtgever. 

8.3  Wanzl Nederland B.V. is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van opdrachtgever. 

8.4  Wanzl Nederland B.V. is verzekerd tegen schade. De aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt. 

8.5  Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.  
 
Artikel 9 overmacht 
 
9.1  Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Wanzl Nederland B.V. 
onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.  

9.2  In het bijzonder geldt als overmacht: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven leveranciers, alsmede alle andere omstandigheden waardoor Wanzl Nederland B.V. in een normale uitoefening van haar bedrijf wordt belemmerd.  

9.3  In geval van een overmachtsituatie heeft Wanzl Nederland B.V. het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, daar wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Wanzl Nederland B.V. deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.  

9.4  In het geval van overschrijden van de leveringstermijn met meer dan een maand ten gevolge van de overmacht, heeft zowel de opdrachtgever als Wanzl Nederland het recht om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden zonder dat de opdrachtgever of Wanzl Nederland te weinig schadevergoeding gehouden is.  
 
Artikel 10 opschorting, ontbinding 
 
10.1  Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet naar behoren voldoet aan haar verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stilligging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Wanzl Nederland B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.  

10.2  De vordering ter zake van het door Wanzl Nederland B.V. reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede uit opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, is alsdan tevens onmiddellijk opeisbaar.  
 
Artikel 11 intellectueel eigendom 
 
11.1  Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het van tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. 

11.2  Intellectuele eigendomsrechten en materialen zullen op het moment dat de overeenkomst tussen opdrachtgever en Wanzl Nederland B.V. eindigt, voor zover zij aan Wanzl Nederland B.V. toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen - waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendommen - de opdrachtgever aan Wanzl Nederland B.V. verschuldigd is, zal zijn voldaan. 

11.3  Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto’s, stempels, andere beeld-, geluid- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven eigendom en slechts ter beschikking van Wanzl Nederland B.V. 

11.4  Opdrachtgever is gehouden iedere handeling na te laten die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentienamaak, nadruk of reproductie in welke zin dan ook is verboden. 
 
Artikel 12 geschillen 
 
12.1  Op alle geschillen welke tussen partijen zijn ontstaan, is Nederlands recht van toepassing. 

12.2  Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement Breda, tenzij Wanzl Nederland B.V. kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank. 

 

IBAN NL43 ABNA 0440 6444 02             BIC ABNANL2A        KvK Breda 20028187      BTW-nummer NL.0013.26.570.B01

Op al onze offertes en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke onder ons Handelsregisternummer zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda.