Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

A) Algemene leverings- en prestatievoorwaarden

Artikel 1 algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Wanzl Nederland B.V. en opdrachtgever.

1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan, eenieder die met Wanzl Nederland B.V. een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Wanzl Nederland B.V. een levering, dienst of andere prestatie verricht.

1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.

 

Artikel 2 aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Wanzl Nederland B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2 Bij het uitbrengen van offertes wordt uitgegaan van de juistheid van de gegevens die opdrachtgever verstrekt en van de omstandigheid dat opdrachtgever tijdig en de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor de bestelling of opdracht van belang zijn. 

2.3 Eerste offertes en aanbiedingen worden in de regel kosteloos gedaan. Verdere offertes, aanbiedingen en ontwerpwerkzaamheden worden slechts kosteloos uitgevoerd, indien de daarop betrekking hebbende opdracht wordt verleend en niet geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd.

2.4 Op de bij de offerte of aanbieding behorende begrotingen, tekeningen en andere bescheiden behoudt Wanzl Nederland B.V. eigendoms- en auteursrecht voor. Deze bescheiden mogen niet aan derden ter inzage worden gegeven.

2.5 Alle door Wanzl Nederland B.V. in offertes opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van overeenkomst van toepassing zijnde prijsbepalende factoren.

2.6 Een overeenkomst komt slechts tot stand en bindt Wanzl Nederland B.V. slechts, indien ervoor zover een bestelling of een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk door Wanzl Nederland B.V. aan de opdrachtgever is bevestigd of door Wanzl Nederland B.V. feitelijk uitvoering wordt gegeven aan een bestelling of een opdracht.

2.7 De opdrachtgever verleent Wanzl Nederland B.V. het recht om bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren na vooruitbetaling.

 

Artikel 3 levering

3.1 Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.2 De opgegeven leveringstermijn is geen fatale termijn, maar geldt slechts bij benadering en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Door het enkel overschrijden van de leveringstermijn komt Wanzl Nederland B.V. niet in verzuim te verkeren, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 4 prijzen

4.1 Tenzij anders is bepaald zijn alle prijzen in euro’s en exclusief BTW, kosten voor verzending of transport en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Voor elke nieuwe opdracht geldt een minimum afname ten bedrage van € 500,00. Indien bij een opdracht de prijs normaal gesproken onder dit bedrag zou liggen, is Wanzl Nederland B.V. gerechtigd een kleinordertoeslag / handlingskosten à € 25,00 boven de normale prijs in rekening te brengen. 

4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Wanzl Nederland B.V. niet tot het leveren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven samengestelde prijs.

4.4 Wanzl Nederland B.V. is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals staalprijzen, brandstofkosten, heffingen, belastingen en toeslagen van de overheid aan opdrachtgever door te berekenen.

 

Artikel 5 betaling

5.1 Betaling dient te gescheiden binnen de op de facturen vermelde betalingstermijn van 14 dagen. 

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling vereist is in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen direct en volledig opeisbaar. 

5.3 De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan 1,5% per maand. 

5.4 Indien Wanzl Nederland B.V. door het verzuim van de opdrachtgever genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een absoluut minimum van € 150,00. 

5.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd om schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, die Wanzl Nederland B.V. krachtens de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomst in rekening brengt.

 

Artikel 6 eigendomsvoorbehoud

6.1 Wanzl Nederland B.V. blijft eigenaar van de aan opdrachtgever geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs voor deze zaak en de daarbij ten behoeve van de opdrachtgever verrichte en te verrichten werkzaamheden volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over de verschuldigde rente en kosten.

6.2 Wanzl Nederland B.V. blijft eigenaar van de in het vorige lid genoemde zaken totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen uit hoofde van deze en andere overeenkomsten met Wanzl Nederland B.V. heeft voldaan. De opdrachtgever verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten, zoals verpanding of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover de opdrachtgever op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens Wanzl Nederland B.V. heeft voldaan.

 

Artikel 7 reclames

7.1 Alle reclamaties dienen binnen 5 dagen na levering te geschieden, dan wel binnen 5 dagen, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.

7.2 De betalingsverplichting wordt ten gevolge van een dergelijke reclamatie niet opgeschort.

7.3 Ieder beroep op verrekening wordt uitgesloten.

7.4 Zaken kunnen door opdrachtgever slechts worden geretourneerd, nadat Wanzl Nederland B.V. zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien een retourzending plaatsvindt, waarmee Wanzl Nederland B.V. zich niet schriftelijk akkoord heeft verklaard en zij desondanks tot in ontvangst name overgaat, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van opdrachtgever. Uit het enkel in ontvangst nemen van een retourzending kan geen erkenning van de juistheid van eventuele reclamaties worden afgeleid. Bij retourname wordt 30% handlingskosten in rekening gebracht.

7.5 Reclamaties dienen altijd schriftelijk te geschieden. In geval van een telefonische melding dient de opdrachtgever de reclamatie onverwijld schriftelijk te bevestigen aan Wanzl Nederland B.V..

7.6 Goederen worden alleen retour genomen in de originele verpakking. Voor toebehoren zoals bv haken en prijsstrips enkel per ongeopende kartonnen doos.

7.7 Goederen die niet als nieuw herverkocht kunnen worden, nemen we niet retour.

7.8 Speciaal voor de klant bestelde materialen en materialen in een niet-standaard kleur worden niet retour genomen.

7.9 Eventuele transportkosten retour worden in mindering gebracht van het creditbedrag.

7.10 Indien de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn wordt overschreden, vervalt het recht op reclamatie.

 

Artikel 8 aansprakelijkheid

8.1 Wanzl Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade, behoudens en voor zover de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wanzl Nederland B.V..

8.2 Wanzl Nederland B.V. aanvaardt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door of aan zaken en diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, die afkomstig zijn van derden. Indien mogelijk zal Wanzl Nederland B.V. haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de desbetreffende derde overdragen aan opdrachtgever.

8.3 Wanzl Nederland B.V. is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van opdrachtgever.

8.4 Wanzl Nederland B.V. is verzekerd tegen schade. De aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.

8.5 Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 9 overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Wanzl Nederland B.V.

onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. 

9.2 In het bijzonder geldt als overmacht: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven leveranciers, alsmede alle andere omstandigheden waardoor Wanzl Nederland B.V. in een normale uitoefening van haar bedrijf wordt belemmerd. 

9.3 In geval van een overmachtsituatie heeft Wanzl Nederland B.V. het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, daar wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Wanzl Nederland B.V. deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn. 

9.4 In het geval van overschrijden van de leveringstermijn met meer dan een maand ten gevolge van de overmacht, heeft zowel de opdrachtgever als Wanzl Nederland het recht om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden zonder dat de opdrachtgever of Wanzl Nederland te weinig schadevergoeding gehouden is. 

 

Artikel 10 opschorting, ontbinding

10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet naar behoren voldoet aan haar verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stilligging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Wanzl Nederland B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. 

10.2 De vordering ter zake van het door Wanzl Nederland B.V. reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede uit opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, is alsdan tevens onmiddellijk opeisbaar. 

 

 

Artikel 11 intellectueel eigendom

11.1 Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het van tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik.

11.2 Intellectuele eigendomsrechten en materialen zullen op het moment dat de overeenkomst tussen opdrachtgever en Wanzl Nederland B.V. eindigt, voor zover zij aan Wanzl Nederland B.V. toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen - waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendommen - de opdrachtgever aan Wanzl Nederland B.V. verschuldigd is, zal zijn voldaan.

11.3 Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto’s, stempels, andere beeld-, geluid- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven eigendom en slechts ter beschikking van Wanzl Nederland B.V.

11.4 Opdrachtgever is gehouden iedere handeling na te laten die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentienamaak, nadruk of reproductie in welke zin dan ook is verboden.

 

Artikel 12 geschillen

12.1 Op alle geschillen welke tussen partijen zijn ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement Breda, tenzij Wanzl Nederland B.V. kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

B) Algemene inkoopvoorwaarden

Download:
Algemene inkoopvoorwaarden van Wanzl GmbH & Co. KGaA 

Artikel 1
Toepassingsgebied

 

(1) Voor alle overeenkomsten die tussen ons, Wanzl GmbH & Co. KGaA, en de contractpartner – hierna ‘CP’ genoemd – worden gesloten inzake de levering van goederen en de levering van prestaties gelden uitsluitend onze inkoopvoorwaarden. Ze maken in de huidige versie deel uit van elk van onze offertes en verklaringen van acceptatie. Door het sluiten van de eerste overeenkomst met inachtneming van onze leveringsvoorwaarden gelden deze ook voor alle andere tussen ons en de CP gesloten overeenkomsten, zonder dat de CP hiervoor opnieuw ingeschakeld hoeft te worden.

(2) Aanvullend op onze inkoopvoorwaarden gelden voor bijzondere prestaties, zoals bouwwerkzaamheden, de levering en opstelling van technische installaties en prestaties op het gebied van IT, onze 'Bijzondere contractvoorwaarden'.

(3) De algemene voorwaarden van de CP gelden alleen bij uitdrukkelijke toestemming van onze kant in schriftelijke vorm of in tekstvorm.

(4) Een bepaling van onze inkoopvoorwaarden geldt niet indien en voor zover wij met de CP een afwijkende individuele contractuele afspraak hebben gemaakt.

 

 

Artikel 2
Overeenkomsten sluiten – Correspondentie

 

(1) Wij bestellen bij de CP door de CP het aanbod te doen om een overeenkomst te sluiten of door een verklaring van acceptatie, waarmee wij een bestaande offerte van de CP aanvaarden.

(2) De CP dient zijn offertes kosteloos voor ons op te stellen. Hij is minstens zes maanden nadat zijn offerte door ons is ontvangen, gebonden aan zijn offerte. Indien de CP een acceptatietermijn stelt, moet deze minstens een maand bedragen, voor zover er geen sprake is van bijzondere omstandigheden (bijv. dagelijks sterk schommelende grondstoffenprijzen) die een kortere termijn rechtvaardigen.

(3) Onze aanbiedingen zijn onderhevig aan veranderingen totdat ze worden aanvaard en kunnen op elk moment worden ingetrokken. Zij kunnen slechts effectief worden aanvaard binnen de door ons vastgestelde aanvaardingstermijn of, bij gebrek aan een termijn, binnen vijf werkdagen (maandag tot vrijdag) na ontvangst van het aanbod door de CP. Verklaringen van acceptatie die te laat worden ontvangen, komen te vervallen als wij binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de verklaringen schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maken tegen de vertraging.

(4) Als wij met onze bestelling een offerte van de CP aanvaarden, dan dient deze de bestelling, de inhoud ervan en de ontvangst ervan onverwijld, uiterlijk binnen drie werkdagen, schriftelijk of in tekstvorm te bevestigen. Indien de bevestiging inhoudelijk afwijkt van onze bestelling ten nadele van onszelf, geldt de bevestiging als nieuwe offerte van de CP.

(5) De CP dient onze bestellingen met de zorgvuldigheid die vereist is voor een goede bedrijfsvoering, te controleren op plausibiliteit en ons eventuele opvallende zaken, in het bijzonder ongewone afwijkingen ten opzichte van eerdere bestellingen, mee te delen. Indien hij dit nalaat, geldt een onjuist geplaatste bestelling als ongeldig, indien en voor zover de CP de gebrekkigheid had kunnen herkennen en moeten mededelen als hij zijn plichten was nagekomen. Ons recht om bij vergissing de overeenkomst aan te vechten, blijft hierdoor onaangetast.

(6) Mondeling gesloten overeenkomsten zijn alleen geldig indien wij deze schriftelijk of in tekstvorm hebben bevestigd of schriftelijk hebben ingestemd met een desbetreffende bevestiging van de CP.

(7) Bij correspondentie met betrekking tot een specifieke bestelling of order dient de CP altijd ons bestel-/ordernummer te vermelden om vertraging te voorkomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarden door de CP zijn wij niet verantwoordelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende vertragingen in de verwerking van de factuur en de afwikkeling van de betaling. Wanneer er afzonderlijke bestelgegevens ontbreken en de betaling daardoor wordt vertraagd, worden de overeengekomen betalingstermijnen verlengd met de duur van de vertraging.


Artikel 3
Vergoeding

 

(1) De vergoeding die met de CP is overeengekomen, is een vaste prijs die alle voor de correcte en volledige uitvoering van de overeengekomen leveringen en prestaties vereiste werkzaamheden en bijkomende kosten omvat, zoals vracht, verpakking, verzekering, montage en het gebruik van werktuigen, evenals andere hulpmiddelen en dergelijke.

(2) Indien er een kostenafhankelijke vergoeding is overeengekomen, zijn wij deze uitsluitend verschuldigd voor de bewezen, daadwerkelijk ontstane en ook objectief noodzakelijke tijdsinvestering en materiaalkosten.

(3) Voor leveringen van goederen geldt de clausule DAP (Delivered at Place) GELEVERD VERMELDE LOCATIE van de Incoterms ® 2020, en, indien er sprake is van een douane-inklaring, DDP (Delivered Duty Paid) GELEVERD INGEKLAARD VERMELDE LOCATIE van Incoterms ® 2020.

(4) Indien wij de kosten voor de verpakking moeten dragen, zonder dat het bedrag van de vergoeding hiervoor is overeengekomen, dient de CP de verpakking tegen kostprijs in rekening te brengen.

(5) Indien het goederentransport onder de verantwoordelijkheid van de CP valt en indien de kosten hiervoor voor rekening van ons zijn, zonder dat de hoogte van de vergoeding hiervoor is overeengekomen, dient de CP, rekening houdend met de vereiste geschiktheid en betrouwbaarheid van de transportondernemer, het meest gunstige vervoermiddel te kiezen.

(6) De bepalingen van de vorige leden (4) en (5) gelden dienovereenkomstig voor vergelijkbare bijkomende kosten.
 

Artikel 4
Facturatie – Betalingsvoorwaarden

 

(1) De facturen van de CP vermelden, naast de leveringsdatum, de in onze order- of contractbevestiging vermelde order-/contractnummers en onderdeelnummers en de door ons meegedeelde goederenbenamingen. Verder moeten de facturen aan de wettelijke eisen voldoen en gecontroleerd kunnen worden. Indien de facturen niet voldoen aan de bovenstaande vereisten, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in betalingen vanwege een langere verwerkingstijd, zoals door terugzending van de facturen met het oog op een correctie. Overeengekomen betalingstermijnen worden verlengd met de duur van de vertraging.

(2) Op elke factuur dient de wettelijk verschuldigde omzetbelasting apart te worden vermeld.

(3) Indien de CP niet tijdig vóór de betaling een geldig vrijstellingscertificaat voorlegt, houden wij een eventuele voorheffing in, die wij in overeenstemming met de ons opgelegde wettelijke verplichtingen afdragen aan de bevoegde belastingdienst. De CP vergoedt elke bronbelasting die per vergissing niet werd ingehouden voor betaling door ons.

(4) Facturen dienen door ons, onder voorbehoud van eventuele verweren of bezwaren, binnen 14 dagen met 3 % korting of binnen 60 dagen netto telkens vanaf ontvangst van een reguliere factuur te worden betaald.

(5) Wij kunnen onbeperkt gebruikmaken van verrekenings- en retentierechten voor zover de wet dat toestaat.

(6) Betalingen die zijn verricht, vormen geen erkenning en gebeuren steeds onder voorbehoud van de terugbetaling. Dit geldt niet indien wij op het moment van betaling reeds kennis hebben van het recht op terugbetaling en de contractpartner op grond van de omstandigheden van het individuele geval ervan uit mocht gaan dat wij met de betaling afstand doen van het recht op terugbetaling. Ook een onvoorwaardelijke betaling geldt niet als afstand van eventuele aanspraken van onze kant tegenover de CP, waaraan op het moment van betaling nog niet of nog niet naar behoren is voldaan, of van rechten die ons op het tijdstip van betaling toekomen, zoals het recht op verrekening, retentie, reclamatie of het indienen van eventuele verweren en bezwaren.

  

Artikel 5
Algemene verplichtingen bij leveringen en prestaties

 

(1) De CP dient zijn leveringen en prestaties conform de overeenkomst te verrichten.

(2 Bij de uitvoering van de leveringen en prestaties moet de CP alle relevante wetten, verordeningen, overheidsbesluiten en voorschriften van de branchevereniging in acht nemen. Verder dient hij te voldoen aan alle relevante technische voorschriften en normen, zoals DIN, IEC of ISO, evenals aan verdergaande hogere technische eisen, die voldoen aan de actuele stand van de techniek. Dit geldt in het bijzonder ook voor arbeids- en arbeidsrechtelijke regelingen, zoals de Duitse wet op de uitzendkrachten en het minimumloon, voor embargo- en handelscontrolevoorschriften, belasting- en douanevoorschriften en alle regelingen ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu, zoals de REACH-VO, evenals voor gegevensbescherming en voor wetten inzake due diligence, zoals de wet op de toeleveringsketen. De CP verkrijgt met name alle noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen, autorisaties of registraties (met inbegrip van die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ("REACH")) en dient alle noodzakelijke kennisgevingen, kennisgevingen en verslagen in. Indien nodig stelt de CP voor eigen rekening een geschikte vertegenwoordiger aan, bijv. in het toepassingsgebied van REACH een alleenvertegenwoordiger conform art. 8 REACH. De CP voldoet aan alle wettelijke informatieverplichtingen jegens ons, met name betreffende gevaarlijke stoffen en materialen die in leveringen zijn opgenomen, bestaande terugname- of recyclingverplichtingen alsook binnen het toepassingsgebied van art. 8 lid 3 REACH. Verder informeert de CP ons op ons verzoek over alle maatregelen die zijn genomen om aan de wettelijke eisen te voldoen door geschikte documenten te overleggen (bijv. conformiteitsverklaringen, testrapporten).

(3) Leveringen dienen ter bescherming tegen transportschade met de juiste verpakking te worden uitgevoerd. Wij hebben, ook na het sluiten van de overeenkomst, het recht om de CP voor zijn leveringen geschikte en redelijke richtlijnen te geven om een correcte uitvoering van de leveringen te garanderen, bijv. wat betreft de keuze van de transport- en bezorgmethode of het gebruik van bepaalde verpakkingen of de ladingsbeveiliging.

(4) Bij het transport van gevaarlijke stoffen moet de CP ervoor zorgen dat alle relevante voorschriften worden nageleefd en dat aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen wordt voldaan, met name in verband met de geschiktheid van het transportmiddel, de verpakking, de aanduiding, de informatie en de documentatie.

(5) Met zijn levering of prestatie verleent de CP ons alle gebruiksrechten, ook op bestaande industriële eigendomsrechten, die nodig zijn om het leverings-/prestatieobject voor de contractueel overeengekomen en normale doeleinden onbeperkt te kunnen gebruiken.

(6) De CP heeft niet het recht om, zonder onze voorafgaande toestemming in tekstvorm of schriftelijke vorm, de met hem overeengekomen leveringen/prestaties door een onderaannemer te laten uitvoeren. De onderaannemer moet zorgvuldig worden geselecteerd. Onderaannemers zijn niet de toeleveranciers die leveringen/prestaties verrichten die de CP doorgaans niet zelf uitvoert.

(7) Indien de CP op grond van wettelijke regelingen, overheidsverordeningen, technische voorschriften of handelsgebruik samen met de levering/prestatie documenten moet overhandigen, behoort dit tot de wezenlijke prestatieverplichtingen van de CP. De documenten moeten in het Duits of in het Engels worden overhandigd.

(8) De CP is verplicht om de levering van reserveonderdelen en vervangende materialen die niet op de algemene inkoopmarkt beschikbaar zijn, gedurende een periode van minstens 10 jaar na levering te garanderen.

(9) De leverings- en prestatieverplichtingen van de CP worden opgeschort zolang er sprake is van overmacht, indien en voor zover de CP aantoont dat er een door de CP niet beïnvloedbare en naar menselijk goeddunken onvoorspelbare gebeurtenis is en indien daardoor de levering/prestatie ondanks inachtneming van de uiterste, redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid onmogelijk is. Overmacht kan met name oorlog, oproer, natuurrampen, pandemie, epidemie, quarantaine, staking en uitsluiting, brand en overstroming alsmede vergelijkbare uitzonderlijke gebeurtenissen en daaruit voortvloeiende gevolgen zijn, zoals overheidsmaatregelen die de levering/uitvoering van prestaties in de hierboven beschreven zin onmogelijk maken. Wij hebben het recht om zonder schadevergoeding de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, indien wij om redelijke redenen geen belang meer hebben bij een latere levering/uitvoering van de prestatie.  

 

Artikel 6
Prestatie-/leveringstijd – Leveringshoeveelheid

 

(1) De met de CP overeengekomen termijnen en data voor levering/uitvoering zijn bindend.

(2) Voor de stiptheid van leveringen is de goederenontvangst op de plaats van bestemming ('aankomst') en van leveringen met opstelling of montage en van prestaties de volledige uitvoering ervan essentieel.

(3) Bij dreigende vertragingen in de levering/prestatie moet de CP ons deze en de verwachte duur daarvan onmiddellijk nadat hij kennis daarvan heeft genomen, meedelen. Indien de CP het nalaat ons hierover te informeren, is hij – onverminderd zijn leverings- en prestatieverplichtingen – aansprakelijk voor alle schade, ook voor buitengewone schade, die bij correcte kennisgeving voorkomen had kunnen worden.

(4) In geval van verzuim kunnen wij onbeperkt gebruikmaken van alle wettelijke rechten en aanspraken. Bovendien hebben wij het recht om voor elke kalenderdag van het verzuim een contractuele boete van 1 % van de nettovergoeding van de betreffende levering/prestatie te eisen, met een maximum echter van 10 %; deze boete moet worden verrekend met bijkomende schade. De CP heeft het recht om in het geval van een disproportioneel hoge boete bij de bevoegde rechtbank een verzoek tot vermindering in te dienen.

(5) Bij bijzondere omstandigheden hebben wij in geval van vertraging en na voorafgaande kennisgeving het recht om de levering/prestatie op kosten van de CP zelf uit te voeren of door een derde te laten uitvoeren. Bijzondere omstandigheden zijn de weigering van nakoming, het niet halen van een redelijke termijn en spoedeisendheid, d.w.z. wanneer snel optreden noodzakelijk is om aanzienlijke financiële schade, zoals productiestilstand en het ontstaan van een verplichting tot schadevergoeding wegens vertraging of een contractuele boete, te voorkomen of om andere ernstige nadelen, met name een duurzame verstoring van onze klantrelaties, te voorkomen. Het recht op vervanging/tot zelf uitvoeren als de CP onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving op geloofwaardige wijze belooft dat hij de prestatie/levering tijdig kan en zal uitvoeren voordat er een (verder) nadeel ontstaat. Wordt de prestatie/levering niet uitgevoerd zoals beloofd, dan hebben wij het recht op onmiddellijke vervanging/recht tot zelf uitvoeren.

(6) Deelleveringen/-prestaties zijn zonder overeenkomstige overeenkomst niet toegestaan en kunnen door ons worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor leveringen/prestaties die vóór de overeengekomen datum plaatsvinden; wij hebben het recht om als alternatief leveringen op kosten van de CP tot de overeengekomen datum op te slaan.

 

Artikel 7
Leveringen en prestaties – Acceptatie – Risico-overgang

 

(1) De CP dient de goederen gereed voor het lossen ter beschikking te stellen op het laadplatform van de plaats van bestemming. Als de CP verwijtbaar op een verkeerde plaats levert, dient hij ons alle daaruit voortvloeiende kosten te vergoeden, in het bijzonder voor het vervoer naar de plaats van bestemming.

(2) Het risico van toevallige verslechtering of verlies gaat met de goederenontvangst op ons over.

(3) Indien wij op grond van omstandigheden waar wij niet verantwoordelijk voor zijn, in het bijzonder in geval van overmacht, verhinderd om onze medewerkingsverplichtingen na te komen, in het bijzonder onze afnameverplichtingen, dan blijft de CP verplicht om de levering of prestatie uit te voeren, totdat de belemmerende omstandigheden zijn opgeheven. Dit geldt niet als, gezien alle omstandigheden, van de CP niet meer kan worden verwacht dat hij blijft wachten en hij ons dit schriftelijk of in tekstvorm en met vermelding van de redenen meedeelt.

(4) De CP is verplicht om op alle pakbonnen de inhoud, hoeveelheid of het gewicht van de levering, naast ons bestel-/ordernummer en onze uit de bestelling of orderbevestiging blijkende productaanduidingen en onderdeelnummers aan te geven. Hetzelfde geldt voor de paklijsten/onderdelenkaarten, waarvan alle verpakkingen of verpakkingseenheden moeten worden voorzien. Alle gegevens moeten in het Duits of in het Engels worden ingevoerd. De CP is aansprakelijk voor alle nadelen die als gevolg van onjuiste gegevens voor ons ontstaan. De ondertekening van een paklijst of pakbon vormt geen erkenning of aanvaarding en houdt geen afstand van aansprakelijkheid voor gebreken in. Eventuele rechten en aanspraken, ook op de betaling van een contractuele boete, blijven ook zonder voorbehoud bestaan.

(5) Uiterlijk na ontvangst van de goederen wordt het eigendom van de goederen zonder beperking aan ons overgedragen. Indien bij wijze van uitzondering een eigendomsvoorbehoud ondanks de ontvangst van de goederen blijft bestaan, vervalt dit in volle omvang uiterlijk bij de betaling van de koopprijs.

 

Artikel 8
Garantie

(1) De CP is verplicht om een daadwerkelijke controle van de uitgaande goederen uit te voeren om te waarborgen dat de goederen vrij van verborgen gebreken aan ons worden geleverd. Indien bij levering van goederen binnen twaalf maanden na ontvangst een materieel gebrek wordt geconstateerd, bestaat het vermoeden dat het artikel reeds bij levering defect was, tenzij dit vermoeden niet overeenkomt met de aard van het artikel of het gebrek.

(2) Wij hebben alleen een onderzoeksplicht voor zover wij de goederen onmiddellijk na ontvangst op transportschade, op verkeerde levering en op hoeveelheids-/gewichtsfouten en op andere herkenbare gebreken moeten onderzoeken. Anders hoeft een onderzoek door ons op uiterlijk zichtbare gebreken pas plaats te vinden voordat de goederen in het kader van de gebruikelijke productieprocedure worden gebruikt.

(3) Voor het bestaan van een gebrek gelden de wettelijke definities onbeperkt, in het bijzonder die van §§ 434 en 633 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch: Duits burgerlijk wetboek].

(4) Indien en voor zover blijkt dat er een gebrek is, dienen wij dit binnen zeven werkdagen (maandag tot vrijdag) aan de CP te melden. De reclamatie is vormvrij.

(5) Bij gebreken kunnen wij onbeperkt gebruikmaken van alle wettelijke aanspraken en rechten overeenkomstig de volgende regelingen.

(5.1) Bij verborgen gebreken en juridische gebreken kunnen wij als er voldaan is aan de wettelijke voorwaarden

(a) nakoming achteraf verlangen door – naar onze keuze – het verhelpen van gebreken (herstel) of de levering/productie van een product dat vrij is van gebreken (vervangende levering) of

(b) een vermindering van de aankoopprijs/het arbeidsloon verlangen of

(c) ons uit de koop-/serviceovereenkomst terugtrekken en

(d) naast nakoming achteraf, vermindering of terugtrekking schadevergoeding verlangen of

e) in plaats van de prestatie schadevergoeding of vergoeding van vergeefs gemaakte kosten verlangen.

(5.2) Indien bij levering van een grotere hoeveelheid van één klasse een niet slechts onbeduidend deel van de levering hetzelfde of een gelijksoortig gebrek vertoont, geldt de gehele levering als gebrekkig, tenzij op grond van de aard van het gebrek of andere omstandigheden kan worden uitgesloten dat er bij andere delen van de levering ook sprake is van het gebrek.

(5.3) Latere prestaties omvatten alle maatregelen en nevendiensten die nodig zijn voor de uitvoering ervan, met name vervoer van/naar de plaats waar de goederen zich bevinden, montage/demontage, demontage/montage, tenzij de CP deze maatregelen gezien de omstandigheden van het individuele geval niet hoefde te verwachten en zij voor hem niet redelijk zijn.

(5.4) De CP draagt alle kosten voor de uit te voeren maatregelen.

(5.5) Indien de CP verplicht is de gebrekkige goederen terug te nemen buiten het kader van latere prestaties, draagt hij alle daartoe vereiste kosten, met inbegrip van eventuele demontagekosten.

(5.6.) In geval van bijzondere omstandigheden hebben wij na voorafgaande kennisgeving het recht om de nakoming op kosten van de CP zelf uit te voeren of te laten uitvoeren. § 6 (5) blz. 2 t/m 4 moet dienovereenkomstig worden toegepast. Verdergaande aanspraken blijven onaangetast.

(6) De wettelijke regresvorderingen op de CP binnen een leveringsketen komen ons onbeperkt toe, ook in geval van verdere verwerking.

(7) De aanspraken wegens gebreken verjaren op zijn vroegst binnen 24 maanden na levering, na uitvoering van de prestatie of de (voor zover uit te voeren) oplevering. Langere wettelijke verjaringstermijnen blijven hierdoor onaangetast. Bij de nakoming achteraf gaat de verjaringstermijn opnieuw in.

(8) De CP garandeert dat de mineralen (met name tantalum, wolfraam, tin en goud) die in de goederen worden gebruikt of die ze bevatten geen conflictmineralen zijn, d.w.z. dat ze uitsluitend afkomstig zijn van smelterijen of raffinaderijen die voldoen aan de relevante beoordelingsprotocollen van het Conflict-Free Smelter Initiative.

 

Artikel 9
Kwaliteitsborging – Serielevering

 

(1) De CP dient een passend kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden om ervoor te zorgen dat zijn leveringen en prestaties voldoen aan de erkende regels van de techniek en de relevante wettelijke en technische bepalingen en vrij zijn van andere materiële gebreken.

(2) De CP dient ten behoeve van het bewijs alle belangrijke maatregelen voor de kwaliteitsborging en de resultaten van de kwaliteitscontroles in een geschikte en controleerbare vorm te documenteren en deze documentatie op elk gewenst moment aan ons te overhandigen. Voor de documentatie geldt een bewaartermijn van tien jaar.

(3) Wij hebben het recht de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem van de CP ter plaatse te controleren na kennisgeving tijdens de normale kantooruren van de CP in het kader van een audit met redelijke regelmatige tussenpozen, indien nodig ook onmiddellijk en herhaaldelijk met korte tussenpozen.

(4) Serielevering vindt in principe pas plaats na uitvoering van een eerste bemonstering en de vrijgave van het oorspronkelijk monster door ons. De basis hiervoor wordt gevormd door sjabloonniveau 2 volgens VDA deel 2 of een vergelijkbare procedure, waarbij de vrijgaveprocedure als leidraad moet worden gebruikt. Na de vrijgave mag een

wijziging van materiaal, onderdelen, productieprocessen, onderaannemers, productielocaties enz., die niet slechts onbeduidend is, alleen na overleg met ons en na voorafgaande toestemming in schriftelijke vorm of in tekstvorm door ons worden uitgevoerd. Serieproductie vóór vrijgave vindt uitsluitend plaats voor risico van de CP.

 

Artikel 10
Vrijstelling – Schadeclaims

 

(1) Indien wij, op welke rechtsgrond dan ook, bijv. in geval van productaansprakelijkheid van derden op grond van omstandigheden die door de CP zijn veroorzaakt, aansprakelijk worden gesteld, dan dient de CP ons op eerste verzoek volledig van deze aanspraken te vrijwaren en alle door ons ontstane kosten te vergoeden voor zover hij individueel aansprakelijk is tegenover de derde; dit geldt – onafhankelijk van de schuld – voor alle omstandigheden die onder de risico’s/verantwoordelijkheden van de CP vallen. In geval van gezamenlijk veroorzaakte aansprakelijkheid zijn de partijen in de interne verhouding aansprakelijk volgens hun aandeel in het oorzakelijk verband.

(2) In het kader van zijn vrijwaringsverplichting moet de CP de kosten terugbetalen die voortvloeien uit of verband houden met aanspraken van derden, inclusief door ons uitgevoerde terugroepacties. Hetzelfde geldt voor overheidsmaatregelen tegen ons voortvloeiende uit of in verband met de veiligheid van de producten.

(3) Wij zullen de CP onmiddellijk op de hoogte brengen van een aanspraak, een geplande terugroepactie en van overheidsmaatregelen en met hem de verdere handelwijze afstemmen. Indien wij het nalaten om de CP hierover te informeren en/of dit met hem af te stemmen, zijn wij aansprakelijk voor de schade die voorkomen had kunnen worden als wij hem wel hadden geïnformeerd en/of met hem hadden afgestemd.

(4) Voor de duur van de zakelijke relatie met ons, zal de CP een bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering aanhouden met een dekking van ten minste 10 miljoen euro per schadegeval voor persoonlijk letsel en materiële schade en zal ons hiervan op elk moment op verzoek het bewijs leveren. 

(5) Wettelijke aanspraken op schadevergoeding komen ons zonder enige beperking toe.

 

Artikel 11
Industriële eigendomsrechten

 

(1) De CP garandeert dat er in verband met zijn levering/prestatie geen rechten van derden in binnen- of buitenland worden geschonden. In geval van schending van het eigendomsrecht dient de CP ons op eerste verzoek volledig te vrijwaren van alle aanspraken van derden en dient hij alle kosten die in verband met de aanspraak zijn ontstaan voor ons terug te betalen.

(2) Indien derden aanspraken jegens ons geldig maakt uit hoofde van een schending van het eigendomsrecht, dan moeten wij de CP daar onmiddellijk van op de hoogte stellen en met hem eventuele maatregelen afstemmen. Indien wij het nalaten om de CP hierover te informeren en/of dit met hem af te stemmen, zijn wij aansprakelijk voor de schade die voorkomen had kunnen worden als wij hem wel hadden geïnformeerd en/of met hem hadden afgestemd.

(3) De vorderingen op de CP wegens schending van de eigendomsrechten van derden verjaren binnen drie jaar, beginnend op de datum waarop die derde aanspraken jegens ons geldig maakt.

(4) De CP is niet aansprakelijk voor inbreuken op eigendomsrechten die door ons zijn veroorzaakt. Indien wij specificaties hebben gegeven voor de leveringen/prestaties, ongeacht de aard ervan, ontslaat dit de CP er niet van om te controleren of er eventuele rechten van derden bestaan, tenzij de CP op grond van bijzondere omstandigheden, in het bijzonder aanwijzingen van onze kant, erop mag vertrouwen dat wij deze controle al hebben uitgevoerd.

(5) In geval van gezamenlijke inbreuken op eigendomsrechten zijn de partijen in de interne verhouding aansprakelijk naar evenredigheid van hun aandeel in de zaak.

 

Artikel 12
Gereedschappen – Voorzieningen

 

(1) Indien wij aan de CP zonder afzonderlijke overeenkomst gereedschappen ter uitvoering van de leveringen en prestaties door de CP ter beschikking stellen, dan gelden de volgende bepalingen.

(2) De gereedschappen blijven volledig het eigendom van ons. De CP dient deze als ons eigendom zichtbaar te markeren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele nadelige gevolgen voor het eigendom.

(3) De gereedschappen mogen alleen voor het overeengekomen doel worden gebruikt en dienen met zorg te worden behandeld en zorgvuldig te worden bewaard. De CP dient op eigen kosten de noodzakelijke onderhouds- en inspectiewerkzaamheden en alle reparatiewerkzaamheden naar behoren uit te voeren. Eventuele schade aan onze gereedschappen dient de CP onmiddellijk te melden.

(4) De CP is verplicht het gereedschap voor de duur van de overdracht in redelijke mate op eigen kosten tegen vervangingswaarde te verzekeren, met name tegen brand, water en diefstal, en ons op elk moment op verzoek het bewijs hiervan te leveren (met name door het overleggen van de verzekeringspolis en het bewijs van betaling van de verzekeringspremie).

(5) Indien wij aan de CP voor de uitvoering van zijn leveringen/prestaties materiaal ter beschikking stellen, behouden wij ons het eigendomsrecht hierop voor. Een verbinding of vermenging van dit materiaal met andere, niet aan ons toebehorende voorwerpen vindt in ons voordeel plaats; in dat geval verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht op het verbonden/vermengde materiaal in verhouding van de betreffende waarden van de afzonderlijke bestanddelen ten opzichte van elkaar op het moment van de vermenging/verbinding. De leden (1) tot en met (4) gelden dienovereenkomstig.

 

Artikel 13
Documenten – Vertrouwelijkheid

 

(1) Alle documentatie, met inbegrip van de reproducties, die wij ter beschikking stellen aan de CP in verband met de voorbereiding/afwikkeling van de overeenkomst, blijft ons eigendom, voor zover deze niet naar de geest en het doel ervan bestemd zijn om permanent in het bezit van de CP te blijven. De documenten moeten op eerste verzoek of ongevraagd na de afwikkeling van de overeenkomst aan ons worden overhandigd. Dit geldt niet indien en voor zover de documenten op grond van wettelijke voorschriften in het bezit van de CP moeten blijven of indien de CP er een gerechtvaardigd belang bij heeft, bijv. nog lopende garantietermijnen, dat de documenten in zijn bezit blijven; voor zover toegestaan en mogelijk dient de CP kopieën te maken en dient hij de originelen terug te geven.

(2) Tenzij er tussen de partijen een afzonderlijke geheimhouding bestaat, dient de CP alle vertrouwelijke informatie geheim te houden. Hiertoe behoort in het bijzonder de plicht om de vertrouwelijke informatie alleen voor de contractuele doeleinden te gebruiken, strikt stilzwijgen over deze informatie te bewaren, deze niet aan onbevoegde derden door te geven, zorgvuldig te bewaren, tegen toegang door onbevoegde derden te beschermen en in geval van toegestane doorgifte aan derden de naleving van de vertrouwelijkheid door de derde partij te waarborgen.

 

Artikel 14
Slotbepalingen

 

(1) Wij behouden ons het recht voor om onze inkoopvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen aan de actuele eisen. De wijzigingen en aanvullingen worden van kracht bij ontvangst van onze mededeling aan de CP dat onze inkoopvoorwaarden, die in te zien zijn op https://www.wanzl.com/einkaufsbedingungen, zijn gewijzigd. Dit geldt niet als het gaat om ongebruikelijke en onredelijke regelingen waarmee de CP vanuit het oogpunt van een objectieve waarnemer geen rekening hoefde te houden.

(2) Vorderingen jegens ons kunnen alleen met onze voorafgaande toestemming schriftelijk of in tekstvorm worden afgestaan.

(3) Voor de schriftelijke vorm gelden §§ 126 (eigenhandig ondertekend document) en 126a (elektronische handtekening) BGB, voor de tekstvorm § 126b BGB (zoals telefax, e-mail en dergelijke).

(4) Indien de CP handelaar is, geldt uitsluitend de rechtbank in Leipheim als bevoegde rechtbank. Wij hebben echter ook het recht om een klacht in te dienen in de plaats waar de CP gevestigd is.

(5) Op alle overeenkomsten tussen ons en de CP is uitsluitend het Duits recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen die de toepassing van buitenlands recht bepalen. Het VN-kooprecht is niet van toepassing.

(6) Wij hebben het recht om de bedrijfsgegevens van de CP voor commercieel gebruik binnen het zakelijke verkeer op te slaan en te bewerken. De privacyverklaring voor onze klanten en zakenpartners kan op https://www.wanzl.com/de_DE/Datenschutz worden ingezien.

(7) Voor de zakelijke relatie met ons gelden onze (algemene) gedragscode en de code voor leveranciers en zakenpartners, beide zijn in te zien op https://www.wanzl.com/wanzl-inside/compliance.

(8) Mocht een bepaling van onze inkoopvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen hierdoor onaangetast. De ongeldige bepaling moet worden vervangen door een geldige bepaling die het doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. Een ontoelaatbare maat moet door een toegestane maat worden vervangen, die de ontoelaatbare maat het dichtst benadert.