Oplysninger om databehandling

Information til kunder og forretningspartnere om databehandling i henhold til art. 13 i GDPR


1. Hvem er ansvarlig for databehandlingen, og hvem kan du henvende dig til?

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Str. 4
D-89340 Leipheim
Tlf. +49(0)8221/729-0
info@wanzl.com 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på: 
 
Rudolf-Wanzl-Str. 4 
D-89340 Leipheim
Tlf. +49(0)8221/729-0
dataprotection.nordic@wanzl.com 2. Hvilke data bruger vi, og hvor stammer de fra?

Vi behandler oplysninger, som vi modtager fra dig i forbindelse med vores forretningsforhold. Derudover behandler vi – for så vidt det er nødvendigt for levering af vores ydelser – data, som vi har modtaget fra andre virksomheder i Wanzl-gruppen eller eksterne forretningspartnere eller tjenesteudbydere eller fra andre tredjeparter (f.eks. kreditoplysninger) til lovlige formål (f.eks. gennemførelse af ordrer, opfyldelse af kontrakter eller på grundlag af dit samtykke). Desuden behandler vi personoplysninger, som vi på lovlig vis har opnået fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. debitorregistre, handelsregistre, presse, medier, internet) og må behandle. 
 
Personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med forretningsforholdet:  

 •  Personoplysninger (f.eks. navn, adresse, personlige data)
 •  Kontaktoplysninger (f.eks. telefonnummer, e-mailadresse) 
 •  Finansielle data (f.eks. kontooplysninger, skattekarakteristika)
 •  Ordre-, kontrakt- og omsætningsdata
 •  Kreditoplysninger3. Til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag behandles dine data?

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR, de nationale databeskyttelsesretlige bestemmelser (f.eks. databeskyttelsesloven) samt alle andre relevante lovbestemmelser: 

a) Til opfyldelse af kontraktlige forpligtelser (art. 6, stk. 1 b, i GDPR)
Behandlingen af personoplysninger sker på grundlag af nødvendigheden af at kunne opfylde en kontrakt eller en foranstaltning forud for indgåelsen af en kontrakt, hvor du er eller skal være part. Dette gælder især (dog ikke udelukkende) formål til: 
 
- gennemførelse af kontraktligt aftalte tiltag og aktiviteter
- levering af ydelser i overensstemmelse med dine ordrer og ønsker
- kommunikation med dig i forbindelse med en kontrakt eller ordre
- afregning og inddrivelse af betalinger, godtgørelser eller gebyrer samt sporbarhed af de gennemførte transaktioner. 
 
b) Inden for rammerne af interesseafvejningen (art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR)
I det omfang det er nødvendigt, behandler vi dine data ud over den egentlige opfyldelse af kontrakten med henblik på varetagelse af vores eller tredjeparts berettigede interesser. Dette omfatter, men er ikke begrænset til:

 •  Indhentning af oplysninger/dataudveksling med oplysningsbureauer
 •  Videregivelse til kontraktligt bundne inkassovirksomheder eller en ekstern advokat i forbindelse med et forgæves forsøg på at inddrive et tilgodehavende 
 •  Videreudvikling af vores tjenester og produkter eller processer 
 •  Benchmarking og markedsanalyse
 •  Vidensdatabaser til vidensdeling og fremme af forretningen
 •  IT-sikkerhedsforanstaltninger og overholdelse af databeskyttelse
 •  Direkte reklame
 •  Fremsættelse af juridiske krav og forsvar i forbindelse med retstvister


c) Samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR)
I det omfang du har givet os dit samtykke til behandling af personoplysninger til bestemte formål, er lovligheden af denne behandling givet på grundlag af dit samtykke. Et afgivet samtykke kan til hver en tid tilbagekaldes. 
 
d) På grund af lovmæssige bestemmelser (art. 6, stk. 1, litra c), i GDPR)
Derudover behandler vi dine personoplysninger, så vidt det kræves af loven, eller der foreligger en offentlig interesse. Dette gælder især (dog ikke udelukkende) formål inden for rammerne af:

 •  Handels- og skattelovgivning (f.eks. skatteretlige kontrol- og meldepligter, opbevaringsfrister)
 •  Myndighedsbestemmelser
 •  Straffelovgivning (f.eks. forebyggelse af bedrageri og hvidvask af penge, sammenholdelse med antiterror- og korruptionslister)
 •  Videregivelse af dine personoplysninger med henblik på indsamling af beviser, retsforfølgning eller håndhævelse af civilretlige krav4. Hvem får dine data?

Oplysningerne videregives eller stilles til rådighed for de medarbejdere og organisationsenheder i vores virksomhed, som absolut har behov for dem for at kunne opfylde vores forpligtelser i forbindelse med eller forud for indgåelse af kontrakten, vores lovmæssige forpligtelser eller inden for rammerne af vores berettigede interesse.  
 
Videregivelse af dine data til eksterne tredjeparter sker udelukkende formålsbestemt, især: 

 •  I forbindelse med gennemførelse af kontraktligt aftalte tiltag og aktiviteter
 •  Baseret på vores legitime interesse eller en tredjeparts legitime interesse
 •  Opfyldelse af lovmæssige bestemmelser, der forpligter os til at videregive data 
 •  Baseret på dit samtykke
 •  Til eksterne servicevirksomheder, der arbejder for os som databehandlere (f.eks. IT-tjenesteudbydere, databortskaffelsesvirksomheder osv.)

​​​

5. Hvor længe gemmes dine data?

Vi behandler og gemmer dine personoplysninger, så længe vores forretningsforhold varer, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige og lovmæssige forpligtelser. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at opbevaringstiden varierer afhængigt af formålet med databehandlingen.  Hvis dataene ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af kontraktmæssige eller lovmæssige forpligtelser, slettes eller anonymiseres de regelmæssigt under hensyntagen til de lovmæssige opbevaringspligter.6. Bliver dataene overført til et tredjeland?

Dataoverførsel til lande uden for Den Europæiske Union (såkaldte tredjelande) finder sted, såfremt: 

 •  det er nødvendigt for at gennemføre dine ordrer (f.eks. koncernselskaber, leverandører) 
 •  det er lovpligtigt (f.eks. skatteretlige indberetningspligter), eller
 •  du har givet os dit samtykke. 

 
Hvis vi derudover videregiver personoplysninger til enheder i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), sker videregivelsen kun, såfremt tredjelandets databeskyttelsesniveau er blevet godkendt af EU-Kommissionen, eller der foreligger andre passende databeskyttelsesgarantier (f.eks. aftale om Europa-Kommissionens standardkontraktklausuler).7. Hvilke rettigheder har du med hensyn til databeskyttelse?

Den registrerede har ret til indsigt (art. 15 i GDPR) i personoplysninger om sig selv, der er genstand for behandling, ret til berigtigelse af ukorrekte data (art. 16 i GDPR), ret til sletning af personoplysninger (art. 17 i GDPR), ret til begrænsning af behandlingen (art. 18 i GDPR), ret til indsigelse (art. 21 i GDPR) samt ret til dataportabilitet i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format (art. 20 i GDPR). 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen af personoplysninger tilbage. Du kan også til enhver tid tilbagekalde behandlingen med henblik på direkte markedsføring. Bemærk venligst, at tilbagekaldelsen først får virkning fremadrettet. Behandlinger, der er foretaget før tilbagekaldelsen, berøres ikke heraf. 8. Er det obligatorisk for dig at stille data til rådighed?

Inden for rammerne af vores forretningsforhold skal du kun give de personoplysninger, som er nødvendige for at etablere, gennemføre og afslutte et forretningsforhold, eller som vi er retligt forpligtet til at indsamle. Uden disse data vil vi ikke være i stand til at indgå eller opfylde kontrakten med dig. 9. I hvor høj grad er der en automatiseret beslutningsproces i hvert enkelt tilfælde?

Som udgangspunkt bruger vi ikke fuldautomatiske afgørelser til at etablere og gennemføre forretningsforbindelsen. 10. Hvor kan du klage?

Du har mulighed for at indgive en klage til den ovenfor nævnte databeskyttelsesansvarlige eller til den ansvarlige datatilsynsmyndighed: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, D-91522 Ansbach, tlf. +49 (0)981-531300.