Salgs- & leveringsbetingelser

GÆLDENDE FRA MAJ 2019

1. GYLDIGHED

1.1
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer mellem Wanzl Nordic A/S (i det følgende kaldet Wanzl Nordic) og Wanzl Nordics kunde (i det følgende kaldet Kunden). 

1.2
Aftaler med eventuelle ændringer i salgs- og leveringsbetingelserne er kun gyldige, såfremt ændringerne er godkendt og skriftligt bekræftet af Wanzl Nordic.

 

2. PRISER

2.1
Alle priser er eksklusive moms. Wanzl Nordic har ret til indtil levering at ændre i prisen som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter mv. vedrørende den aftalte leverance. 

2.2
Såfremt det solgte er omfattet af en af Wanzl Nordic benyttet prisliste, sker prisfastsættelsen med udgangspunkt i den prisliste, der er gældende på ordrebekræftelsesdagen.

2.3
For haste- og mindre leverancer beregnes gebyr ifølge gældende prisliste. For øvrige gebyrer og tillæg henvises der til Wanzl Nordics til en hver tid gældende prisliste.

 

3. TILBUD

3.1
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. punkt 4. Afgiver Wanzl Nordic tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Wanzl Nordic senest en måned fra tilbuddets dato.

 

4. MELLEMSALG

4.1
Indtil kundens accept er kommet frem til Wanzl Nordic, er Wanzl Nordic berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte, med den virkning at tilbuddet over for kunden bortfalder uden nærmere meddelelse.

 

5. INITIALOMKOSTNINGER

5.1
Kunden betaler initialomkostninger, herunder omkostninger til design og konstruktion samt leverede produkter og nødvendige værktøjer til produktion af specielt udviklede produkter.

5.2
Produkter faktureres ved leveringen og værktøjer til produktion af specielt udviklede produkter faktureres sammen med første leverance af produktet, hvortil værktøjer hører. Andre omkostninger omfattet af punkt 5.1 faktureres løbende. Betalingsbetingelsen er som i øvrigt gældende mellem Kunden og Wanzl Nordic.

5.3
Værktøjer opbevares hos Wanzl Nordic og kan ikke udleveres for produktion hos Kunden eller hos anden producent, uanset værktøjerne er helt eller delvist betalt af Kunden, da værktøjerne er Wanzl Nordics ejendom. Wanzl Nordic vedligeholder normalt værktøjer uden beregning for Kunden. Værktøjer opbevares og vedligeholdes i maksimalt 4 år efter seneste leverance af det produkt, værktøjet er beregnet til.

 

6. LEVERING

6.1
Wanzl Nordic bekræfter alle ordrer ved fremsendelse af ordrebekræftelse til Kunden. Kunden skal kontrollere, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med den ønskede produktleverance. Er dette ikke tilfældet, skal Kunden inden to arbejdsdage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen give meddelelse til Wanzl Nordic, som efter eventuel rettelse af ordren fremsender ny ordrebekræftelse.

6.2
Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller til en bestemt tid efter aftalens indgåelse. Det er en forudsætning for Wanzl Nordics overholdelse af leveringstidspunktet, at samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse på aftaletidspunktet, er kommet til Wanzl Nordics kundskab.

6.3
Hvis levering ikke sker inden for leveringstiden, er Kunden alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til Wanzl Nordic at kræve levering og fastsætte en rimelig frist herfor og derved angive, at Kunden agter at hæve aftalen, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den således af Kundens fastsatte frist, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til Wanzl Nordic at hæve aftalen. 

6.4
Hæver Kunden aftalen i henhold til punkt 6.3, har Kunden ret til at kræve erstatning for de omkostninger, der er påført Kunden ved anskaffelse af tilsvarende leverancer fra anden side. Kunden har ikke herudover ret til nogen anden erstatning i anledning af forsinkelsen. Wanzl Nordic har således intet ansvar for forsinkelsen, herunder ethvert tab forsinkelsen måtte have forårsaget som driftstab, tabt fortjeneste og andre direkte som indirekte økonomiske tab.

6.5
Såfremt forsinkelse med levering skyldes, at Wanzl Nordic er i en situation som angivet i punkt 12.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter fortsat er berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelse indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

6.6
Wanzl Nordic kan tilbyde produkter opbevaret på kundelager mod betaling herfor og indgåelse af lagerholdsaftale. Wanzl Nordic er berettiget til at benytte lager såvel i egne som fremmede lagerfaciliteter. Omkostninger for lagerhold oplyses separat. Ved indgåelse af lagerholdsaftale udarbejdes en skriftlig aftale om, hvornår Kunden skal aftage et eventuelt restlager, samt hvordan lageromkostninger og forsikring af lageret skal faktureres. Trods faktureringen af vareleverancen er ansvar og risiko for de lagrede varer Wanzl Nordics, og Kunden overtager først ansvar og risiko for de lagrede produkter ved leveringen fra Wanzl Nordic.

6.7
Leveringsbetingelsen er DAP (Incoterms 2010), dog således at Kunden faktureres faktiske omkostninger til forsikring og fragt til bestemmelsesstedet. Enhver skade på vareleverancer opstået under transporten skal omgående og uden ugrundet ophold efter modtagelsen anmeldes til Wanzl Nordic samt påføres fragtbrevet.

6.8
Leverede varer tages kun retur efter særskilt aftale.

 

7. FORSENDELSE

7.1
Alle forsendelser, der foretages af Wanzl Nordic pr. bil, er betinget af, at aflæssestedet er tilgængeligt ad farbar vej.

7.2
Kunden er ansvarlig for omgående aflæsning. Eventuel ventetid sker for Kundens regning.

 

8. EMBALLAGE

8.1
Emballering sker for Kundens regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen. Paller leveres for Kundens regning alternativt uden beregning ved modtagelse af tilsvarende byttepaller.

8.2
Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

 

9. BETALING

9.1
Betalingsbetingelsen er netto kontant regnet fra fakturadato. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidig betalingsdag. Såfremt sådan ikke er angivet, skal betalingen ske kontant ved levering.

9.2
Såfremt leveringen udskydes på grund af Kundens forhold, er Kunden, medmindre Wanzl Nordic skriftlig meddeler Kunden andet, forpligtet til at foretage enhver betaling til Wanzl Nordic, som om levering var sket til aftalt tid.

9.3
Hvis betalingen sker efter forfaldsdag, er Kunden pligtig at betale morarente af det forfaldne beløb med 1,5% pr. påbegyndt måned, hvortil kommer yderligere rykkergebyrer, kompensationsbeløb og inkassogebyrer i henhold til gældende lovgivning.

9.4
Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Wanzl Nordic, som ikke er skriftligt anerkendt af Wanzl Nordic, ligesom Kunden ikke har ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, uanset af hvilken art nævnes kan.

 

10. EJENDOMSFORBEHOLD

10.1
Wanzl Nordic forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle påløbne omkostninger er betalt.

 

11. MANGLER OG REKLAMATION

11.1
Ved levering skal Kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig og sædvanlig forretningsbrug kræver.

11.2
Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden, straks efter at manglen er eller burde være opdaget og senest 5 dage efter modtagelse, give Wanzl Nordic skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt Kunden har eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som ovenfor anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende. Såfremt det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som Wanzl Nordic bærer ansvaret for, har Wanzl Nordic ret til godtgørelse af de omkostninger, reklamationen unødigt har påført Wanzl Nordic.

11.3
Efter Wanzl Nordics valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt manglen afhjælpes herved, har Kunden ikke ret til yderligere mangelbeføjelser.

11.4
Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til punkt 11.3 ikke inden rimelig tid, er Kunden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

11.5
Har Kunden ikke inden 12 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for Wanzl Nordic, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.

11.6
Forandring af eller indgreb i det solgte uden Wanzl Nordics skriftlige samtykke fritager Wanzl Nordic for enhver forpligtelse.

 

12. ANSVARSBEGRÆNSNING

12.1
Wanzl Nordics eventuelle erstatningskrav eller krav om forholdmæssigt afslag over for Wanzl Nordic kan ikke overstige den pris, som Kunden har betalt for varen.

12.2
Wanzl Nordic hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

12.3
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Wanzl Nordic, såfremt omstændighederne forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverance fra underleverandører og fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

12.4
Det påhviler Wanzl Nordic uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræder omstændigheder som nævnt i punkt 12.3.

 

13. PRODUKTANSVAR

13.1
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret, idet Wanzl Nordic dog ikke er ansvarlig for skade på formuegenstande, der ikke er omfattet af produktansvarslovens § 2, stk. 2, 1. punktum, ligesom Wanzl Nordic, i det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

13.2
Såfremt Wanzl Nordic måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Wanzl Nordic skadesløs.

13.3
Kunden er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod Wanzl Nordic på grundlag af en sådan skade.

 

14. PRODUKTRETTIGHEDER

14.1
Alt tegningsmateriale, forslag, beskrivelse, prototyper mv. er Wanzl Nordics ejendom og må ikke anvendes, kopieres eller offentliggøres uden skriftlig aftale herom.

14.2
Immaterielle rettigheder til et produkt udviklet af Wanzl Nordic, herunder ophavsrettigheder, know how, mønstre, brugsmodeller og rettigheder, der kan danne grundlag for patenter, forbliver Wanzl Nordics ejendom, og der kan alene for Kunden aftales brugsrettigheder i nærmere bestemte aftalte markedsområder.

 

15. BYGGELEVERANCER

15.1
For så vidt og kun i det omfang de leverede produkter anvendes til byggeri i Danmark, udvides mangelsansvaret som følger:

Ved fabrikationsfejl, der trods omhyggelig undersøgelse ikke kunne konstateres ved leveringen, ophører Wanzl Nordics ansvar efter 5 år efter aflevering af det byggeri, hvori de leverede produkter indgår, dog højst 6 år fra overgivelsen af produkterne til Kunden. Leverancerne sker i øvrigt på vilkår som nævnt i nærværende betingelser.

 

16. TRANSPORT

16.1
Wanzl Nordic er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til den indgåede aftale til tredjemand.

 

17. TVISTER

17.1
Enhver uoverensstemmelse mellem Kunden og Wanzl Nordic afgøres efter dansk ret ved Wanzl Nordics værneting i Danmark.

17.2
Ved leverance til udlandet skal Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftale om internationale køb ikke finde anvendelse på parternes retsforhold.