Algemene Voorwaarden

A) Algemene leverings- en prestatievoorwaarden

1. Toepassingsgebied

 1.1. Voor alle overeenkomsten die tussen ons, Wanzl GmbH & Co. KGaA, en de contractpartner – hierna ‘klant’ genoemd – worden gesloten inzake de levering van goederen en de levering van prestaties – hierna gezamenlijk ‘leveringen’ genoemd – gelden uitsluitend onze leveringsvoorwaarden. Ze maken deel uit van elk van onze offertes en orderbevestigingen. Door het sluiten van de eerste overeenkomst met inachtneming van onze leveringsvoorwaarden gelden deze ook voor alle andere tussen ons en de klant gesloten overeenkomsten, zonder dat de klant hiervoor opnieuw ingeschakeld hoeft te worden.

1.2. Indien wij voor bepaalde toepassingsgebieden ‘bijzondere voorwaarden’ gebruiken, gelden deze als aanvulling op deze algemene voorwaarden.

1.3. De algemene voorwaarden van de klant gelden alleen bij uitdrukkelijke toestemming van onze kant in schriftelijke vorm of in tekstvorm.

1.4. Een bepaling van onze leveringsvoorwaarden geldt niet indien en voor zover wij met de klant een afwijkende individuele contractuele afspraak hebben gemaakt.

 

2. Sluiten van de overeenkomst – Correspondentie

2.1. Onze aanbiedingen zijn tot aan het sluiten van de overeenkomst vrijblijvend en niet-bindend, indien wij ze niet uitdrukkelijk als bindend hebben aangeduid of ze op een andere manier als zodanig eenduidig zijn aangemerkt.

2.2. Als de overeenkomst niet wordt gesloten door ondertekening van een contractueel document, vindt het sluiten van de overeenkomst pas plaats na toezending van onze orderbevestiging nadat de bestelling van de klant bij ons is binnengekomen.

2.3. Alle, in het bijzonder mondelinge en aanvullende regelingen, afspraken en toezeggingen van onze kant alsook alle wijzigingen hierop zijn alleen bindend als deze in het contractuele document zijn opgenomen of door ons schriftelijk of in tekstvorm zijn bevestigd.

2.4. Wij zijn niet verplicht om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de personen die namens de klant handelen, te controleren. Deze personen gelden daarom tegenover ons als vertegenwoordigingsbevoegd, indien het niet duidelijk is dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid ontbreekt. 

2.5. Indien de overeenkomst op een elektronisch platform wordt gesloten, gelden hiervoor de op het platform voorziene regelingen.

2.6. Onze offertes, orderbevestigingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zijn gebaseerd op de kennis waarover wij op het moment dat de offerte werd uitgebracht, de bevestiging werd verstuurd en de overeenkomst werd gesloten, beschikten. Als na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat onze bevindingen ondanks de zorgvuldigheid in het handelsverkeer onvolledig of onjuist waren en dat de contractuele grondslagen daardoor aanzienlijk veranderen, hebben wij het recht om van de klant een aanpassing van de overeenkomst met inachtneming van de nieuwe bevindingen te verlangen. Er is sprake van een belangrijke wijziging als wij, bekeken vanuit het oogpunt van een objectieve beschouwer, de overeenkomst redelijkerwijs niet onder de overeengekomen voorwaarden zouden hebben gesloten . Indien er geen overeenstemming over de aanpassing kan worden bereikt, zal op verzoek van een van de partijen een door de Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern aangewezen arbiter de geschilpunten regelen.

2.7. Het bovenstaande punt 2.6. is ook van toepassing wanneer wij op verzoek van de klant met de uitvoering van de levering beginnen, hoewel er op grond van ontbrekende inzichten nog geen definitieve offerte door ons kon worden opgesteld en dit bij de klant bekend is. Hetzelfde geldt bij wijzigingen in de levering die de klant achteraf wenst, in het bijzonder in de leveringsomvang of de te leveren zaken, indien wij hebben gewezen op de noodzaak om vóór de uitvoering van de levering de overeenkomst aan te passen en indien de contractpartner geen bezwaar heeft gemaakt tegen de uitvoering, hoewel er nog geen overeenstemming over de aanpassing tot stand is gekomen.

 

3. Bijdragen van de klant bij het afsluiten van de overeenkomst

 

3.1. De klant moet ons alle informatie en gegevens verstrekken die nodig zijn om onze offertes en orderbevestigingen volledig, correct en definitief te kunnen opstellen. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn informatie en gegevens. Dit geldt in het bijzonder voor gegevens van technische aard, zoals gewichten en maten, en voor alle afbeeldingen en tekeningen.

3.2. Voor zover overeengekomen is dat wij bepaalde informatie en gegevens zelf moeten verkrijgen, dient de klant ons hiervoor de gelegenheid te bieden.

3.3. Als de ontvangen informatie en gegevens onjuist of onvolledig zijn, hebben wij overeenkomstig punt 2.6. van onze voorwaarden het recht om de overeenkomst aan te passen. Hetzelfde geldt als wij ondanks een desbetreffend verzoek niet voldoende gelegenheid hebben gekregen om informatie en gegevens te verzamelen.

3.4. Wij zijn alleen verplicht om de ontvangen informatie en gegevens met betrekking tot juistheid en volledigheid op plausibiliteit te controleren. Wij hebben geen recht op aanpassing van de overeenkomst als we bij het uitvoeren van de plausibiliteitscontrole de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie en gegevens hadden moeten herkennen. Er bestaat geen verdere controleplicht.

3.5. De klant dient onze orderbevestigingen onverwijld, uiterlijk binnen 5 werkdagen (zonder zaterdag), op juistheid te controleren en schriftelijk of in tekstvorm bezwaar te maken, indien en voor zover de orderbevestiging de gemaakte afspraken niet juist weergeeft. Verder geldt de overeenkomst met de inhoud van de orderbevestiging als gesloten, tenzij wij in de orderbevestiging op arglistige wijze van gemaakte afspraken zijn afgeweken.

 

4. Overeenkomst inzake vergoeding

 

4.1. Met de overeengekomen vergoeding is alleen de in het contractuele document of de orderbevestiging vermelde prestatie-/leveromvang vereffend. Extra en speciale prestaties/leveringen dient de klant afzonderlijk te vergoeden. Indien er geen overeenstemming over de afzonderlijke vergoeding kan worden bereikt, dient de klant de catalogusprijs te betalen die op het moment van de levering/uitvoering van de prestatie gold, en bij gebrek daaraan de binnen de branche gebruikelijke vergoeding, bij voorkeur de vergoeding voor vergelijkbare prestaties binnen een vergelijkbare branche.

4.2. Bijkomende kosten, zoals voor verpakking, transport, verzekering, inklaring of montage, zitten alleen bij de overeengekomen vergoeding inbegrepen als deze expliciet in het contractuele document of de orderbevestiging worden vermeld. Anders moeten ze afzonderlijk worden vergoed.

4.3. De vergoeding is exclusief alle over het verschuldigde bedrag berekende en door ons te betalen belastingen en publiekrechtelijke heffingen. De door de Klant zelf te dragen bijkomende belastingen en publiekrechtelijke heffingen doen geen afbreuk aan de overeenkomst inzake vergoeding.

4.4. Onze offerteprijzen zijn aangegeven in euro. Indien voor de vergoeding een andere valuta is overeengekomen, moet de vergoeding in dezelfde verhouding worden aangepast als de door de Europese Centrale Bank gepubliceerde wisselkoers op het moment van de betaling (tijdstip waarop het bedrag door ons is ontvangen) ten opzichte van het moment waarop de overeenkomst werd gesloten in ons nadeel verandert. Onbeduidende koerswijzigingen blijven buiten beschouwing.

4.5. Wij hebben het recht om de vergoeding aan te passen indien wij aantonen dat de energiegerelateerde, logistieke en/of externe kosten op het moment dat bovengenoemde kosten zich voordoen ten opzichte van het moment waarop overeenkomst werd gesloten, zijn verhoogd en daardoor de vergoeding voor het totale product wezenlijk zou veranderen. De aanpassing komt overeen met de hoogte van de verandering. Dit geldt in het bijzonder in het geval dat er een langere periode zit tussen het sluiten van de overeenkomst en het ontstaan van de kosten. De aanspraak op aanpassing is uitgesloten indien en voor zover wij schuld hebben aan de kostenstijging, bijvoorbeeld door het in strijd met onze zorgplicht ter beschikking stellen van onze diensten.

4.6. Indien er wat betreft de voorziene leveringstermijn vertraging ontstaat om redenen die onze schuld zijn en indien daardoor de voorwaarden voor een aanpassing van de vergoeding ontstaan, hebben wij niet het recht op een dergelijke aanpassing.

 

5. Plaats, aard en omvang van de levering, risico-overgang

 

5.1. Alle leveringen gebeuren af fabriek (EXW conform Incoterms ® 2020). Het risico op verlies of onschuldige beschadiging (verslechtering) van de goederen dat resp. die ons niet toegerekend kan worden, gaat over op de klant zodra de goederen aan de transporteur zijn overhandigd. Dit geldt ook wanneer wij het transport van de goederen zelf uitvoeren of de verzending van de goederen verzorgen.

5.2. De keuze van de verzendwijze en van de verpakking en de keuze van de transporteur is uitsluitend onze verantwoordelijkheid. Wij verzekeren de goederen alleen op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de klant tegen eventuele transportrisico’s.

5.3. Wij hebben het recht om deelleveringen uit te voeren, tenzij de klant aantoont dat de deellevering voor hem volgens het contractuele doel niet handig s of om andere redenen onredelijk is.

 

6. Leveringstermijn

 

6.1. Aangegeven termijnen en data voor leveringen zijn altijd slechts geschat. Ze zijn alleen bindend als ze als zodanig uitdrukkelijk zijn aangeduid of anderszins eenduidig als bindend zijn aangemerkt.

6.2. Indien de verzending van de goederen is overeengekomen, heeft de vermelding van de termijnen en data voor een levering betrekking op het tijdstip van de overdracht aan de transporteur.

6.3. Er is uitsluitend sprake van een vaste leveringstermijn als deze als zodanig uitdrukkelijk wordt aangeduid en als de levering daadwerkelijk op een andere, in het bijzonder latere datum voor de klant zinloos is.

6.4. Wij onderhouden een on demand synchrone productie (just in time) en zijn daarom niet verplicht om voor het nakomen van de overeengekomen termijnen en data op voorraad te produceren.

6.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in leveringen – en ook niet voor de onmogelijkheid om de prestatie uit te voeren – als deze berusten op overmacht of om andere redenen ontstaan die wij niet hebben veroorzaakt. Dergelijke redenen zijn bijvoorbeeld onvoorziene moeilijkheden bij de inkoop van grondstoffen of energie, ontbrekende of onjuiste levering door – niet als onbetrouwbaar geldende – leveranciers, maatregelen van de staat en zijn autoriteiten die niet onze schuld zijn, onvoorziene problemen binnen de transportsector en/of de beschikbaarheid van opslag- of transportcapaciteit, tekort aan arbeidskrachten als gevolg van ziekte of staking, of andere bedrijfsstoringen van welke aard dan ook die niet onze schuld zijn.

6.6. In geval van vertragingen in leveringen in de zin van punt 6.5. worden de overeengekomen data en termijnen verlengd met de tijd van de belemmering plus een redelijke uitvoeringstermijn na het wegvallen van de reden van de belemmering. De klant heeft in geval van deze vertragingen in leveringen het recht de overeenkomst te ontbinden indien hij aantoont dat de latere levering voor hem niet meer van belang of om andere redenen onredelijk is. Wij kunnen de overeenkomst ontbinden, indien niet van ons kan worden verwacht dat wij in ieder geval bij de bestaande contractvoorwaarden de overeenkomst willen voortzetten. Voor beide zijden is er geen sprake van verdere rechten.

6.7. Indien wij met de levering in gebreke blijven, kan de klant de daaruit voortvloeiende rechten slechts doen gelden indien hij een redelijke uiterste termijn heeft gesteld, tenzij hij bewijst dat het stellen van een uiterste termijn voor hem onredelijk is. Verder kan de klant alleen wegens het achterstallige deel van de levering zijn rechten geldend maken.  

 

7. Uitvoering van de levering

 

7.1. Wij zullen de leveringen uitvoeren in overeenstemming met de gemaakte contractuele afspraken en de relevante wettelijke normen.

7.2.1. De klant dient ons bij de uitvoering van de leveringen in overeenstemming met de gemaakte afspraken en de uit de aard van de te leveren goederen voortvloeiende eisen zo goed mogelijk te ondersteunen en daaraan mee te werken. In het bijzonder zal de klant ons alle voor een correcte levering vereiste informatie en noodzakelijke documenten ter beschikking stellen. Hiervoor dient de klant een contactpersoon aan te wijzen die voldoende geïnformeerd is en dient hij de bereikbaarheid van deze contactpersoon te waarborgen.

7.2.2. Indien wij de goederen moeten monteren, moet ons op de voorziene datum ongehinderd toegang tot de montageplaats worden verschaft en moeten ons eveneens stroom, water, verlichting, voorzieningen voor duurzame afvalverwijdering, de noodzakelijke sociale en sanitaire ruimtes en een internetverbinding ter beschikking worden gesteld. De montageplaats moet vrij van vreemde voorwerpen, bezemschoon en indien nodig verwarmbaar zijn. De voor vrachtwagens berijdbare, voldoende verharde toegang en de toegangen tot de montageplaats moeten gelijkvloers zijn. De montageplaats moet indien nodig ter bescherming tegen diefstal en vandalisme afgesloten en afsluitbaar zijn.

7.2.3. Bouwwerkzaamheden en overige voorbereidende werkzaamheden die door de klant moeten worden uitgevoerd, zoals het leggen van funderingen, leidingen, aansluitingen en dergelijke, moeten op een locatie plaatsvinden die afgesloten is. Eventuele vereiste vergunningen, in het bijzonder in het kader van de bouw-, veiligheids- of immissiebeschermingswetgeving, dient de klant op eigen kosten te verkrijgen. Voorts is de klant verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen voor zondag- en feestdagen en voor de nodige toestemmingen voor het speciale gebruik van wegen.

7.3. Voor zover de klant zijn medewerkingsplicht niet of niet voldoende nakomt, dient hij ons alle hierdoor ontstane extra kosten te vergoeden. Voorgeschoten kosten moeten op basis van bewijs worden vergoed, tenzij ze buitenproportioneel zijn. De geïnvesteerde tijd dient volgens de bij ons algemeen geldende prijzen en bij gebrek daaraan volgens de binnen de branche gebruikelijke prijzen te worden vergoed.

7.4. Overige rechten blijven voorbehouden.

 

8. Ontvangst en controle van de goederen

 

8.1. De klant is verplicht om de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren op zichtbare transportschade. Indien de verpakking beschadiging vertoont, is de klant verplicht de verpakking te openen en de inhoud op zichtbare schade te controleren. Geconstateerde schade dient op de vrachtpapieren te worden vermeld. De klant is verplicht om vastgestelde schade onmiddellijk aan ons en de expediteur te melden en om alle maatregelen te nemen om eventuele schade bij de expediteur te kunnen claimen. Beschadigde goederen moeten worden gedocumenteerd en bewaard tot de schaderegeling is afgesloten. Indien de klant de bovengenoemde medewerkingsplichten niet nakomt, dient hij alle nadelen die daardoor bij de schaderegeling ontstaan, zelf te dragen.

8.2. De klant is verplicht om de geleverde goederen aan te nemen en onmiddellijk na ontvangst te controleren en, indien er sprake is van een gebrek, dit onmiddellijk schriftelijk of in tekstvorm bij ons te melden. Als een gebrek ondanks controle pas later herkenbaar is, bedraagt de aangiftetermijn 2 werkdagen (zonder zaterdag) na de vaststelling van het gebrek. De aangifte geldt als tijdig indien de melding binnen bovengenoemde aangiftetermijn bij ons binnenkomt. In de aangifte moet het gebrek zo nauwkeurig mogelijk worden beschreven, zodat we een beeld van het gebrek kunnen krijgen. Op ons verzoek dient de klant ons foto's van het gebrek te bezorgen.

8.3. De in punt 8.2. genoemde termijnen worden verlengd indien en voor zover de klant aantoont dat er volgens de omstandigheden van het individuele geval en de normale gang van zaken een langere controle- en reclamatieplicht vereist was.

8.4. Indien de klant het gebrek niet tijdig meldt, geldt het gebrek als goedgekeurd en zijn de aanspraken van de klant wegens het gebrek uitgesloten. Dit geldt niet indien wij het gebrek op arglistige wijze hebben verzwegen.

8.5. Indien een uitdrukkelijke aanvaarding van de goederen door de klant is overeengekomen, dient de klant de goederen af te nemen, voor zover er geen gebreken de aanvaarding in de weg staan. De goederen gelden als aanvaard indien de klant na levering en eventueel montage van de goederen begint met het gebruik van de goederen of binnen 10 werkdagen (zonder zaterdag) na ons verzoek de aanvaarding niet bevestigt zonder eventuele gebreken te hebben gereclameerd.

8.6. Indien de levering van de goederen vertraagd is om redenen die de schuld van de klant zijn of die binnen zijn risicobereik liggen, hebben wij het recht om de goederen op kosten van de klant op te slaan of te laten opslaan.

 

9. Aansprakelijkheid bij materiële gebreken en retourzendingen

 

9.1. Wij dienen de goederen vrij van gebreken te leveren, dat wil zeggen met de overeengekomen kwaliteit en, indien die niet is overeengekomen, met de door de klant te verwachten gebruikelijke kwaliteit bij goederen van dezelfde aard en met de contractueel overeengekomen geschiktheid of geschiktheid voor normaal gebruik.

9.2. De aard van de goederen en hun contractueel overeengekomen geschiktheid vloeien voort uit het contractuele document of de orderbevestiging. De daar verstrekte gegevens zijn echter alleen bindend als ze uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid of als hun bindend karakter eenduidig voortvloeit uit het doel van de overeenkomst. Verder zijn onze gegevens, zoals technische gegevens (afmetingen, gewichten en dergelijke), de beschrijving van de goederen en hun afbeelding of tekening, slechts bij benadering maatgevend.

9.3. In de handel gebruikelijke afwijkingen, het gebruik van erkende toleranties en alle na het sluiten van de overeenkomst doorgevoerde veranderingen aan de goederen (bijv. wijzigingen van technische aard of het gebruik van andere componenten), vormen geen gebrek, voor zover er daardoor geen kwaliteitsvermindering en geen beïnvloeding van de contractueel overeengekomen geschiktheid optreedt. Onbelangrijke gebreken die de belangen van de klant slechts in geringe mate aantasten, rechtvaardigen geen aanspraken wegens gebreken. Bovendien geven wij geen garantie op verbruiksgoederen, zoals lampen, indien wij deze niet zelf hebben geproduceerd.

9.4. Een materieel gebrek moet reeds aanwezig zijn op het moment dat de goederen worden afgehaald of verzonden, zoals bij constructie- of materiaalfouten. Verslechtering van de goederen, waarvan de oorzaak daarna is ontstaan, zoals beschadiging bij het transport, normale slijtage, ondeskundig gebruik, verandering aan de goederen door derden of andere ingrepen, zijn geen materiële gebreken. Kleinere hoeveelheden en verkeerde leveringen worden beschouwd als materiële gebreken.

9.5. In geval van een gebrek dat binnen de garantieperiode optreedt en zoals beschreven in punt 8. van onze voorwaarden tijdig wordt gemeld, verhelpen wij het gebrek aan de geleverde goederen of leveren wij in plaats van de gebrekkige goederen een product dat vrij is van gebreken. De keuze tussen het verhelpen van gebreken en een vervangende levering ligt uitsluitend bij ons, voor zover de keuze voor de klant in individuele gevallen niet onredelijk is.

9.6. In geval van reclamaties kunnen wij van de klant verlangen dat hij de goederen waarover een klacht is ingediend, franco aan ons verzendt voor inspectiedoeleinden. In plaats van toezending kunnen wij van de klant verlangen dat de klant foto's of video-opnames maakt van de gebrekkige goederen en deze aan ons doorstuurt. Bij gegronde reclamaties vergoeden wij de klant de kosten van de voordeligste verzendmethode. Anders dragen wij in geval van een terechte melding van een gebrek de kosten voor het verhelpen van het gebrek of de vervangende levering, echter met uitzondering van de kosten die ontstaan omdat de goederen zich niet op de in het contract vermelde bestemming bevinden. Indien de klacht onterecht is, dient de klant alle kosten voor de controle en het onderzoek van de goederen aan ons te vergoeden.

9.7. De klant kan de overeenkomst ontbinden als het verhelpen van de gebreken of de vervangende levering meer dan een keer mislukt, als deze onmogelijk of onredelijk is of door ons onterecht wordt geweigerd of ondanks dat er een termijn is gesteld die lang genoeg is, onredelijk wordt vertraagd. Het herroepingsrecht is beperkt tot het gebrekkige deel van de levering, tenzij de klant aantoonbaar geen belang heeft bij het onderdeel van de levering dat vrij is van gebreken. In plaats van gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst kan de klant de aankoopprijs die voor het gebrekkige deel van de levering betaald moet worden, in redelijke mate verlagen.

9.8. Indien het gebrek onze schuld blijkt te zijn, kan de klant volgens het gestelde in punt 10 schadevergoeding eisen.

9.9. De klant heeft geen recht op verdergaande garantieclaims zoals hierboven beschreven.

9.10. De garantietermijn (verjaring van de garantieclaims) bedraagt 12 maanden. Deze begint bij leveringen van goederen op het moment dat de goederen worden overgedragen en bij andere prestaties op het moment dat de uitvoering van de prestatie wordt beëindigd, indien er een aanvaarding voorzien is, begint de garantietermijn op het moment van de aanvaarding.

9.11. Indien wij vooraf akkoord gaan, heeft de klant het recht om goederen terug te sturen, ook wanneer wij, bijv. bij materiële gebreken, niet verplicht zouden zijn tot terugname van goederen (retourzendingen). De klant is echter verantwoordelijk voor de verwerkings- en verzendkosten van deze retourzendingen, die veilig verpakt moeten zijn. De risico-overdracht vindt pas plaats bij ontvangst van de retourzendingen door ons. Creditnota's voor retourzendingen worden alleen verstrekt in overeenstemming met de staat van de goederen.

 

10. Schadeclaims en andere aansprakelijkheid

 

10.1.  De klant heeft, ongeacht de rechtsgrond, recht op schadevergoeding overeenkomstig de onderstaande bepalingen.

10.2. Wij, met inbegrip van onze organen, medewerkers en agenten, zijn bij geringe nalatigheid alleen aansprakelijk voor de schending van kardinale verplichtingen. Kardinale verplichtingen zijn slechts contractuele verplichtingen, namelijk de plicht tot reglementaire, in het bijzonder tijdige en foutloze levering, inclusief eventuele montage, en overige verplichtingen, in het bijzonder advies- en instructieverplichtingen, die de klant in staat moeten stellen de goederen volgens de overeenkomst te gebruiken. De aansprakelijkheid is echter beperkt tot schade die wij bij het sluiten van de overeenkomst als mogelijk gevolg van een contractbreuk voorzien hebben of bij toepassing van de vereiste zorgvuldigheid voorzien hadden kunnen hebben. Middelmatige schade en gevolgschade wordt bovendien alleen vergoed indien deze schade bij correct gebruik van het geleverde object normaal gesproken kan worden verwacht.

10.3. Alle beperkingen van de aansprakelijkheid, met inbegrip van het verkorten van wettelijke verjaringstermijnen en garantietermijnen, gelden niet als wij op grond van de wet verplicht aansprakelijk zijn, zoals bij opzet of grove nalatigheid, bij het overnemen van een garantie, bij gegarandeerde eigenschappen, wegens het schenden van lijf, leven en gezondheid en bij lichamelijk letsel en materiële schade in het kader van de productaansprakelijkheid.

10.4. Indien wij kosteloos informatie verstrekken of adviserend handelen en indien deze activiteit niet tot de contractueel overeengekomen omvang van de prestatie behoort, zijn wij alleen aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid.

 

11. Betaling en eigendomsvoorbehoud

 

11.1. Onze facturen dienen zonder enige aftrek binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te worden betaald. Bepalend voor de datum van betaling is de ontvangst van de betaling door ons. Betaling per cheque is uitgesloten.

11.2. Raakt de klant in gebreke met de betaling, dan dient hij het openstaande bedrag vanaf de inwerkingtreding van de vertraging inclusief de wettelijke rente te betalen; het geldend maken van hogere rentes en verdere schade in geval van vertraging blijft onaangetast.

11.3. De compensatie met tegenvorderingen van de klant en de inhouding van betalingen wegens dergelijke aanspraken is alleen toegestaan indien deze tegenvorderingen niet worden betwist door ons of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

11.4. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot alle facturen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de klant volledig zijn betaald. Indien de waarde van de goederen, die onder voorbehoud van eigendomsrechten staan, met meer dan 30% de openstaande factuurbedragen overschrijdt, zijn wij op verzoek van de klant verplicht om de goederen ter hoogte van de oververzekering vrij te geven.

            

12. Eigendom en eigendomsrechten

 

12.1. Alle documenten en andere voorwerpen, zoals plannen, tekeningen, afbeeldingen, brochures, catalogi, modellen, blijven ons eigendom en moeten op eerste verzoek worden teruggegeven, voor zover het niet de bedoeling is dat deze documenten en voorwerpen permanent eigendom van de klant blijven overeenkomstig het doel van de overeenkomst of de aard van de zaak.

12.2. Wij behouden ons uitdrukkelijk het intellectuele eigendom van alle immateriële rechtsgoederen voor. De klant heeft uitsluitend het recht om deze goederen voor het doel van de overeenkomst te gebruiken. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mogen ze niet op een andere manier worden gebruikt of toegankelijk worden gemaakt voor derden.

12.3. In verband met de levering dragen wij geen industriële eigendomsrechten over, indien dit niet uitdrukkelijk schriftelijk of in tekstvorm met ons is overeengekomen.

12.4. Wij dienen de goederen vrij van industriële eigendomsrechten of auteursrechten van derden te leveren. Elke contractpartner zal de andere partner onmiddellijk schriftelijk of in tekstvorm op de hoogte stellen, indien hij een claim indient tegen hem wegens schending van dergelijke rechten. Binnen de onderlinge verhouding hebben uitsluitend wij recht op verdediging van geldend gemaakte claims. De contractpartner dient derhalve de verdediging tegen hem ingediende claims in overleg met ons uit te voeren. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schendingen van de eigendomsrechten die de klant heeft veroorzaakt. Indien en voor zover de schending van het eigendomsrecht gezamenlijk is veroorzaakt, zijn de partijen binnen de relatie aansprakelijk in overeenstemming met hun aandeel in de veroorzaking.

12.5. Indien de klant ons middelen ter beschikking stelt voor het opstellen van een offerte of voor de uitvoering van een prestatie, zoals monsters, plannen, productonderdelen e.d., dient hij ervoor te zorgen dat hierdoor geen octrooirechten van derden geschonden worden. Indien wij door derden aansprakelijk worden gesteld wegens mogelijke schending van de eigendomsrechten , dient de klant ons op eerste verzoek volledig van deze aanspraken te vrijwaren.

 

 

13. Vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en naleving

 

13.1. De klant verplicht zich om alle vertrouwelijke informatie die hij naar aanleiding van de zakelijke relatie met ons ontvangt, geheim te houden, tegen onbevoegde toegang door derden te beschermen en uitsluitend voor contractuele doeleinden te gebruiken.

13.2. Wij hebben het recht om alle gegevens over de klant die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, te verwerken met inachtneming van de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. De privacyverklaringen voor klanten en zakenpartners kunnen op https://www.wanzl.com/de_DE/Datenschutz worden ingezien.

13.3. Compliance staat bij ons voorop. Daarom hebben we voor al onze medewerkers wereldwijd geldende normen en waarden in één gedragscode samengevat. Deze gedragscode kan de klant op https://www.wanzl.com/wanzl-inside/compliance downloaden. De klant verplicht zich om deze gedragscode te respecteren en zich te onthouden van elk gedrag dat kan leiden tot een schending van onze gedragscode.

 

 

14. Slotbepalingen

 

14.1. Wij behouden ons het recht voor om onze leveringsvoorwaarden op elk gewenst moment aan de actuele eisen aan te passen. De aangepaste voorwaarden gelden ook voor reeds bestaande overeenkomsten, indien wij de klant erop hebben gewezen dat wij onze voorwaarden hebben aangepast en deze noch schriftelijk noch in tekstvorm hebben herroepen; dit geldt ondanks het ontbreken van een bezwaar ook niet wanneer het gaat om ongewone en onredelijke regelingen waarmee de klant vanuit het oogpunt van een objectieve waarnemer geen rekening hoefde te houden.

14.2. Vorderingen jegens ons kunnen alleen met onze voorafgaande toestemming schriftelijk of in tekstvorm worden afgestaan.

14.3. Voor de schriftelijke vorm gelden §§ 126 en 126a BGB, voor de tekstvorm § 126b BGB.

14.4. Indien de klant handelaar is, geldt uitsluitend de rechtbank in Leipheim als bevoegde rechtbank. Wij hebben echter ook het recht om een klacht in te dienen in de plaats waar de klant gevstigd is.

14.5. Op alle overeenkomsten tussen ons en de klant is uitsluitend het Duits recht van toepassing, met uitzondering van voorschriften die de toepassing van buitenlands recht bepalen. Het VN-kooprecht is niet van toepassing.

14.6. Mocht een bepaling van onze leveringsvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen hierdoor onaangetast. De ongeldige bepaling moet worden vervangen door een geldige bepaling die het doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. Een ontoelaatbare maat moet door een toegestane maat worden vervangen, die de ontoelaatbare maat het dichtst benadert.

B) Algemene inkoopvoorwaarden

Download:
Algemene inkoopvoorwaarden van Wanzl GmbH & Co. KGaA 

§ 1
Toepassingsgebied

 

(1) Voor alle overeenkomsten die tussen ons, Wanzl GmbH & Co. KGaA, en de contractpartner – hierna ‘CP’ genoemd – worden gesloten inzake de levering van goederen en de levering van prestaties gelden uitsluitend onze inkoopvoorwaarden. Ze maken in de huidige versie deel uit van elk van onze offertes en verklaringen van acceptatie. Door het sluiten van de eerste overeenkomst met inachtneming van onze leveringsvoorwaarden gelden deze ook voor alle andere tussen ons en de CP gesloten overeenkomsten, zonder dat de CP hiervoor opnieuw ingeschakeld hoeft te worden.

(2) Aanvullend op onze inkoopvoorwaarden gelden voor bijzondere prestaties, zoals bouwwerkzaamheden, de levering en opstelling van technische installaties en prestaties op het gebied van IT, onze 'Bijzondere contractvoorwaarden'.

(3) De algemene voorwaarden van de CP gelden alleen bij uitdrukkelijke toestemming van onze kant in schriftelijke vorm of in tekstvorm.

(4) Een bepaling van onze inkoopvoorwaarden geldt niet indien en voor zover wij met de CP een afwijkende individuele contractuele afspraak hebben gemaakt.

 

 

§ 2
Overeenkomsten sluiten – Correspondentie

 

(1) Wij bestellen bij de CP door de CP het aanbod te doen om een overeenkomst te sluiten of door een verklaring van acceptatie, waarmee wij een bestaande offerte van de CP aanvaarden.

(2) De CP dient zijn offertes kosteloos voor ons op te stellen. Hij is minstens zes maanden nadat zijn offerte door ons is ontvangen, gebonden aan zijn offerte. Indien de CP een acceptatietermijn stelt, moet deze minstens een maand bedragen, voor zover er geen sprake is van bijzondere omstandigheden (bijv. dagelijks sterk schommelende grondstoffenprijzen) die een kortere termijn rechtvaardigen.

(3) Onze aanbiedingen zijn onderhevig aan veranderingen totdat ze worden aanvaard en kunnen op elk moment worden ingetrokken. Zij kunnen slechts effectief worden aanvaard binnen de door ons vastgestelde aanvaardingstermijn of, bij gebrek aan een termijn, binnen vijf werkdagen (maandag tot vrijdag) na ontvangst van het aanbod door de CP. Verklaringen van acceptatie die te laat worden ontvangen, komen te vervallen als wij binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de verklaringen schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maken tegen de vertraging.

(4) Als wij met onze bestelling een offerte van de CP aanvaarden, dan dient deze de bestelling, de inhoud ervan en de ontvangst ervan onverwijld, uiterlijk binnen drie werkdagen, schriftelijk of in tekstvorm te bevestigen. Indien de bevestiging inhoudelijk afwijkt van onze bestelling ten nadele van onszelf, geldt de bevestiging als nieuwe offerte van de CP.

(5) De CP dient onze bestellingen met de zorgvuldigheid die vereist is voor een goede bedrijfsvoering, te controleren op plausibiliteit en ons eventuele opvallende zaken, in het bijzonder ongewone afwijkingen ten opzichte van eerdere bestellingen, mee te delen. Indien hij dit nalaat, geldt een onjuist geplaatste bestelling als ongeldig, indien en voor zover de CP de gebrekkigheid had kunnen herkennen en moeten mededelen als hij zijn plichten was nagekomen. Ons recht om bij vergissing de overeenkomst aan te vechten, blijft hierdoor onaangetast.

(6) Mondeling gesloten overeenkomsten zijn alleen geldig indien wij deze schriftelijk of in tekstvorm hebben bevestigd of schriftelijk hebben ingestemd met een desbetreffende bevestiging van de CP.

(7) Bij correspondentie met betrekking tot een specifieke bestelling of order dient de CP altijd ons bestel-/ordernummer te vermelden om vertraging te voorkomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarden door de CP zijn wij niet verantwoordelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende vertragingen in de verwerking van de factuur en de afwikkeling van de betaling. Wanneer er afzonderlijke bestelgegevens ontbreken en de betaling daardoor wordt vertraagd, worden de overeengekomen betalingstermijnen verlengd met de duur van de vertraging.


§ 3
Vergoeding

 

(1) De vergoeding die met de CP is overeengekomen, is een vaste prijs die alle voor de correcte en volledige uitvoering van de overeengekomen leveringen en prestaties vereiste werkzaamheden en bijkomende kosten omvat, zoals vracht, verpakking, verzekering, montage en het gebruik van werktuigen, evenals andere hulpmiddelen en dergelijke.

(2) Indien er een kostenafhankelijke vergoeding is overeengekomen, zijn wij deze uitsluitend verschuldigd voor de bewezen, daadwerkelijk ontstane en ook objectief noodzakelijke tijdsinvestering en materiaalkosten.

(3) Voor leveringen van goederen geldt de clausule DAP (Delivered at Place) GELEVERD VERMELDE LOCATIE van de Incoterms ® 2020, en, indien er sprake is van een douane-inklaring, DDP (Delivered Duty Paid) GELEVERD INGEKLAARD VERMELDE LOCATIE van Incoterms ® 2020.

(4) Indien wij de kosten voor de verpakking moeten dragen, zonder dat het bedrag van de vergoeding hiervoor is overeengekomen, dient de CP de verpakking tegen kostprijs in rekening te brengen.

(5) Indien het goederentransport onder de verantwoordelijkheid van de CP valt en indien de kosten hiervoor voor rekening van ons zijn, zonder dat de hoogte van de vergoeding hiervoor is overeengekomen, dient de CP, rekening houdend met de vereiste geschiktheid en betrouwbaarheid van de transportondernemer, het meest gunstige vervoermiddel te kiezen.

(6) De bepalingen van de vorige leden (4) en (5) gelden dienovereenkomstig voor vergelijkbare bijkomende kosten.
 

§ 4
Facturatie – Betalingsvoorwaarden

 

(1) De facturen van de CP vermelden, naast de leveringsdatum, de in onze order- of contractbevestiging vermelde order-/contractnummers en onderdeelnummers en de door ons meegedeelde goederenbenamingen. Verder moeten de facturen aan de wettelijke eisen voldoen en gecontroleerd kunnen worden. Indien de facturen niet voldoen aan de bovenstaande vereisten, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in betalingen vanwege een langere verwerkingstijd, zoals door terugzending van de facturen met het oog op een correctie. Overeengekomen betalingstermijnen worden verlengd met de duur van de vertraging.

(2) Op elke factuur dient de wettelijk verschuldigde omzetbelasting apart te worden vermeld.

(3) Indien de CP niet tijdig vóór de betaling een geldig vrijstellingscertificaat voorlegt, houden wij een eventuele voorheffing in, die wij in overeenstemming met de ons opgelegde wettelijke verplichtingen afdragen aan de bevoegde belastingdienst. De CP vergoedt elke bronbelasting die per vergissing niet werd ingehouden voor betaling door ons.

(4) Facturen dienen door ons, onder voorbehoud van eventuele verweren of bezwaren, binnen 14 dagen met 3 % korting of binnen 60 dagen netto telkens vanaf ontvangst van een reguliere factuur te worden betaald.

(5) Wij kunnen onbeperkt gebruikmaken van verrekenings- en retentierechten voor zover de wet dat toestaat.

(6) Betalingen die zijn verricht, vormen geen erkenning en gebeuren steeds onder voorbehoud van de terugbetaling. Dit geldt niet indien wij op het moment van betaling reeds kennis hebben van het recht op terugbetaling en de contractpartner op grond van de omstandigheden van het individuele geval ervan uit mocht gaan dat wij met de betaling afstand doen van het recht op terugbetaling. Ook een onvoorwaardelijke betaling geldt niet als afstand van eventuele aanspraken van onze kant tegenover de CP, waaraan op het moment van betaling nog niet of nog niet naar behoren is voldaan, of van rechten die ons op het tijdstip van betaling toekomen, zoals het recht op verrekening, retentie, reclamatie of het indienen van eventuele verweren en bezwaren.

  

§ 5
Algemene verplichtingen bij leveringen en prestaties

 

(1) De CP dient zijn leveringen en prestaties conform de overeenkomst te verrichten.

(2 Bij de uitvoering van de leveringen en prestaties moet de CP alle relevante wetten, verordeningen, overheidsbesluiten en voorschriften van de branchevereniging in acht nemen. Verder dient hij te voldoen aan alle relevante technische voorschriften en normen, zoals DIN, IEC of ISO, evenals aan verdergaande hogere technische eisen, die voldoen aan de actuele stand van de techniek. Dit geldt in het bijzonder ook voor arbeids- en arbeidsrechtelijke regelingen, zoals de Duitse wet op de uitzendkrachten en het minimumloon, voor embargo- en handelscontrolevoorschriften, belasting- en douanevoorschriften en alle regelingen ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu, zoals de REACH-VO, evenals voor gegevensbescherming en voor wetten inzake due diligence, zoals de wet op de toeleveringsketen. De CP verkrijgt met name alle noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen, autorisaties of registraties (met inbegrip van die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ("REACH")) en dient alle noodzakelijke kennisgevingen, kennisgevingen en verslagen in. Indien nodig stelt de CP voor eigen rekening een geschikte vertegenwoordiger aan, bijv. in het toepassingsgebied van REACH een alleenvertegenwoordiger conform art. 8 REACH. De CP voldoet aan alle wettelijke informatieverplichtingen jegens ons, met name betreffende gevaarlijke stoffen en materialen die in leveringen zijn opgenomen, bestaande terugname- of recyclingverplichtingen alsook binnen het toepassingsgebied van art. 8 lid 3 REACH. Verder informeert de CP ons op ons verzoek over alle maatregelen die zijn genomen om aan de wettelijke eisen te voldoen door geschikte documenten te overleggen (bijv. conformiteitsverklaringen, testrapporten).

(3) Leveringen dienen ter bescherming tegen transportschade met de juiste verpakking te worden uitgevoerd. Wij hebben, ook na het sluiten van de overeenkomst, het recht om de CP voor zijn leveringen geschikte en redelijke richtlijnen te geven om een correcte uitvoering van de leveringen te garanderen, bijv. wat betreft de keuze van de transport- en bezorgmethode of het gebruik van bepaalde verpakkingen of de ladingsbeveiliging.

(4) Bij het transport van gevaarlijke stoffen moet de CP ervoor zorgen dat alle relevante voorschriften worden nageleefd en dat aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen wordt voldaan, met name in verband met de geschiktheid van het transportmiddel, de verpakking, de aanduiding, de informatie en de documentatie.

(5) Met zijn levering of prestatie verleent de CP ons alle gebruiksrechten, ook op bestaande industriële eigendomsrechten, die nodig zijn om het leverings-/prestatieobject voor de contractueel overeengekomen en normale doeleinden onbeperkt te kunnen gebruiken.

(6) De CP heeft niet het recht om, zonder onze voorafgaande toestemming in tekstvorm of schriftelijke vorm, de met hem overeengekomen leveringen/prestaties door een onderaannemer te laten uitvoeren. De onderaannemer moet zorgvuldig worden geselecteerd. Onderaannemers zijn niet de toeleveranciers die leveringen/prestaties verrichten die de CP doorgaans niet zelf uitvoert.

(7) Indien de CP op grond van wettelijke regelingen, overheidsverordeningen, technische voorschriften of handelsgebruik samen met de levering/prestatie documenten moet overhandigen, behoort dit tot de wezenlijke prestatieverplichtingen van de CP. De documenten moeten in het Duits of in het Engels worden overhandigd.

(8) De CP is verplicht om de levering van reserveonderdelen en vervangende materialen die niet op de algemene inkoopmarkt beschikbaar zijn, gedurende een periode van minstens 10 jaar na levering te garanderen.

(9) De leverings- en prestatieverplichtingen van de CP worden opgeschort zolang er sprake is van overmacht, indien en voor zover de CP aantoont dat er een door de CP niet beïnvloedbare en naar menselijk goeddunken onvoorspelbare gebeurtenis is en indien daardoor de levering/prestatie ondanks inachtneming van de uiterste, redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid onmogelijk is. Overmacht kan met name oorlog, oproer, natuurrampen, pandemie, epidemie, quarantaine, staking en uitsluiting, brand en overstroming alsmede vergelijkbare uitzonderlijke gebeurtenissen en daaruit voortvloeiende gevolgen zijn, zoals overheidsmaatregelen die de levering/uitvoering van prestaties in de hierboven beschreven zin onmogelijk maken. Wij hebben het recht om zonder schadevergoeding de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, indien wij om redelijke redenen geen belang meer hebben bij een latere levering/uitvoering van de prestatie.  

 

§ 6
Prestatie-/leveringstijd – Leveringshoeveelheid

 

(1) De met de CP overeengekomen termijnen en data voor levering/uitvoering zijn bindend.

(2) Voor de stiptheid van leveringen is de goederenontvangst op de plaats van bestemming ('aankomst') en van leveringen met opstelling of montage en van prestaties de volledige uitvoering ervan essentieel.

(3) Bij dreigende vertragingen in de levering/prestatie moet de CP ons deze en de verwachte duur daarvan onmiddellijk nadat hij kennis daarvan heeft genomen, meedelen. Indien de CP het nalaat ons hierover te informeren, is hij – onverminderd zijn leverings- en prestatieverplichtingen – aansprakelijk voor alle schade, ook voor buitengewone schade, die bij correcte kennisgeving voorkomen had kunnen worden.

(4) In geval van verzuim kunnen wij onbeperkt gebruikmaken van alle wettelijke rechten en aanspraken. Bovendien hebben wij het recht om voor elke kalenderdag van het verzuim een contractuele boete van 1 % van de nettovergoeding van de betreffende levering/prestatie te eisen, met een maximum echter van 10 %; deze boete moet worden verrekend met bijkomende schade. De CP heeft het recht om in het geval van een disproportioneel hoge boete bij de bevoegde rechtbank een verzoek tot vermindering in te dienen.

(5) Bij bijzondere omstandigheden hebben wij in geval van vertraging en na voorafgaande kennisgeving het recht om de levering/prestatie op kosten van de CP zelf uit te voeren of door een derde te laten uitvoeren. Bijzondere omstandigheden zijn de weigering van nakoming, het niet halen van een redelijke termijn en spoedeisendheid, d.w.z. wanneer snel optreden noodzakelijk is om aanzienlijke financiële schade, zoals productiestilstand en het ontstaan van een verplichting tot schadevergoeding wegens vertraging of een contractuele boete, te voorkomen of om andere ernstige nadelen, met name een duurzame verstoring van onze klantrelaties, te voorkomen. Het recht op vervanging/tot zelf uitvoeren als de CP onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving op geloofwaardige wijze belooft dat hij de prestatie/levering tijdig kan en zal uitvoeren voordat er een (verder) nadeel ontstaat. Wordt de prestatie/levering niet uitgevoerd zoals beloofd, dan hebben wij het recht op onmiddellijke vervanging/recht tot zelf uitvoeren.

(6) Deelleveringen/-prestaties zijn zonder overeenkomstige overeenkomst niet toegestaan en kunnen door ons worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor leveringen/prestaties die vóór de overeengekomen datum plaatsvinden; wij hebben het recht om als alternatief leveringen op kosten van de CP tot de overeengekomen datum op te slaan.

 

§ 7 
Leveringen en prestaties – Acceptatie – Risico-overgang

 

(1) De CP dient de goederen gereed voor het lossen ter beschikking te stellen op het laadplatform van de plaats van bestemming. Als de CP verwijtbaar op een verkeerde plaats levert, dient hij ons alle daaruit voortvloeiende kosten te vergoeden, in het bijzonder voor het vervoer naar de plaats van bestemming.

(2) Het risico van toevallige verslechtering of verlies gaat met de goederenontvangst op ons over.

(3) Indien wij op grond van omstandigheden waar wij niet verantwoordelijk voor zijn, in het bijzonder in geval van overmacht, verhinderd om onze medewerkingsverplichtingen na te komen, in het bijzonder onze afnameverplichtingen, dan blijft de CP verplicht om de levering of prestatie uit te voeren, totdat de belemmerende omstandigheden zijn opgeheven. Dit geldt niet als, gezien alle omstandigheden, van de CP niet meer kan worden verwacht dat hij blijft wachten en hij ons dit schriftelijk of in tekstvorm en met vermelding van de redenen meedeelt.

(4) De CP is verplicht om op alle pakbonnen de inhoud, hoeveelheid of het gewicht van de levering, naast ons bestel-/ordernummer en onze uit de bestelling of orderbevestiging blijkende productaanduidingen en onderdeelnummers aan te geven. Hetzelfde geldt voor de paklijsten/onderdelenkaarten, waarvan alle verpakkingen of verpakkingseenheden moeten worden voorzien. Alle gegevens moeten in het Duits of in het Engels worden ingevoerd. De CP is aansprakelijk voor alle nadelen die als gevolg van onjuiste gegevens voor ons ontstaan. De ondertekening van een paklijst of pakbon vormt geen erkenning of aanvaarding en houdt geen afstand van aansprakelijkheid voor gebreken in. Eventuele rechten en aanspraken, ook op de betaling van een contractuele boete, blijven ook zonder voorbehoud bestaan.

(5) Uiterlijk na ontvangst van de goederen wordt het eigendom van de goederen zonder beperking aan ons overgedragen. Indien bij wijze van uitzondering een eigendomsvoorbehoud ondanks de ontvangst van de goederen blijft bestaan, vervalt dit in volle omvang uiterlijk bij de betaling van de koopprijs.

 

§ 8
Garantie

(1) De CP is verplicht om een daadwerkelijke controle van de uitgaande goederen uit te voeren om te waarborgen dat de goederen vrij van verborgen gebreken aan ons worden geleverd. Indien bij levering van goederen binnen twaalf maanden na ontvangst een materieel gebrek wordt geconstateerd, bestaat het vermoeden dat het artikel reeds bij levering defect was, tenzij dit vermoeden niet overeenkomt met de aard van het artikel of het gebrek.

(2) Wij hebben alleen een onderzoeksplicht voor zover wij de goederen onmiddellijk na ontvangst op transportschade, op verkeerde levering en op hoeveelheids-/gewichtsfouten en op andere herkenbare gebreken moeten onderzoeken. Anders hoeft een onderzoek door ons op uiterlijk zichtbare gebreken pas plaats te vinden voordat de goederen in het kader van de gebruikelijke productieprocedure worden gebruikt.

(3) Voor het bestaan van een gebrek gelden de wettelijke definities onbeperkt, in het bijzonder die van §§ 434 en 633 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch: Duits burgerlijk wetboek].

(4) Indien en voor zover blijkt dat er een gebrek is, dienen wij dit binnen zeven werkdagen (maandag tot vrijdag) aan de CP te melden. De reclamatie is vormvrij.

(5) Bij gebreken kunnen wij onbeperkt gebruikmaken van alle wettelijke aanspraken en rechten overeenkomstig de volgende regelingen.

(5.1) Bij verborgen gebreken en juridische gebreken kunnen wij als er voldaan is aan de wettelijke voorwaarden

(a) nakoming achteraf verlangen door – naar onze keuze – het verhelpen van gebreken (herstel) of de levering/productie van een product dat vrij is van gebreken (vervangende levering) of

(b) een vermindering van de aankoopprijs/het arbeidsloon verlangen of

(c) ons uit de koop-/serviceovereenkomst terugtrekken en

(d) naast nakoming achteraf, vermindering of terugtrekking schadevergoeding verlangen of

e) in plaats van de prestatie schadevergoeding of vergoeding van vergeefs gemaakte kosten verlangen.

(5.2) Indien bij levering van een grotere hoeveelheid van één klasse een niet slechts onbeduidend deel van de levering hetzelfde of een gelijksoortig gebrek vertoont, geldt de gehele levering als gebrekkig, tenzij op grond van de aard van het gebrek of andere omstandigheden kan worden uitgesloten dat er bij andere delen van de levering ook sprake is van het gebrek.

(5.3) Latere prestaties omvatten alle maatregelen en nevendiensten die nodig zijn voor de uitvoering ervan, met name vervoer van/naar de plaats waar de goederen zich bevinden, montage/demontage, demontage/montage, tenzij de CP deze maatregelen gezien de omstandigheden van het individuele geval niet hoefde te verwachten en zij voor hem niet redelijk zijn.

(5.4) De CP draagt alle kosten voor de uit te voeren maatregelen.

(5.5) Indien de CP verplicht is de gebrekkige goederen terug te nemen buiten het kader van latere prestaties, draagt hij alle daartoe vereiste kosten, met inbegrip van eventuele demontagekosten.

(5.6.) In geval van bijzondere omstandigheden hebben wij na voorafgaande kennisgeving het recht om de nakoming op kosten van de CP zelf uit te voeren of te laten uitvoeren. § 6 (5) blz. 2 t/m 4 moet dienovereenkomstig worden toegepast. Verdergaande aanspraken blijven onaangetast.

(6) De wettelijke regresvorderingen op de CP binnen een leveringsketen komen ons onbeperkt toe, ook in geval van verdere verwerking.

(7) De aanspraken wegens gebreken verjaren op zijn vroegst binnen 24 maanden na levering, na uitvoering van de prestatie of de (voor zover uit te voeren) oplevering. Langere wettelijke verjaringstermijnen blijven hierdoor onaangetast. Bij de nakoming achteraf gaat de verjaringstermijn opnieuw in.

(8) De CP garandeert dat de mineralen (met name tantalum, wolfraam, tin en goud) die in de goederen worden gebruikt of die ze bevatten geen conflictmineralen zijn, d.w.z. dat ze uitsluitend afkomstig zijn van smelterijen of raffinaderijen die voldoen aan de relevante beoordelingsprotocollen van het Conflict-Free Smelter Initiative.

 

§ 9
Kwaliteitsborging – Serielevering

 

(1) De CP dient een passend kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden om ervoor te zorgen dat zijn leveringen en prestaties voldoen aan de erkende regels van de techniek en de relevante wettelijke en technische bepalingen en vrij zijn van andere materiële gebreken.

(2) De CP dient ten behoeve van het bewijs alle belangrijke maatregelen voor de kwaliteitsborging en de resultaten van de kwaliteitscontroles in een geschikte en controleerbare vorm te documenteren en deze documentatie op elk gewenst moment aan ons te overhandigen. Voor de documentatie geldt een bewaartermijn van tien jaar.

(3) Wij hebben het recht de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem van de CP ter plaatse te controleren na kennisgeving tijdens de normale kantooruren van de CP in het kader van een audit met redelijke regelmatige tussenpozen, indien nodig ook onmiddellijk en herhaaldelijk met korte tussenpozen.

(4) Serielevering vindt in principe pas plaats na uitvoering van een eerste bemonstering en de vrijgave van het oorspronkelijk monster door ons. De basis hiervoor wordt gevormd door sjabloonniveau 2 volgens VDA deel 2 of een vergelijkbare procedure, waarbij de vrijgaveprocedure als leidraad moet worden gebruikt. Na de vrijgave mag een

wijziging van materiaal, onderdelen, productieprocessen, onderaannemers, productielocaties enz., die niet slechts onbeduidend is, alleen na overleg met ons en na voorafgaande toestemming in schriftelijke vorm of in tekstvorm door ons worden uitgevoerd. Serieproductie vóór vrijgave vindt uitsluitend plaats voor risico van de CP.

 

§ 10
Vrijstelling – Schadeclaims

 

(1) Indien wij, op welke rechtsgrond dan ook, bijv. in geval van productaansprakelijkheid van derden op grond van omstandigheden die door de CP zijn veroorzaakt, aansprakelijk worden gesteld, dan dient de CP ons op eerste verzoek volledig van deze aanspraken te vrijwaren en alle door ons ontstane kosten te vergoeden voor zover hij individueel aansprakelijk is tegenover de derde; dit geldt – onafhankelijk van de schuld – voor alle omstandigheden die onder de risico’s/verantwoordelijkheden van de CP vallen. In geval van gezamenlijk veroorzaakte aansprakelijkheid zijn de partijen in de interne verhouding aansprakelijk volgens hun aandeel in het oorzakelijk verband.

(2) In het kader van zijn vrijwaringsverplichting moet de CP de kosten terugbetalen die voortvloeien uit of verband houden met aanspraken van derden, inclusief door ons uitgevoerde terugroepacties. Hetzelfde geldt voor overheidsmaatregelen tegen ons voortvloeiende uit of in verband met de veiligheid van de producten.

(3) Wij zullen de CP onmiddellijk op de hoogte brengen van een aanspraak, een geplande terugroepactie en van overheidsmaatregelen en met hem de verdere handelwijze afstemmen. Indien wij het nalaten om de CP hierover te informeren en/of dit met hem af te stemmen, zijn wij aansprakelijk voor de schade die voorkomen had kunnen worden als wij hem wel hadden geïnformeerd en/of met hem hadden afgestemd.

(4) Voor de duur van de zakelijke relatie met ons, zal de CP een bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering aanhouden met een dekking van ten minste 10 miljoen euro per schadegeval voor persoonlijk letsel en materiële schade en zal ons hiervan op elk moment op verzoek het bewijs leveren. 

(5) Wettelijke aanspraken op schadevergoeding komen ons zonder enige beperking toe.

 

§ 11
Industriële eigendomsrechten

 

(1) De CP garandeert dat er in verband met zijn levering/prestatie geen rechten van derden in binnen- of buitenland worden geschonden. In geval van schending van het eigendomsrecht dient de CP ons op eerste verzoek volledig te vrijwaren van alle aanspraken van derden en dient hij alle kosten die in verband met de aanspraak zijn ontstaan voor ons terug te betalen.

(2) Indien derden aanspraken jegens ons geldig maakt uit hoofde van een schending van het eigendomsrecht, dan moeten wij de CP daar onmiddellijk van op de hoogte stellen en met hem eventuele maatregelen afstemmen. Indien wij het nalaten om de CP hierover te informeren en/of dit met hem af te stemmen, zijn wij aansprakelijk voor de schade die voorkomen had kunnen worden als wij hem wel hadden geïnformeerd en/of met hem hadden afgestemd.

(3) De vorderingen op de CP wegens schending van de eigendomsrechten van derden verjaren binnen drie jaar, beginnend op de datum waarop die derde aanspraken jegens ons geldig maakt.

(4) De CP is niet aansprakelijk voor inbreuken op eigendomsrechten die door ons zijn veroorzaakt. Indien wij specificaties hebben gegeven voor de leveringen/prestaties, ongeacht de aard ervan, ontslaat dit de CP er niet van om te controleren of er eventuele rechten van derden bestaan, tenzij de CP op grond van bijzondere omstandigheden, in het bijzonder aanwijzingen van onze kant, erop mag vertrouwen dat wij deze controle al hebben uitgevoerd.

(5) In geval van gezamenlijke inbreuken op eigendomsrechten zijn de partijen in de interne verhouding aansprakelijk naar evenredigheid van hun aandeel in de zaak.

 

§ 12
Gereedschappen – Voorzieningen

 

(1) Indien wij aan de CP zonder afzonderlijke overeenkomst gereedschappen ter uitvoering van de leveringen en prestaties door de CP ter beschikking stellen, dan gelden de volgende bepalingen.

(2) De gereedschappen blijven volledig het eigendom van ons. De CP dient deze als ons eigendom zichtbaar te markeren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele nadelige gevolgen voor het eigendom.

(3) De gereedschappen mogen alleen voor het overeengekomen doel worden gebruikt en dienen met zorg te worden behandeld en zorgvuldig te worden bewaard. De CP dient op eigen kosten de noodzakelijke onderhouds- en inspectiewerkzaamheden en alle reparatiewerkzaamheden naar behoren uit te voeren. Eventuele schade aan onze gereedschappen dient de CP onmiddellijk te melden.

(4) De CP is verplicht het gereedschap voor de duur van de overdracht in redelijke mate op eigen kosten tegen vervangingswaarde te verzekeren, met name tegen brand, water en diefstal, en ons op elk moment op verzoek het bewijs hiervan te leveren (met name door het overleggen van de verzekeringspolis en het bewijs van betaling van de verzekeringspremie).

(5) Indien wij aan de CP voor de uitvoering van zijn leveringen/prestaties materiaal ter beschikking stellen, behouden wij ons het eigendomsrecht hierop voor. Een verbinding of vermenging van dit materiaal met andere, niet aan ons toebehorende voorwerpen vindt in ons voordeel plaats; in dat geval verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht op het verbonden/vermengde materiaal in verhouding van de betreffende waarden van de afzonderlijke bestanddelen ten opzichte van elkaar op het moment van de vermenging/verbinding. De leden (1) tot en met (4) gelden dienovereenkomstig.

 

§ 13
Documenten – Vertrouwelijkheid

 

(1) Alle documentatie, met inbegrip van de reproducties, die wij ter beschikking stellen aan de CP in verband met de voorbereiding/afwikkeling van de overeenkomst, blijft ons eigendom, voor zover deze niet naar de geest en het doel ervan bestemd zijn om permanent in het bezit van de CP te blijven. De documenten moeten op eerste verzoek of ongevraagd na de afwikkeling van de overeenkomst aan ons worden overhandigd. Dit geldt niet indien en voor zover de documenten op grond van wettelijke voorschriften in het bezit van de CP moeten blijven of indien de CP er een gerechtvaardigd belang bij heeft, bijv. nog lopende garantietermijnen, dat de documenten in zijn bezit blijven; voor zover toegestaan en mogelijk dient de CP kopieën te maken en dient hij de originelen terug te geven.

(2) Tenzij er tussen de partijen een afzonderlijke geheimhouding bestaat, dient de CP alle vertrouwelijke informatie geheim te houden. Hiertoe behoort in het bijzonder de plicht om de vertrouwelijke informatie alleen voor de contractuele doeleinden te gebruiken, strikt stilzwijgen over deze informatie te bewaren, deze niet aan onbevoegde derden door te geven, zorgvuldig te bewaren, tegen toegang door onbevoegde derden te beschermen en in geval van toegestane doorgifte aan derden de naleving van de vertrouwelijkheid door de derde partij te waarborgen.

 

§ 14
Slotbepalingen

 

(1) Wij behouden ons het recht voor om onze inkoopvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen aan de actuele eisen. De wijzigingen en aanvullingen worden van kracht bij ontvangst van onze mededeling aan de CP dat onze inkoopvoorwaarden, die in te zien zijn op https://www.wanzl.com/einkaufsbedingungen, zijn gewijzigd. Dit geldt niet als het gaat om ongebruikelijke en onredelijke regelingen waarmee de CP vanuit het oogpunt van een objectieve waarnemer geen rekening hoefde te houden.

(2) Vorderingen jegens ons kunnen alleen met onze voorafgaande toestemming schriftelijk of in tekstvorm worden afgestaan.

(3) Voor de schriftelijke vorm gelden §§ 126 (eigenhandig ondertekend document) en 126a (elektronische handtekening) BGB, voor de tekstvorm § 126b BGB (zoals telefax, e-mail en dergelijke).

(4) Indien de CP handelaar is, geldt uitsluitend de rechtbank in Leipheim als bevoegde rechtbank. Wij hebben echter ook het recht om een klacht in te dienen in de plaats waar de CP gevestigd is.

(5) Op alle overeenkomsten tussen ons en de CP is uitsluitend het Duits recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen die de toepassing van buitenlands recht bepalen. Het VN-kooprecht is niet van toepassing.

(6) Wij hebben het recht om de bedrijfsgegevens van de CP voor commercieel gebruik binnen het zakelijke verkeer op te slaan en te bewerken. De privacyverklaring voor onze klanten en zakenpartners kan op https://www.wanzl.com/de_DE/Datenschutz worden ingezien.

(7) Voor de zakelijke relatie met ons gelden onze (algemene) gedragscode en de code voor leveranciers en zakenpartners, beide zijn in te zien op https://www.wanzl.com/wanzl-inside/compliance.

(8) Mocht een bepaling van onze inkoopvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen hierdoor onaangetast. De ongeldige bepaling moet worden vervangen door een geldige bepaling die het doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. Een ontoelaatbare maat moet door een toegestane maat worden vervangen, die de ontoelaatbare maat het dichtst benadert.