Adatvédelem, adatkezelési tájékoztató

Cégünk számára az információbiztonság és az adatvédelem kiemelten fontos. Jelen adatkezelési tájékoztató részletezi elkötelezettségünket az Ön vagyonvédelemmel kapcsolatos személyes adatainak védelme mellett, a mindenkor hatályos szabályozással összhangban.

I. Ki fogja kezelni az Ön személyes adatait?

Wanzl Magyarország Kft.
Székhelye: 1037-Budapest, Kunigunda út 58. 
Adószáma: 10827734-2-41 
Telefon: +36 1 387 3793 
Emailcím: info@wanzl.com

Képviseli: Kerekesné Nagy Edit, ügyvezető

II. Általános fogalmak

2.1. Mi minősül személyes adatnak?

Az Önnel, mint természetes személlyel (nem vállalkozással) kapcsolatba hozható bármely információ.

Ilyen például a név, az azonosító szám, a helymeghatározó adat, az online azonosító vagy a Munkavállaló fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező.

2.2. Mit jelent az adatkezelés?

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az imént leírt személyes adatokon végzett bármely művelet vagy az ilyen műveletek összessége.

Ilyen például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.3. Kik végeznek ilyen adatkezeléseket az Ön személyes adatain?

Cégünk adatkezelőként kezelheti az Ön személyes adatait. Az adatkezelő az a vállalkozás, amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja (vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja). Cégünk az Ön személyes adatainak kezelése során adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozó olyan személy vagy vállalkozás, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel. Ilyen adatfeldolgozók lehetnek például a könyvelő, a könyvvizsgáló, az informatikus rendszergazda stb.

2.4. Mi az adatvédelem és a jelen tájékoztató célja?

Az adatvédelmi szabályozás célja, hogy az adatkezelők és adatfeldolgozók az Ön személyes adatait kizárólag a jogszabályoknak megfelelően kezeljék a tevékenységük során, erről Önt megfelelően tájékoztassák és a megfeleléssel kapcsolatban elszámoltathatóak legyenek.

III. Miért, hogyan és mennyi ideig kezeli cégünk az Ön személyes adatait?

Adatkezelés célja Adatkezelés leírása Kezelt személyes adatok és azok forrása Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartamaa
Álláspályázatok adatkezelése

Cégünk kezeli a hozzá közvetlenül beérkezett „berepülő”, és a célzott, meghirdetett pozíciókra érkező önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat.

Az adatkezelés célja az érintett végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről való értesítése, az érintettel időpont egyeztetése és a kiválasztási eljárás lefolytatása.

Az önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatok, kapcsolattartási adatok (e-mailcím, telefonszám).

Cégünk megismerheti az adott állásra pályázó közösségi oldalakon közzétett nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait (személyes adat mentésére, tárolására, továbbítására nem kerül sor).

Az adatkezelés jogalapja cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

Az álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelésről készült érdekmérlegelési tesztről Ön e-mailben vagy az irodaházban személyesen tájékozódhat.

Meg hirdetett pozícióra történő jelentkezés kapcsán: sikeres pályázat esetén a munkajogviszony időtartama, sikertelen pályázat esetén a kiválasztást követő 3 hónap (próbaidő tartama), vagy az érintett törlés iránti kérelméig.

Berepülő önéletrajz kapcsán: az önéletrajz megküldését követő 3 hónap, vagy az érintett törlés iránti kérelméig.
Érdeklődések, árajánlatkérések

Cégünk kezeli a gazdasági tevékenységével összefüggésben (a honlapon a kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy bármely más felületen és módon) beérkezett, illetve az általa más vállalkozások felé intézett kérdésekben, érdeklődésekben és ajánlatkérésekben szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja a cégünktől indított, vagy cégünk felé érkező kérdések, érdeklődések és ajánlatkérések megválaszolása annak érdekében, hogy a megkereső fél és cégünk között szerződés jöhessen létre.

A kezelt személyes adatok a megkeresésekben és válaszokban esetlegesen szereplő személyes adatok, ezen kívül kizárólag a felek közötti szerződés megkötéséhez és kapcsolattartáshoz (telefonszám, e-mailcím) szükséges személyes adatok.

A személyes adatok forrása az érintett.

Az adatkezelés jogalapja, amennyiben létrejön szerződés a felek között az ajánlatkérés eredményeként, úgy cégünk és a szerződéses partner közötti szerződés megkötése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], amennyiben nem jön létre szerződés a felek között az ajánlatkérés eredményeként, úgy azt követően pedig cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

Amennyiben az érdeklődésből, ajánlatkérésből nem jön létre szerződés, úgy az adatkezelés időtartama a szerződéskötés meghiúsulását követő 5 (öt) év, a Ptk. szerinti elévülésre vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

Amennyiben létrejön szerződés, úgy az adatkezelés időtartama az alább leírtak szerint alakul.

Szerződések, megrendelések Cégünk kezeli a gazdasági tevékenységével összefüggésben megkötendő és megkötött szerződésekben szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja a cégünk és a szerződéses partner közötti szerződés megkötése és annak a mindenkor hatályos jogszabályok és a szerződés szerinti teljesítése

A kezelt személyes adatok a megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk (telefonszám, e-mailcím), valamint az Szvt. szerinti bizonylatok kiállításához szükséges adatok.

A személyes adatok forrása az érintett.

Az adatkezelés jogalapja a cégünk és a szerződéses partner közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.
Kamerás megfigyelés Cégünk a 1037 Budapest, Kunigunda u. 58. szám alatti székhelyén a kamera-piktogrammal jelzett területeken (megfigyelt területek) elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert üzemeltet. A kamerarendszer a telephely külső részeit ellenőrzi. Az adatkezelés célja a személy és vagyonvédelem.

A kezelt személyes adatok a kamerákkal megfigyelt területen tartózkodó érintett képmása, a kamerarendszer hangot nem rögzít. A személyes adatok forrása az érintett.

A kamerarendszert cégünk részére a V + SZ Team Bt. üzemelteti adatfeldolgozóként, az alább leírtak szerint.

Az adatkezelés jogalapja cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

A kamerás megfigyeléssel kapcsolatban elkészült érdekmérlegelési tesztről Ön e-mailben vagy a székhelyünkön személyesen tájékozódhat.

Az adatkezelés időtartama a felvétel készítésétől számított legfeljebb 15 (tizenöt) nap, ezt követően a felvételek automatikusan törlésre kerülnek.
Direkt marketing Cégünk elektronikus direkt marketing céljából kezeli a tőle árajánlatot kérő, és az adatkezelővel szerződést kötő jogi személyek és egyéni vállalkozók e-mailcímeit annak érdekében, hogy ezeket az elektronikus elérhetőségi adatokat felhasználja hasonló termékeivel, vagy szolgáltatásaival kapcsolatos közvetlen üzletszerzési célra. A cégünktől árajánlatot kérő, vagy velünk szerződést kötő természetes személy érintettnek minősülő szerződéses partnernek (egyéni vállalkozók), valamint nem természetes személy szerződéses partner természetes személy alkalmazottjának neve és e-mailcíme.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

A direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelésről készült érdekmérlegelési tesztről Ön e-mailben vagy az irodaházban személyesen tájékozódhat.

Az adatokat az adatkezelő mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri, illetve hozzájárulását vissza nem vonja. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

IV. Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait cégünk nem adja tovább, nem értékesíti és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére. Cégünk nem továbbítja az Ön személyes adatait harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére. Az Ön személyes adatait csak ezen irányelvnek megfelelően osztjuk meg harmadik felekkel, az alábbiak szerint: 

 • Jogi kötelezettségek betartása: cégünk személyes adatokat továbbíthat, ha ilyen intézkedés szükséges bármely jogszabály betartásához, illetve amennyiben az illetékes hatóság vagy bíróság határozata vagy végzése alapján cégünk erre köteles. Ebben az esetben az adattovábbítás jogcíme a cégünkre irányadó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk 1. bek. c.) pont)
 •  Igényeink, követeléseink, jogos érdekeink érvényesítése: cégünknek szüksége lehet arra, hogy megosszuk a személyes adatokat cégünk jogainak és érdekeinek védelme érdekében, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban. (pl: feljelentés, büntetőeljárás, stb.) Ebben az esetben az adattovábbítás jogcíme a cégünk jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk 1. bek. f.) pont)
 •  Külső szolgáltatók igénybevétele: cégünk a működése során harmadik felek szolgáltatásait veszi igénybe. A cégünk által igénybevett adatfeldolgozók kizárólag az adatfeldolgozás céljával összeegyeztethető és jogalapjának megfelelő formában és mértékben férhet hozzá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az Ön személyes adataihoz, csak abban az esetben, amennyiben feltétlenül szükséges.
 •  Anyavállalat és cégcsoport tagjai: cégünk a WANZL nemzetközi cégcsoport tagjaként bizonyos ügyféltörzsadatokat az anyavállalata és a cégcsoport többi vállalata részére is elérhetővé tesz a közös informatikai rendszerek használatán keresztül. Ezek az adatok kizárólag a legszükségesebb adatokra korlátozódnak és minden arra szolgál, hogy Önnek és vállalkozásának jobb szolgáltatást tudjunk nyújrani itthon és külföldön egyaránt.

 

V.  Hogyan védi cégünk az Ön személyes adatait?

 •  Biztonság: cégünk megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tett és tesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében az elvesztés vagy a jogellenes feldolgozás egyéb formái ellen. Tevékenysége során cégünk minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az információbiztonságra vonatkozó legjobb gyakorlatoknak megfeleljen.
 •  Titoktartás: cégünk gazdasági tevékenysége során üzleti partnereivel, így a fent megjelölt adatfeldolgozóval is titoktartási kötelezettséget vállal, mely kiterjed minden, a szerződésekkel összefüggő információra, így az esetleg kezelt személyes adatokra is.

 

VI.  Milyen jogai vannak Önnek a cégünk által végzett adatkezelésekkel kapcsolatban? 

6.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog
Ön írásban tájékoztatást kérhet cégünktől, hogy tájékoztassuk arról,:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait

 

Cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti, az alábbiak figyelembevételével:

 • A cégünk Öntől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti
 • Amennyiben az Ön jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, úgy jogosultak vagyunk az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
 • Abban az esetben, amennyiben az Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, úgy jogosultak vagyunk a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.
 • Amennyiben az Ön által megjelölt személyes adatot a cégünk nem kezeli, úgy erről is kötelesek vagyunk Önt írásban tájékoztatni.

 

6.2. A helyesbítéshez való jog

Ön írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. Ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítjuk vagy helyesbítjük, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Ön által rendelkezésre bocsátott további személyes adatokkal vagy az Ön által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészítjük. Mindezekről Önt erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesítjük.

Cégünk abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

 • a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésre és azokat Ön sem bocsátja cégünk rendelkezésére, vagy
 • az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg

 

6.3. A törléshez való jog

Ön írásban kérheti a cégünktől az Ön személyes adatainak törlését. A törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

A törlési kérelmet cégünk abban az esetben utasítja el, ha

 • valamely jogszabály cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi, vagy
 • az adatkezelést cégünk részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége vagy nem áll fenn ilyen kényszerítő erejű jogos oka cégünknek, úgy cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

​​6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a cégünk korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a cégünk, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti Ön, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk ellenőrízze a személyes adatok pontosságát)
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • a cégünknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokkal elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben)

 

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Cégünk az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

Cégünk az Ön korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a cégünk részéről aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére a cégünk tájékoztatja ezen címzettekről.

6.5. A tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, úgy az Ön számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

Ön ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, és ilyen esetben cégünk nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 • a.) az adatkezelést a cégünk részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • b.) az adatkezelés a cégünk jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódik.

 

6.6. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat cégünk egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az Ön kérésének cégünk elsősorban email csatolmány útján, pdf formátumban tesz eleget.

6.7. Jogorvoslathoz való jog

6.7.1. Cégünkkel történő vitarendezés

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszát és kérelmeit a cégünknél szóban (személyesen), vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be az I. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

6.7.2. Panasztételhez való jog

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos panaszát és kérelmeit cégünkkel nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125-Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530-Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 (1) 391 1400

Telefax: +36 (1) 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

6.7.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Ön - panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

Cégünkkel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek

Az adatkezelési tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok:

 • a.) GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet
 • b.) Infotv: az információs önrendelkezései jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • c.) Ptk: a Polgári Törvényről szóló 2013. évi V. törvény
 • d.) Szvt: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény