Általános szerződési feltételek

A) Általános szállítási és szolgáltatási feltételek

1. Hatókör

 1.1. A köztünk, a Wanzl GmbH & Co. KGaA és a szerződéses partner – a továbbiakban: „Ügyfél” – között létrejött, áruk szállításáról és szolgáltatások teljesítéséről – a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások” – szóló mindenfajta szerződésre kizárólag a Szállítási feltételeink vonatkoznak. Ezek minden egyes árajánlatunknak és megrendelés-visszaigazolásunknak szerves részét képezik. Miután az első szerződés a Szállítási feltételeink figyelembevételével megköttetik, a Szállítási feltételek a köztünk és az Ügyfél között létrejött minden további szerződésre érvényesek, anélkül hogy újból figyelembe kellene venni őket.

1.2. Amennyiben bizonyos alkalmazási területekre vonatkozóan „Speciális szerződési feltételeket” alkalmazunk, ezek az alábbi Általános szerződési feltételek kiegészítéséül szolgálnak.

1.3. Az Ügyfél Általános szerződési feltételei kizárólag akkor érvényesek, ha ebbe írásos vagy szöveges formában kifejezetten beleegyezünk.

1.4. Szállítási feltételeink valamely rendelkezése akkor nem érvényes, ha és amennyiben az Ügyféllel attól eltérő egyéni szerződéses megállapodást kötöttünk.

 

2. A szerződés megkötése – Levélváltás

2.1. Árajánlataink a szerződés megkötéséig opcionálisak és nem kötelező erejűek, kivéve ha kifejezetten kötelező erejűnek határoztuk meg őket, vagy ha egyéb módon egyértelműen annak jelöltük meg őket.

2.2. Ha a szerződés megkötése nem egy szerződéses dokumentum aláírásával történik, a szerződéskötésre csak akkor kerül sor, amikor az Ügyfél által leadott megrendelés kézhez vételét követően megküldjük a megrendelés-visszaigazolást.

2.3. Valamennyi, különösen a szóban történő, kiegészítő és módosító megegyezés és megállapodás, valamint részünkről történő kötelezettségvállalás csak akkor kötelező erejű, ha szerepel a szerződéses dokumentumban, vagy ezt írásos vagy szöveges formában megerősítettük.

2.4. Nem vagyunk kötelesek ellenőrizni az Ügyfél nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságát. Ezért ezeket a személyeket képviseletre jogosultaknak tekintjük, amennyiben a képviseleti jogosultság hiánya nem nyilvánvaló. 

2.5. Amennyiben a szerződéskötésre elektronikus platformon kerül sor, akkor az adott platformra vonatkozó szabályozások érvényesek.

2.6. Árajánlataink és megrendelés-visszaigazolásaink, valamint az ezek eredményeként létrejött szerződések azokon az ismereteken alapulnak, amelyeknek az árajánlatleadás, a visszaigazolás és a szerződéskötés időpontjában birtokában voltunk. Ha a szerződéskötést követően arra derülne fény, hogy ismereteink az adott helyzet által megkövetelt gondosságra való törekvés ellenére hiányosak vagy tévesek voltak, és ebből kifolyólag a szerződéses alapok jelentősen változnak, jogunk van az Ügyféltől szerződésmódosítást kérni az új ismeretek figyelembevételével. Jelentős változásnak minősül például az, ha egy objektív személy szemszögéből nézve logikus, hogy a szerződést nem a megállapodott feltételek szerint kötöttük meg. Ha nem jön létre megállapodás a módosításról, akkor a felek egyikének megbízásából a müncheni és felső-bajorországi illetékes IHK (Industrie- und Handelskammer, Ipari és Kereskedelmi Kamara) által kijelölt választottbírónak kell szabályoznia a vitás pontokat.

2.7. Az előző, 2.6. pont akkor is megfelelően alkalmazandó, amikor az Ügyfél kérésére megkezdjük a szállítás teljesítését, habár hiányzó ismeretek miatt egy végső árajánlatot még nem tudtunk kiállítani, és ezzel az Ügyfél tisztában van. Ugyanez vonatkozik az Ügyfél által utólag kért szállítási módosításokra, különösen a szállítási terjedelmet vagy a szállítási tételeket illetően, amennyiben a szállítás teljesítése előtt rámutattunk a szerződésmódosítás szükségességére, és a szerződéses partner nem ellenezte a teljesítést, habár még nem született megegyezés a módosításról.

 

3. Az Ügyfél közreműködése a szerződéskötésnél

 

3.1. Az Ügyfél köteles minden olyan információt közölni velünk és minden olyan adatot a rendelkezésünkre bocsátani, amely szükséges ahhoz, hogy árajánlatainkat és megrendelés-visszaigazolásainkat maradéktalanul, megfelelően és véglegesen létre tudjuk hozni. Az Ügyfél jótáll az általa megadott információk és adatok helyességéért és teljességéért. Ez különösen igaz az olyan műszaki jellegű adatokra, mint a tömegek és méretek, valamint az összes képi és grafikus ábrázolásra.

3.2. Amennyiben megállapodás születik arról, hogy bizonyos információkat és adatokat nekünk magunknak kell beszereznünk, akkor az Ügyfél köteles megfelelő alkalmat szolgáltatni nekünk erre.

3.3. Ha a kapott információk és adatok tévesek vagy hiányosak, akkor a jelen Feltételek 2.6. pontja szerint jogosultak vagyunk a szerződésmódosításra. Ugyanez érvényes, ha a megfelelő felszólítás ellenére sem kaptunk kellő alkalmat az információk és adatok beszerzésére.

3.4. A kapott információk és adatok megbízhatóságát kizárólag a helyesség és a teljesség szempontjából vagyunk kötelesek felülvizsgálni. Nem vagyunk jogosultak a szerződésmódosításra, amennyiben a megbízhatóság ellenőrzésekor észre kellett volna vennünk az információk és adatok helytelenségét vagy hiányosságát. További ellenőrzési kötelezettségünk ezzel kapcsolatban nincs.

3.5. Az Ügyfél haladéktalanul, legfeljebb 5 munkanapon belül (a szombat ebbe nem számít bele) köteles ellenőrizni a megrendelés-visszaigazolásaink helyességét, és írásos vagy szöveges formában kifogással élni, ha és amennyiben a megrendelés-visszaigazolás nem tükrözi hűen a megkötött megállapodásokat. Ellenkező esetben a szerződés a megrendelés-visszaigazolásban foglalt tartalommal együtt megkötöttnek számít, kivéve ha a megrendelés-visszaigazolásban csalárd módon eltértünk a megkötött megállapodásoktól.

 

4. Díjazásról szóló megállapodás

 

4.1. A közösen elfogadott díjazás kizárólag a szerződéses dokumentumban vagy a megrendelés-visszaigazolásban szereplő szolgáltatások körét és szállítási terjedelmet fedi le. A járulékos vagy különleges szolgáltatásokért/szállításokért az Ügyfél külön köteles fizetni. Amennyiben nem jön létre megállapodás a külön díjazásról, akkor az Ügyfél a szállítás vagy szolgáltatás teljesítése időpontjában érvényes listaárunkat fizeti, ennek hiányában pedig az ágazatban megszokott összeget, másodlagosan pedig a hasonló ágazatban hasonló szolgáltatásokért járó összeget.

4.2. Az olyan járulékos költségek, mint a csomagolás, a szállítás, a biztosítás, a vámkezelés vagy a szerelés költségei csak akkor képezik részét a közösen elfogadott díjazásnak, ha ezeket kifejezetten tartalmazza a szerződéses dokumentum vagy a megrendelés-visszaigazolás. Egyéb esetben külön fizetendők.

4.3. A díjazás az esedékes szállítási összegre kivetett és általunk kifizetendő összes adóval és állami illetékkel együtt értendő. Az Ügyfél által külön fizetendő további adókat és állami illetékeket a díjazásról szóló megállapodás nem érinti.

4.4. Az árajánlatainkban szereplő árak euróban (EUR) értendők. Ha a díjazást illetően más pénznemben állapodnak meg, akkor a díjazást olyan mértékben kell módosítani, amennyire az Európai Központi Bank által közzétett árfolyam a kifizetés időpontjában (a pénzösszeg hozzánk való beérkezésének időpontjában) a szerződéskötés időpontjához képest a hátrányunkra változik. A jelentéktelen mértékű árfolyamváltozást figyelmen kívül hagyjuk.

4.5. Jogosultak vagyunk módosítani a díjazást, amennyiben bizonyítani tudjuk, hogy az energia-, logisztikai és/vagy idegen költségek esedékességének időpontjában az említett költségek a szerződéskötés időpontjához képest növekedtek, és ezáltal a teljes termékért járó díjazás is lényegesen változna. A módosítás a változás mértékében történik. Ez különösen abban az esetben érvényes, amikor a szerződéskötés és a költségek esedékessége között hosszabb idő telik el. A módosítási igény kizárt, ha és amennyiben a költségnövekedés nekünk tudható be, pl. a szolgáltatásainkról való olyan jellegű rendelkezésen keresztül, amellyel nem teszünk eleget a gondossági kötelezettségnek.

4.6. Ha a tervezett szállítási időpont olyan okokból halasztódik, amelyek nekünk tudhatók be, és ezáltal a díjazás módosításának feltételei lépnek érvénybe, akkor nem vagyunk jogosultak ilyesmire.

 

5. A szállítás helye, módja és hatóköre, a kárveszély átszállása

 

5.1. Valamennyi szállítás kiindulópontja az üzem (EXW az Incoterms® 2020 szerint). Az áru nem nekünk betudható megsemmisülésének vagy önhibán kívül okozott károsodásának (értékcsökkenésének) veszélye abban a pillanatban száll át az Ügyfélre, amint az áru átadásra kerül a fuvarozó cégnek. Ez abban az esetben is érvényes, amikor az áruk szállítását mi magunk végezzük, vagy ha mi gondoskodunk az áruküldésről.

5.2. Az elküldés módjának és a csomagolásnak a megválasztása, valamint a fuvarozó cég kiválasztása kizárólag a mi alapos mérlegelésünk alapján történik. Az árut kizárólag az Ügyfél kifejezett kérésére és költségére biztosítjuk a szállítás során fennálló esetleges kockázatokkal szemben.

5.3. Jogosultak vagyunk részleges szállításra, kivéve ha az Ügyfél bizonyítja, hogy a részleges szállítás a szerződésben meghatározott rendeltetési cél szerint az ő esetében nem alkalmazható vagy egyéb okokból indokolatlan.

 

6. Szállítási idő

 

6.1. A szállításokra vonatkozóan megadott határidők és dátumok mindig csak várható határidők és dátumok. Csak akkor kötelező erejűek, ha kifejezetten így kerülnek meghatározásra, vagy más módon egyértelműen kötelező erejűként tüntetik fel őket.

6.2. Amennyiben megállapodás született az áru elküldéséről, az adott szállításra megadott határidők és dátumok a fuvarozó cégnek való átadás időpontjára vonatkoznak.

6.3. Fix szállítási dátum kizárólag akkor van, ha az kifejezetten így kerül meghatározásra, és egy másik, főleg későbbi időpontban történő szállítás ténylegesen értelmetlen az Ügyfél szempontjából.

6.4. Gyártási tevékenységünket az „éppen időben” („just in time”) elve alapján folytatjuk, ezért nem vagyunk kötelesek a közösen elfogadott határidők és dátumok betartása érdekében raktárkészletet fenntartva gyártani.

6.5. Nem vállalunk felelősséget a szállítási késedelmekért – akárcsak a teljesítés lehetetlenségéért –, amennyiben ezek vis maior miatt vagy egyéb, rajtunk kívül álló okokból következnek be. Ilyen okok például a nyersanyag- vagy energiabeszerzéssel kapcsolatos előre nem látható nehézségek, a – nem megbízhatatlannak számító – beszállítók általi hiányos vagy nem megfelelő szállítás, a rajtunk kívül álló állami és hatósági intézkedések, a szállítás terén és/vagy a raktározási vagy szállítási kapacitások rendelkezésre állása terén tapasztalt előre nem látható nehézségek, a betegség vagy sztrájk miatti munkaerőhiány, vagy minden egyéb rajtunk kívül álló fennakadás.

6.6. A 6.5. pontban említett szállítási késedelmek esetén a közösen elfogadott határidők és dátumok a keletkezett hátráltató körülmény idejével hosszabbodnak meg, hozzászámítva egy észszerű kivitelezési határidőt is a hátráltató körülmény okának megszüntetését követően. Az ügyfél az ilyen szállítási késedelmek esetén jogosult elállni a szerződéstől, ha bizonyítani tudja, hogy a későbbi szállításban már nem érdekelt, vagy a későbbi szállítás egyéb okokból indokolatlan. Mi akkor állhatunk el a szerződéstől, ha nem várható el tőlünk észszerű módon a szerződéshez való ragaszkodás, legalábbis a fennálló szerződési feltételek mellett. További igények egyik oldalról sem állnak fenn.

6.7. Ha késlekedünk a szállítással, akkor az Ügyfél az erre vonatkozó jogait csak akkor tudja érvényesíteni, ha egy észszerű türelmi időszakot határozott meg, kivéve ha bizonyítani tudja, hogy a türelmi időszak meghatározása a részéről nem indokolt. Egyébként az Ügyfél kizárólag a szállítás hátralévő részére vonatkozóan tudja érvényesíteni jogait.  

 

7. A szállítás teljesítése

 

7.1. A szállításokat a megkötött szerződéses megállapodásoknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljesítjük.

7.2.1. Az Ügyfél köteles nekünk a lehető legjobban támogatást nyújtani és közreműködni velünk abban, hogy a szállítások a megkötött megállapodásoknak és a szállítandó áru jellegéből adódó követelményeknek megfelelően teljesüljenek. Az Ügyfél különösen a megfelelő szállításhoz szükséges összes információt és a szükséges dokumentumokat köteles a rendelkezésünkre bocsátani. Ebből a célból az Ügyfél köteles megnevezni egy kellő információkkal rendelkező kapcsolattartót és megadni annak elérhetőségeit.

7.2.2. Amennyiben mi szereljük össze az árut, az Ügyfél a tervezett dátummal köteles nekünk akadálytalan hozzáférést biztosítani a szerelés helyéhez, továbbá rendelkezésre bocsátani az áramot, a vizet, a világítást, a fenntartható hulladékkezeléshez szükséges eszközöket, a szükséges közösségi és szaniterhelyiségeket, valamint az internetkapcsolatot. A szerelési helyen nem lehetnek idegen tárgyak, alaposan fel kell söpörni, és szükség esetén a szerelési helynek fűthetőnek kell lennie. A tehergépkocsi-közlekedésre alkalmas, kellően megerősített útvonalon, valamint a szerelési helyhez vezető utakon egyenletesnek kell lennie a talajnak. A szerelési hely szükség esetén legyen elzárt és zárható a lopással és rongálással szembeni védelem érdekében.

7.2.3. Az Ügyfél részéről a telepítési helyen megvalósítandó építési és egyéb előzetes munkálatoknak, például az alapok, vezetékek, csatlakozások és hasonlók kialakításának le kell zárulnia. Az esetleg szükséges engedélyeket, különös tekintettel az építési, biztonsági vagy kibocsátás-védelmi jogi engedélyekre, az Ügyfél köteles saját költségen beszerezni. Ezenkívül az Ügyfél köteles beszerezni a vasárnap és ünnepnapokon végzett munkálatokra vonatkozó szükséges engedélyeket, valamint az utak rendkívüli használatához szükséges engedélyeket is.

7.3. Amennyiben az Ügyfél egyáltalán nem vagy nem kielégítően tesz eleget az együttműködési kötelezettségének, köteles nekünk minden ezáltal keletkező plusz költséget megtéríteni. A felmerülő költségek bizonylatok ellenében megtérítendők, amennyiben ezek a költségek nem aránytalanok. A ráfordított időt a nálunk általánosan érvényben lévő díjaknak megfelelően, ezek híján pedig az ágazatban megszokott díjaknak megfelelően kell ellentételezni.

7.4. Minden ezen túlmenő jogot fenntartunk.

 

8. Az áru átvétele és felülvizsgálata

 

8.1. Az Ügyfél köteles a kiszállított árut annak átvételekor haladéktalanul felülvizsgálni a látható szállítási károk szempontjából. Amennyiben a csomagoláson sérülések láthatók, az Ügyfél köteles felbontani a csomagolást és felülvizsgálni a csomag tartalmát a látható károk szempontjából. A megállapított károkat a szállítási levélen kell feltüntetni. Az Ügyfél köteles a megállapított károkat haladéktalanul jelezni nekünk és a fuvarozó cégnek, és minden lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy az esetleges kárigényeket a fuvarozó cégnél érvényesíteni lehessen. A sérült árut dokumentálni kell, és a kárrendezés lezárultáig meg kell őrizni. Amennyiben az Ügyfél az említett együttműködési kötelezettségeknek nem tesz eleget, a kárrendezés során saját maga köteles viselni minden ebből eredő hátrányt.

8.2. Az Ügyfél köteles átvenni a kiszállított árut és a kézhez vételt követően haladéktalanul megvizsgálni azt, és amennyiben hiányosságokat tapasztal, ezeket köteles haladéktalanul, írásos vagy szöveges formában jelezni felénk. Ha a felülvizsgálat ellenére később olyan hiányosság mutatkozik, amely az átvételkor nem volt felismerhető, akkor ennek panasztételi határideje a hiányosság megállapításától számított 2 munkanap (szombatot nem számítva). Az időben történő panasztételnél az számít, hogy az mikor érkezik be hozzánk. A panaszban a lehető legpontosabban jellemezni kell a hiányosságot, hogy képet kapjunk róla. Kérésünkre az Ügyfél köteles fotókat küldeni nekünk a szóban forgó hiányosságról.

8.3. A 8.2. pont alatt említett határidők meghosszabbodnak, ha és amennyiben az Ügyfél bizonyítja, hogy az egyedi eset körülményei és a szokásos ügymenet miatt hosszabb vizsgálati és panasztételi kötelezettség volt szükséges.

8.4. Ha az Ügyfél elmulaszt időben panaszt tenni a hiányosságról, akkor ez jóváhagyottnak tekintendő, és az Ügyfél nem támaszthat igényeket a hiányosságra hivatkozva. Ez abban az esetben nem érvényes, ha a hiányosságot csalárd módon elhallgattuk.

8.5. Ha kifejezett megállapodás született arról, hogy az árut az Ügyfél viszi el, akkor az Ügyfél köteles elvinni az árut, amennyiben semmilyen hiányosság nem akadályozza az elvitelt. Akkor van szó elvitt áruról, ha az Ügyfél az áru szállítását és adott esetben szerelését követően megkezdi az áru használatát, vagy az általunk kapott felszólítástól számított 10 munkanapon belül (szombatot kivéve) nem nyilatkozik az elvitelről, anélkül hogy esetleges hiányosságokról tett volna panaszt.

8.6. Ha az áru leszállítása olyan okokból késik, amelyek az Ügyfélnek tudhatók be, vagy amelyekért ő köteles vállalni a kockázatot, jogosultak vagyunk az árut az Ügyfél költségén beraktározni vagy beraktároztatni.

 

9. Áruhibákért vállalt felelősség és visszáru

 

9.1. Az árut áruhibák nélkül vagyunk kötelesek szállítani, azaz a megállapodás szerinti minőségben, ha pedig nem született erről megállapodás, akkor olyan minőségben, amilyet az Ügyfél az ugyanilyen jellegű áruktól elvárhat, továbbá a szerződésben előírt alkalmasságnak vagy a szokásos használatra való alkalmasságnak eleget téve.

9.2. Az áru minőségét és szerződésben előírt alkalmasságát a szerződéses dokumentum vagy a megrendelés-visszaigazolás határozza meg. Az ott szereplő adatok azonban csak akkor kötelező erejűek, ha kifejezetten kötelező erejűként határozzák meg őket, vagy kötelező erejük egyértelműen adódik a szerződés céljából. Egyébként az általunk megadott adatok – például a műszaki adatok (méretek, tömegek és hasonlók), az áru leírása, valamint annak képi vagy grafikus ábrázolása – csak hozzávetőlegesen irányadóak.

9.3. Nem minősülnek hiányosságnak az általánosan megszokott eltérések, az elismert tűréshatárok kihasználása, valamint az árun a szerződéskötést követően végrehajtott változtatások (pl. a műszaki jellegű változtatások vagy más alkatrészek használata), amennyiben ezáltal nem kerül sor minőségromlásra, és amennyiben ez nem befolyásolja hátrányosan a szerződésben előfeltételezett alkalmasságot. Azok a jelentéktelen hiányosságok, amelyek az Ügyfél érdekeit csupán elhanyagolható mértékben érintik hátrányosan, nem képeznek alapot hiányossággal kapcsolatos igények megfogalmazására. Továbbá nem vállalunk garanciát olyan fogyóeszközökért, mint pl. az izzók, kivéve ha mi magunk gyártottuk ezeket.

9.4. Az áruhibának már az áru elvitele vagy elküldése idején fenn kell állnia, mint pl. tervezési vagy anyaghibák esetén. Nem számítanak áruhibának az áru olyan jellegű értékcsökkenései, amelyek oka később keletkezik, pl. szállítás közbeni sérülések, szokásos mértékű elhasználódás, szakszerűtlen használat, az áru harmadik fél vagy egyéb beavatkozások általi megváltoztatása. Az áruhiány és a téves szállítás áruhibának minősül.

9.5. Olyan áruhiba esetén, amely a jótállási időszakon belül jelentkezik, és amelyet a jelen feltételek 8. pontja szerint időben jeleznek, megszüntetjük a hiányosságot a kiszállított árura vonatkozóan, vagy a nem megfelelő áru helyett olyat szállítunk, amelynek nincsenek hiányosságai. A hiányosságok megszüntetése és a kicserélés közül kizárólag mi választhatunk, feltéve ha a választott lehetőség az adott esetben nem méltánytalan az Ügyfél szempontjából.

9.6. Hiányossággal kapcsolatos panasz esetén megkövetelhetjük, hogy az Ügyfél a problémás árut díjmentesen elküldje nekünk vizsgálat céljából. Az elküldés helyett azt is kérhetjük az Ügyféltől, hogy készítsen fotókat vagy videofelvételeket a nem megfelelő áruról, és ezeket juttassa el hozzánk. Ha a hiányossággal kapcsolatos panasz jogos, akkor a legkedvezőbb szállítási mód költségeit megtérítjük az Ügyfélnek. Minden egyéb olyan esetben, amikor a hiányossággal kapcsolatos panasz jogos, mi viseljük a hiányosság megszüntetésének vagy a kicserélésnek a költségeit, kivéve azokat, amelyek amiatt keletkeznek, hogy az áru nem a szerződésben meghatározott rendeltetési helyen található. Ha a hiányossággal kapcsolatos panasz nem jogos, akkor az Ügyfél köteles megtéríteni nekünk az áru ellenőrzésének és vizsgálatának valamennyi költségét.

9.7. Az ügyfél akkor állhat el a szerződéstől, ha a hiányosság megszüntetése vagy a kicserélés egynél többször meghiúsul, lehetetlen vagy észszerűtlen, vagy a részünkről indokolatlanul elhúzódik, vagy a megfelelő határidő megállapítása ellenére aránytalanul elhúzódik. Az elállási jog a szállítás azon részére korlátozódik, amelynél hiányosság tapasztalható, kivéve ha az Ügyfélnek bizonyíthatóan nem fűződik érdeke a szállítás hiánytalan részéhez. A szerződéstől való részleges elállás helyett az Ügyfél kérheti a szállítás hiányosságot mutató részére eső vételár elfogadható módon történő csökkentését.

9.8. Amennyiben a hiányosság nekünk tudható be, az Ügyfél a 10. pont rendelkezései szerint kártérítést követelhet.

9.9. Az ügyfél a fentieken kívül nem jogosult egyéb, hiányosságok miatt felmerülő igényekre.

9.10. A jótállási időszak (a hiányosságok miatt felmerülő igények elévülése) 12 hónap. Árukiszállítás esetén ez az áru átadásával veszi kezdetét, egyéb szolgáltatások esetén a szolgáltatás teljesülésének befejeztével; amennyiben elvitelt irányoztak elő, akkor az elvitellel veszi kezdetét.

9.11. Amennyiben előzetesen beleegyezünk, az Ügyfél jogosult az áruvisszaküldésre, még akkor is, ha pl. áruhibák híján nem lennénk kötelesek visszavenni az árut (visszáru). Azonban az Ügyfél köteles viselni az ilyen, biztonságosan elcsomagolandó visszáruk feldolgozási és postaköltségeit. A kárveszély csak akkor száll át ránk, amikor átvesszük a visszárut. A visszárut csak az áru állapotának megfelelően írjuk jóvá.

 

10. Kártérítési igények és egyéb jellegű felelősségvállalás

 

10.1.  Az Ügyfél az alábbi megkötések szerint kártérítési igénnyel léphet fel – mindegy, milyen jogalapon.

10.2. Vállalatunk, beleértve egységeinket, munkatársainkat és képviselőinket, egyszerű gondatlanság esetén kizárólag akkor vonható felelősségre, ha kardinális kötelezettségek sérülnek. Kardinális kötelezettségeknek csak az olyan lényeges szerződéses kötelezettségek tekinthetők – tehát a megfelelő, főként időben történő és hiányosságoktól mentes szállításra vonatkozó kötelezettség, beleértve az esetleges szerelést is, valamint olyan kötelezettségek, főként tanácsadási és útmutatási kötelezettségek –, amelyeknek lehetővé kell tenniük, hogy az Ügyfél a szerződésben leírtaknak megfelelően használhassa az árut. A felelősségvállalás azonban olyan károkra korlátozódik, amelyeket a szerződés megkötésekor a szerződésszegés lehetséges következményeként előre láttunk vagy kellő gondossággal eljárva előre láthattunk volna. A közvetett károkat és következményes károkat ezenkívül csak akkor tudjuk megtéríteni, ha ezek a károk a szállított tárgy rendeltetésszerű használata mellett jellemzően várhatók.

10.3. A felelősségkorlátozások, beleértve a törvényes elévülési és jótállási határidők lerövidülését, nem alkalmazandók, ha jogszabály szerint kötelező felelősséggel tartozunk, például szándékos vagy súlyos gondatlanság esetén, kezességvállalás esetén, garantált jellemzők esetén, az életet, a testi épséget és az egészséget érintő sérülések esetén, valamint a termékfelelősség keretében bekövetkező személyi és anyagi károk esetén.

10.4. Amennyiben térítésmentesen tájékoztatást adunk vagy tanácsadóként járunk el, és ez a tevékenység nem tartozik a szerződésben vállalt szolgáltatások köréhez, akkor kizárólag szándékos és súlyos gondatlanság esetén tartozunk felelősséggel.

 

11. Fizetés és tulajdonjog fenntartása

 

11.1. Számláink mindenfajta levonás nélkül, a kézhez vételtől számított 14 naptári napon belül kifizetendők. A kifizetés dátuma szempontjából az számít mérvadónak, hogy mikor érkezett be hozzánk a kifizetett összeg. Csekken keresztüli kifizetés nem lehetséges.

11.2. Ha az Ügyfél késik a kifizetéssel, akkor az esedékes összeget a késedelem beálltától számítva a törvényileg meghatározott kamattal terhelve kell megfizetnie. Késedelem esetén a magasabb kamatok és további károk érvényesítése változatlanul alkalmazandó.

11.3. Az Ügyfél ellenköveteléseinek beszámítása, valamint az ilyen igények miatt a kifizetések visszatartása csak akkor megengedett, ha az ilyen ellenköveteléseket nem vitatjuk, vagy azokat jogerősen megállapították.

11.4. A kiszállított áru mindaddig a mi tulajdonunk marad, amíg az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatból származó összes számla maradéktalanul kifizetésre nem került. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru értéke több mint 30%-kal meghaladja a fennálló számlaösszegeket, akkor az Ügyfél kérésére kötelesek vagyunk az árut a túlfedezet összegében kiadni.

            

12. Tulajdon és tulajdonjogok

 

12.1. Valamennyi dokumentum és egyéb tétel (pl. tervek, rajzok, ábrák, prospektusok, katalógusok, modellek) a mi tulajdonunkban maradnak, és az első kérésre visszaadandók, amennyiben ezek a dokumentumok és tételek a szerződés célja szerint vagy természetszerűleg nem maradhatnak tartósan az Ügyfél tulajdonában.

12.2. Kifejezetten fenntartjuk a szellemi tulajdonhoz fűződő jogot a nem tárgyi javakra vonatkozóan. Az Ügyfél kizárólag arra jogosult, hogy ezeket a javakat a szerződés céljának megfelelően igénybe vegye. Kifejezett jóváhagyásunk nélkül ezek sem egyéb módon nem használhatók, sem harmadik felek számára nem tehetők hozzáférhetővé.

12.3. A szállításhoz kapcsolódóan nem ruházunk át semmiféle ipari tulajdonjogot, amennyiben erről nem születik kifejezett megállapodás velünk írásos vagy szöveges formában.

12.4. Az árut kötelesek vagyunk ipari tulajdonjogoktól vagy harmadik felek szerzői jogaitól mentesen szállítani. Mindegyik szerződéses partner haladéktalanul köteles írásos vagy szöveges formában tájékoztatást adni arról, ha vele szemben az ilyen jogok sérülése miatt követelést érvényesítenek. Az érvényesített követelésekkel szembeni védekezés joga belső viszonylatban kizárólag a miénk. A szerződéses partner ezért a vele szemben támasztott igényekkel szemben velünk egyeztetve köteles védekezni. Nem felelünk azonban az Ügyfél által okozott tulajdonjogsértésekért. Amennyiben a tulajdonjogsértést közösen okozták, a felek belső viszonylatban a károkozás mértékének megfelelően vállalják a felelősséget.

12.5. Ha az Ügyfél az árajánlat-készítés vagy a szolgáltatás teljesítése céljából eszközöket (pl. mintákat, terveket, termékrészeket és hasonlókat) bocsát a rendelkezésünkre, köteles kezeskedni azért, hogy ezáltal nem sérülnek harmadik felek tulajdonjogai. Ha lehetséges tulajdonjogsértések miatt harmadik fél követeléseket támaszt velünk szemben, akkor az Ügyfél köteles első felszólításra teljes körűen mentesíteni bennünket az ilyen követelések alól.

 

 

13. Titoktartás, adatvédelem és megfelelőség

 

13.1. Az Ügyfél köteles titokban tartani minden olyan bizalmas információt, amelyet a velünk fennálló üzleti kapcsolat keretében kap tőlünk, továbbá köteles az ilyen információkat harmadik felek általi jogosulatlan hozzáféréssel szemben megvédeni és kizárólag a szerződés céljaira felhasználni.

13.2. Jogunk van az Ügyféllel kapcsolatos és a szerződés teljesülése érdekében szükséges összes adatot az érvényes adatvédelmi előírások figyelembevételével kezelni. Az ügyfelekre és üzleti partnerekre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a https://www.wanzl.com/hu_HU/Adatvedelmi-Adatkezelesi-tajekoztato oldalon tekinthető meg.

13.3. Nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelőségre. Ennek érdekében egy Magatartási kódexben minden munkatársunk számára összefoglaltuk a világszerte érvényes normákat és értékeket. Ezt a Magatartási kódexet itt tudja letölteni az Ügyfél: https://www.wanzl.com/hu_HU/wanzl-inside/megfelelőség. Az Ügyfél köteles betartani ezt a Magatartási kódexet, és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a Magatartási kódexünk megsértését eredményezheti.

 

 

14. Záró rendelkezések

 

14.1. Fenntartjuk annak jogát, hogy szállítási feltételeinken az aktuális követelményeknek megfelelően bármikor változtassunk. A módosított feltételek a már fennálló szerződésekre is vonatkoznak, feltéve ha az Ügyfélnek jeleztük, hogy módosítottuk a feltételeinket, és az Ügyfél írásos vagy szöveges formában ellenvetéssel élt; ez hiányzó ellenvetés ellenére akkor sem alkalmazandó, ha olyan szokatlan és méltánytalan szabályozásokról van szó, amelyekkel az Ügyfélnek egy objektív személy szemszögéből nézve nem kellene számolnia.

14.2. A velünk szembeni követelések csak az írásos vagy szöveges formában történő előzetes jóváhagyásunkkal ruházhatók át.

14.3. Az írásos formára a Német Polgári Törvénykönyv 126. §-a és 126a. §-a, a szöveges formára pedig a Német Polgári Törvénykönyv 126b.§-a vonatkozik.

14.4. Amennyiben az Ügyfél kereskedő, akkor kizárólag a leipheimi bíróság az illetékes joghatóság. Jogosultak vagyunk azonban arra, hogy az Ügyfelet a székhelye szerint illetékes bíróságnál is perbe fogjuk.

14.5. A köztünk és az Ügyfél között létrejött összes szerződésre kizárólag a német jog vonatkozik, kivéve azokat az előírásokat, amelyek külföldi jog alkalmazását teszik szükségessé. Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó ENSZ‐egyezmény nem érvényes.

14.6. Ha Szállítási feltételeink valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, ettől még a további rendelkezések változatlanul érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést egy olyan hatályos rendelkezésre kell lecserélni, amely szabályozási szempontból a legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy elfogadhatatlan mértéket egy olyan elfogadható mértékre kell lecserélni, amely az elfogadhatatlan mértékhez a legközelebb áll.

B) Általános beszerzési feltételek

Letöltés:
Általános beszerzési feltételek – Wanzl GmbH & Co. KGaA 

1. §
Hatókör

 

(1) A köztünk, a Wanzl GmbH & Co. KGaA és a szerződéses partner – a továbbiakban: „SZP” – között létrejött, áruk szállításáról és szolgáltatások teljesítéséről szóló mindenfajta szerződésre kizárólag a Beszerzési feltételeink vonatkoznak. Ezek a mindenkor aktuális változatukban minden egyes ajánlatunknak és elfogadó nyilatkozatunknak szerves részét képezik. Miután az első szerződés a Beszerzési feltételeink figyelembevételével megköttetik, a Beszerzési feltételek a köztünk és az SZP között létrejött minden további szerződésre érvényesek, anélkül hogy újból figyelembe kellene venni őket.

(2) A Beszerzési feltételeink kiegészítéseként „Speciális szerződéses feltételekként” olyan speciális szolgáltatások is érvényesek, mint az építési szolgáltatások, a műszaki berendezések szállítása és felállítása, valamint az informatika területébe tartozó szolgáltatások.

(3) Az SZP Általános szerződési feltételei kizárólag akkor érvényesek, ha ebbe írásos vagy szöveges formában kifejezetten beleegyezünk.

(4) Beszerzési feltételeink valamely rendelkezése akkor nem érvényes, ha és amennyiben az SZP-vel egy attól eltérő egyéni szerződéses megállapodást kötöttünk.

 

 

2. §
Szerződések megkötése – Levélváltás

 

(1) Az SZP-től vagy egy neki szóló, szerződéskötésre vonatkozó ajánlaton vagy egy olyan elfogadó nyilatkozaton keresztül rendelünk, amellyel elfogadjuk a SZP valamely, már meglévő ajánlatát.

(2) Az SZP köteles díjmentesen elkészíteni nekünk az ajánlatait. Attól kezdve legalább hat hónapon keresztül köteles tartania magát az ajánlataihoz, hogy az ajánlat beérkezett hozzánk. Amennyiben az SZP elfogadási határidőt jelöl ki, ennek legalább egy hónapra kell kiterjednie, feltéve hogy nem állnak fenn olyan rendkívüli körülmények (pl. naponta jelentősen ingadozó nyersanyagárak), amelyek rövidebb határidőt indokolnak.

(3) Ajánlataink azok elfogadásáig opcionálisak, és bármikor visszavonhatók. Kizárólag az általunk előre megadott elfogadási határidőn belül vagy – amennyiben nincs kijelölt határidő – attól számítva öt munkanapon belül (hétfőtől péntekig) fogadhatók el, hogy az ajánlat beérkezett az SZP-hez. A késedelmesen beérkezett elfogadó nyilatkozatok semmisnek minősülnek, ha ezekkel szemben a beérkezésüket követő öt munkanapon belül a késedelemre hivatkozva ellenvetést fogalmazunk meg írásos vagy szöveges formában.

(4) Ha megrendelésünkkel elfogadjuk az SZP valamely ajánlatát, akkor az SZP köteles a megrendelést, annak tartalmát és kézhez vételét haladéktalanul, legkésőbb három munkanapon belül írásos vagy szöveges formában megerősíteni. Amennyiben a megerősítés tartalmilag számunkra hátrányosan eltér a megrendelésünktől, akkor a megerősítés az SZP új ajánlataként érvényes.

(5) Az SZP köteles a megrendeléseink észszerűségét az adott helyzet által megkövetelt gondossággal ellenőrizni, és az esetleges rendellenességeket, főként a korábbi megrendelésekhez képest szokatlan eltéréseket közölni velünk. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor a hibát tartalmazó megrendelés érvényét veszti, ha és amennyiben az SZP-nek a kötelezettségei betartása esetén fel kellett volna ismernie és közölnie kellett volna a hibát. Azon jogunk, hogy tévedés esetén kifogást emeljünk, ettől függetlenül továbbra is érvényben marad.

(6) A szóban létrejött szerződések csak akkor érvényesek, ha ezeket írásban vagy szöveges formában megerősítettük, vagy az SZP részéről történő megfelelő megerősítést írásban vagy szöveges formában jóváhagytuk.

(7) A valamely konkrét megrendeléssel összefüggő vagy egy konkrét megrendelést követő levélváltás során az SZP mindig köteles megadni a rendelési/megbízási számunkat, a késedelmeket elkerülendő. Ha az SZP nem teljesíti a jelen feltételeket, akkor az esetlegesen ebből adódó késedelmeket a számlák feldolgozása során és a kifizetések kiegyenlítésekor nem vagyunk kötelesek figyelembe venni. Ha egyes rendelési adatok hiányoznak, és ennek következtében késik a kifizetés, akkor a közösen elfogadott kifizetési határidők a késedelmi időszakkal hosszabbodnak meg.


3. §
Díjazás

 

(1) Az SZP-vel közösen elfogadott díjazás egy olyan fix ár, amely a közösen elfogadott szállítások és szolgáltatások megfelelő és maradéktalan teljesítéséhez szükséges valamennyi intézkedést és járulékos költséget magában foglalja, így például a szállítási költséget, a csomagolási költséget, a biztosítást, a szerelést és a munkaeszközök, valamint az egyéb segédeszközök és hasonlók használatát.

(2) Amennyiben kiadásoktól függő díjazásról született megállapodás, ezt kizárólag a bizonyított, ténylegesen felmerült és objektív szempontból is szükséges idő- és anyagráfordításnak megfelelően ellentételezzük.

(3) Az áruszállításokra az Incoterms® 2020 DAP (Delivered at Place, megnevezett rendeltetési helyre történő kiszállítás) feltétele vonatkozik, és amennyiben vámkezelés is történt, akkor az Incoterms® 2020 DDP (Delivered Duty Paid, megnevezett rendeltetési helyre történő kiszállítás vámfizetéssel) feltétele is.

(4) Amennyiben mi vagyunk kötelesek állni a csomagolási költségeket, és nem született megállapodás e díj mértékéről, akkor az SZP önköltségi áron köteles elszámolni a csomagolás díját.

(5) Ha az áruszállítás az SZP feladata, és ennek költségeit mi vagyunk kötelesek állni, és nem született megállapodás e díj mértékéről, akkor az SZP köteles a fuvarozó cég szükséges alkalmasságát és megbízhatóságát figyelembe véve a lehető legkedvezőbb szállítási módot választani.

(6) A fenti, (4) és (5) bekezdések rendelkezései ennek megfelelően vonatkoznak a hasonló egyéb járulékos költségekre.
 

4. §
Számla kiállítása – Fizetési feltételek

 

(1) Az SZP számláin a szállítási dátum mellett a megrendelésünkben vagy szerződés-megerősítésünkben megadott rendelési/megbízási, valamint alkatrészszámokat és az általunk megadott árumegnevezéseket kell feltüntetni. Emellett a számláknak meg kell felelniük a jogszabályi követelményeknek, és ellenőrizhetőknek kell lenniük. Ha a számlák nem felelnek meg a fent felsorolt követelményeknek, akkor a hosszabb feldolgozási idők miatti esetleges fizetési késedelmekért (pl. számlák javítás céljából történő visszaküldése miatti meghosszabbodás esetén) nem vállalunk felelősséget. A közösen elfogadott fizetési határidők a késedelmi időszakkal hosszabbodnak meg.

(2) Minden számlán külön fel kell tüntetni a törvényileg előírt forgalmi adót.

(3) Amennyiben az SZP a fizetés előtt nem nyújt be érvényes mentességi igazolást, akkor esetleges forrásadót vonunk le, és ezt a ránk vonatkozó törvényi kötelezettségeknek megfelelően befizetjük az illetékes pénzügyi hatóságnak. A véletlenül le nem vont forrásadót az SZP köteles visszatéríteni az általunk történő befizetés céljából.

(4) A számlákat az esetleges kifogások vagy ellenvetések függvényében kötelesek vagyunk mindenkor a megfelelő számla kézhez vételétől számított 14 napon belül 3%-os engedménnyel vagy 60 napon belül nettó összeggel kifizetni.

(5) A beszámítási és zálogjogok korlátlanul biztosítottak számunkra a jogszabályilag megengedett mértékben.

(6) A teljesített kifizetések nem minősülnek elismervénynek, és mindig a visszatéríttetéstől függően történnek. Ez nem érvényes, amennyiben a kifizetés időpontjában már tudomásunk van a visszatéríttetési igényről, és a szerződéses partner az egyedi eset körülményei alapján abból indulhat ki, hogy a kifizetéssel lemondunk a visszatéríttetési igényről. A feltétel nélküli kifizetés sem jelenti, hogy lemondunk az SZP-vel szembeni esetleges igényeinkről, amelyek a kifizetés időpontjában még nem vagy nem megfelelően teljesülnek, vagy a kifizetés időpontjában minket megillető jogokról, például a beszámítás, a visszatartás, a hiányosságokkal kapcsolatos panasztétel vagy az esetleges kifogások és ellenvetések jogáról.

  

5. §
Szállításokra és szolgáltatásokra vonatkozó általános kötelezettségek

 

(1) Az SZP köteles a szerződés szerint teljesíteni a szállításait és szolgáltatásait.

(2) A szállítások és szolgáltatások teljesítésekor az SZP minden vonatkozó törvényt, rendeletet, hatósági utasítást, valamint szakszervezeti előírást köteles betartani. Továbbá köteles eleget tenni minden vonatkozó műszaki előírásnak és szabványnak (pl. DIN, IEC vagy ISO), valamint az ezeken túlmutató szigorúbb, a technika aktuális állását tükröző műszaki követelményeknek. Ez különösen érvényes a munkajogi és munkavédelmi jogi szabályozásokra, mint amilyen a munkavállalói kiküldetésről és a minimálbérről szóló törvény, az embargóval és a kereskedelmi ellenőrzéssel kapcsolatos előírásokra, az adó- és vámügyi előírásokra, továbbá a humán egészség és a környezet védelmét szolgáló összes szabályozásra (pl. REACH-rendelet), az adatvédelemmel kapcsolatos szabályozásokra, valamint a gondossági kötelezettségre vonatkozó törvényekre, mint amilyen pl. az ellátási láncokról szóló törvény. Az SZP különösen a szükséges kérelmeket, jóváhagyásokat, engedélyeket vagy nyilvántartásba vételeket (beleértve az 1907/2006/EK-rendelet („REACH”) hatálya alá tartozókat) maga szerzi be, és továbbítja a szükséges közleményeket, értesítéseket és üzeneteket. Ha szükséges, az SZP saját költségen egy erre alkalmas képviselőt is megbíz, pl. a REACH hatálya alatt egy kizárólagos képviselőt a REACH-rendelet 8. cikke szerint. Az SZP eleget tesz a velünk szemben jogilag fennálló valamennyi tájékoztatási kötelezettségének, különösen a szállítmányokban lévő veszélyes szubsztanciákról és anyagokról, a fennálló visszavételi vagy újraértékesítési kötelezettségeiről, valamint a REACH-rendelet 8. cikke 3. bekezdésének hatálya alá tartozó tudnivalókról köteles tájékoztatni bennünket. Ezenkívül az SZP kérésünkre megfelelő dokumentumok (pl. megfelelőségi nyilatkozatok, vizsgálati jelentések) bemutatásán keresztül tájékoztatást ad a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében tett összes intézkedéséről.

(3) A szállítmányoknak a szállítási károkkal szembeni védelem érdekében megfelelő csomagolásban kell lenniük. A szerződéskötést követően is jogosultak vagyunk arra, hogy az SZP-vel szemben a szállítmányaival kapcsolatban észszerű mértékű és indokolt útmutatást adjunk, hogy a szállítások biztosan megfelelően teljesüljenek, így például a fuvarozási és szállítási mód kiválasztását vagy bizonyos csomagolások alkalmazását vagy a rakománybiztosítást illetően adhatunk útmutatást.

(4) Veszélyes áruk szállítása esetén az SZP köteles gondoskodni arról, hogy minden vonatkozó előírást betartsanak, és az ezekből adódó kötelezettségek teljesüljenek, különösen a szállítási eszköz alkalmasságát, a csomagolást, a jelölést, az információkat és a dokumentációt illetően.

(5) A szállítással vagy a szolgáltatással az SZP minden olyan használati jogot biztosít nekünk, a meglévő ipari tulajdonjogokat is beleértve, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a szállítás/szolgáltatás tárgyát a szerződésben meghatározott és a szokásos célokra korlátlanul használhassuk.

(6) Az SZP nem jogosult arra, hogy előzetes szöveges vagy írásos jóváhagyásunk nélkül az általa vállalt szállításokat/szolgáltatásokat alvállalkozónak adja ki. Az alvállalkozót körültekintően kell kiválasztani. Nem minősül alvállalkozónak az a beszállító, aki olyan szállításokat/szolgáltatásokat végez, amilyeneket az SZP általában nem maga nyújt.

(7) Amennyiben az SZP jogszabályok, hatósági utasítások, műszaki előírások vagy a kereskedelmi gyakorlat alapján a szállítással/szolgáltatással dokumentumokat is köteles átadni, akkor ez az SZP lényegi szolgáltatási kötelezettségei közé tartozik. Az átadott dokumentációnak német vagy angol nyelvűnek kell lennie.

(8) Az SZP köteles a szállítástól számított legalább 10 éven keresztül biztosítani az olyan cserealkatrészek és csereanyagok ellátását, amelyek nem állnak rendelkezésre az általános beszerzési piacon.

(9) Az SZP szállítási és szolgáltatási kötelezettségei vis maior ideje alatt felfüggesztésre kerülnek, ha és amennyiben az SZP bizonyítja, hogy egy általa nem befolyásolható és emberi számítás szerint előre nem látható esemény áll fenn, és ezáltal a szállítás/szolgáltatás teljesítése a legnagyobb fokú és az adott helyzetben észszerűen elvárható gondosság ellenére lehetetlen. A szállítás/szolgáltatás teljesítését az előírt módon lehetetlenné tevő vis maiornak számíthatnak többek között a háborúk, a zavargások, a természeti katasztrófák, a világjárványok, a járványok, a karanténok, a sztrájkok és kizárások, a tűzvészek és az árvizek, valamint a hasonló szokatlan események és mindezek következményei, például a hatósági intézkedések. Kártalanítás nélkül jogosultak vagyunk a szerződés felmondására vagy a szerződéstől való elállásra, amennyiben észszerű okokból már nem áll érdekünkben a szállítás/szolgáltatás későbbi teljesítése.  

 

6. §
Szolgáltatási/szállítási idő – Szállítási mennyiség

 

(1) Az SZP-vel közösen elfogadott szállítási/szolgáltatási határidők és dátumok kötelező erejűek.

(2) Az időbeli pontosságot a szállításoknál az határozza meg, hogy mikor érkeznek az áruk a rendeltetési helyre („beérkezés”), a felállítással vagy szereléssel együtt vállalt szállításoknál, valamint a szolgáltatásoknál pedig ezek maradéktalan teljesülése.

(3) Ha fennáll a késedelem veszélye a szállítást/szolgáltatást illetően, akkor amint az SZP tudomást szerez erről, haladéktalanul köteles ezt és a várható késedelmi időt közölni velünk. Amennyiben az SZP elmulasztja mindezt közölni, akkor – szállítási és szolgáltatási kötelezettségei sérelme nélkül – ő felel mindazokért az (akár szokatlan) károkért, amelyeket megfelelő közlés esetén el lehetett volna kerülni.

(4) Késedelem esetén minden törvényben meghatározott joggal és követeléssel korlátlanul élhetünk. Ezenkívül jogosultak vagyunk arra, hogy a késedelem minden naptári napjára vonatkozóan a szóban forgó szállítás/szolgáltatás nettó díjához viszonyítva 1%-os, de legfeljebb 10%-os kötbért számoljunk fel. Ez a kötbér a további kárra vonatkozóan kerül kiszabásra. Az SZP jogosult az illetékes hatóságon keresztül kérvényezni az aránytalanul magas kötbér csökkentését.

(5) Rendkívüli körülmények fennállásakor késedelem esetén az erről szóló tájékoztatást követően jogosultak vagyunk arra, hogy a szállítást/szolgáltatást az SZP költségén magunk hajtsuk végre, vagy harmadik féllel hajtassuk végre. Rendkívüli körülmények a következők: a teljesítés visszautasítása, egy megfelelő határidő eredmény nélküli lejárta, valamilyen sürgős ok, pl. amikor gyorsan kell cselekedni olyan jelentős pénzügyi károk elkerülése érdekében, mint amilyen a gyártás leállása és késedelem miatti kártérítési kötelezettség vagy kötbér okozása, vagy azért, hogy egyéb komoly károkat, különösen az ügyfélkapcsolatok tartós sérülését el lehessen kerülni. A mással való végrehajtatáshoz vagy az önálló végrehajtáshoz való jog megszűnik, amennyiben az SZP az értesítés kézhez vételét követően haladéktalanul hihetően biztosít bennünket arról, hogy a szolgáltatást/szállítást időben, (további) kár bekövetkezése előtt teljesíteni tudja és fogja. Ha a szolgáltatás/szállítás nem történik meg úgy, ahogy biztosítottak minket erről, akkor azonnal jogosultak vagyunk a mással való végrehajtatásra vagy az önálló végrehajtásra.

(6) A részszállítások/-szolgáltatások megfelelő megállapodás hiányában nem megengedettek, és ezeket visszautasíthatjuk. Ugyanez vonatkozik azokra a szállításokra/szolgáltatásokra, amelyek a közösen elfogadott határidő előtt történnek; ehelyett jogunk van a szállítmányokat az SZP költségén a megállapított határidőig tárolni.

 

7. § 
Szállítás és szolgáltatás – Átvétel – Kárveszély átszállása

 

(1) Az SZP kirakodásra készen köteles rendelkezésre bocsátani az árut a rendeltetési hely rámpájánál. Ha az SZP tévesen egy másik helyre szállít ki, akkor köteles megtéríteni nekünk minden ebből keletkező költséget, legfőképpen a rendeltetési helyre való eljuttatás költségeit.

(2) A véletlen értékcsökkenés vagy a megsemmisülés veszélye az áru átvételekor ránk hárul át.

(3) Ha bizonyos, nekünk fel nem róható körülmények miatt, különösen vis maior esetén hátráltatva vagyunk az együttműködési kötelezettségeink, főként az átvételi kötelezettségeink teljesítésében, akkor mindaddig az SZP kötelessége marad a szállítás vagy a szolgáltatás, amíg az akadályt jelentő körülmények meg nem szűnnek. Ez nem érvényes akkor, amikor az SZP-től nem várható el, hogy minden körülményt figyelembe véve kivárjon, és ezt az okokat feltüntetve írásban vagy szöveges formában közli velünk.

(4) Az SZP köteles minden szállítólevélen feltüntetni a szállítmány tartalmát, illetve mennyiségét vagy tömegét, akárcsak a rendelési/megbízási számunkat és a megrendelésből vagy megbízásból kiderülő árumegnevezéseinket és alkatrészszámainkat. Ugyanez érvényes a csomagszelvényekre/alkatrész-kísérőlapokra, amelyekkel minden árugöngyöleget vagy csomagolási egységet el kell látni. Minden információt német vagy angol nyelven kell feltüntetni. Az SZP felel minden olyan kárért, amelyet a hibás adatok következtében elszenvedünk. A csomagszelvény vagy szállítólevél aláírása nem számít elismervénynek vagy elvitelnek, és nem kapcsolódik hozzá a hiányosságokért való felelősségvállalásról való lemondás. Az esetleges jogok és követelések – beleértve a kötbérfizetéshez kapcsolódókat – fenntartás nélkül továbbra is fennállnak.

(5) Legkésőbb az áruátvétellel korlátlanul átszáll ránk az áru tulajdonjoga. Ha az áruátvétel ellenére kivételesen továbbra is fennáll a tulajdonjog fenntartása, akkor ez legkésőbb a vételár kifizetésével teljes körűen megszűnik.

 

8. §
Jótállás

(1) Az SZP köteles hatékony árukiadás-ellenőrzést végezni annak biztosítása érdekében, hogy az árukat áruhibáktól mentesen szállítsák le hozzánk. Ha áruszállítás esetén az áruátvételtől számított tizenkét hónapon belül áruhiba mutatkozik, akkor gyanítható, hogy az áru már a szállításkor hibás volt, kivéve ha ez a gyanú nem egyeztethető össze az áru jellegével vagy a hiányossággal.

(2) Ellenőrzési kötelezettség csak annyiban áll fenn a részünkről, ha az árut az áruátvétel után haladéktalanul megvizsgáltuk a szállítási károk, a téves szállítmány és a mennyiséget/tömeget érintő tévedések, valamint egyéb felismerhető hiányosságok szempontjából. Egyéb esetben a külső, látható hiányosságok megvizsgálására csak azelőtt kell sort kerítenünk, hogy az árut a szokásos gyártási folyamat keretében használatba vennénk.

(3) Hiányosság esetén korlátlanul érvényesek a jogszabályi meghatározások, különösen a Német Polgári Törvénykönyv 434. §-a és 633. §-a.

(4) Ha és amennyiben hiányosság mutatkozik, ezt hét munkanapon belül (hétfőtől péntekig) kötelesek vagyunk jelezni az SZP felé. A panasztétel bármely formában megtörténhet.

(5) Hiányosságok fennállása esetén minden törvényben meghatározott joggal és követeléssel korlátlanul élhetünk az alábbi szabályozásoknak megfelelően.

(5.1) Áruhibák és jogi hiányosságok esetén a jogszabályi feltételek fennállása esetén:

(a) utólagos teljesítést kérhetünk – saját döntésünk szerint – a hiányosságok megszüntetésén (kijavítás) vagy egy hibamentes áru szállításán/gyártásán keresztül (kicserélés), vagy

(b) a vételár/munkadíj csökkentését kérhetjük, vagy

(c) elállhatunk a vásárlási/munkaszerződéstől, és

(d) a fentiek bármelyike mellett kártérítést is kérhetünk, vagy

(e) a szolgáltatás helyett kártérítést vagy a feleslegesen vállalt költségek megtérítését kérhetjük.

(5.2) Ha egy tétel nagyobb mennyiségben történő kiszállításakor a szállítmány nem releváns mértékűnél nagyobb részénél azonos vagy hasonló jellegű hiányosságok tapasztalhatók, akkor a teljes szállítmány hibásnak számít, kivéve ha a hiányosság jellegénél vagy más körülményeknél fogva kizárható, hogy a szállítmány többi részét is érinti az adott hiányosság.

(5.3) Utólagos teljesítésnek számítanak mindazok az intézkedések és járulékos szolgáltatások, amelyek a teljesítéshez szükségesek, különösen az áru tartózkodási helyétől/helyére való szállítás, a felépítés/szétbontás, a be-/kiépítés, kivéve ha az SZP az egyedi eset körülményeit tekintve nem volt köteles sem számolni ilyen intézkedésekkel, sem elvárható nem volt tőle.

(5.4) Az SZP köteles állni a szükséges lépésekkel járó valamennyi költséget.

(5.5) Amennyiben az SZP a hibás áru visszavételére az utólagos teljesítésen kívül köteles, akkor az ehhez szükséges összes költséget neki kell állnia, az esetleges szétszerelési költségeket is beleértve.

(5.6) Rendkívüli körülmények fennállása esetén az ezekről kapott értesítést követően jogunk van az utólagos teljesítést az SZP költségére magunk végrehajtani vagy mással végrehajtatni. Ehhez a 6. § 5. cikkének 2–4. mondata megfelelően alkalmazandó. Minden további igény változatlanul fennáll.

(6) Az SZP-vel szembeni, törvényben biztosított jogorvoslati igények az ellátási láncon belül korlátlanul biztosítottak számunkra, további feldolgozás esetén is.

(7) A hiányosságok miatti igények a szállítást, a szolgáltatás teljesítését vagy (adott esetben) az elvitelt követően legkorábban 24 hónap után évülnek el. A jogszabályilag biztosított hosszabb elévülési idők ettől függetlenül érvényesek. Az utólagos teljesítés elvégzésével újraindul az elévülési határidő.

(8) Az SZP biztosítja, hogy azok az ásványi anyagok (különös tekintettel a tantálra, a volfrámra, az ónra és az aranyra), amelyeket az árukhoz felhasználnak vagy amelyeket az áruk tartalmaznak, nem számítanak konfliktusövezetből származó ásványoknak, tehát kizárólag olyan kohókból vagy finomítókból származnak, amelyek eleget tesznek a „Conflict-free smelter initiative” program megfelelő értékelési jegyzőkönyve követelményeinek.

 

9. §
Minőségbiztosítás – Sorozatos szállítás

 

(1) Az SZP köteles megfelelő minőségirányítási rendszert fenntartani annak érdekében, hogy a szállítmányok és szolgáltatások megfeleljenek az elismert műszaki szabályoknak, kövessék a vonatkozó jogi és műszaki előírásokat, és mentesek legyenek az egyéb tárgyi hiányosságoktól.

(2) Az SZP a bizonyítás céljából köteles minden lényegi minőségbiztosítási intézkedést, valamint a minőségellenőrzések eredményeit megfelelő és ellenőrizhető formában dokumentálni, és ezt a dokumentációt a kérésünkre bármikor rendelkezésre bocsátani. A dokumentációra tízéves megőrzési kötelezettség vonatkozik.

(3) Jogunk van az SZP minőségirányítási rendszerének hatékonyságát helyben, az SZP szokásos nyitvatartási idejére történő bejelentkezést követően, egy audit keretében megfelelő gyakorisággal, szükség esetén azonnal és nagy gyakorisággal ismétlődően is ellenőrizni.

(4) Sorozatos beszállításra alapvetően csak akkor kerül sor, ha előtte sor került egy első mintavételre, és jóváhagytuk az első mintát. Ennek alapját a VDA-szabvány 2. kötete szerinti 2-es bemintázási szint vagy egy hasonló eljárás képezi, amelyhez mint vezérelvhez az engedélyezési eljárásnak igazodnia kell. A sikeres jóváhagyást követően az anyaggal, az egyes részekkel, az előállítási folyamatokkal, a beszállítókkal, a gyártási helyszínekkel és egyebekkel kapcsolatos, nem csupán irreleváns

módosításokat kizárólag a velünk való egyeztetést követően, és a tőlünk kapott előzetes írásos vagy szöveges formában történő jóváhagyást követően szabad végrehajtani. A jóváhagyás előtti sorozatgyártás kizárólag az SZP saját kockázatára történik.

 

10. §
Mentesség – Kártérítés visszahívások esetén

 

(1) Ha – mindegy, milyen jogalapon – pl. termékfelelősség esetén az SZP által okozott körülmények miatt harmadik felek követelést támasztanak velünk szemben, akkor az SZP első kérésünkre teljes körűen köteles mentesíteni bennünket az ilyen követelések alól, és köteles az ebből keletkező költségeinket megtéríteni, amennyiben külső kötelezettségvállalás keretében ő maga tartozik felelősséggel a harmadik féllel szemben. Mindez – objektív felelősség alapján – minden olyan körülményre érvényes, amely az SZP kockázati/felelősségi területéhez tartozik. Közös felelősségvállalás esetén a felek belső viszonylatban a károkozásban való részességüknek megfelelően vállalják a felelősséget.

(2) Az SZP a saját mentesítési kötelezettsége keretében köteles megtéríteni azokat a költségeket, amelyek harmadik felek igénybevételéből vagy azzal összefüggésben keletkeznek, a visszahívási akcióinkat is beleértve. Ugyanez érvényes a velünk szembeni hatósági intézkedésekre, amelyekre a termékek biztonságosságából eredően vagy azzal összefüggésben kerül sor.

(3) A velünk szembeni követelésekről, a tervezett visszahívási akcióról és a hatósági intézkedésekről az SZP-t haladéktalanul tájékoztatni fogjuk, és egyeztetni fogjuk vele a további szükséges lépéseket. Ha elmulasztjuk a tájékoztatást és/vagy az egyeztetést, akkor mi felelünk azokért a károkért, amelyeket a tájékoztatással/egyeztetéssel el lehetett volna kerülni.

(4) Az SZP a velünk fennálló üzleti kapcsolat időtartamára köteles üzemi és termékekkel kapcsolatos felelősségbiztostást kötni személyi és anyagi károkra vonatkozó káresetenként legalább 10 millió eurós fedezeti összeggel, és ennek meglétét kérésünkre köteles bármikor igazolni. 

(5) A jogszabályban biztosított kártérítési igényekkel bármiféle korlátozás nélkül élhetünk.

 

11. §
Ipari tulajdonjogok

 

(1) Az SZP szavatolja, hogy a szállításával/szolgáltatásával összefüggésben sem belföldön, sem külföldön nem sérülnek harmadik felek jogai. Tulajdonjogok sérülése esetén az SZP köteles első kérésre teljes körűen mentesíteni bennünket harmadik felek követelései alól, továbbá köteles minden olyan költségünket megtéríteni, amely a velünk szembeni követeléssel összefüggésben keletkezett.

(2) Ha tulajdonjogok sérülése esetén harmadik fél követelést támaszt velünk szemben, akkor haladéktalanul kötelesek vagyunk tájékoztatni erről az SZP-t, és egyeztetni vele az esetleges lépésekről. Ha elmulasztjuk a tájékoztatást és/vagy az egyeztetést, akkor mi felelünk azokért a károkért, amelyeket a tájékoztatással/egyeztetéssel el lehetett volna kerülni.

(3) Az SZP-vel szemben harmadik felek tulajdonjogainak sérülése miatt támasztott követelések attól a dátumtól számítva évülnek el három éven belül, hogy a harmadik fél követelést támasztott felénk.

(4) Az SZP nem tartozik felelősséggel azokért a tulajdonjogsértésekért, amelyeket mi okoztunk. Ha bármilyen jellegű útmutatást adtunk a szállításokra/szolgáltatásokra vonatkozóan, akkor ez nem mentesíti az SZP-t az alól, hogy utánajárjon, fennállnak-e jogaik harmadik feleknek, kivéve ha az SZP rendkívüli körülmények, főként a tőlünk kapott megfelelő utasítások alapján arra tudott hagyatkozni, hogy mi már utánajártunk ennek.

(5) Közösen okozott tulajdonjogsértések esetén a felek belső viszonylatban a károkozásban való részességüknek megfelelően vállalják a felelősséget.

 

12. §
Szerszámok – Kiegészítő tételek

 

(1) Ha az SZP-nek külön szerződés nélkül olyan szerszámokat engedünk át, amelyek arra szolgálnak, hogy segítségükkel az SZP teljesíteni tudja a szállításokat és a szolgáltatásokat, akkor az alábbi rendelkezések érvényesek.

(2) A szerszámok teljes mértékben a mi tulajdonunkban maradnak. Az SZP köteles a mi tulajdonunkként jól láthatóan megjelölni a szerszámokat, és haladéktalanul köteles értesíteni bennünket a tulajdonunkat ért esetleges károkról.

(3) A szerszámok csak a közösen elfogadott célra használhatók, vigyázni kell rájuk a használat során, és gondosan kell tárolni őket. A szükséges karbantartási és szemrevételezési munkálatokat, valamint az összes állagmegőrzési és javítási munkálatot az SZP köteles saját költségen, megfelelően elvégezni. Az SZP köteles haladéktalanul jelezni, ha a szerszámainkat valamilyen kár érte.

(4) Az SZP köteles a szerszámokat az átengedés idejére észszerű mértékben saját költségen az új értéküknek megfelelően főként tűzzel, vízzel és lopással szemben védeni, és ezt kérésünkre bármikor igazolni (főként a biztosítási kötvény bemutatásával és a biztosítás díjának fizetési bizonylatával).

(5) Amennyiben az SZP-nek az általa vállalt szállítások/szolgáltatások teljesítéséhez anyagokat bocsátunk a rendelkezésére, fenntartjuk az ezekre vonatkozó tulajdonjogot. Ezeknek az anyagoknak más, nem hozzánk tartozó tárgyakkal való társítása vagy összekeverése a mi javunkra történik. Ebben az esetben a társított/összekevert dolognak a társítás/összekeverés időpontjában társtulajdonosává válunk az egyes alkotórészek egymáshoz viszonyított mindenkori értékének arányában. Az (1) – (4) bekezdések ennek megfelelően vannak érvényben.

 

13. §
Dokumentumok – Titoktartás

 

(1) Minden olyan dokumentum – beleértve a sokszorosított példányokat is –, amelyet a szerződés előkészítése/megkötése során az SZP rendelkezésére bocsátunk, a mi tulajdonunkban maradnak, kivéve ha az ész- és célszerűség azt diktálja, hogy tartósan az SZP tulajdonában maradjanak. A dokumentumokat a szerződéskötést követően első kérésre vagy kérés nélkül is ki kell adni nekünk. Ez nem érvényes, ha és amennyiben a dokumentumoknak jogszabályi előírások alapján az SZP-nél kell maradniuk, vagy az SZP jogos érdekei, pl. a még érvényben lévő jótállási határidők a nála maradást teszik szükségessé. Amennyiben ez megengedett és lehetséges, az SZP köteles másolatokat készíteni, az eredeti példányokat pedig visszaadni.

(2) Amennyiben a felek között nem áll fenn külön titoktartási egyezmény, az SZP köteles minden bizalmas információt titokban tartani. Ide tartozik főként az a kötelezettség, hogy a bizalmas információkat csak a szerződés céljaira használja, szigorúan titokban tartsa, ne adja tovább jogosulatlan harmadik félnek, gondosan őrizze meg, védje a jogosulatlan harmadik fél általi hozzáféréstől, és amennyiben megengedett a harmadik félnek való továbbadás, akkor gondoskodjon arról, hogy a harmadik fél is bizalmasan kezelje az információkat.

 

14. §
Záró rendelkezések

 

(1) Fenntartjuk annak jogát, hogy Beszerzési feltételeinken az aktuális követelményeknek megfelelően bármikor változtassunk. A változtatások és kiegészítések attól kezdve lépnek hatályba, hogy az SZP megkapja a tájékoztatásunkat arról, hogy a https://www.wanzl.com/hu_HU/Altalanos-szerzodesi-feltetelek alatt található Beszerzési feltételeink módosultak. Ez nem érvényes, ha olyan szokatlan és méltánytalan szabályozásokról van szó, amelyekkel az SZP-nek egy objektív személy szemszögéből nézve nem kellene számolnia.

(2) A velünk szembeni követelések csak az írásos vagy szöveges formában történő előzetes jóváhagyásunkkal ruházhatók át.

(3) Az írásos formára a Német Polgári Törvénykönyv 126. §-a (saját kezűleg aláírt dokumentum) és 126a. §-a (elektronikus aláírás) vonatkozik, a szöveges formára pedig a Német Polgári Törvénykönyv 126b. §-a (telefax, e-mail és hasonlók).

(4) Amennyiben az SZP kereskedő, akkor kizárólag a leipheimi bíróság az illetékes joghatóság. Jogosultak vagyunk azonban arra, hogy az SZP-t a székhelye szerint illetékes bíróságnál is perbe fogjuk.

(5) A köztünk és az SZP között létrejött összes szerződésre kizárólag a német jog vonatkozik, kivéve azokat az előírásokat, amelyek külföldi jog alkalmazását teszik szükségessé. Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó ENSZ‐egyezmény nem érvényes.

(6) Jogunk van az SZP üzleti jellegű adatait a kereskedelmi ügymenetben való használat céljából menteni és kezelni. Az ügyfeleinkre és üzleti partnereinkre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a https://www.wanzl.com/hu_HU/Adatvedelmi-Adatkezelesi-tajekoztato oldalon tekinthető meg.

(7) A velünk folytatott üzleti kapcsolatra (általános) Magatartási kódexünk és a Beszállítókra és üzleti partnerekre vonatkozó kódexünk vonatkozik, melyek egyaránt megtekinthetők a https://www.wanzl.com/hu_HU/wanzl-inside/megfelelőség oldalon.

(8) Ha Beszerzési feltételeink valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, ettől még a további rendelkezések változatlanul érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést egy olyan hatályos rendelkezésre kell lecserélni, amely szabályozási szempontból a legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy elfogadhatatlan mértéket egy olyan elfogadható mértékre kell lecserélni, amely az elfogadhatatlan mértékhez a legközelebb áll.