Загальні комерційні умови

А) Загальні умови постачання та надання послуг

1. Сфера дії

1.1. Для всіх договорів, укладених між нами, компанією Wanzl GmbH & Co. KGaA, і партнером за договором (далі «Клієнт»), на постачання товарів та надання послуг (далі «Постачання») діють виключно наші Умови постачання. Вони є складовою частиною кожної нашої оферти та підтвердження про отримання замовлення. Після укладення першого договору із застосуванням наших Умов постачання, вони також поширюються на всі подальші договори, укладені між нами та Клієнтом, без повторного застосування.

1.2. У разі, коли в певних сферах використання ми застосовуємо Особливі комерційні умови, останні доповнюють ці Загальні комерційні умови.

1.3. Загальні комерційні умови Клієнта чинні лише за умови явної згоди з нашого боку в письмовій або текстовій формі.

1.4. Будь-яке положення наших Умов постачання втрачає чинність у разі та в межах укладеної з Клієнтом окремої умови.

 

2. Укладання договору – листування

2.1. До укладення договору наші оферти є вільними за умови, що вони не визначені нами як тверді явно або в інший спосіб.

2.2. Якщо укладання договору відбувається не через підписання договірного документу, то договір укладається лише за нашого надсилання підтвердження після отримання замовлення Клієнта.

2.3. Усі угоди й домовленості, зокрема усні, додаткові й коригуючі, а також обіцянки, вважаються обов’язковими лише в разі, коли вони зазначені в договірному документі або підтверджені з нашого боку в письмовій або текстовій формі.

2.4. Ми не зобов’язані перевіряти правомочність на представництво осіб, які діють від імені Клієнта. Таким чином, ці особи мають правомочність на представництво, за винятком випадку, коли її відсутність є очевидною. 

2.5. Якщо укладання договору відбувається з використанням електронної платформи, то застосовуються її положення.

2.6. Наші оферти, підтвердження про отримання замовлення та укладені на їхній підставі договори ґрунтуються на досвіді та знаннях, які ми мали на момент передачі оферти, підтвердження та укладання договору. Якщо після укладення договору виявиться, що наш досвід та знання, незважаючи на необхідність дотримуватися сумлінності в процесі їхнього набування, були неповними чи помилковими, що внаслідок істотно змінює договірні основи, ми маємо право вимагати від Клієнта зміни окремих умов договору з урахуванням нового досвіду та знань. Умови договору також потребують істотної зміни, якщо, з точки зору неупередженого спостерігача, ми укласти договір не на узгоджених умовах. У разі відсутності згоди стосовно змін, за клопотанням однієї зі Сторін врегулювати суперечливі питання має третейський суддя Торгово-промислової палати м. Мюнхен та округу Верхньої Баварії.

2.7. Зазначений вище п. 2.6. застосовується у випадку, коли ми починаємо постачання за проханням Клієнта, хоча через брак досвіду та знань не змогли надати остаточну оферту, і Клієнту про це відомо. Відповідне застосовується також у випадку побажання Клієнта внести подальші зміни, зокрема в обсяг чи предмети постачання, за умови, що ми зазначили необхідність змінити окремі умови договору перед початком постачання і Клієнт не заперечував проти нашого постачання, хоча згоди стосовно зміни не було досягнуто.

 

3. Сприяння Клієнта для укладання договору

 

3.1. Клієнт зобов’язаний надати нам всю інформацію і дані, необхідні для повного, коректного та остаточного підготування оферт і підтвердження про отримання замовлень з нашого боку. Клієнт несе відповідальність за правильність і повноту наданих даних та інформації. Це стосується, зокрема, даних технічного характеру, наприклад маси й розмірів, а також усіх схематичних та графічних зображень.

3.2. Якщо є домовленість про те, що ми маємо самостійно здобути певні дані та інформацію, Клієнт надає нам для цього необхідну можливість.

3.3. Якщо отримані дані та інформація є неправильними чи неповними, то згідно з п. 2.6. цих Умов ми маємо право на зміну окремих умов договору. Те саме стосується випадків, коли незважаючи на відповідний запит, ми не отримали можливість, достатню для здобуття інформації та даних.

3.4. Перевіряти достовірність отриманих даних та інформації ми зобов’язані лише щодо їхньої правильності та повноти. Ми не маємо право на зміну окремих умов договору в разі, коли під час перевірки достовірності даних та інформації не виявили їхню неправильність чи неповноту, хоча б мали. Додатковий обов’язок перевірки не передбачений.

3.5. Клієнт зобов’язаний невідкладно, щонайпізніше протягом 5 робочих днів (не враховуючи суботу), перевірити правильність наших підтверджень про отримання замовлення та опротестувати їх у письмовій або текстовій формі в разі, коли наше підтвердження відображає досягнуті домовленості неправильно. В іншому разі вважається, що договір укладений відповідно до вмісту підтвердження про отримання замовлення, за винятком випадку, коли в підтвердженні ми навмисно відхиляємося від досягнутих домовленостей.

 

4. Домовленість про винагороду

 

4.1. Узгоджена винагорода передбачена лише за обсяг послуг чи постачання, зазначений у договірному документі чи підтвердженні про отримання замовлення. Винагороду за додаткові та спеціальні послуги чи постачання Клієнт повинен оплачувати окремо. У разі, коли згода стосовно окремої винагороди не досягнута, Клієнт зобов’язаний сплатити винагороду за прейскурантом, чинну на дату постачання/надання послуг, а за її відсутності – винагороду, прийнятну в галузі, або ту, що сплачується за аналогічні послуги в аналогічній галузі.

4.2. Додаткові витрати, як-от на пакування, транспортування, страхування, сплату мита чи монтаж, включені до узгодженої винагороди лише в разі, коли це явно зазначено в договірному документі чи підтвердженні про отримання замовлення. В іншому випадку додаткові витрати відшкодовуються окремо.

4.3. Під винагородою розуміють суму з додаванням всіх публічно-правових відрахувань, які потрібно сплатити під час постачання, та стягуваних з нас податків. Податки та публічно-правові відрахування, яке несе Клієнт, не стосуються домовленості про винагороду.

4.4. Ціни в наших офертах зазначені в євро. У разі, коли є домовленість про винагороду в іншій валюті, винагороду потрібно відкоригувати відповідно до відношення офіційного курсу обміну валют Європейського центрального банку на дату оплати (дату отримання нами грошових коштів) і дату укладення договору, якщо таке відношення передбачає для нас збитки. Незначна зміна курсу обміну валют не враховується.

4.5. Ми маємо право скоригувати винагороду, якщо доведемо, що на дату оплати витрат на енергозабезпечення, логістику та/або зовнішні послуги зазначені витрати зросли порівняно з витратами на дату укладення договору, через що винагорода за сукупний продукт істотно зміниться. Коригування відповідає обсягу змін. Зокрема, це стосується випадку, коли між укладенням договору і сплатою витрат існує довгий проміжок часу. Право на коригування виключається у випадку, коли підвищення витрат сталося з нашої вини, наприклад через несумлінний розподіл потужностей.

4.6. Ми також не маємо право на коригування винагороди, якщо запланований строк постачання порушений через причини, що сталися з нашої вини, і внаслідок чого виникли передумови для коригування винагороди.

 

5. Місце, вид і обсяг постачання, перехід ризиків

 

5.1. Усі постачання здійснюються на умовах франко-завод (EXW згідно з Інкотермс® 2020). Ризик знищення або пошкодження товару (погіршення його стану) не з нашої вини переходить до Клієнта в момент передачі товару перевізникові. Це також стосується випадків, коли ми транспортуємо товар самостійно або організуємо його відправлення.

5.2. Вибір типу відправлення, паковання та перевізника здійснюється виключно на наш розсуд. Ми страхуємо товар від будь-яких ризиків транспортування лише на явну вимогу та коштом Клієнта.

5.3 Ми маємо право на часткове постачання, за винятком випадку, коли Клієнт доведе, що таке постачання є для нього неприйнятним згідно з передбаченим у договорі призначенням або через інші причини.

 

6. Строк постачання

 

6.1. Зазначені строки й терміни постачання завжди є лише орієнтовними. Обов’язковими вони є лише в разі, коли це зазначено явно або в інший спосіб.

6.2. У разі, коли існує домовленість про відправлення товару, зазначені строки й терміни постачання відносяться до дати передачі товару перевізникові.

6.3. Фіксований термін постачання передбачається лише в разі, коли він явно визначений і постачання в інший, зокрема пізніший строк, не має для Клієнта сенсу.

6.4. Ми застосовуємо принцип ощадливого виробництва за потреби (just-in-time – англ. «саме вчасно»), тому не зобов’язані створювати складські запаси, щоб дотримуватися узгоджених строків і термінів.

6.5. Ми не несемо відповідальність за затримки – як і за неможливість – постачання, якщо підставою тому є непереборна сила чи інші, не залежні від нас причини. Такими причинами є, наприклад, непередбачувані труднощі із закупівлею сировини або енергоносіїв, відсутність забезпечення або неналежне забезпечення з боку постачальників, які мають репутацію надійних, заходи держави та державних органів, за які ми не несемо відповідальність, непередбачувані труднощі з транспортуванням та/або доступністю складських або транспортних потужностей, брак робочої сили через хворобу або страйк, інші перешкоди будь-якого характеру, що негативно впливають на виробничий процес та виходять за межі нашої відповідальності.

6.6. У разі затримки постачання за п. 6.5 узгоджені терміни та строки подовжуються на час існування перешкоди з додаванням часу, достатнього для постачання після усунення її причини. У разі такої затримки Клієнт має право відмовитися від договору, якщо доведе, що постачання з пізнішим терміном не становить для нього інтересу або є неприйнятним з інших причин. Ми маємо право відмовитися від договору в разі, коли подальше дотримання існуючих умов є неприйнятним. Будь-які додаткові претензії з обох сторін виключені.

6.7. У разі прострочення постачання з нашого боку Клієнт може скористатися своїми правами лише за умови, що він визначив достатній додатковий строк, але за винятком випадку, коли Клієнт доведе неприйнятність такого визначення. В інших випадках Клієнт може скористатися своїми правами лише стосовно простроченої частини постачання.  

 

7. Здійснення постачання

 

7.1. Ми здійснюємо постачання згідно з узгодженими в договорі домовленостями й застосовуваними правовими нормами.

7.2.1. Клієнт зобов’язаний надавати нам максимально можливу підтримку й співпрацювати з нами за узгодженими домовленостями та відповідно до вимог, пов’язаних з видом товару постачання. Зокрема, Клієнт зобов’язаний надати нам всю інформацію, потрібну для належного постачання, та необхідні документи. З цією метою Клієнт призначає достатньо інформовану контактну особу та забезпечує її доступність.

7.2.2. У разі нашого монтажу товару Клієнт зобов’язаний у запланований строк надати нам безперешкодний доступ до місця монтажу, забезпечити його електроживленням, водопостачанням, освітленням, засобами безпечної утилізації відходів, необхідними соціально-побутовими та санітарно-гігієнічними приміщеннями, а також інтернет-зв’язком. На місці монтажу не повинно бути сторонніх предметів; воно повинно бути прибране та за потреби опалюване. Під’їзд, достатньо укріплений для руху вантажних автомобілів, і доступи до місця монтажу повинні розташовуватися на рівні землі. Місце монтажу за потреби повинно бути закритим або мати можливість блокування для захисту від крадіжок і вандалізму.

7.2.3. На місці монтажу Клієнт повинен закінчити всі будівельні та інші підготовчі роботи, зокрема будівництво фундаментів, прокладення трубопроводів, під’єднань тощо. Клієнт має власним коштом отримати будь-які необхідні дозволи, зокрема пов’язані з виконанням будівельних робіт, правилами техніки безпеки чи контролем за викидами. Клієнт також має забезпечити необхідні дозволи на роботу у вихідні та святкові дні та відповідні посвідки для спеціального використання доріг.

7.3. У разі, коли Клієнт виконує свої обов’язки сприяння недостатньо, він зобов’язаний відшкодувати нам всі понесені додаткові витрати. Накладні витрати відшкодовуються на підставі доказів, за умови, що вони не є непропорційними. Витрачений час відшкодовується за нашими загальними тарифами, а в разі їхньої відсутності – за тарифами, що є загальноприйнятими в галузі.

7.4. Ми залишаємо за собою право скористатися додатковими правами.

 

8. Прийняття та експертний огляд товару

 

8.1. Клієнт зобов’язаний оглянути поставлений товар на наявність видимих транспортних збитків одразу під час приймання. У разі виявлення будь-яких пошкоджень паковання, Клієнт зобов’язаний відкрити його й оглянути вміст на наявність видимих збитків. Виявлені збитки зазначаються в перевізних документах. Клієнт зобов’язаний невідкладно повідомити нас і перевізника про виявлені збитки і вжити всіх заходів, щоб забезпечити можливість відшкодування збитків перевізником. Пошкоджений товар документується та зберігається до завершення врегулювання спору про завдані збитки. У разі, коли Клієнт недостатньо виконує зазначені вище обов’язки сприяння, він зобов’язаний самостійно нести всі витрати, пов’язані з урегулюванням спору про завдані збитки.

8.2. Клієнт зобов’язаний прийняти поставлений товар, оглянути його відразу після отримання й невідкладно повідомити нас про виявлений недолік у письмовій або текстовій формі. У разі, коли, незважаючи на експертний огляд, недолік було виявлено пізніше через неможливість його розпізнати, повідомити про нього необхідно протягом 2 робочих днів (не враховуючи суботу). Своєчасність визначається надходженням до нас відповідного повідомлення. Для розуміння картини повідомлення має містити максимально точний опис недоліку. На нашу вимогу Клієнт зобов’язаний передати нам фотографії недоліку.

8.3. Строки, зазначені в п. 8.2. подовжуються за умови надання Клієнтом доказів, що за обставин окремо взятого випадку і в ході звичайної господарської діяльності Клієнт потребував більше часу для виконання своїх обов’язків щодо експертного огляду товару та подання рекламації.

8.4. У разі невиконання Клієнтом обов’язку своєчасного повідомлення про недолік, недолік вважається узгодженим, а відповідні претензії Клієнта виключеними. Однак це не стосується випадку, коли ми навмисно замовчували недолік.

8.5. У разі, коли є домовленість з Клієнтом про пряме прийняття товару, Клієнт зобов’язаний прийняти товар, окрім випадку, коли цьому перешкоджає наявність недоліків. Товар вважається прийнятим, якщо Клієнт почав використовувати товар після постачання і – за певних обставин – монтажу товару або не заявив про прийняття товару протягом 10 робочих днів (не враховуючи суботу) після нашого запиту без подання будь-якої рекламації.

8.6. У разі, коли передача товару затримана з причин, що перебувають у межах відповідальності Клієнта або в зоні його ризику, ми маємо право зберігати товар самостійно або доручити це Клієнтові за його кошт.

 

9. Відповідальність за виявлені в товарі недоліки та повернені товари

 

9.1. Ми зобов’язані постачати товар без недоліків, тобто узгодженої якості або – за відсутності такої домовленості – якості, загальноприйнятної для аналогічних товарів та очікуваної Клієнтом, і передбачуваної договором придатності або придатності для звичайного застосування.

9.2. Якість товару та його передбачувану договором придатність визначає договірний документ або підтвердження про отримання замовлення. Однак наведені в ньому положення є обов’язковими лише в разі, коли вони явно визначені обов’язковими або їхній обов’язковий характер чітко визначається метою договору. В іншому випадку наші дані, як-от технічні характеристики (розміри, маса тощо), опис товару та його схематичне або графічне зображення, є лише орієнтовними.

9.3. Стандартні відхилення, застосування признаних допусків, а також усі зміни, застосовані до товару після укладення договору (наприклад, технічні зміни або використання інших конструктивних елементів), не вважаються недоліком, за умови, що вони не призводять до зниження якості та погіршення передбачуваної договором придатності. Неістотні недоліки, що мають лише незначний вплив на інтереси Клієнта, не є підставою для домагання на усунення недоліків. Крім того, ми не даємо гарантію на споживчі товари, зокрема освітлювальні пристрої, за винятком товарів власного виробництва.

9.4. Виявлений у товарі недолік повинен бути в ньому на момент його відвантаження або відправлення, як у випадку з конструктивними помилками чи дефектами матеріалів. Погіршення якості товару, причина якого виникла пізніше, наприклад пошкодження під час транспортування, природне зношення, неналежне використання, несанкціонована модифікація товару або інші зміни, не є недоліками. Недоліками вважаються нестача та помилкове постачання.

9.5. У разі виявлення недоліку протягом гарантійного строку, про що своєчасно повідомлено згідно з п. 8 цих Умов, ми усуваємо недолік у поставленому товарі або постачаємо натомість товар без недоліків. Ми залишаємо за собою право вибору між усуненням недоліку й постачанням товару на заміну, за умови, що зроблений вибір не є неприйнятним для Клієнта в окремо взятому випадку.

9.6. У разі рекламації ми можемо вимагати від Клієнта поставити товар, що містить недолік, з метою його перевірки на нашу адресу на умовах франко-місце призначення. Ми можемо вимагати, щоб Клієнт зробив фотографії або відеозаписи товару з недоліком і надіслав їх нам замість самого товару. У разі правомірної рекламації ми відшкодовуємо Клієнтові витрати на найбільш оптимальний метод доставки. В інших випадках у разі правомірної рекламації ми несемо витрати на усунення недоліку або постачання товару на заміну, за винятком витрат, що спричинені перебуванням товару в місці призначення, не зазначеному в договорі. У разі, коли рекламація не є правомірною, Клієнт зобов’язаний відшкодувати нам всі витрати на перевірку та експертний огляд товару.

9.7. Клієнт може відмовитися від договору в разі, коли усунення недоліку чи постачання товару на заміну відбулося більше одного разу без успішного результату, коли усунення недоліку чи постачання товару на заміну є неможливим або неприйнятним, коли ми неправомірно відмовляємося усунути недолік чи поставити товар на заміну або недоцільно затримуємося, незважаючи на встановлений достатній строк. Право відмови від договору поширюється лише на частину постачання, що має недолік, за винятком випадку, коли Клієнт доказово не зацікавлений у частині постачання без недоліку. Замість часткової відмови від договору Клієнт може відповідно зменшити купівельну ціну на вартість частини постачання, що має недолік.

9.8. У разі, коли недолік стався з нашої вини, Клієнт може вимагати відшкодування збитків згідно з п. 10.

9.9. Клієнт не має інших прав домагання на усунення недоліків, окрім зазначених вище.

9.10. Гарантійний строк (строк давності домагання на усунення недоліків) становить 12 місяців. У разі постачання товару гарантійний строк починається з дати передачі товару, у разі надання інших послуг – з дати завершення надання послуг; за умови, що передбачається приймання товару, гарантійний строк починається з дати приймання.

9.11. За умови нашої попередньої згоди Клієнт має право повернути товари, навіть якщо ми не зобов’язані їх приймати, наприклад через відсутність недоліків (повернені товари). Однак Клієнт зобов’язаний сплатити витрати на обробку й транспортування повернених товарів, які мають бути надійно упаковані. Перехід ризиків відбувається лише в разі приймання повернених товарів. Повернуті товари ми компенсуємо лише відповідно до їхнього стану.

 

10. Вимоги про відшкодування збитків та інша відповідальність

 

10.1. Клієнт має право висувати вимоги про відшкодування збитків, незалежно від правової підстави, згідно із зазначеними далі положення.

10.2. Ми, включно з нашими структурними підрозділами, робітниками та уповноваженими особами, несемо відповідальність за просту необережність лише в разі порушення основних зобов’язань. Основними є лише суттєвими для виконання договору зобов’язання, а саме обов’язок здійснити належне, зокрема вчасне постачання без недоліків, у тому числі будь-який монтаж, а також інші обов’язки, зокрема обов’язок надавати роз’яснення та вказівки, які мають на меті надати Клієнтові змогу використовувати товар відповідно до договору. Однак відповідальність поширюється лише на шкоду, яку ми передбачали як можливий наслідок порушення умов договору під час його укладення або яку ми могли б передбачити, проявивши необхідну сумлінність. Окрім того, непряма й побічна шкода також підлягає відшкодуванню лише в тій мірі, в якій її можна було очікувати в разі типового використання предмета постачання за призначенням.

10.3 Усі обмеження відповідальності, включно зі скороченням строків давності й гарантійних строків, втрачають силу в разі, коли ми несемо обов’язкову законну відповідальність, як-от у випадку умислу або грубої необережності, прийняття гарантійних зобов’язань, гарантованих характеристик, через заподіяння шкоди життю та здоров’ю людини, а також заподіяння шкоди особі та матеріальних збитків у межах відповідальності за якість продукції.

10.4. Коли ми надаємо інформацію або консультуємо безоплатно й ця діяльність не передбачена узгодженим обсягом послуг, ми несемо відповідальність лише в разі умислу та грубої необережності.

 

11. Оплата та застереження щодо збереження права власності на товар

 

11.1. Наші рахунки-фактури підлягають оплаті без знижок протягом 14 календарних днів з дати отримання. Датою оплати є дата отримання нами платежу. Оплата чеком виключена.

11.2. У разі прострочення оплати Клієнт зобов’язаний сплатити суму заборгованості за встановленою законодавством відсотковою ставкою, починаючи з дати прострочення; право на пред’явлення вимог щодо сплати більших відсотків і відшкодування додаткових збитків у разі прострочення залишається незмінним.

11.3. Взаємне погашення зустрічними грошовими вимогами Клієнта, як і утримання платежів через такі вимоги, допустиме лише за умови, що ми не заперечуємо ці зустрічні вимоги або вони мають законну силу.

11.4. Поставлений товар залишається нашою власністю до повної оплати всіх рахунків-фактур, виставлених у межах ділових відносин з Клієнтом. У разі, коли вартість товару зі збереженим правом власності перевищує 30 % від суми несплачених рахунків-фактур, ми зобов’язані на вимогу Клієнта звільнити товар на суму надмірного забезпечення.

            

12. Власність та охоронні права

 

12.1. Усі документи та інші предмети, як-от схеми, креслення, малюнки, брошури, каталоги, моделі, залишаються нашою власністю і підлягають поверненню на першу вимогу, окрім випадків, коли ці документи та предмети за метою договору чи характером товару не мають залишатися у власності Клієнта тривалий час.

12.2. Ми залишаємо за собою право інтелектуальної власності на всі нематеріальні блага. Клієнт має право лише на використання цих благ згідно з метою договору. Без нашої явної згоди їхнє використання з будь-якою іншою метою або надання до них доступу третім особам заборонене.

12.3. У рамках постачання ми не передаємо жодних охоронних прав на об’єкти промислової власності, за винятком, коли це було явно узгоджено з нами в письмовій або текстовій формі.

12.4. Ми зобов’язані постачати товар, звільнений від охоронних прав на об’єкти промислової власності або авторських прав третіх осіб. Кожен партнер за договором негайно повідомить іншого партнера в письмовій або текстовій формі в разі висунення йому претензій щодо порушення таких прав. У договірних взаємовідносинах сторін право на захист стосовно висунутих претензій належить виключно нам. Тому свій захист стосовно висунутих претензій Клієнт зобов’язаний узгоджувати з нами. Однак ми не несемо відповідальність за порушення прав власності, спричинені Клієнтом. У разі, коли обидві сторони порушили право власності, вони несуть відповідальність у внутрішніх взаємовідносинах пропорційно своїй частці заподіяної шкоди.

12.5. У разі, коли Клієнт з метою надання оферти або послуги передає нам матеріали, наприклад зразки, схеми, частини виробу тощо, він зобов’язаний гарантувати, що таким чином не порушує охоронні права третіх осіб. У разі висунення до нас претензій з боку третіх осіб через можливі порушення прав власності, Клієнт зобов’язаний на першу вимогу звільнити нас від цих претензій в повному обсязі.

 

 

13. Конфіденційність, захист даних і комплаєнс

 

13.1. Клієнт зобов’язується зберігати в таємниці всю конфіденційну інформацію, отриману в межах наших ділових відносин, захищати її від неправомірного доступу третіх осіб і використовувати виключно для досягнення мети договору.

13.2. Ми маємо право обробляти всі дані про Клієнта з метою виконання умов договору відповідно до чинних положень Закону про захист даних. Політика конфіденційності для клієнтів і ділових партнерів доступна за посиланням https://www.wanzl.com/de_DE/Datenschutz.

13.3. Комплаєнс має для нас особливо велике значення. Тому для всіх наших робітників ми зібрали чинні глобальні норми та цінності в одному Кодексі поведінки. Клієнт може завантажити його за посиланням https://www.wanzl.com/wanzl-inside/compliance. Клієнт зобов’язується брати до уваги наш Кодекс поведінки та утримуватися від дій, які можуть призвести до порушення його положень.

 

 

14. Заключні положення

 

14.1. Ми залишаємо за собою право на зміну наших Умов постачання відповідно до поточних вимог. Змінені Умови поширюються також на існуючі договори в разі, коли ми повідомили Клієнта про таку зміну, і Клієнт не заперечив проти цього в письмовій або текстовій формі; зазначене не застосовується, якщо, незважаючи на відсутність заперечення, положення є незвичними та неприйнятними, і Клієнт не повинен був очікувати їх з точки зору неупередженого спостерігача.

14.2. Вимоги на нашу адресу можна переуступати лише за нашої попередньої згоди в письмовій або текстовій формі.

14.3. Письмову форму регулюють §§ 126 і 126a ЦК ФРН, текстову форму – § 126b ЦК ФРН.

14.4. У разі, коли Клієнт є підприємцем, виключним місцем юрисдикції є м. Ляйпгайм. Ми маємо також право подати скаргу до суду за адресою його реєстрації.

14.5. Усі договори між нами та Клієнтом регулюються виключно німецьким законодавством, за винятком положень, які передбачають застосування іноземного права. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів не застосовується.

14.6. У разі, коли будь-яке положення наших Умов постачання є нечинним або втрачає силу, це не впливає на чинність інших положень. Нечинне положення потрібно замінити чинним, максимально наближеним за регуляторною метою. Недопустиму міру потрібно замінити максимально близькою допустимою.

B) Загальні умови здійснення закупівель

Завантажити:
Загальні умови здійснення закупівель компанії Wanzl GmbH & Co. KGaA 

§ 1
Сфера дії

 

(1) Для всіх договорів, укладених між нами, компанією Wanzl GmbH & Co. KGaA, і партнером за договором (далі «Контрагент»), на постачання товарів та надання послуг діють виключно наші Умови здійснення закупівель. Вони в поточній редакції є складовою частиною кожної нашої оферти та акцепту. Після укладення першого договору із застосуванням наших Умов здійснення закупівель, вони також поширюються на всі подальші договори, укладені між нами та Контрагентом, без повторного застосування.

(2) Для окремих послуг, як-от будівельні роботи, постачання та будування технічних систем, а також послуг в IT-сфері, чинними є наші Умови здійснення закупівель та Особливі договірні умови.

(3) Загальні комерційні умови Контрагента чинні лише в разі явно вираженої згоди з нашого боку в письмовій або текстовій формі.

(4) Будь-яке положення наших Умов здійснення закупівель втрачає силу в разі та в межах укладеної з Контрагентом окремої умови.

 

 

§ 2
Укладання договорів – листування

 

(1) Ми розміщуємо замовлення в Контрагента направленням на його адресу оферти про укладення договору або акцепту, за допомогою якого приймаємо існуючу оферту Контрагента.

(2) Контрагент складає для нас оферти на безоплатній основі. Зобов’язання Контрагента в межах його оферти діють протягом щонайменше 6 (шести) місяців з дати отримання. У разі, коли Контрагент визначає строк акцептування, цей строк має становити щонайменше 1 (один) місяць, за винятком випадків особливих обставин (наприклад, у разі сильних щоденних коливань цін на сировину), які виправдовують його скорочення.

(3) Наші оферти є вільними до дати їхнього акцептування і можуть бути відкликані в будь-який час. Акцептування наших оферт Контрагентом можливе лише в зазначений нами строк або – в разі відсутності – протягом 5 (п’яти) робочих днів (з понеділка по п’ятницю), починаючи з дати надходження оферти. Акцепти, що надійшли із запізненням, вважаються недійсними в разі нашого заперечення в письмовій або текстовій формі, що надсилається протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати надходження і містить посилання на запізнення.

(4) У разі, коли ми приймає оферту Контрагента та надсилаємо йому замовлення, Контрагент зобов’язаний підтвердити замовлення, його вміст та отримання невідкладно або щонайпізніше протягом 3 (трьох) робочих днів, у письмовій або в текстовій формі. У разі, коли вміст підтвердження відхиляється від нашого замовлення не на нашу користь, підтвердження вважається новою офертою Контрагента.

(5) Контрагент зобов’язаний перевіряти достовірність наших замовлень з належною сумлінністю та повідомляти про можливі відхилення від норми, зокрема ті, що є незвичними та відрізняються від попередніх замовлень. У разі, коли Контрагент нехтує цим обов’язком, помилкове замовлення вважається недійсним, за умови, що Контрагент міг розпізнати його помилковість і повинен був повідомити про це в межах виконання своїх обов’язків. Наше право на оскарження в разі помилки залишається незмінним.

(6) Усні договори є чинними лише в разі їхнього підтвердження з нашого боку в письмовій чи текстовій формі або в разі письмової чи текстової згоди на відповідне підтвердження Контрагента.

(7) Контрагент зобов’язаний вести листування стосовно певного замовлення на товар або послугу завжди із зазначенням нашого номеру замовлення, щоб уникнути затримок. У разі недотриманням Контрагентом цих умов ми не несемо відповідальність за будь-які затримки в опрацюванні рахунків-фактур та здійсненні платежів, що можуть виникнути. У разі, коли не достає окремих даних із замовлення і через це затримується оплата, узгоджені строки оплати подовжуються на період затримки.


§ 3
Винагорода

 

(1) Узгоджена з Контрагентом винагорода є твердою ціною, яка враховує всі заходи та додаткові витрати, необхідні для належного та повного здійснення узгоджених поставок і надання послуг, зокрема, фрахтування, пакування, страхування, монтажу й використання робочого устаткування та інших допоміжних засобів тощо.

(2) У разі домовленості про залежну від витрат винагороду вона сплачується лише за доведені, фактично понесені та об’єктивно необхідні часові та матеріальні витрати.

(3) Товари постачаються на умовах DAP (Delivered at Place) – ПОСТАЧАННЯ В МІСЦЕ ПРИЗНАЧЕННЯ – згідно з Інкотермс® 2020 і, за потреби сплати мита, DDP (Delivered Duty Paid) – ПОСТАЧАННЯ В МІСЦЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗІ СПЛАТОЮ МИТА – згідно з Інкотермс® 2020.

(4) У разі, коли ми зобов’язані сплатити витрати на пакування без попереднього узгодження суми винагороди за цю послугу, Контрагент розраховує плату за пакування за собівартістю.

(5) У разі, коли постачання товару є обов’язком Контрагента, а витрати на цю послугу несемо ми без попереднього узгодження розміру її винагороди, Контрагент вибирає найбільш вигідний вид транспортування з урахуванням необхідної придатності та надійності перевізника.

(6) Положення зазначених вище пунктів (4) і (5) відповідно поширюються на аналогічні інші додаткові витрати.
 

§ 4
Виставляння рахунку-фактури – умови оплати

 

(1) Рахунки-фактури Контрагента повинні містити дату постачання, номери замовлення, зазначені в нашому замовленні чи підтвердженні договору, артикульні номери та надані нами найменування товарів. В іншому випадку рахунки-фактури повинні відповідати вимогам нормативних актів та бути підтверджуваними. У разі невідповідності рахунків-фактур чинним вимогам ми не несемо відповідальність за можливі затримку оплати, що виникла через збільшення часу опрацювання, наприклад, унаслідок повернення рахунків-фактур для коригування. Узгоджені строки оплати подовжуються на період затримки.

(2) Кожен рахунок-фактура повинен містити окремо зазначений сплачуваний за законодавством податок з обігу.

(3) У разі, коли Контрагент не надає перед оплатою завчасно чинне свідоцтво про звільнення від сплати податків, ми утримуємо можливий податок на джерело прибутку й перераховуємо його на адресу компетентного фінансового органу відповідно до своїх законних обов’язків. Контрагент зобов’язаний відшкодувати необачно не сплачені та сплачені нами податки з різних джерел доходу.

(4) Ми оплачуємо рахунки-фактури, з урахуванням можливих заперечень та протестів, протягом 14 (чотирнадцяти) днів зі сконто 3 % або протягом 60 (шістдесятьох) днів нетто, але в будь-якому разі з дати отримання належно оформленого рахунку-фактури.

(5) Наші права на компенсацію та утримання обмежені лише обсягом, передбаченим законодавством.

(6) Виконані платежі не вважаються визнанням і завжди здійснюються за умови збереження права на зворотню вимогу. Це положення не застосовується до випадку, коли на момент платежу ми знаємо про зворотню вимогу і партнер за договором, виходячи з обставин окремо взятого випадку, може припустити, що платежем ми відмовляємося від права на зворотню вимогу. Беззастережна оплата не вважається відмовою від будь-яких наших претензій на адресу Контрагента, які на момент платежу не були задоволені або неналежно задоволені, чи відмовою від наших прав на момент платежу, як-от права на компенсацію, утримання, рекламацію чи пред’явлення можливих заперечень і протестів.

  

§ 5
Загальні обов’язки щодо постачання та надання послуг

 

(1) Контрагент зобов’язаний здійснювати постачання та надавати послуги згідно з умовами договору.

(2) Під час здійснення постачання та надавання послуг Контрагент зобов’язаний дотримуватися всіх застосовуваних законів, положень, офіційних розпоряджень і приписів професійних товариств. Окрім того, Контрагент зобов’язаний виконувати вимоги всіх застосовуваних технічних регламентів і стандартів, як-от DIN, IEC та ISO, а також загальновживаних технічних норм, які виходять за межі цих стандартів і відповідають сучасному рівню розвитку техніки. Це також стосується дотримання положень, які регулюють трудові відносини та охорону праці, зокрема Закону про зайнятість іноземних робітників і мінімальну заробітну плату, положень про ембарго та контроль за торгівлею, податкового та митного законодавства, а також усіх нормативно-правових актів про охорону здоров’я та захист довкілля, наприклад Регламенту ЄС про хімічні речовини та їх безпечне використання (Регламент REACH), Закону про захист даних, а також законів про обов’язок виявляти сумлінність, зокрема Закону про ланцюги постачання. Контрагент забезпечує наявність необхідних ухвалень, дозволів, допусків чи реєстрацій (у тому числі тих, що підпадають під дію Регламенту (ЄС) REACH № 1907/2006), і надають необхідні заяви, нотифікації та повідомлення. За потреби, Контрагент власним коштом призначає відповідного представника, наприклад у сфері застосування REACH, який є виключні права відповідно до ст. 8 REACH. Контрагент виконує всі передбачені законодавством обов’язки щодо надання нам інформації, зокрема про небезпечні речовини та небезпечні матеріали, що постачаються, існуючі обов’язки щодо повернення та утилізації, як і обов’язки, передбачені ст. 8, п. 3 REACH. В інших випадках Контрагент інформує нас на запит про всі заходи, вжиті для виконання вимог законодавства, наданням відповідних документів (наприклад, декларацій про відповідність, протоколів випробувань).

(3) Постачання мають здійснюватися в належному пакованні для захисту від пошкоджень під час транспортування. Ми маємо право, навіть після укладення договору, надавати Контрагенту доречні та прийнятні вказівки щодо забезпечення належного постачання, наприклад стосовно вибору способу транспортування та доставки, використання певного паковання або кріплення вантажу.

(4) У разі перевезення небезпечних вантажів Контрагент зобов’язаний забезпечити дотримання всіх застосовуваних норм і виконання відповідних обов’язків, зокрема щодо придатності транспортних засобів, паковання, позначень, інформації та документації.

(5) Разом з постачанням чи послугою Контрагент надає нам усі права користування, включно з існуючими охоронними правами на об’єкти промислової власності, які гарантують можливість безперешкодного використання нами предмета постачання/послуги в передбачуваних договором і типових цілях.

(6) Контрагент не має права доручати субпідрядникові виконання доручених йому постачань/послуг без попередньої згоди з нашого боку в текстовій або письмовій формі. Вибір субпідрядника має бути ретельним і сумлінним. Постачальник, що здійснює постачання/надає послуги, які зазвичай не виконує сам Контрагент, не вважається субпідрядником.

(7) У разі, коли на підставі законних положень, розпоряджень органів влади, технічних регламентів або торгового звичаю разом з постачанням/послугою Контрагент має передати документи, це вважається його істотним обов’язком. Документи складаються німецькою чи англійською мовою.

(8) Контрагент зобов’язаний забезпечити наявність запасних частин і альтернативних матеріалів, недоступних на загальному ринку закупівель, протягом щонайменше 10 (десяти) років з дати постачання.

(9) Обов’язки Контрагента щодо постачання та надання послуг призупиняються на період обставин непереборної сили, за умови, що Контрагент доведе, що сталася подія, яка виходить за межі його впливу та є непередбачуваною за людським міркуванням, і що внаслідок цієї події Контрагент не може здійснювати постачання чи надавати послуги, незважаючи на найбільшу сумлінність, яку можна було б очікувати за таких обставин. Обставинами непереборної сили можуть бути, зокрема, війна, заколот, стихійні лиха, пандемія, епідемія, карантин, страйк, локаут, пожежа, повінь, а також подібні надзвичайні події та їхні наслідки, як-от заходи органів влади, що унеможливлюють здійснення постачання чи надання послуг у зазначеному вище контексті. Ми маємо право розірвати договір або відмовитися від нього без відшкодування збитків за умови, що подальші постачання чи послуги обґрунтовано не становлять для нас інтересу.  

 

§ 6
Строк надання послуг/здійснення постачання – обсяг постачання

 

(1) Строки та терміни постачання/надання послуг, узгоджені з Контрагентом, є обов’язковими.

(2) Своєчасність постачання залежить від надходження товару в місце призначення («прибуття»), а постачання зі встановленням чи монтажем або надання послуг – від їхнього повного виконання.

(3) У разі, коли є загроза затримки постачання/надання послуг, Контрагент зобов’язаний повідомити нас про неї та її очікувану тривалість. У разі, коли Контрагент нехтує таким повідомленням, він несе відповідальність – не порушуючи його обов’язки щодо постачання та послуг – за всі збитки, у тому числі непередбачувані, яких можна було б уникнути, якби він відправив належне повідомлення.

(4) У разі прострочення ми можемо скористатися всіма законними правами й претензіями без обмежень. Крім того, ми маємо право вимагати сплати неустойки за кожен календарний день прострочення, в розмірі 1 % від винагороди нетто за відповідне постачання/послугу, але не більше 10 %; цей штраф підлягає заліку на відшкодування надмірних збитків. Контрагент має право вимагати зниження непропорційно високого штрафу через компетентний суд.

(5) У разі прострочення та наявності особливих обставин ми маємо право після відповідного повідомлення самостійно здійснити постачання/отримати послугу коштом Контрагента або доручити це третій особі. Особливими обставинами є відмова Контрагента від виконання обов’язків, закінчення строку без відповідних результатів і терміновість, тобто коли необхідні швидкі дії, щоб уникнути значних фінансових збитків, як-от простій виробництва й виникнення обов’язку відшкодування збитків за прострочення або сплати неустойки, або щоб запобігти іншим серйозним негативним наслідкам, зокрема тривалому псуванню відносин з нашими клієнтами. Право на застосування заміни/самостійне виконання не застосовується в разі, коли Контрагент одразу після отримання відповідного повідомлення обґрунтовано запевніть свою спроможність і готовність здійснити постачання/надати послугу до наступу (іншого) негативного наслідку. У разі, коли постачання не виконане/послуга не надана, як обіцяно, ми маємо право на негайне застосування заміни/самостійне виконання.

(6) Часткові постачання/часткові послуги без відповідної домовленості не дозволені, ми маємо право їх відхилити. Відповідне поширюється на постачання/послуги, здійснені або надані до узгодженого терміну; натомість ми маємо право зберігати постачання до узгодженого терміну коштом Контрагента.

 

§ 7
Постачання і надання послуг – приймання – перехід ризиків

 

(1) Контрагент зобов’язаний підготувати товар для розвантаження на рампі в місці призначення. У разі, коли Контрагент за своєї вини здійснив постачання в неправильне місце, він зобов’язаний відшкодувати всі понесені через це витрати, зокрема на транспортування в місце призначення.

(2) Ризик випадкового погіршення якості або знищення переходить до нас в момент приймання товару.

(3) У разі, коли обставини, що виходять за межі нашої відповідальності, зокрема внаслідок дії непереборної сили, перешкоджають нам виконувати свої обов’язки сприяння, як-от прийняття товарів, Контрагент зобов’язаний здійснювати постачання чи надавати послуги до зникнення таких обставин. Це положення не застосовується до випадку, коли Контрагент з огляду на всі обставини не може чекати далі, про що повідомляє нас у письмовій або текстовій формі із зазначенням причин.

(4) На всіх накладних Контрагент зобов’язаний зазначати вміст і кількість або вагу постачання, а також наш номер замовлення та надані в замовленні або його підтвердженні найменування товарів та артикульні номери. Відповідне поширюється на пакувальні аркуші/супроводжувальні бирки, якими повинні комплектуватися всі пакунки товарів чи пакувальні одиниці. Уся дані зазначаються німецькою чи англійською мовою. Контрагент несе відповідальність за всі збитки, що виникають через помилковість даних. Підписання пакувального аркушу чи накладної не є визнанням і прийняттям товару та не пов’язане з відмовою від відповідальності за недоліки. Будь-які права й претензії, у тому числі стосовно сплати неустойки, зберігаються без застережень.

(5) Право власності на товар переходить до нас без обмежень щонайпізніше з прийманням товару. У винятковому випадку, коли застереження щодо збереження права власності на товар зберігається, незважаючи на прийняття товару, це застереження повністю втрачає силу щонайпізніше після сплати купівельної ціни.

 

§ 8
Гарантія

(1) Контрагент зобов’язаний проводити контроль товару, який відвантажує, щоб гарантувати постачання на нашу адресу товарів без недоліків. У разі, коли в товарі протягом 12 (дванадцяти) місяців після його надходження виявляється недолік, то вважається, що товар мав його на момент постачання, за винятком випадку, коли таке припущення не сумісне з характером товару або недоліком.

(2) Наш обов’язок експертного огляду передбачає лише невідкладну ретельну перевірку товару після його надходження щодо ознак транспортних збитків, помилкового постачання, помилок у кількості чи вазі та інших явних недоліків. В іншому випадку ми зобов’язані проводити експертний огляд на наявність зовнішніх видимих недоліків лише перед застосуванням товару в межах стандартного виробничого процесу.

(3) За наявності недоліку застосовуються законні визначення без обмежень, зокрема наведені в §§ 434 і 633 ЦК ФРН.

(4) У разі наявності недоліку ми зобов’язані заявити Контрагентові про нього протягом 7 (семи) робочих днів (з понеділка по п’ятницю). Форма скарги – довільна.

(5) У разі наявності недоліків ми можемо без обмежень скористатися всіма законними правами й претензіями згідно із зазначеними далі положеннями.

(5.1) У разі наявності недоліків і нестачі прав та встановлених законодавством передумов ми можемо:

(a) вимагати довиконання обов’язків за нашим вибором через усунення недоліку (його виправлення) або постачання/виробництво товару без недоліків (постачання товару на заміну);

(b) вимагати зниження купівельної ціні/плати за виконання замовлення за договором підряду;

(c) відмовитися від договору купівлі-продажу чи договору підряду;

(d) окрім довиконання обов’язків, зниження цін/оплати чи відмови від договору, вимагати відшкодування збитків;

(e) замість надання послуги вимагати відшкодування збитків або марно понесених витрат.

(5.2) У разі постачання великої кількості товару одного типу, коли виявлено, що будь-яка, навість неістотна його частина має однаковий або аналогічний недолік, вважається, що цей недолік наявний у всьому постачанні, за винятком випадку, коли характер недоліку або інші обставини виключають його наявність у решті частин постачання.

(5.3) Довиконання включає всі необхідні заходи та додаткові послуги, зокрема транспортування від/до місця перебування товару, встановлення/зняття, демонтаж/монтаж, за винятком випадку, коли через окремі обставини Контрагент не повинен був розраховувати на вжиття цих заходів, як і не слід було очікувати, що він їх реалізує.

(5.4) Контрагент зобов’язаний нести всі витрати на заходи, яких необхідно вжити.

(5.5) У разі, коли Контрагент зобов’язаний прийняти товар з недоліками поза межами свого обов’язку довиконання, він має нести всі необхідні витрати, у тому числі будь-які витрати на демонтаж.

(5.6.) У разі особливих обставин ми маємо право, після повідомлення, здійснити довиконання самостійно або доручити це третій особі коштом Контрагента. § 6 (5) реч. 2–4 застосовується відповідно. Право на інші претензії залишається без змін.

(6) Ми маємо необмежене право на законні регресивні позови на адресу Контрагента в межах ланцюга постачання, також у разі подальшої обробки.

(7) Домагання на усунення недоліків втрачають законну силу за давністю не раніше ніж через 24 місяці з дати постачання, надання послуги чи (за необхідності) прийняття. Триваліші законні строки давності залишаються без змін. У разі довиконання починається новий відлік строку давності.

(8) Контрагент гарантує, що мінерали (зокрема, тантал, вольфрам, олово, золото), які використовують у товарах або входять до його складу, не є конфліктними, тобто вони походять з чавуноплавильних або рафінувальних заводів, що відповідають вимогам протоколів оцінки Програми металургійних компаній з видобутку неконфліктних мінералів (Conflict Free Smelter Initiative).

 

§ 9
Забезпечення якості – серійне постачання

 

(1) Контрагент зобов’язаний підтримувати належну систему управління якістю, щоб забезпечити відповідність своїх постачань і послуг визнаним звичаям і практикам, дотримання застосовуваних законних і технічних положень та виключення можливих недоліків.

(2) З метою надання доказів Контрагент має документувати всі основні заходи щодо забезпечення якості та результати перевірок якості у відповідній формі, яку можна перевірити, та надавати цю документацію нам у будь-який час на нашу вимогу. Строк зберігання документації становить 10 (десять) років.

(3) Ми маємо право на перевірку ефективності системи управління якістю Контрагента безпосередньо на місці після відповідного сповіщення протягом звичайних годин роботи Контрагента в межах регулярного доречного аудиту, який за потреби можна повторити негайно або через короткі проміжки часу.

(4) Серійне постачання принципово здійснюється лише після контролю зразка та отримання для нього допуску з нашого боку. Відповідною підставою є рівень представлення 2 згідно зі стандартом VDA у 2-й редакції або аналогічна процедура, на яку слід орієнтуватися в процесі отримання допуску. Після отримання допуску будь-яка, навість неістотна

зміна матеріалу, частин, виробничих процесів, субпідрядників, місць виробництва тощо дозволяється лише після попереднього узгодження з нами в письмовій або текстовій формі. Серійне виробництво до отримання допуску здійснюється виключно на ризик Контрагента.

 

§ 10
Звільнення – відкликання вимог на відшкодування збитків

 

(1) У разі висунення до нас претензій, незалежно від їхньої правової підстави, наприклад щодо відповідальності за якість продукції, з боку третіх осіб через обставини, що спричинив Контрагент, Контрагент зобов’язаний звільнити нас від цих претензій в повному обсязі й на першу вимогу та відшкодувати всі понесені нами витрати, за умови, що Контрагент несе відповідальність перед третьою особою у контексті зовнішніх відносин; це положення поширюється – незалежно від ступеню вини – на всі випадки, що перебувають в зоні ризиків/відповідальності Контрагента. У разі спільно набутої відповідальності обидві сторони несуть відповідальність у внутрішніх взаємовідносинах пропорційно своїй участі в причині.

(2) У межах свого зобов’язання звільнити від претензій Контрагент відшкодовує витрати, понесені нами через пред’явлення претензій третіми особами, включно з витратами на відкликання. Це положення застосовуються також до вжитих проти нас офіційних заходів через безпечність продукції.

(3) Про пред’явлення претензій, заплановане відкликання та офіційні заходи ми повідомимо Контрагента невідкладно та узгодимо з ним подальші дії. У разі нехтування з нашого боку таким повідомленням та/чи узгодженням ми несемо відповідальність за шкоду, якої можна було б уникнути в разі інформування та/чи узгодження.

(4) На строк наших ділових відносин Контрагент зобов’язаний забезпечити своїх працівників гарантійним страхуванням і мати страхування відповідальності як товаровиробника на суму покриття щонайменше 10 (десять) мільйонів євро на кожен страховий випадок заподіяння шкоди особі та матеріальних збитків, і надати нам докази в будь-який час на вимогу. 

(5) Ми маємо право вимагати відшкодування збитків без будь-яких обмежень.

 

§ 11
Охоронні права на об’єкти промислової власності

 

(1) Контрагент гарантує відсутність порушення будь-яких прав третіх осіб щодо постачань/послуг на території країни чи за її кордоном. У разі порушення прав власності Контрагент зобов’язаний звільнити нас від претензій третіх осіб в повному обсязі на першу вимогу і відшкодувати всі витрати, понесені нами через таке пред’явлення.

(2) У разі пред’явлення нам претензій третіми особами щодо порушення прав власності ми зобов’язані невідкладно повідомити про це Контрагента та узгодити з ним можливі заходи. У разі нехтування з нашого боку таким повідомленням та/чи узгодженням ми несемо відповідальність за шкоду, якої можна було б уникнути в разі інформування та/чи узгодження.

(3) Претензії до Контрагента через порушення прав третіх осіб втрачають законну силу за давністю через 3 (три) роки з дати пред’явлення нам претензії третіми особами.

(4) Контрагент не несе відповідальність за порушення прав власності, спричиненого нами. Надані нами вказівки будь-якого роду щодо постачання/послуг не звільняють Контрагента від обов’язку перевіряти наявність охоронних прав третіх осіб, за винятком випадку, коли через особливі обставини, зокрема на підставі наших вказівок, Контрагент може покладатися на те, що ми вже провели таку перевірку.

(5) У разі спільного порушення прав власності обидві сторони несуть відповідальність у внутрішніх взаємовідносинах пропорційно своїй участі в причині.

 

§ 12
Інструменти – надання

 

(1) У разі, коли без окремого договору ми надаємо Контрагенту інструменти, призначені для здійснення постачання та надання послуг, застосовуються наведені далі положення.

(2) Інструменти залишаються нашою повною власністю. Контрагент зобов’язаний чітко позначити їх як нашу власність і невідкладно повідомити нас у разі будь-якого заподіяння шкоди.

(3) Інструменти дозволяється використовувати лише для узгодженого призначення, поводитися з ними слід бережливо та дбайливо їх зберігати. Необхідні роботи з технічного обслуговування та огляду, а також ремонтні та налагоджувальні роботи Контрагент зобов’язаний виконувати належним чином і власним коштом. Клієнт має невідкладно повідомляти нас про будь-які пошкодження наших інструментів.

(4) Контрагент зобов’язаний застрахувати інструменти на строк їхнього надання у відповідному обсязі власним коштом за вартістю нового інструмента, зокрема, від вогню, води та крадіжки, і надати нам докази в будь-який час на вимогу (наприклад, страхове свідоцтво і доказ сплати страхової премії).

(5) У разі, коли для здійснення постачання/надання послуг ми надаємо Контрагенту матеріали, то вони залишаються нашою власністю. Поєднання чи змішування цього матеріалу з іншими неналежними нам предметами здійснюється для нас; у цьому випадку ми набуваємо право загальної пайової власності на отриманий об’єкт пропорційно відповідної вартості окремих компонентів на момент поєднання/змішування. Положення пунктів (1)–(4) застосовуються відповідно.

 

§ 13
Документи – конфіденційність

 

(1) Усі документи, включно з копіями, які ми надали Контрагентові під час підготування/виконання договору, залишаються нашою власністю, за винятком випадку, коли за своїм призначенням вони повинні постійно залишатися в Контрагента. Документи потрібно повернути нам на першу вимогу або без вимоги після виконання договору. Це положення не застосовується до випадку, коли на підставі законних нормативних актів документи мають перебувати в Контрагента або Контрагент має законні інтереси щодо такого перебування, наприклад гарантійні строки, які ще не закінчилися; за умови допустимості й можливості Контрагент має зробити копії, а оригінали повернути.

(2) Контрагент зобов’язаний зберігати всю конфіденційну інформацію в таємниці за умови, що сторони не дотримуються окремої домовленості про конфіденційність. Це положення передбачає, зокрема, обов’язок використовувати конфіденційну інформацію лише за метою договору, дотримуватися суворого режиму мовчання щодо конфіденційної інформації, сумлінно її зберігати, захищати від доступу неуповноважених третіх осіб та, в разі дозволеної передачі третім особам, забезпечити дотримання ними конфіденційності.

 

§ 14
Заключні положення

 

(1) Ми залишаємо за собою право на зміну своїх Умов здійснення закупівель відповідно до поточних вимог. Зміни та доповнення набувають чинності після отримання Контрагентом нашого повідомлення про те, що Умови здійснення закупівель, доступні для перегляду за посиланням https://www.wanzl.com/einkaufsbedingungen, змінилися. Це положення не застосовується до випадку, коли йдеться про незвичні та неприйнятні положення, які Контрагент не повинен був очікувати з точки зору неупередженого спостерігача.

(2) Вимоги на нашу адресу можна переуступати лише за нашої попередньої згоди в письмовій або текстовій формі.

(3) Письмову форму регулюють § 126 (документ, підписаний власноруч) і § 126a (електронний підпис) ЦК ФРН, текстову форму – § 126b ЦК ФРН (наприклад, телефакс, електронна пошта, подібне).

(4) У разі, коли Контрагент є підприємцем, виключним місцем юрисдикції є м. Ляйпгайм. Ми маємо також право подати скаргу до суду за адресою його реєстрації.

(5) Усі договори між нами та Контрагентом регулюються виключно німецьким законодавством, за винятком положень, які передбачають застосування іноземного права. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів не застосовується.

(6) Ми маємо право зберігати й обробляти бізнес-дані Контрагента для використання в ділових стосунках. Політика конфіденційності для наших клієнтів і ділових партнерів доступна за посиланням https://www.wanzl.com/de_DE/Datenschutz.

(7) Для наших ділових відносин чинними є наш (загальний) Кодекс поведінки й Кодекс для постачальників і ділових партнерів, обидва документи доступні за посиланням https://www.wanzl.com/wanzl-inside/compliance.

(8) У разі, коли будь-яке положення наших Умов здійснення закупівель є нечинним або втрачає силу, це не впливає на чинність інших положень. Нечинне положення потрібно замінити чинним, максимально наближеним за регуляторною метою. Недопустиму міру потрібно замінити максимально близькою допустимою.