Myynti- ja toimitusehdot

Wanzl Nordic Oy, voimassa 2019

1. Voimassaolo

Seuraavat myynti- ja toimitusehdot koskevat kaikkea Wanzl Nordic Oy:n (jäljempänä ”Wanzl Nordic”) ja Wanzl Nordic asiakkaiden (jäljempänä ”Asiakas”) välistä kauppaa.

Näihin myynti- ja toimitusehtoihin mahdollisesti tehtävät muutokset ovat voimassa vain, mikäli Wanzl Nordic hyväksyy ja vahvistaa muutokset kirjallisesti.

 

2. Hinnat

Hinnastoissa, tarjouksissa, tilausvahvistuksissa, laskuissa ja muissa vastaavissa asiakirjoissa ilmoitetut hinnat eivät sisällä Suomen arvonlisäveroa ja muita maksuja. Kaikki hinnat ilmoitetaan euroissa (EUR). Wanzl Nordic on toimitushetkeen saakka oikeus muuttaa hintoja valuuttakurssien, tullimaksujen, verojen ja vastaavien muuttuessa, jos muutos vaikuttaa sovittuun toimitukseen.

Mikäli kaupan kohteena olevat tuotteet sisältyvät Wanzl Nordicin käyttämään hinnastoon, hinnoittelu perustuu tilauksen vahvistuspäivänä voimassa olleeseen hinnastoon.

Kiireellisten ja/tai pienehköjen toimitusten tapauksessa Wanzl Nordicilla on oikeus periä erityishinnaston mukainen maksu. Muiden hintojen ja maksujen osalta sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa.

 

3. Tarjoukset

Mikäli Wanzl Nordicin tarjouksen hyväksymiselle ei ole asetettu määräaikaa, tarjous raukeaa, ellei Wanzl Nordic ole vastaanottanut tarjouksen hyväksymisilmoitusta yhden (1) kuukauden kuluessa tarjouksen päiväyksestä.

 

4. Aloituskustannukset

Asiakas vastaa aloituskustannuksista, joihin kuuluvat esimerkiksi toimitettavien tuotteiden suunnittelu- ja valmistuskustannukset. Asiakaskohtaisesti kehitettyjen tai kehitettävien tuotteiden valmistuksessa käytettävien erikoistyökalujen kustannuksista sovitaan tapauskohtaisesti.

Aloituskustannukset laskutetaan toimituksen yhteydessä tai erikseen sovitusti. Maksuehdot ovat samat kuin Asiakkaan ja Wanzl Nordicin välillä muutoin sovellettavat yleiset maksuehdot.

 

5. Toimitukset

Wanzl Nordic vahvistaa kaikki tilaukset lähettämällä Asiakkaalle tilausvahvistuksen. Asiakkaan pitää tarkistaa, että tilausvahvistus on tilatun tuotteen ja toimituksen mukainen. Mikäli näin ei ole, Asiakkaan on ilmoitettava siitä Wanzl Nordicille kahden (2) työpäivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Tällöin tehtyään mahdollisia korjauksia tilausvahvistukseen Wanzl Nordic lähettää korjatun tilausvahvistuksen. Ellei ensin toimitetussa tilausvahvistuksessa oleva virhe ole ilmeinen, Wanzl Nordicilla on oikeus toimittaa ensin toimitetussa tilausvahvistuksessa hyväksytyt tuotteet, jos tuotteiden valmistus on aloitettu tai ne on valmistettu siihen ajankohtaan mennessä, jolloin Asiakas ilmoittaa virheestä tai kun Asiakas haluaa muuttaa tilausta.

Toimituksen ajankohdaksi voidaan sopia tietty päivämäärä tai tietty aikajakso siitä, jolloin sopimus solmittiin (jäljempänä ”Toimitusaika”). Toimitusajan noudattamisvelvollisuuden edellytyksenä on, että Wanzl Nordic on saanut kaikki tilauksen täyttämiseksi tarpeelliset tiedot.

Jos tuotteen toimitusta ei suoriteta toimitusaikana, Asiakkaalla on oikeus toimittamalla Wanzl Nordicille kirjallinen tiedoksianto vaatia toimituksen suorittamista kohtuullisen määräajan kuluessa ja samalla ilmoittaa, että Asiakas aikoo perua tilauksen, mikäli se ei tapahdu kyseisen määräajan kuluessa. Jos toimitus ei ole tapahtunut Asiakkaan esittämän kohtuullisen määräajan sisällä, Asiakkaalla on oikeus perua tilaus ilmoittamalla siitä kirjallisesti Wanzl Nordicille.

Jos Asiakas peruu tilauksen kohdan 0 mukaisesti, Asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta niistä ylimääräisistä välittömistä kuluista, joita Asiakkaalle on aiheutunut vastaavien tuotteiden hankkimisesta muualta. Wanzl Nordic ei vastaa mistään muusta viivästykseen liittyvästä tai siitä aiheutuneesta vahingosta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, viivästymisen aiheuttama suora tai välillinen tappio, saamatta jäänyt voitto ja muut suorat tai välilliset taloudelliset tappiot.

Jos toimituksen viivästyminen on aiheutunut siitä, että Wanzl Nordic on kohdan 0 mukaisessa tilanteessa tai kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa, toimitusta lykätään sen pituisella ajalla kuin este toimitukselle on ollut olemassa. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus ilman mitään vastuita, kun este on ollut olemassa yli kolme (3) kuukautta. Tämä ehto on voimassa riippumatta siitä, ilmeneekö viivästymisen syy ennen sovitun toimitusajan päättymistä tai sen jälkeen.

Wanzl Nordic voi tarjoutua varastoimaan tuotteet maksua vastaan. Wanzl Nordicilla on oikeus käyttää sekä sisäisiä että ulkoisia varastotiloja. Osapuolten on tehtävä kirjallinen varastointisopimus, jossa määritellään, milloin Asiakkaan pitää ottaa vastaan jäljellä oleva varasto ja millä tavalla varastotiloista ja varastoitujen tuotteiden vakuuttamisesta laskutetaan. Siitä riippumatta, että Wanzl Nordic on laskuttanut asiakasta, Wanzl Nordic vastaa varastossa olevista tuotteista toimitushetkeen saakka. Toimitushetken jälkeen vastuu tuotteista siirtyy Asiakkaalle.

Toimitusehto on DAP (Incoterms 2010). Asiakas vastaa kuitenkin ilmoitettuun määränpäähän toimittamisesta aiheutuneista vakuutus- ja rahtikuluista, jotka laskutetaan toimituksen yhteydessä. Kuljetusvahingoista on ilmoitettava välittömästi ja ilman aiheetonta viivästystä tuotteen vastaanottamisen jälkeen Wanzl Nordicille, ja vahingot on eriteltävä rahtikirjassa.

Toimitetut tuotteet voidaan palauttaa vain erillisen sopimuksen perusteella ja mukaisesti.

 

6. Kuljetus

Kaikkia Wanzl Nordicin suorittamia autokuljetuksia koskee ehto, että purkamispaikkoihin pääsee kuorma-autolle ajokelpoisia teitä. Asiakas huolehtii siitä, että purkaminen suoritetaan viipymättä. Asiakas vastaa Wanzl Nordicille odotusajasta aiheutuneesta vahingosta tai muista kuluista.

 

7. Pakkaus

Asiakas vastaa tuotteen pakkaamisesta ja pakkauksesta aiheutuvista kustannuksista, ellei ole nimenomaan sovittu, että pakkaaminen ja/tai pakkaus sisältyy tilauksen hintaan. Asiakas vastaa kuormalavojen toimittamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Pakkaukset saadaan palauttaa vain erillisen sopimuksen perusteella ja mukaisesti.

 

8. Maksu

Tuotteet laskutetaan toimituksen yhteydessä. Maksuehto on erikseen sovittu laskutuspäivästä laskettuna. Maksu on suoritettava viimeistään laskussa mainittuna viimeisenä maksupäivänä.

Jos toimitus viivästyy Asiakkaasta johtuvista syistä, Asiakkaan on, ellei Asiakkaalle muuta kirjallisesti ilmoiteta, suoritettava maksu Wanzl Nordicille niin kuin toimitus olisi tapahtunut sovitussa ajassa.

Jos maksu suoritetaan eräpäivän jälkeen, Asiakkaan on suoritettava korkolain (20.8.1982/633) mukainen viivästyskorko sekä Suomessa voimassa olevien lakien mukaiset muistutus- ja perintäkulut.

Asiakkaalla ei ole kauppahinnan kuittausoikeutta Wanzl Nordicin mahdollisesti olevaa saatavaa vastaan ilman Wanzl Nordicin kirjallisesti antamaa suostumusta. Asiakkaalla ei ole myöskään pidätysoikeutta kauppahinnan osaan tai koko kauppahintaan mahdollisen vastavaatimuksen tai saatavan perusteella.

 

9. Omistusoikeus

Wanzl Nordic pidättää Suomessa voimassa olevien lakien, asetusten ja muiden säännösten mukaisesti omistusoikeuden myytyihin tuotteisiin, kunnes koko kauppahinta mahdollisine lisäkuluineen on suoritettu.

 

10. Virheet ja reklamaatiot

Asiakkaan on välittömästi tuotteen toimituksen tapahduttua tavanomaisella tavalla tarkastettava tuotteet.

Jos Asiakas haluaa reklamoida virheestä, Asiakkaan on välittömästi virheen havaitsemisen jälkeen tai sen jälkeen, kun se olisi pitänyt havaita, ja viimeistään viiden (5) päivän kuluessa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita, ilmoitettava Wanzl Nordicille asiasta kirjallisesti ja kuvattava sekä yksilöitävä virhe. Jos Asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita virhe, mutta ei reklamoi siitä edellä mainitulla tavalla, Asiakkaalla ei ole oikeutta myöhemmin esittää Wanzl Nordicille vaatimuksia virheen perusteella. Jos käy ilmi, että mitään Wanzl Nordicin vastuulle katsottavaa virhettä ei ole, Wanzl Nordic on oikeus vaatia korvausta Wanzl Nordicille reklamaation vuoksi aiheutuneista kulusta.

Wanzl Nordic voi oman valintansa mukaan joko korjata virheen tai vaihtaa virheellisen tuotteen uuteen. Jos Asiakas korjaa virheen itse, Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää muita vaatimuksia Wanzl Nordicille.

Mikäli virhettä ei korjata kohtuullisessa ajassa, Asiakkaalla on oikeus vaatia kauppahinnan palauttamista tai irtisanoa sopimus ja vaatia yleisten säännösten mukainen vahingonkorvaus.

Jos Asiakas ei ole reklamoinut virheestä Wanzl Nordicille kahdentoista (12) kuukauden kuluessa toimituspäivästä, Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää Wanzl Nordicille myöhemmin vaatimuksia virheen perusteella.

Myytyihin tuotteisiin ilman Wanzl Nordicin kirjallisesti antamaa lupaa tehdyt muutokset vapauttavat Wanzl Nordicin kaikesta vastuusta.

 

11. Vastuunrajoitukset

Wanzl Nordicin vahingonkorvausvastuu rajoittuu Asiakkaan tuotteista maksamaan kauppahintaan.

Wanzl Nordic ei vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista, saamatta jääneestä voitosta eikä muista sopimukseen liittyvistä välillisistä tai epäsuorista menetyksistä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, myytyjen tuotteiden viivästymisestä tai virheistä johtuvat epäsuorat menetykset. 

Seuraavissa tilanteissa tai seuraavien olosuhteiden vallitessa Wanzl Nordicilla ei ole vastuussa sen ja Asiakkaan välillä solmitun sopimuksen mukaisista velvollisuuksista, jos tilanne tai olosuhteet estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sopimuksen täyttämisen kohtuuttoman raskaaksi:

Työtaistelutoimenpiteet tai muut osapuolista riippumattomat ja heidän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävät tilanteet tai olosuhteet mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tulipalo, sota, liikekannallepano tai vastaavat odottamattomat sotilaalliset kutsunnat, pakkomateriaalihankinnat, takavarikko, valuuttamuutokset, mellakat ja levottomuudet, kuljetusmahdollisuuksien puute, yleinen pula tavaroista, polttoainerajoitukset ja sellaiset alihankkijatoimitusten puutteet tai viivästykset, jotka johtuvat joistain tässä määräyksessä mainituista seikoista.

Wanzl Nordicilla on velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti ja ilman aiheetonta viivytystä ostajalle, mikäli Wanzl Nordic haluaa vedota joihinkin kohdassa 11.3 mainittuihin tilanteisiin tai olosuhteisiin.

 

12. Tuotevastuu

Tuotevastuu on tuotevastuulain (17.8.1990/694) säännösten mukainen. Wanzl Nordicia ei voida asettaa vastuuseen välillisistä vahingoista, menetetystä ajasta, saamatta jääneestä voitosta taikka muusta epäsuorasta vahingosta, ellei voimassa olevasta laista muuta johdu.

Siinä määrin kuin Wanzl Nordicin tuotevastuu määrätään kohdistumaan kolmanteen osapuoleen, Asiakkaalla on velvollisuus suojata Wanzl Nordicia vahingoilta.

 

13. Tuoteoikeudet

Kaikki piirustukset, ehdotukset, kuvaukset, prototyypit tai vastaavat asiakirjat tai esineet ovat Wanzl Nordicin omaisuutta, eikä niitä saa käyttää, kopioida tai julkaista ilman erillistä kirjallista sopimusta.

Wanzl Nordicin kehittämiin tuotteisiin liittyvät aineettomat oikeudet mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tekijänoikeudet, tietotaito, kaavat, hyödyllisyysmallit ja muut vastaavat aineettomat oikeudet riippumatta siitä, ovat rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä taikka voidaanko ne patentoida vai ei, ovat Wanzl Nordicin omaisuutta. Asiakas saa aineettomien oikeuksien oikeudet esimerkiksi tietylle markkina-alueelle ainoastaan erikseen nimenomaisesti sovittaessa.

 

14. Toimitukset rakennuksiin

Siinä määrin ja vain siinä laajuudessa kuin toimitettuja tuotteita käytetään rakentamiseen rakennuksessa Suomessa, virhevastuu laajenee seuraavasti:

Mikä tuotteessa havaitaan valmistusvirhe, jota ei perusteellisesta tarkastuksesta huolimatta ole havaittu tuotteen toimituksen yhteydessä, Wanzl Nordicin vastuu raukeaa kahden (2) vuoden kuluttua sen rakennuksen käyttöönotosta, jonka osia toimitetut tuotteet ovat. Selvyyden vuoksi todetaan, että muilta osin toimituksia rakennuksiin koskevat nämä yleiset myynti- ja toimitusehdot.

 

15. Oikeuksien luovuttaminen

Osapuolilla ei ole oikeutta luovuttaa sopimuksen mukaisia oikeuksia ja/tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista
suostumusta.

 

16. Riidat

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sellaisia lainvalintasäännöksiä, jotka saattaisivat johtaa minkä tahansa muun maan lain soveltamiseen. Tästä sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen ei sovelleta kauppalain (27.3.1987/355) säännöksiä kansainvälisestä kaupasta, kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annettua lakia (49/1988) eikä kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista Yhdistyneiden kansakuntien 11. huhtikuuta 1980 tehtyä yleissopimusta.