Ogólne warunki handlowe

1. Oferta/zamówienie

Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Zamówienia oraz umowy ustne uznaje się za przyjęte, jeśli zostaną przez nas potwierdzone w formie pisemnej. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, które w nieznacznym stopniu zmieniają wygląd naszych produktów i nie mają wpływu na ich działanie. Ilustracje, rysunki, informacje dotyczące wymiarów i wag oraz pozostałych właściwości przedmiotu umowy w razie wątpliwości należy uznać za wartości przybliżone. Rysunki i dokumentacja pozostają naszą własnością. W przypadku zamówień dokonywanych na podstawie rysunku lub wzoru Zamawiający przejmuje gwarancję nienaruszenia prawa strony trzeciej. Przekroczenie lub zaniżenie dostaw o 5% jest dopuszczalne.2. Dostawa

Podane terminy dostaw określają tylko orientacyjny czas dostawy, o ile nie podjęto wiążących ustaleń. Datę i termin dostawy uznaje się za dotrzymane, jeżeli w uzgodnionym terminie towar zostanie wysłany lub nabywca zostanie poinformowany o gotowości do wysyłki. 
Jeżeli nabywca nie spełnia w terminie lub wcale obowiązku współdziałania, mamy prawo do zmiany terminu dostawy według własnego uznania. Po upływie ustalonego dodatkowego terminu zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli realizacja dostawy będzie niemożliwa w wyniku działania siły wyższej, sporów pracowniczych lub awarii ze strony naszej lub naszych dostawców, termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony. W przypadku zawinionego przez nas niedotrzymania terminu roszczenia o odszkodowanie są wykluczone, o ile nie wynikają one z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. W pozostałych przypadkach Zamawiający może za każdy pełny tydzień opóźnienia domagać się 1/2% rekompensaty za zwłokę, w całości jednak tylko do wysokości 5% wartości tej części z całej dostawy, która z powodu nieterminowego dostarczenia nie mogła być eksploatowana zgodnie z umową. Dalsze roszczenia są wykluczone. Jeżeli zamawiający spóźnia się z odbiorem, mamy prawo naliczyć powstałe koszty magazynowania, rozpoczynając od dwóch tygodni po poinformowaniu o gotowości do wysyłki, w wysokości co najmniej 1/2% kwoty faktury za każdy pełny tydzień. Roszczenia odszkodowawcze z powodu opóźnienia dostawy są wykluczone. Dostawy częściowe są dozwolone, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej. Dostawy są nieopłacone i są realizowane na koszt i odpowiedzialność Zamawiającego. Ryzyko przechodzi na Zamawiającego po opuszczeniu naszego zakładu przez towar lub zgłoszeniu jego przygotowania do odbioru bądź wysyłki. Koszty pakowania ponosi Zamawiający.3. Cena i płatność

Jeżeli nie zawarto pisemnego porozumienia odnośnie do ceny, obowiązują ceny podane w naszych najnowszych katalogach i cennikach, z doliczeniem podatku VAT. O ile nie podjęto innego pisemnego uzgodnienia, nasze faktury są płatne netto w ciągu 30 dni lub z 2% skontem w ciągu 14 dni od daty wystawienia. Faktury za montaż są płatne w ciągu 14 dni bez potrącenia. Potrącenie z nowych faktur jest niedozwolone dopóki nie zostanie zrealizowana płatność wynikająca z poprzednich faktur. Czeki i weksle są przyjmowane tylko w celu wykonania zobowiązania, weksle wyłącznie po uzgodnieniu. Koszty wymiany walut i dyskonta obciążają Kupującego i należy je uiścić bezpośrednio po wykonaniu zadania. Jeżeli Kupujący nie wywiąże się ze swoich płatności, nie wykupi czeku lub weksla albo posiądziemy informacje, które uzasadniają zmniejszenie zdolności kredytowej Zamawiającego, wszystkie nasze roszczenia, łącznie z tymi, na które przyjęto weksel, są płatne natychmiast. Co więcej, w takim przypadku mamy prawo zrealizować pozostałe zaległe dostawy na podstawie zaliczki lub kaucji i po upłynięciu dodatkowego terminu odstąpić od obowiązujących umów oraz żądać odszkodowania za niewykonanie zobowiązania.  W przypadku przekroczenia terminu płatności, najpóźniej po otrzymaniu monitu, mamy prawo naliczyć odsetki w wysokości 3% powyżej stopy dyskontowej.4. Zastrzeżenie własności

Wszystkie dostarczone towary pozostają naszą własnością do momentu opłacenia wszystkich należności wynikających z kontaktów handlowych oraz realizacji weksli i czeków. Kupujący nie ma prawa do zastawu towaru lub przekazania go jako zabezpieczenia. W przypadku zajęcia przez osoby trzecie Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia o naszej własności oraz niezwłocznego poinformowania nas o zajęciu i wysłania kopii protokołu z zajęcia. Tym samym roszczenia Zamawiającego wynikające ze zbycia towaru zastrzeżonego Zamawiający przenosi na nas; my przyjmujemy to odstąpienie. Na życzenie Klienta zobowiązujemy się zwolnić przyznane nam na podstawie powyższych ustaleń zabezpieczenia według naszego uznania, jeśli ich wartość przekracza nasze należności z dostaw o więcej niż 20%.5. Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 1 rok. Kupujący jest zobowiązany do bezzwłocznego sprawdzenia towaru po jego dostarczeniu i, najpóźniej w ciągu 8 dni, poinformowania nas pisemnie o wykrytych wadach. W przypadku uzasadnionej reklamacji zabieramy towar i dostarczamy zamiennik, za zgodą Kupującego, bądź dokonujemy naprawy. Dalsze roszczenia gwarancyjne są wykluczone. Zwrot towaru wymaga uprzedniego udzielenia przez nas zgody w formie pisemnej. Roszczenia gwarancyjne są nieważne, jeżeli Kupujący nie spełni naszego wniosku o udostępnienie nam odrzuconego towaru lub jego próbki, w wyniku czego nie mamy możliwości stwierdzenia wad. Jeżeli po upłynięciu ustalonego terminu nie dostarczono zamiennika ani nie usunięto wady, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna lub żądać obniżenia ceny zakupu. To samo dotyczy przypadku niepowodzenia dostarczenia zamiennika lub naprawy.6. Miejsce świadczenia usług, jurysdykcja i stosowane przepisy prawa

Właściwym, w zakresie dozwolonym przez prawo, jest sąd rejonowy lub sąd federalny w Augsburgu. Niniejsze warunki handlowe są regulowane przepisami prawa Republiki Federalnej Niemiec, z wyjątkiem kolizji przepisów prawa. Zastosowanie jednolitej ustawy haskiej o międzynarodowej sprzedaży materialnych przedmiotów ruchomych, umów międzynarodowej sprzedaży towarów (UN-Kaufrecht) lub innych konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów jest wykluczone.