Algemene Voorwaarden

1. Offerte/bestelling

Onze offertes zijn vrijblijvend. Bestellingen en mondelinge afspraken zijn pas geldig als deze schriftelijk door ons bevestigd zijn. Constructiewijzigingen die het uiterlijk van onze producten niet aanzienlijk veranderen en geen beperkende invloed hebben op de werking, behouden wij ons voor. Afbeeldingen, tekeningen, informatie over afmetingen en gewicht of andere eigenschappen van de contractuele prestaties zijn bij twijfel slechts richtwaarden. Tekeningen en documenten blijven ons eigendom. Bij bestelling op basis van een tekening of voorbeeld garandeert de koper dat de rechten van derden niet overtreden worden. Leveringsafwijkingen van 5% zijn toegestaan.2. Levering

De aangegeven levertermijnen en leverdata bepalen alleen het globale tijdstip van levering, tenzij iets bindends is afgesproken. De leverdatum en levertermijn gelden als nagekomen indien binnen de overeengekomen termijn of op de overeengekomen datum de artikelen verzonden zijn of de koper op de hoogte is gebracht van de gereedheid van verzending. 
Indien de koper niet of niet op tijd zijn plicht tot medewerking nakomt, zijn wij gerechtigd de levertijd naar eigen goeddunken opnieuw vast te stellen. Na het verstrijken van een overeengekomen termijn van respijt kunnen wij de overeenkomst ontbinden. Indien wij de levering door overmacht, arbeidsconflicten of storingen bij ons of bij onze leveranciers niet tijdig kunnen uitvoeren, wordt de levertermijn dienovereenkomstig verlengd. Bij het niet nakomen van de levertermijn om redenen waarvoor wij verantwoordelijk zijn, zijn schadeclaims uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid. Daarnaast kan de koper voor elke volledige week vertraging een schadevergoeding eisen van 1/2% over het geheel, echter beperkt tot 5% van de waarde van het gedeelte van de totale levering dat wegens het niet op tijd leveren niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt. Overige aanspraken zijn uitgesloten. Indien de koper in gebreke blijft bij de aanname, zijn wij gerechtigd hem vanaf twee weken na kennisgeving van de gereedheid van verzending de ontstane opslagkosten van ten minste 1/2% van het factuurbedrag voor elke volledige week in rekening te brengen. Schadeclaims wegens vertraagde levering zijn uitgesloten. Deelleveringen zijn toegestaan, tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. De leveringen vinden op rekening en risico van de koper plaats. Het risico gaat over op de koper, zodra de artikelen onze fabriek verlaten hebben of de koper op de hoogte is gebracht dat de artikelen opgehaald of verzonden kunnen worden. De verpakkingskosten zijn voor rekening van de koper.3. Prijs en betaling

Indien er geen schriftelijke prijsafspraak is gemaakt, gelden de in onze nieuwste catalogi en prijslijsten vermelde prijzen, excl. btw. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum netto of binnen 14 dagen met 2% korting betaald te worden. Montagefacturen dienen binnen 14 dagen zonder aftrek van enige korting betaald te worden. Een korting op nieuwe facturen is niet toegestaan, zolang er nog oudere facturen openstaan. Cheques en wissels worden alleen aangenomen op grond van prestaties, wissels alleen in overleg. Wissel- en discontokosten zijn voor rekening van de koper en dienen direct na afgifte te worden voldaan. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, een cheque of wissel niet verzilvert of indien er sprake is van omstandigheden die de kredietwaardigheid van de koper waarschijnlijk verminderen, dienen al onze vorderingen, waaronder die waarvoor wij wissels hebben aangekomen, direct betaald te worden. Bovendien zijn wij in dergelijke gevallen gerechtigd nog openstaande leveringen alleen tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling uit te voeren en na een gepaste termijn van respijt lopende overeenkomsten te ontbinden en een schadevergoeding wegens wanprestaties te eisen.  Bij gebreke van tijdige betaling, uiterlijk na een aanmaning, zijn wij gerechtigd een rente ter hoogte van 3% op het geldende rentepercentage in rekening te brengen.4. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde artikelen blijven onze eigendom totdat alle vorderingen uit de overeenkomst betaald en de wissels en cheques verzilverd zijn. De koper is niet gerechtigd de artikelen te verpanden of tot zekerheid over te dragen. Bij verpanding door derden dient de koper deze op onze eigendom te wijzen en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen, alsmede ons een afschrift van het proces-verbaal van verpanding toe te zenden. De vorderingen van de besteller uit de doorverkoop van de artikelen waarop voorbehoud rust, cedeert de besteller bij dezen reeds aan ons; wij aanvaarden deze cessie. Wij verplichten ons de volgens bovenstaande bepalingen aan ons verleende zekerheidstellingen naar onze keuze op verzoek van de koper vrij te geven indien de waarde ervan meer dan 20% hoger is dan onze vorderingen uit leveringen.5. Garantie

De garantie bedraagt 1 jaar. De koper dient de artikelen na levering direct te controleren en zichtbare gebreken uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk aan ons te melden. Bij een gegronde klacht zullen wij de artikelen terugnemen en voor vervangende artikelen zorgen of repareren, voor zover redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit in het belang van de koper is. Overige garantieclaims zijn uitgesloten. Voor het terugzenden van artikelen is onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Garantieclaims komen te vervallen als de koper onze wens om de betreffende goederen of monsters daarvan ter beschikking te stellen niet nakomt en wij dus geen gelegenheid hebben om ons van het gebrek te overtuigen. Laten wij een door ons gestelde, passende extra termijn verstrijken, zonder vervanging geleverd of het defect verholpen te hebben, dan kan de koper teruggave van de koopovereenkomst of verlaging van de koopprijs verlangen. Hetzelfde geldt indien er geen vervangende artikelen geleverd of de gebreken niet hersteld worden.6. Plaats van levering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De plaats van levering is Leipheim, de bevoegde rechtbank, voor zover toegestaan door de wet, is de rechtbank van Augsburg. Op deze voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van wetsconflicten. De toepassing van de Haagse eenvormige koopwetten, het eenvormige UN-kooprecht of andere verdragen inzake het kooprecht is uitgesloten.