Általános szerződési feltételek

1. Ajánlat/Rendelés

Minden ajánlat kötelezettség nélküli. A rendelések és a szóbeli megállapodások csak akkor érvényesek, ha írásban visszaigazoljuk őket. Fenntartjuk magunknak a jogot olyan konstrukcióváltozásokra, amelyek termékeink kinézetét jelentősen nem befolyásolják, illetve működésüket nem korlátozzák. A szerződésben vállaltakkal kapcsolatos ábrák, rajzok, méret- és súlyadatok vagy egyéb jellemzők csak megközelítő értékeket tartalmaznak. A rajzok és a dokumentumok a mi tulajdonunkat képezik. Rajz vagy minta szerinti rendelés esetén a megrendelő felel azért, hogy harmadik személyek tulajdonjogai ne sérüljenek. 5%-os többlet- vagy alulszállítás megengedett.2. Szállítás

A megadott szállítási határidők és időpontok, ha nincs kötelező megállapodás, csak hozzávetőleges időpontot jelentenek. A szállítási határidő és szállítási időpont akkor számít teljesítettnek, ha a megállapodásban szereplő határidőn belül vagy a megadott időpontra az áru kiszállításra került, vagy a vásárlót a szállítás megkezdéséről értesítettük. 
Ha a vásárló a számára előírt együttműködési kötelezettségét nem vagy nem időben teljesíti, jogunkban áll saját belátásunk szerint új szállítási határidőt megadni. A meghatározott új határidő lejárta után visszaléphetünk a szerződéstől. Ha a szállítást nálunk vagy a szállítónál bekövetkezett vis major, munkaügyi viták vagy üzemzavar miatt nem tudjuk teljesíteni, a szállítási határidő értelemszerűen meghosszabbodik. Ha nekünk felróható okok miatt nem sikerül teljesíteni a szállítási határidőt, a kártérítési igények ki vannak zárva, amennyiben nem gondatlanságon vagy szándékosságon alapulnak. Egyéb esetben a megrendelő a késés minden teljes hete után 1/2%, de legfeljebb 5% kötbért követelhet a teljes szállítási mennyiség azon részéből, amelyet a nem időben történő szállítás miatt nem lehet használni a szerződésben foglaltaknak megfelelően. További követelések ki vannak zárva. Ha a megrendelő késve veszi át az árut, jogunkban áll a szállítás bejelentésétől számított két hét leteltével minden teljes hétre felszámítani neki a keletkező tárolási költségeket, legalább a számla összegének 1/2%-a erejéig. A késedelmes szállításból eredő kártérítési követelések ki vannak zárva. Részszállítások megengedettek, ha kifejezetten más nincs megadva. A szállítások a megrendelő javára és kockázatára történnek. A kockázat átszáll a megrendelőre, amikor az áru elhagyja az üzemünket, vagy elszállítását vagy elküldését bejelentik. A csomagolás költsége a megrendelőt terheli.3. Ár és fizetés

Ha nem történt írásos megállapodás az árról, akkor a legújabb katalógusunkban és árlistáinkon megadott árak érvényesek, áfával együtt. Ha nincs más írásban meghatározva, akkor a számlák a kiállítástól számított 30 napon belül nettó vagy 14 napon belül 2% skontóval fizetendők. A szerelési számlák 14 napon belül minden levonás nélkül fizetendők. Az új számlákból nem lehet a skontót levonni, ha a korábbi számlákat még nem fizették ki. Csekket és váltót csak a teljesítés kedvéért fogadunk el, váltót csak megállapodás szerint. A váltók és kedvezmények költsége a vásárlót terheli, és feladás után azonnal fizetendő. Ha a vásárló nem teljesíti fizetési kötelezettségeit, nem vált be egy csekket vagy váltót, vagy ha olyan körülmények jutnak a tudomásunkra, amelyek csökkentik a megrendelő szavahihetőségét, akkor minden követelésünk - beleértve a váltó elfogadására vonatkozót is - azonnal esedékessé válik. Továbbá ilyen esetben jogunkban áll a még nem teljesített szállításokat csak előlegfizetés vagy biztosíték ellenében teljesíteni, megfelelő határidővel visszalépni a meglévő szerződésektől, és kártérítést követelni nem teljesítés miatt.  A fizetési határidő túllépése esetén, de legkésőbb felszólítás után, jogunkban áll a mindenkori kamatlábon felül még 3%-os kamatot felszámolni.4. Tulajdonjog fenntartása

Minden kiszállított áru a tulajdonunkban marad mindaddig, amíg minden követelésünk nem teljesül, és az átadott váltókat és csekkeket ki nem fizették. A vásárló nem adhatja oda az árut zálogba vagy biztosítékként. Ha harmadik személy lefoglalja az árut, a vásárló köteles megemlíteni neki a tulajdonjogunkat, haladéktalanul értesíteni minket, és megküldeni nekünk a jegyzőkönyvről készült másolatot. A megrendelő lemond a javunkra az áru továbbadásából eredő követelésekről; a lemondást elfogadjuk. Kötelezzük magunkat, hogy a fenti rendelkezésekben meghatározott biztosítékokat a megrendelő kérésére és a mi választásunk szerint kiadjuk, ha értékük több, mint 20%-kal meghaladja a szállításokból eredő követeléseinket.5. Garancia

A garancia időtartama: 1 év. A vásárló köteles az árut a kiszállítás után azonnal átvizsgálni, és a felismerhető hiányosságokat írásban közölni velünk legkésőbb 8 napon belül. Indokolt reklamáció esetén visszavesszük az árut és helyette pótalkatrészt küldünk vagy kijavítjuk, ha ez a vásárlónak megfelel. További garanciális követelések ki vannak zárva. Az áru visszaküldéséhez előzetes írásbeli beleegyezésünk szükséges. A garanciális követelések megszűnnek, ha a vásárló nem tesz eleget azon kérésünknek, hogy a kifogásolt árut a rendelkezésünkre bocsássa, mivel így nincs lehetőségünk, hogy magunk is meggyőződhessünk a hiányosságokról. Ha a második megbeszélt határidő is letelik, anélkül, hogy pótoltuk volna az árut, vagy megjavítottuk volna a hiányosságokat, a vásárló kérheti az adásvételi szerződés visszavonását vagy a vételár csökkentését. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a pótszállítás vagy javítás nem sikerül.6. A teljesítés helye, illetékes bíróság és alkalmazandó jog

A szállítások teljesítési helye Leipheim, az illetékes bíróság pedig, ha a törvények megengedik, az Augsburgi Bíróság. Ezekre a szerződési feltételekre a Német Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak a kollíziós jog kivételével. A Hágában elfogadott Egységes Törvény a Nemzetközi Adásvételről, a Bécsi Egyezmény, illetve más egyezmények alkalmazása kizárva.