Všeobecné obchodní podmínky

platné pro smlouvy uzavírané mezi kupujícím

a společností WANZL spol. s r.o., se sídlem Hněvotín 333, 783 47, IČ: 410 31 709

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1249, jakožto prodávajícím

(dále jako „Prodávající“)

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní společnost WANZL spol. s r.o., se sídlem Hněvotín 333, 783 47, IČ: 410 31 709, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1249 vydává tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále též jako „VODP") pro prodej zboží a výrobků (příp. pro zhotovení výrobků pro případ/případy, kdy dle konkrétních okolností daného obchodního případu jsou naplněny znaky smlouvy o dílo a nikoliv smlouvy kupní), které stanovují pravidla obchodních vztahů mezi WANZL spol. s r.o. a kupujícími, kterými jsou právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby („Kupující“).

1.2 Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je fyzickou osobou - spotřebitelem.

1.3 VODP společnosti WANZL spol. s r. o., jakožto Prodávajícího, platí pro veškerá obchodní jednání s Kupujícími. Odkáží-li strany v nabídce i v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, smlouva uzavřena není.

1.4 Tyto VODP se považují za obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „OZ”) a jsou neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím postupem dle článku 3 těchto VODP, pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišné úpravě. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně dohodnout při uzavírání Kupní smlouvy. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VODP.

1.5 Kupní smlouvou se rozumí jednotlivá věcně a časově a finančně ucelená dodávka na základě vzájemně odsouhlasené (potvrzené) objednávky, nevyplývá-li z okolností něco jiného; Kupní smlouva je v těchto VODP označována rovněž zkráceně jen jako „smlouva“ („Kupní smlouva“).

1.6 Pro veškerá právní jednání mezi Prodávajícím a Kupujícím je vyžadována písemná forma. K jiným formám právních jednání se nepřihlíží. Obsah právního jednání lze změnit nebo zrušit projevem vůle výhradně v písemné formě.

1.7 Akceptaci těchto VODP stvrzuje Kupující zasláním objednávky Prodávajícímu učiněné na základě předchozí cenové nabídky Prodávajícího, jejíž součástí byly tyto VODP.

1.8 Pro vztahy a závazky neřešené těmito VODP platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění a další obecně platné právní předpisy.

 

2. Jednání o smlouvě

2.1 Objednávka Kupujícího je pro Prodávajícího nezávazná a bezplatná.

2.2 Prodávající a Kupující jsou povinni se v průběhu vyjednávání o smlouvě vzájemně informovat o všech skutečnostech rozhodných pro uzavření smlouvy či jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na rozhodnutí druhé strany uzavřít smlouvu nebo vyjednávat s druhou stranou, a to vždy v dostatečném předstihu.

2.3 Prodávající uzavírá s Kupujícími pouze písemné smlouvy, a to formou a způsobem uvedeným v těchto VODP.

2.4 Jednání o smlouvě může být kdykoli ze strany Prodávajícího ukončeno, o čemž bude Kupující bez zbytečného odkladu informován.

2.5 Zahájením jednání o smlouvě bere Kupující zároveň bez výhrad na vědomí, že v případě rozhodnutí Prodávajícího o neuzavření smlouvy s Kupujícím nevzniká Kupujícímu nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s jednáním o smlouvě a ustanovení § 1729 OZ se tak v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 OZ neaplikuje.

2.6 Každá strana vynakládá a nese své vlastní náklady obvykle související s jednáním o smlouvě.

2.7 Každý Kupující je povinen Prodávajícímu poskytnout zejména následující informace: obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ, osobu oprávněnou jednat o smlouvě, osobu oprávněnou k podpisu smlouvy, email, na nějž bude doručeno přijetí či odmítnutí objednávky. 

2.8 Za stranu Prodávajícího mohou uzavřít smlouvu pouze statutární zástupci. Vést jednání o uzavření smlouvy jsou oprávněni pověření zaměstnanci Prodávajícího.  

2.9 Žádný zaměstnanec Prodávajícího není oprávněn jménem společnosti WANZL uzavírat za společnost WANZL, ve vztahu ke Kupujícím, smlouvy v jiné než písemné formě. Prodávající bude smlouvou vázán pouze, bude-li uzavřena v písemné formě.

 

3. Objednávka, kupní smlouva

3.1 Písemné propagační, reklamní a nabídkové materiály Prodávajícího nepředstavují návrh na uzavření smlouvy.

3.2 Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je písemná objednávka Kupujícího.

3.3 Objednávky se podávají přednostně elektronicky e-mailem na objednací adresy: obchod@wanzl.com, praha@wanzl.com, WANZL-CZ.servis@wanzl.com . Objednávka podávaná e-mailem nemusí být k její platnosti opatřena zaručeným elektronickým podpisem.

3.4 Objednávky podávané v písemné (listinné) podobě se podávají na adresu: WANZL spol. s r.o., Hněvotín 333, 783 47. K platnosti musí být objednávka opatřena podpisem osoby oprávněné jednat za Kupujícího. Používá-li Kupující v běžném obchodním styku razítko, je objednávka opatřená razítkem Kupujícího platná, i když ji podepsala osoba, která nebyla oprávněna jednat za Kupujícího.

3.5 V objednávce je potřeba uvést název firmy Kupujícího, specifikovat plnění odkazem na jeho (výrobky) označení v technické dokumentaci poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu před podáním objednávky a odsouhlasené a schválené Prodávajícím v rámci cenové nabídky nebo samostatně a uvedením požadovaného množství k dodání a lhůty (termínu) pro dodání, popř. další údaje či skutečnosti, které Kupující k takovému plnění požaduje (vlastnosti plnění, sjednání podmínek dopravy, balné a montáž výrobků aj.).

3.6 Neobsahuje-li objednávka takové vlastnosti plnění, je Prodávající oprávněn, pokud objednávku potvrdí, plnit v obvyklé kvalitě dle svých aktuálních běžných technologických a materiálových možností a zvyklostí; v případě neuvedení termínu k plnění Prodávající stanoví (lhůtu) termín plnění dle svých možností. Prodávající se zavazuje reagovat na objednávku ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů od podání objednávky, není-li mezi účastníky v daném případě dohodnutá jiná lhůta. V této reakci na podanou objednávku Prodávající potvrdí objednávku, jak byla podána (akceptuje), nebo ji akceptuje s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky objednávky (§ 1740 odst. 3 OZ), nebo navrhne jiný obsah smlouvy (objednávky).

3.7 Kupní smlouva na konkrétní plnění, které je obsahem objednávky, je uzavřena na základě akceptace objednávky Prodávajícím nebo akceptace s nepodstatnou odchylkou nebo na základě dohody a vzájemného odsouhlasení změny objednávky dle návrhu Prodávajícího. Změny nebo odchylky učiněné Kupujícím po akceptaci objednávky Prodávajícím jsou neúčinné a nepřihlíží se k nim.

3.8 Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu jako řádné plnění zboží, které má oproti objednanému zboží takové konstrukční změny, které neovlivňují podstatným způsobem vzhled, vlastnosti nebo funkčnost objednaného zboží.

3.9 Vyobrazení, výkresy a technické údaje týkající se rozměrů a hmotnosti zboží uváděné Prodávajícím jsou uvedeny pouze přibližně. Všechny údaje uvedené v katalozích, cenících, nabídkách apod. jako jsou rozměry, hmotnosti, parametry, barvy, atd. jsou závazné a platné pouze tehdy, pokud je toto výslovně potvrzeno Prodávajícím u příslušné Kupní smlouvy. Výkresy a technické podklady zůstávají duševním vlastnictvím Prodávajícího.

3.10 V případě objednávky zboží podle výkresu nebo vzorku dodaného Kupujícím, Kupující prohlašuje, že objednané zboží nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob. Za případné nároky třetích osob z titulu práv duševního vlastnictví odpovídá Kupující a je povinen v plném rozsahu nahradit Prodávajícímu veškeré vzniklé škody.

3.11 Veškeré dodatečné změny Kupní smlouvy, objednávky či rozsahu zakázky kvalitativního či kvantitativního či doplnění objednávky (vč. úplného zrušení objednávky již potvrzené Prodávajícím) musí být Kupujícím provedeny písemně a rovněž musí být písemně odsouhlaseny Prodávajícím, jinak jsou neplatné a neúčinné.

3.12 Předmětem Kupní smlouvy je zejména závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu řádně a včas objednané zboží a závazek Kupujícího řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou cenu.

 

4. Cena

4.1 Cena plnění se sjednává na základě poptávky Kupujícího a cenové nabídky Prodávajícího. Cena se pak obvykle uvádí v objednávce Kupujícího a akceptací objednávky Prodávajícím je sjednána takto uvedená cena. Pokud Prodávající učiní na základě poptávky a podkladů od Kupujícího cenovou nabídku a Kupující na základě toho pak učiní objednávku, ve které není cena výslovně uvedena, je cena sjednána ve výši nebo způsobem určení tak, jak vyplývá z cenové nabídky Prodávajícího; tato cena nebo způsob jejího určení je platný a závazný, i když Prodávající v akceptaci objednávky nebo v akceptaci objednávky s dodatkem nebo odchylkou cenu plnění výslovně neuvede.

4.2 Kupní cenou (v rozsahu plnění dle objednávky) je cena sjednaná některým ze shora uvedených způsobů.

4.3 Kupní cena je platná a závazná od uzavření smlouvy (v rozsahu akceptované objednávky) do termínu (lhůty) k plnění, nenastanou-li během této doby změny v podmínkách pro splnění smlouvy pro Prodávajícího oproti stavu ke dni uzavření smlouvy. Nastanou-li podstatné změny okolností ve smyslu § 1764 – 1766 občanského zákoníku, svědčí takové okolnosti ve prospěch Prodávajícího (podstatné zvýšení nákupní ceny suroviny/materiálů, důsledky regulace trhu nebo obchodních podmínek dle opatření orgánů veřejné moci, mimořádné stavy a situace, které přináší Prodávajícímu zvýšení nákladů apod.) a Prodávající je oprávněn vyvolat jednání o změně ceny v rozsahu dosud nedodaného plnění. Obdobně platí, požaduje-li např. Kupující změnu nebo doplnění způsobu nebo podmínek plnění (doplněné technické požadavky, změna nebo doplnění technické specifikace apod.). Nastanou-li takové okolnosti, je Prodávající oprávněn přerušit (pozastavit) plnění smlouvy do doby dosažení dohody o nových cenových a popř. dalších dodacích podmínkách odpovídajících změně okolností oproti stavu ke dni uzavření smlouvy (akceptaci objednávky). Nedohodnou-li se Prodávající a Kupující na změně ceny nebo dalších podmínek dodávky do 5 (pěti) pracovních dnů od návrhu Prodávajícího na změnu kupní ceny, je Prodávající oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v rozsahu dosud nedodaného plnění. 

4.4 Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si v jednotlivých případech složení zálohy na kupní cenu, kterou je Kupující povinen na základě zálohové faktury uhradit v termínu stanoveném na zálohové faktuře. Do doby zaplacení zálohy není Prodávající povinen zahájit plnění smlouvy a v případě prodlení Kupujícího se zaplacením po dobu delší než 5 (pět) dnů může Prodávající od smlouvy (tj. smlouvy v podobě akceptované objednávky) písemně odstoupit.

4.5 Pokud není sjednáno jinak, je cena splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury. Faktura bude vystavena do 15 dnů od dodání posledního zboží podle objednávky nebo po ukončení všech montážních prací podle předávacího protokolu anebo současně s dodáním zboží.

4.6 V případě dodání zboží dílčím plněním - po částech (částečné plnění – na základě několika dodacích listů), je Prodávající oprávněn fakturovat vždy samostatně jednotlivé dílčí plnění dle dodacího listu nebo společně více dílčích plnění jednou nebo více fakturami.

4.7 Úhradou ceny se rozumí den, kdy byla kupní cena připsána na účet Prodávajícího uvedený na faktuře.

 

5. Dodání zboží

5.1 Dodací lhůty a termíny uvedené v propagačních a nabídkových materiálech Prodávajícího jsou pouze orientační a nezávazné. Závazný termín dodání musí být při každé dílčí objednávce písemně potvrzen Prodávajícím.

5.2 Dodací lhůta (tj. lhůta, ve které se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží) začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy budou zároveň splněny následující podmínky:

  1. Kupující zašle Prodávajícímu objednávku obsahující veškeré potřebné informace k plnění a Prodávající přijetí a úplnost objednávky Kupujícímu potvrdí,
  2. Kupující dodá Prodávajícímu veškerou nutnou a Prodávajícím vyžadovanou výkresovou a jinou dokumentaci,
  3. Prodávající provede zaměření na místě samém, je-li toto zaměření z pohledu Prodávajícího nezbytné, a v návaznosti na to si strany odsouhlasí výkresovou dokumentaci,
  4. Kupující uhradí Prodávajícímu zálohu na cenu zboží, není-li stranami v konkrétním případě dohodnuto, že záloha na kupní cenu placena nebude.
     

5.3 Prodávající je oprávněn plnit smlouvu (dodat smluvní plnění) postupně dílčím způsobem tak, že předmět plnění nebude odevzdán (dodán) v místě plnění (dodání) jednorázově, ale postupně tak, aby plnění Prodávajícího bylo za podmínek vyplývajících ze smlouvy a z akceptované objednávky dodáno Kupujícímu do konce lhůty (termínu) termínu plnění (dodání). Způsob plnění dodávky (zda celou dodávku najednou nebo po částech) určuje Prodávající, ledaže se Prodávající v akceptaci objednávky nebo akceptaci objednávky s dodatkem nebo odchylkou zavázal dodat plnění způsobem dle požadavku Kupujícího.

5.4 Není-li ve smlouvě uvedena pro předání objednaného zboží jiná osoba nebo jiné místo plnění, splní Prodávající svou povinnost dodat objednané zboží jeho předáním Kupujícímu na adrese sídla Prodávajícího. Předání a převzetí objednaného zboží bude písemně osvědčeno vhodným způsobem, ze kterého je patrné převzetí zboží (např. dodacím listem, předávacím protokolem).

5.5 Prodávající je povinen předat Kupujícímu zboží v termínu plnění - dodání (dále jen "Termín"), který je uveden v potvrzení objednávky.

5.6 Termín dodání je závislý na součinnosti Kupujícího podle odstavců 5.2. nebo 5.8. těchto VODP a doba dodání se prodlužuje o tolik dnů, kolik dnů je Kupující v prodlení se splněním těchto podmínek plus pět pracovních dnů. 

5.7 Prodávající je oprávněn prodloužit lhůtu dodání o nezbytnou dobu, po kterou trvají překážky, jež nastaly nezávisle na vůli Prodávajícího (zejm. poruchy v dopravě, stávky, živelné pohromy, veřejná porušení pořádku, mobilizace, válečný stav, embargo, povstání, zákaz převodu deviz, omezení dodávky energie, požár, technické závady, ukončení nebo přerušení výroby materiálu, vyhlášení nouzového stavu, nařízená karanténa zaměstnanců apod.), případně při působení těchto okolností u dodavatelů Prodávajícího a brání Prodávajícímu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. O existenci těchto překážek je Prodávající povinen informovat Kupujícího bez zbytečného odkladu po jejich vzniku.

5.8 Prodávající je oprávněn pozastavit resp. přerušit plnění nebo odmítnout pokračovat v plnění Kupní smlouvy, jestliže Kupující je v prodlení s plněním (zaplacením) jakéhokoliv svého závazku vůči Prodávajícímu, jakož i z jiného právního titulu. Po tuto dobu není Prodávající v prodlení s plněním svého závazku a v případě prodlení Kupujícího delší než pět pracovních dnů je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy písemně odstoupit.

5.9 Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy se zboží považuje za převzaté (dodané).  

5.10 Dopravu zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu (do místa dodání) si zajišťuje Kupující sám na vlastní náklad a nebezpečí. V případě, že místem dodání je provozovna Prodávajícího a dopravu si zajišťuje Kupující, se zboží považuje za dodané i tehdy, jestliže je převezme posádka dopravního prostředku vyslaného nebo jinak zajištěného ze strany Kupujícího, a to okamžikem naložení na dopravní prostředek. Dopravu zboží může zajistit i Prodávající, pokud tak bylo sjednáno v Kupní smlouvě. V takovém případě se zboží považuje za dodané Kupujícímu předáním zboží Kupujícímu v místě plnění sjednaném v Kupní smlouvě.

5.11 Náklady na balné a dopravu hradí Kupující.

 

6. Dodací podmínky, skladování

6.1 Místem odevzdání a převzetí (místem dodání) je provozovna Prodávajícího na adrese Hněvotín 333, Hněvotín, okr. Olomouc, nebude-li ve smlouvě výslovně sjednáno jiné místo dodání. Zboží je odevzdáno (dodáno), jakmile je zboží v místě dodání odevzdáno Kupujícímu nebo osobě, která Kupujícího zastupuje (§ 166 občanského zákoníku). O odevzdání a převzetí bude vyhotoven dodací list; převzetí zboží může být za Kupujícího potvrzeno i jiným vhodným způsobem, např. otiskem razítka Kupujícího a podpisem osoby jednající za Kupujícího.

6.2 Kupující je povinen převzít zboží nejpozději do 5 (pět) pracovních dnů ode dne oznámení Prodávajícího, že zboží je připraveno k dodání, příp. namontováno (pokud byla sjednána jeho montáž), nejpozději však v den, který je ve smlouvě dohodnut jako den dodání či nejzazší den dodací lhůty. Oznámení o možnosti převzetí zboží zasílá Prodávající Kupujícímu formou e-mailové či faxové zprávy.

6.3 Nepřevezme-li Kupující v této době řádně nabídnuté plnění, je Kupující v prodlení s převzetím zboží a současně se zboží považuje za řádně dodané dnem, který je ve smlouvě dohodnut jako den dodání či nejzazší den dodací lhůty. Prodávající uskladní zboží ve svém skladu na náklady Kupujícího. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za uskladnění zboží skladné ve výši 0,5% z celkové ceny nevyzvednutého zboží bez DPH za každý započatý týden skladování. Skladné je splatné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém povinnost Kupujícího k úhradě skladného vznikla či trvala. Povinností Kupujícího k úhradě skladného není dotčeno právo Prodávajícího požadovat po Kupujícím úhradu smluvní pokuty za porušení závazku převzít řádně a včas dodávané zboží. V případě, že si Kupující dodané zboží nepřevezme ani do 30 dnů ode termínu dodání, je Prodávající oprávněn zboží dále prodat. Nárok na zaplacení smluvní pokuty a skladného není dotčen.

6.4 V případě, že Prodávající nedodá všechno zboží, jehož prodej je předmětem Kupní smlouvy, ani ve lhůtě do 3 (tří) týdnů od uplynutí termínu plnění, může Kupující od Kupní smlouvy písemně odstoupit v té části, ve které nebyla smlouva splněna ani v uvedené náhradní lhůtě. Od smlouvy jako celku může Kupující z důvodu nedodržení uvedených termínů nebo lhůt písemně odstoupit jen tehdy, nebylo-li do odstoupení dodáno Prodávajícím žádné zboží; bylo-li zboží Prodávajícím dodáno do té doby alespoň v částečném rozsahu předmětu koupě, může Kupující od Kupní smlouvy jako celku nebo v rozsahu již dodaného zboží písemně odstoupit jen tehdy, prokáže-li Kupující, že dosavadní uskutečněná dílčí plnění Kupní smlouvy nemají pro Kupujícího žádný hospodářský význam. Kupující nemůže v rozsahu již dodaného zboží od Kupní smlouvy odstoupit v případě, nevrátí-li nebo nemůže-li vrátit dodané zboží v původním stavu, v jakém je obdržel.

 

7. Vlastnické právo

7.1 Veškeré dodané zboží zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny zboží včetně případného příslušenství (tzv. výhrada vlastnictví).

7.2 Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího prodat či jinak převést zboží dodané Prodávajícím, které dosud nebylo Prodávajícímu zcela uhrazeno, třetí osobě. V případě, že Kupující zboží, jehož kupní cenu Prodávajícímu dosud zcela neuhradil, prodá či jinak převede na třetí osobu, pohledávka Prodávajícího z kupní ceny za předmětné zboží se tím stává splatnou a současně Kupující tímto okamžikem postupuje Prodávajícímu pohledávku (a Prodávající tuto pohledávku přijímá) za třetí osobou z titulu úhrady kupní ceny za předmětné zboží, a to do výše svého dlužného plnění vůči Prodávajícímu. Tím není dotčeno právo Prodávajícího požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty za porušení závazku nepřevést zboží na třetí osobu.

 

8. Záruka, vady předmětu plnění, reklamace

8.1 Zboží bude dodáno v provedení a kvalitě odpovídající standardnímu provedení a určené k používání k účelu, k němuž je výrobcem a svou povahou a konstrukcí určeno. Kupující se zavazuje užívat zboží k tomuto účelu a jen způsobem odpovídajícím povaze zboží a podmínkám a účelu použití určených výrobcem a dodržovat podmínky a pravidla údržby určené výrobcem (doporučené provozní postupy, servis a údržba uvedené v manuálu provozu a údržby výrobku). Za těchto podmínek poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku za jakost (§ 2113 občanského zákoníku) na dodané zboží v délce 12 (dvanáct) měsíců. Na akumulátory se poskytuje záruka v délce 6 měsíců. Záruka se nevztahuje na zboží s omezenou životností, např. fotobuňky a části podléhající zvýšenému opotřebení.

8.2 Zboží prodávané Kupujícímu jako počátečnímu uživateli na základě Kupní smlouvy bude bez vad materiálu a zpracování po dobu dvanácti (12) měsíců od Termínu dodání, a dále, každý nový náhradní díl dodaný Prodávajícím Kupujícímu bude bez vad materiálu a zpracování po dobu šesti (6) měsíců od data předání počátečnímu uživateli resp. jeho namontování do výrobku.

8.3 Prodávající poskytne nový nebo opravený díl, dle své volby, namísto kterékoliv části, u které bude při kontrole prováděné nebo zajišťované Prodávajícím nalezena vada na materiálu a zpracování během období výše popsaného. Dle zvážení Prodávajícího bude tato část Kupujícímu opravena nebo vyměněna.

8.4 Záruka se nevztahuje na závady, které nastanou v důsledku zneužití, nesprávného použití, neodborné opravy, koroze, eroze, běžného opotřebení, změny a úpravy provedené na výrobku bez výslovného předchozího písemného souhlasu Prodávajícího, nebo nedodržení doporučených provozních postupů, servisu a postupu údržby uvedených v manuálu provozu a údržby výrobku. Veškerá údržba, servis a opravy musí být prováděny Prodávajícím popř. jiným odborným subjektem písemně předem schváleným ze strany Prodávajícího, a při této práci mohou být použity pouze originální součástky a díly schválené Prodávajícím. Nedodržení těchto požadavků má za následek neplatnost této záruky.

8.5 Záruka zaniká, pokud Prodávající neobdrží během 14 dnů od zjištění závady písemný popis s udáním čísla zakázky a objednávky a konkrétním popisem závady. Záruční doba se neobnovuje provedením záručních prací.

8.6 Prodávající a Kupující vylučují jiné podmínky, záruky všech typů, vyjádřené nebo předpokládané, zákonné nebo jiné (kromě výše uvedených) včetně všech záruk a podmínek v souvislosti s prodejností, uspokojivou kvalitou a vhodností pro svůj konkrétní účel. 

8.7 Opravy vad způsobených Prodávajícím, ať už zjevných či skrytých, a to způsobem a za dobu uvedenou výše, představují splnění všech závazků Prodávajícího vůči těmto vadám, ať už k nim došlo na základě smlouvy, záruky, nedbalosti, náhrady škody, přísné odpovědnosti nebo jinak ve vztahu vzniklém z takového produktu.

8.8 Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakékoliv následné, náhodné, nepřímé, zvláštní nebo represivní škody vzešlé z prodeje či jakékoliv porušení Kupní smlouvy, vztahující se na nemožnost používání, ušlé zisky nebo příjmy, úroky, ztrátu důvěryhodnosti, přerušení práce, snížení hodnoty ostatních výrobků, ztráty z důvodu odstávky nebo přerušení provozu, zvýšení nákladů na provoz, či požadavky uživatele nebo zákazníků Kupujícího na přerušení provozu, ať už je taková ztráta nebo škoda předmětem smlouvy, záruky, nedbalosti, odpovědnosti za škody, přísné odpovědnosti nebo jiných.

Reklamace

8.9 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu výrobku neprodleně poté, co ji zjistil nebo co ji při náležité péči mohl a měl zjistit, s uvedením a popisem vady. Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho prohlídku a kontrolu jeho úplnosti co do množství a dokumentace (dokladů) předaných spolu se zbožím včetně zevrubné prohlídky, zda zboží nemá zjevné vady a zjištěné vady neprodleně písemně oznámit. Vady, které nejsou zjevné a které lze zjistit teprve po uvedení zboží do provozu, je Kupující povinen písemně oznámit Prodávajícímu neprodleně poté, co vada vyšla najevo. 

8.10 Kupující oznamuje vady písemně na adresu sídla Prodávajícího doporučeným dopisem, nebo elektronicky na e-mailovou adresu: obchod@wanzl.com, praha@wanzl.com, WANZL-CZ.servis@wanzl.com

8.11 Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud řešení reklamace tj. zejména provedení opravy výrobku nevyžaduje lhůtu delší, např. z důvodu nutného zajištění dodávky náhradních dílů k opravě od jejich dodavatele (výrobce) nebo dodání jiného výrobku. V takovém případě se lhůta pro vyřízení reklamace prodlužuje o potřebnou dobu, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak.

8.12 Kupující vždy umožní Prodávajícímu odstranit zjištěnou vadu, na kterou se vztahuje odpovědnost Prodávajícího, opravou výrobku. Za tím účelem je Kupující povinen umožnit Prodávajícímu nebo Prodávajícím vyslané osobě přístup k reklamovanému zboží a poskytnout bezplatně veškerou součinnost potřebnou k provedení opravy. 

 

9. Smluvní pokuta

9.1 Pro případ, že je Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo části kupní ceny za zboží, má Prodávající nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení Kupujícího. Vedle nároku na smluvní pokutu má Prodávající právo na plnou výši náhrady škody.

9.2 Při prodlení Prodávajícího s dodáním zboží delším než dva týdny, s výjimkami dle odst. 5.2., 5.6., 5.7. a 5.8. VODP, má Kupující nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% z ceny nedodaného zboží, a to za každý den prodlení, maximálně však 5% z hodnoty nedodaného zboží za celou dobu prodlení.

9.3 Při prodlení Kupujícího s převzetím zboží má Prodávající právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% z  ceny nepřevzatého zboží, a to za každý i započatý den prodlení.

9.4 Poruší-li Kupující povinnost nepřevést zboží na třetí osobu v případě, že za něj Prodávajícímu dosud zcela nezaplatil kupní cenu, má Prodávající nárok na zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 5% z kupní ceny zboží bez DPH s tím, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

9.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně.

 

10. Povinnost mlčenlivosti

10.1 Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se druhé strany a předmětu a plnění smlouvy, o nichž se dozví v souvislosti s plněním smlouvy, a které nejsou veřejně známé nebo dostupné. Uvedený závazek se vztahuje i na další skutečnosti, které budou druhou stranou výslovně označeny za důvěrné. Dále je vše výše uvedené označováno jako "Důvěrné informace".

10.2 Každá ze stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku Důvěrných informací, a zavazuje se chránit tajnost Důvěrných informací, a to minimálně stejným způsobem, jakým chrání své obchodní tajemství, vždy však nejméně způsobem obvyklým. Každá ze stran se zavazuje, že Důvěrné informace nepoužije pro žádné jiné účely než pro účely plnění smlouvy.

10.3 Každá ze stran je oprávněna zpřístupnit Důvěrné informace svým právním, daňovým a účetním poradcům (dále jen "Poradce") a v nezbytném rozsahu rovněž třetím osobám, prostřednictvím nichž plní smlouvu. Poruší-li Poradce anebo třetí osoba povinnost mlčenlivosti, odpovídá za toto porušení strana, která jim Důvěrné informace zpřístupnila.

10.4 Strany se zavazují zachovávat závazek mlčenlivosti dle tohoto článku po celou dobu účinnosti smlouvy i po jejím ukončení, a to až do doby než se Důvěrné informace stanou veřejně známé a dostupné bez porušení tohoto článku.

 

11. Ostatní ujednání

11.1 Právo domáhat se zrušení závazku. Kupující se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy podle § 2000 odst. 2 občanského zákoníku.

11.2 Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy. Prodávající může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy, a to kdykoliv, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany tímto zároveň sjednávají, že pro účely smlouvy se za praxi zavedenou mezi smluvními stranami ve smyslu ustanovení § 556 odst. 2 občanského zákoníku považují výhradně smlouvy, resp. dodatky k těmto smlouvám, uzavřené v písemné podobě, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3 Vyloučení obchodních zvyklostí. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy a VODP byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku se na smlouvu neaplikuje.

11.4 Oddělitelnost i pro zdánlivá (nicotná) jednání. Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

11.5 Změna okolností. Kupující přebírá podle ustanovení §1765 občanského zákoníku riziko změny okolností zejména v souvislosti se směnným kurzem, změnou cen vstupních komodit (el. energie, pohonné hmoty atp.), nedostatkem materiálů a dalších okolností, které mohou mít vliv na dodání plnění zejména v dohodnutém čase, množství, rozsahu, kvalitě a ceně.

11.6 Vyloučení některých ustanovení. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku: § 557, § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách), § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum).

11.7 Započítávání při plnění více dluhů. Pokud bude jedna strana dlužit druhé straně více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na nejdříve splatný dluh, a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tyto VODP resp. smlouva nenahrazují smlouvu o zpracování osobních údajů podle příslušných právních předpisů, kde by byl Prodávající správcem a Kupující zpracovatelem. Kupující není na základě těchto VODP resp. smlouvy oprávněn nakládat s jakýmikoli osobními údaji pocházejícími od Prodávajícího.

12.2 Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

12.3 Vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platným právním řádem České republiky, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, s vyloučením kolizních norem.

12.4 Případné pohledávky vůči Prodávajícímu mohou být postoupeny pouze s jeho předchozím písemným souhlasem.

12.5 Veškeré spory mezi Prodávajícím a Kupujícím, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny a s konečnou platností rozhodnuty obecnými soudy ČR.

Pro případ sporu se sjednává místní příslušnost věcně příslušného soudu prvního stupně takto:

  1. je-li dána věcná příslušnost krajského soudu, je místně příslušným Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci,
  2. je-li dána věcná příslušnost okresního soudu, je místně příslušným Okresní soud v Olomouci.

 

12.6 Prodávající je oprávněn jednostranně měnit tyto VODP. Dojde-li ke změně VODP, nevztahuje se taková změna na již uzavřené smlouvy, nebude-li sjednáno jinak.

12.7 Tyto VODP jsou platné a účinné od 22.11.2020. Tyto VODP nahrazují Všeobecné obchodní podmínky ve verzi z roku 2008. Smlouvy uzavřené na základě původních všeobecných obchodních podmínek se řídí původními podmínkami.

12.8 Běžná vzájemná korespondence včetně případných reklamací a řešení reklamací, s výjimkou objednávek a jejich akceptace nebo doplňků nebo odchylek (viz čl. 3) budou činit přednostně elektronicky e-mailem na adresy účastníků smluvního vztahu, které si vzájemně sdělili.

Elektronická komunikace mezi účastníky nemusí být k zachování její platnosti a účinků právního úkonu opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo jiným elektronickým prostředkem obdobného obsahu.

Písemnosti mezi smluvními stranami se doručují odesílatelem osobně proti podpisu (potvrzení o převzetí) nebo formou doporučené zásilky prostřednictvím České pošty, příp. prostřednictvím datové schránky. Písemnost se považuje za doručenou i tehdy, jestliže ji adresát při doručování odesílatelem osobně odmítne převzít, nebo v případě doručování prostřednictvím České pošty, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo si ji v úložní době nevyzvedne, anebo jestliže jiným způsobem doručení zásilky vědomě zmaří; v takovém případě se zásilka považuje za doručenou dnem odepření jejího přijetí nebo posledním dnem úložní doby v případě nevyzvednutí si zásilky v provozovně České pošty. Písemné zásilky se zasílají na adresu adresáta zapsanou v den odeslání zásilky jako jeho sídlo v obchodním rejstříku. 

12.9 Tyto VODP v plném rozsahu nahrazují jakákoliv předchozí písemná nebo ústní či obdobná ujednání stran. Pro právní poměry mezi Prodávajícím a Kupujícím se neuplatní obchodní podmínky Kupujícího nebo výhrady či prohlášení Kupujícího, ať už byly jakkoliv deklarovány nebo citovány nebo uvedeny odkazem na webové stránky Kupujícího nebo v objednávce, která byla podkladem pro uzavření jednotlivé Kupní smlouvy, nebo v jiné listině od Kupujícího.

 

 

Dne 1. 11. 2020

 

B) Allgemeine Einkaufsbedingungen

Download:
Allgemeine Einkaufsbedingungen der Wanzl GmbH & Co. KGaA 

§ 1
Geltungsbereich

 

(1) Für alle zwischen uns, der Wanzl GmbH & Co. KGaA und dem Vertragspartner – nachstehend „VP“ genannt – geschlossenen Verträge über die Lieferung von Waren und die Erbringung von Leistungen gelten ausschließlich unsere Einkaufsbedingungen. Sie sind in der jeweils aktuellen Fassung Bestandteil jedes unserer Angebote und Annahmeerklärungen. Mit Ab­schluss des ersten Vertrages unter Einbeziehung unserer Einkaufsbedingungen gelten diese auch für alle weiteren zwischen uns und dem VP abgeschlossenen Verträge, ohne dass es einer erneuten Einbeziehung bedarf.

(2) Ergänzend zu unseren Einkaufsbedingungen gelten für besondere Leistungen, wie Bauleistungen, die Lieferung und Erstellung technischer Anlagen sowie Leistungen im IT-Bereich, unsere „Besonderen Vertragsbedingungen“.

(3) Allgemeine Geschäftsbedingungen des VP gelten nur bei ausdrücklicher Zustimmung unsererseits in Schrift- oder Textform.

(4) Eine Bestimmung unserer Einkaufsbedingungen gilt nicht, wenn und soweit wir mit dem VP eine abweichende individuelle Vertragsabrede getroffen haben.

 

 

§ 2
Abschluss von Verträgen – Schriftwechsel

 

(1) Wir bestellen beim VP entweder durch ein Angebot an den VP auf Abschluss eines Vertrages oder durch eine Annahmeerklärung, mit welcher wir ein bestehendes Angebot des VP annehmen.

(2) Der VP hat seine Angebote für uns kostenlos zu erstellen. Er ist an seine Angebote mindestens sechs Monate ab Angebotszugang bei uns gebunden. Soweit der VP eine Annahmefrist bestimmt, muss diese mindestens einen Monat betragen, soweit keine besonderen Umstände vorliegen (z. B. täglich stark schwankende Rohstoffpreise), die eine kürzere Frist rechtfertigen.

(3) Unsere Angebote sind bis zu ihrer Annahme freibleibend und können jederzeit zurückgenommen werden. Sie können nur innerhalb der von uns vorgegebenen Annahmefrist oder, mangels Fristsetzung, binnen fünf Arbeitstagen (Montag bis Freitag) ab Angebotszugang beim VP wirksam angenommen werden. Verspätet zugegangene Annahmeerklärungen erlöschen, wenn wir Ihnen binnen fünf Arbeitstagen nach Ihrem Zugang unter Hinweis auf die Verspätung in Schrift- oder Textform widersprechen.

(4) Nehmen wir mit unserer Bestellung ein Angebot des VP an, hat dieser die Bestellung, deren Inhalt und deren Eingang unverzüglich, spätestens binnen drei Arbeitstagen, in Schrift- oder Textform zu bestätigen. Sofern die Bestätigung inhaltlich von unserer Bestellung zu unserem Nachteil abweicht, gilt die Bestätigung als neues Angebot des VP.

(5) Der VP hat unsere Bestellungen mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auf Plausibilität zu überprüfen und uns etwaige Auffälligkeiten, insbesondere ungewöhnliche Abweichungen gegenüber früheren Bestellungen, mitzuteilen. Unterlässt er dies, gilt eine fehlerbehaftete Bestellung als unwirksam, wenn und soweit der VP die Fehlerhaftigkeit bei Beachtung seiner Pflichten hätte erkennen können und mitteilen müssen. Unser Recht, bei Irrtum die Anfechtung zu erklären, bleibt hiervon unberührt.

(6) Mündlich abgeschlossene Verträge sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich oder in Textform bestätigt oder einer entsprechenden Bestätigung des VP schriftlich oder in Textform zugestimmt haben.

(7) Schriftwechsel, der im Zusammenhang mit einer bestimmten Bestellung oder einem bestimmten Auftrag erfolgt, hat der VP stets unter Angabe unserer Bestell-/Auftragsnummer zu führen, um Verzögerungen zu vermeiden. Bei Nichterfüllen dieser Bedingungen durch den VP haben wir etwaig daraus entstehende Verzögerungen in der Rechnungsbearbeitung und im Zahlungsausgleich nicht zu vertreten. Fehlen einzelne Bestelldaten und verzögert sich dadurch die Zahlung, verlängern sich die vereinbarten Zahlungsfristen um den Zeitraum der Verzögerung.


§ 3
Vergütung

 

(1) Bei der mit dem VP vereinbarten Vergütung handelt es sich um einen Festpreis, der alle für die ordnungsgemäße und vollständige Durchführung der vereinbarten Lieferungen und Leistungen erforderlichen Maßnahmen und Nebenkosten, wie Fracht, Verpackung, Versicherung, Montage und den Einsatz von Arbeitsgeräten sowie sonstigen Hilfsmitteln und dergleichen, umfasst.

(2) Sofern eine aufwandsabhängige Vergütung vereinbart wurde, schulden wir diese nur für den nachgewiesenen, tatsächlich angefallenen und auch objektiv erforderlichen Zeit- und Materialaufwand.

(3) Für Warenlieferungen gilt die Klausel DAP (Delivered at Place) GELIEFERT BENANNTER BESTIMMUNGSORT der Incoterms® 2020, und, soweit eine Verzollung stattzufinden hat, DDP (Delivered Duty Paid) GELIEFERT VERZOLLT BENANNTER BESTIMMUNGSORT der Incoterms® 2020.

(4) Soweit wir die Kosten für die Verpackung zu tragen haben, ohne dass die Höhe der Vergütung hierfür vereinbart wurde, hat der VP die Verpackung zum Selbstkostenpreis zu berechnen.

(5) Obliegt die Warenbeförderung dem VP und sind die Kosten hierfür von uns zu tragen, ohne dass die Höhe der Vergütung hierfür vereinbart wurde, hat der VP unter Berücksichtigung der erforderlichen Eignung und Zuverlässigkeit des Transportunternehmers das möglichst günstigste Beförderungsmittel zu wählen.

(6) Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze (4) und (5) gelten entsprechend für vergleichbare sonstige Nebenkosten.
 

§ 4
Rechnungsstellung – Zahlungsbedingungen

 

(1) Die Rechnungen des VP haben neben dem Lieferdatum die in unserer Bestellung oder Vertragsbestätigung angegebenen Bestell-/Auftrags- sowie Teilenummern und die von uns mitgeteilten Warenbezeichnungen anzugeben. Im Übrigen müssen die Rechnungen den gesetz­lichen Anforderungen entsprechen und prüffähig sein. Entsprechen die Rechnungen nicht den vorstehenden Anforderungen, so sind etwaige Zahlungsverzögerungen aufgrund längerer Bearbeitungszeit, z. B. durch Rücksendung der Rechnungen zum Zwecke der Korrektur, nicht von uns zu vertreten. Vereinbarte Zahlungsfristen verlängern sich um den Zeitraum der Verzögerung.

(2) Jede Rechnung muss die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer gesondert ausweisen.

(3) Sofern der VP nicht rechtzeitig vor Zahlung eine gültige Freistellungsbescheinigung vorlegt, behalten wir eine etwaige Quellensteuer ein und führen diese gemäß den uns obliegenden gesetzlichen Pflichten an die zuständige Finanzbehörde ab. Versehentlich nicht einbehaltene Abzugssteuer hat der VP zum Zwecke der Abführung durch uns zurückzuerstatten.

(4) Rechnungen sind von uns, vorbehaltlich etwaiger Einreden oder Einwendungen, binnen 14 Tagen mit 3 % Skonto oder binnen 60 Tagen netto jeweils ab Erhalt einer ord­nungsgemäßen Rechnung zu zahlen.

(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns uneingeschränkt in gesetzlichem Umfange zu.

(6) Geleistete Zahlungen stellen kein Anerkenntnis dar und erfolgen stets unter dem Vorbehalt der Rückforderung. Dies gilt nicht, sofern wir im Zeitpunkt der Zahlung bereits Kenntnis von dem Rückforderungsanspruch haben und der Vertragspartner aufgrund der Umstände des Einzelfalles davon ausgehen dürfte, dass wir mit der Zahlung auf den Rückforderungsanspruch verzichten. Auch eine vorbehaltlose Zahlung gilt nicht als Verzicht auf etwaige Ansprüche unsererseits gegen den VP, die zum Zeitpunkt der Zahlung noch nicht oder noch nicht ordnungsgemäß erfüllt sind, oder auf uns zum Zeitpunkt der Zahlung zustehende Rechte, wie zur Aufrechnung, Zurückbehaltung, Mängelrüge oder zur Erhebung etwaiger Einreden und Einwendungen.

  

§ 5
Allgemeine Pflichten für Lieferungen und Leistungen

 

(1) Der VP hat seine Lieferungen und Leistungen vertragsgerecht zu erbringen.

(2) Bei der Durchführung der Lieferungen und Leistungen hat der VP alle einschlägigen Gesetze, Verordnungen, behördliche Anordnungen sowie berufsgenossenschaftliche Vorschriften zu beachten. Ferner hat er alle einschlägigen technischen Vorschriften und Normen, wie DIN, IEC oder ISO, sowie darüberhinausgehende höhere technische Anforderungen, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, zu erfüllen. Dies gilt insbesondere auch für arbeits- und arbeitsschutzrechtliche Regelungen, wie Arbeitnehmer-Entsende- und Mindestlohngesetz, für Embargo- und Handelskontrollvorschriften, Steuer- und Zollvorschriften und alle Regelungen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt, wie die REACH-VO, sowie zum Datenschutz, und für Sorgfaltspflichtgesetze, wie Lieferkettengesetz. Der VP holt insbesondere erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen oder Registrierungen (einschließlich solcher im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 („REACH“)) ein und gibt erforderliche Anzeigen, Notifizierungen und Meldungen ab. Soweit erforderlich, bestellt VP auf eigene Rechnung einen geeigneten Vertreter, z.B. im Anwendungsbereich von REACH einen Alleinvertreter gemäß Art. 8 REACH. VP erfüllt alle rechtlich gegenüber uns bestehenden Informations­pflichten, insbesondere über in Lieferungen enthaltene Gefahrstoffe und gefährliche Materialien, bestehende Rücknahme- oder Wiederverwertungspflichten sowie im Anwendungsbereich von Art. 8 Abs. 3 REACH. Im Übrigen informiert VP auf Anforderung von uns über alle zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ergriffenen Maßnahmen durch Vorlage geeigneter Unterlagen (z.B. Konformitätserklärungen, Prüfberichte).

(3) Lieferungen haben zum Schutz vor Transportschäden in ordnungsgemäßer Verpackung stattzufinden. Wir sind, auch nach Vertragsschluss, berechtigt, dem VP für seine Lieferungen angemessene und zumutbare Vorgaben zu machen, um eine ordnungsgemäße Durchführung der Lieferungen sicherzustellen, z.B. bei der Auswahl der Beförderungs- und Zustellart oder bei der Verwendung bestimmter Verpackungen oder bei der Ladungssicherung.

(4) Bei Gefahrguttransporten hat der VP sicherzustellen, dass alle einschlägigen Vorschriften beachtet und die sich daraus ergebenden Pflichten erfüllt werden, insbesondere im Zusammenhang mit der Geeignetheit des Transportmittels, der Verpackung, der Kennzeichnung, der Information und der Dokumentation.

(5) Mit seiner Lieferung oder Leistung räumt uns der VP alle Nutzungsrechte, auch an bestehenden gewerblichen Schutzrechten, ein, die erforderlich sind, damit wir den Liefer-/Leistungsgegenstand zu den vertraglich vorausgesetzten und gewöhnlichen Zwecken uneingeschränkt nutzen können.

(6) Der VP ist nicht berechtigt, ohne unsere vorherige Zustimmung in Text- oder Schriftform die von ihm geschuldeten Lieferungen/Leistungen durch einen Subunternehmer ausführen zu lassen. Der Subunternehmer ist sorgfältig auszuwählen. Als Subunternehmer gilt nicht der Zulieferer, der Lieferungen/Leistungen vornimmt, die der VP gewöhnlicherweise nicht selbst erbringt.

(7) Sofern der VP aufgrund gesetzlicher Regelungen, behördlicher Anordnungen, technischer Vorschriften oder Handelsbrauch zusammen mit der Lieferung/Leistung Dokumente zu übergeben hat, gehört dies zu den wesentlichen Leistungspflichten des VP. Die Dokumente sind in deutscher oder englischer Sprache auszuhändigen.

(8) Der VP ist verpflichtet, die Versorgung von Ersatzteilen und Ersatzstoffen, die nicht auf dem allgemeinen Beschaffungsmarkt erhältlich sind, für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren seit der Lieferung sicherzustellen.

(9) Die Liefer- und Leistungspflichten des VP ruhen für die Dauer höherer Gewalt, wenn und soweit der VP nachweist, dass ein vom VP nicht beeinflussbares und nach menschlichem Ermessen unvorhersehbares Ereignis vorliegt und ihm dadurch die Liefer-/Leistungserbringung trotz Beachtung der äußersten, nach der Sachlage vernünftigerweise zu erwartender Sorgfalt unmöglich ist. Höhere Gewalt können insbesondere Krieg, Aufruhr, Naturkatastrophen, Pandemie, Epidemie, Quarantäne, Streik und Aussperrung, Feuer und Überschwemmung sowie vergleichbare außergewöhnliche Ereignisse und daraus resultierende Folgen sein, wie behördliche Maßnahmen, die Lieferungs-/Leistungsdurchführung im vorbeschriebenen Sinne unmöglich machen. Wir sind entschädigungslos zur Kündigung bzw. zum Rücktritt berechtigt, sofern wir an einer späteren Lieferungs-/Leistungsdurchführung aus vernünftigen Gründen kein Interesse mehr haben.  

 

§ 6
Leistungs-/ Lieferzeit - Liefermenge

 

(1) Die mit dem VP vereinbarten Liefer-/Leistungsfristen und ‑termine sind verbindlich.

(2) Für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen kommt es auf den Wareneingang am Bestimmungsort („Eintreffen“) und von Lieferungen mit Aufstellung oder Montage sowie von Leistungen auf deren vollständige Durchführung an.

(3) Drohen Liefer-/Leistungsverzögerungen, hat der VP uns diese und deren voraus­sichtliche Dauer unverzüglich nach Kenntniserlangung mitzuteilen. Unterlässt der VP diese Mitteilung, haftet er – unbeschadet seiner Liefer- und Leistungspflichten – für alle Schäden, auch für außergewöhnliche, die bei ordnungsgemäßer Mittei­lung hätten vermieden werden können.

(4) Im Falle des Verzuges stehen uns alle gesetzlichen Rechte und Ansprüche un­eingeschränkt zu. Darüber hinaus sind wir berechtigt, für jeden Kalendertag des Verzuges eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Nettovergütung der betroffe­nen Liefe­rung/Leistung, höchstens jedoch in Höhe von 10 %, zu verlangen; diese Strafe ist auf einen darüberhinausgehenden Schaden anzurechnen. Der VP ist berechtigt, die Herabsetzung einer unverhältnismäßig hohen Strafe durch das zuständige Gericht zu beantragen.

(5) Bei Vorliegen besonderer Umstände sind wir im Falle des Verzuges nach Ankündigung berechtigt, die Lieferung/Leistung auf Kosten des VP selbst vorzunehmen oder durch einen Dritten vornehmen zu lassen. Besondere Umstände sind die Verweigerung der Erfüllung, der erfolglose Ablauf einer angemessenen Frist sowie die Eilbedürftigkeit, d. h., wenn ein schnelles Handeln zur Vermeidung wesentlicher finanzieller Schäden, wie Fertigungs­stillstand und die Verursachung einer Verzugsschadensersatzpflicht oder einer Vertrags­strafe, erforderlich ist, oder um sonstige schwerwiegende Nachteile, insbesondere die nachhaltige Störung unserer Kun­denbeziehungen, zu verhindern. Das Recht zur Ersatz-/Selbstvornahme entfällt, wenn der VP unverzüglich nach Erhalt der Ankündigung glaubhaft versichert, dass er die Leistung/Lieferung rechtzeitig vor Eintritt eines (weiteren) Nachteils durchführen kann und wird. Erfolgt die Leistung/Lieferung nicht wie versichert, sind wir zur sofortigen Ersatz-/Selbstvornahme berechtigt.

(6) Teillieferungen/-leistungen sind ohne entsprechende Vereinbarung nicht gestattet und können von uns zurückgewiesen werden. Gleiches gilt für Lieferun­gen/Leistungen, die vor dem vereinbarten Termin erfolgen; ersatzweise sind wir berechtigt, Lieferungen auf Kosten des VP bis zum vereinbarten Termin zu la­gern.

 

§ 7 
Lieferung und Leistung – Annahme - Gefahrübergang

 

(1) Der VP hat die Ware entladebereit an der Rampe des Bestimmungsortes zur Verfügung zu stellen. Liefert der VP schuldhaft an einen falschen Ort, hat er uns alle daraus entstehenden Kosten, insbesondere für die Verbindung zum Bestimmungsort, zu erstatten.

(2) Die Gefahr der zufälligen Verschlechterung oder des Unterganges geht mit Warenannahme auf uns über.

(3) Sind wir aufgrund von Umständen, die nicht von uns zu vertreten sind, insbeson­dere im Falle höherer Gewalt, an der Erfüllung unserer Mitwirkungspflichten, ins­besondere unserer Abnahmeverpflichtungen, gehindert, so bleibt der VP zur Lie­ferung oder Leistung verpflichtet, bis die hindernden Umstände entfallen sind. Dies gilt nicht, wenn dem VP ein Zuwarten unter Berücksichtigung aller Umstände nicht mehr zugemutet werden kann und er dies uns unter Angabe der Gründe schriftlich oder in Textform mitteilt.

(4) Der VP ist verpflichtet, auf allen Lieferscheinen den Inhalt sowie die Menge oder das Gewicht der Lieferung nebst unserer Bestell-/Auftragsnummer und unserer aus der Bestellung oder Auftragsbestätigung ersichtlichen Warenbezeichnungen und Teilenummern anzugeben. Gleiches gilt für die Packzettel/Teilebegleitkarten, mit welchen alle Warengebinde oder Verpackungseinheiten zu versehen sind. Alle Angaben müs­sen in Deutsch oder in Englisch ausgeführt werden. Der VP haftet für alle Nachteile, die uns in Folge fehlerhafter Angaben entstehen. Die Unterzeichnung eines Packzettels oder Lieferscheines stellt kein Anerkenntnis und keine Abnahme dar und ist nicht mit einem Verzicht auf die Mängelhaftung verbunden. Etwaige Rechte und Ansprüche, auch auf Zahlung einer Vertragsstrafe, bleiben auch ohne Vorbehalt bestehen.

(5) Spätestens mit Warenannahme geht das Eigentum an der Ware auf uns uneingeschränkt über. Besteht ein Eigentumsvorbehalt trotz Warenannahme ausnahmsweise fort, erlischt dieser in vollem Umfang spätestens mit der Kaufpreiszahlung.

 

§ 8
Gewährleistung

(1) Der VP ist verpflichtet, eine wirksame Warenausgangskontrolle durchzuführen, um sicher zu stellen, dass die Waren frei von Sachmängeln an uns geliefert wer­den. Zeigt sich im Falle einer Warenlieferung innerhalb von zwölf Monaten nach Wa­reneingang ein Sachmangel, so wird vermutet, dass die Sache bereits bei Liefe­rung mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache o­der des Mangels nicht vereinbar.

(2) Eine Untersuchungspflicht für uns besteht nur insoweit, als wir die Ware unver­züglich nach Wareneingang auf Transportschäden, auf Falschlieferung und auf Men­gen-/Gewichtsfehler und auf sonstige erkennbare Mängel zu untersuchen haben. Ansonsten hat eine Untersuchung durch uns auf äußere sichtbare Mängel erst vor Verwendung der Ware im Rah­men des üblichen Fertigungsablaufs stattzufinden.

(3) Für das Vorliegen eines Mangels gelten die gesetzlichen Definitionen uneinge­schränkt, insbesondere diejenigen der §§ 434 und 633 BGB.

(4) Wenn und soweit sich ein Mangel zeigt, haben wir diesen binnen sieben Arbeits­tagen (Montag bis Freitag) dem VP anzuzeigen. Die Rüge ist formfrei möglich.

(5) Bei Vorliegen von Mängeln stehen uns alle gesetzlichen Ansprüche und Rechte nach Maßgabe der folgenden Regelungen ohne Ein­schränkung zu.

(5.1)  Bei Sach- und Rechtsmängeln können wir bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen

(a) Nacherfüllung verlangen durch – nach unserer Wahl – Mängelbeseitigung (Nachbesserung) oder  Lieferung/Herstellung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) oder

(b) Minderung des Kaufpreises/Werklohnes verlangen oder

(c) vom Kauf-/Werkvertrag zurücktreten und

(d) neben Nacherfüllung, Minderung oder Rücktritt Schadensersatz verlangen oder

(e) statt der Leistung Schadensersatz oder den Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

(5.2) Weist bei einer Lieferung einer größeren Menge einer Gattung ein nicht nur unerheblicher Teil der Lieferung denselben oder gleichartigen Mangel auf, gilt die gesamte Lieferung als mangelhaft, es sei denn, aufgrund der Art des Mangels oder anderer Umstände kann ausgeschlossen werden, dass weitere Teile der Lieferung von dem Mangel betroffen sind.

(5.3) Zur Nacherfüllung gehören sämtliche Maßnahmen und Nebenleistungen, die für ihre Durchführung erforderlich sind, insbesondere der Transport vom/zum Aufenthaltsort der Ware, Auf-/Abbau, Aus-/Einbau, es sei denn, der VP brauchte nach den Umständen des Einzelfalles mit diesen Maßnahmen weder zu rechnen noch sind sie ihm zuzumuten.

(5.4) Der VP hat sämtliche Kosten für die durchzuführenden Maßnahmen zu tragen.

(5.5) Sofern der VP zur Rücknahme der mangelhaften Ware außerhalb der Nacherfüllung verpflichtet ist, hat er alle hierzu erforderlichen Aufwendungen zu tragen, auch etwaige Demontagekosten.

(5.6.) Bei Vorliegen besonderer Umstände sind wir nach Ankündigung berechtigt, die Nacherfüllung auf Kosten des VPs selbst vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. § 6 (5) S. 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt.

(6) Die gesetzlichen Rückgriffsansprüche gegen den VP innerhalb einer Lieferkette stehen uns uneingeschränkt zu, auch im Falle der Weiterverarbeitung.

(7) Die Mängelansprüche verjähren frühestens in 24 Monaten ab Lieferung, Leistungsdurch­führung oder (sofern durchzuführen) Abnahme. Längere gesetzliche Verjährungsfristen bleiben hiervon unberührt. Mit Durchführung der Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist erneut zu laufen.

(8) VP gewährleistet, dass Mineralien (insb. Tantal, Wolfram, Zinn, Gold), die für die Waren verwendet werden oder in diesen enthalten sind, keine Konfliktmineralien sind, d.h. nur von Schmelzhütten oder Raffinerien stammen, die die entsprechenden Bewertungsprotokolle der „Conflict-Free Smelter Initiative“ erfüllen.

 

§ 9
Qualitätssicherung – Serienlieferung

 

(1) Der VP hat ein geeignetes Qualitätsmanagement-System zu unterhalten, um si­cherzustellen, dass seine Lieferungen und Leistungen den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, die einschlägigen rechtlichen und technischen Bestim­mungen einhalten und frei von sonstigen Sachmängeln sind.

(2) Der VP hat zum Zwecke des Nachweises alle wesentlichen Maßnahmen der Qualitätssicherung sowie die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen in geeigneter und nachprüfbarer Form zu dokumentieren und uns diese Dokumentation auf je­derzeitiges Verlangen vorzulegen. Für die Dokumentation gilt eine zehnjährige Aufbewahrungsfrist.

(3) Wir sind berechtigt, die Wirksamkeit des Qualitätsmanagement-Systems des VP vor Ort nach Anmeldung zu den üblichen Geschäftszeiten des VP im Rahmen ei­nes Audits in angemessenen regelmäßigen Zeitabschnitten, bei Bedarf auch so­fort und wiederholt in kurzen Zeitabschnitten, zu überprüfen.

(4) Eine Serienbelieferung erfolgt grundsätzlich erst nach Durchführung einer Erst­bemusterung und der Freigabe des Erstmusters durch uns. Grundlage hierfür ist die Vorlagestufe 2 gemäß VDA Band 2 oder ein vergleichbares Verfahren, an dem sich das Freigabeverfahren als Leitfaden orientieren soll. Nach erfolgter Freigabe darf eine nicht nur unwesentli­che

Änderung an Material, Teilen, Herstellungs­prozessen, Unterlieferanten, Herstellungsorten etc. nur nach Rücksprache mit uns und nach vorheriger Genehmi­gung in Schrift- oder Textform durch uns durchgeführt werden. Eine Serienfertigung vor Freigabe erfolgt ausschließlich auf Risiko des VP.

 

§ 10
Freistellung – Schadensersatz-Rückrufe

 

(1) Werden wir, gleich aus welchen Rechtsgründen, z.B. in den Fällen der Produkthaftung von Dritten aufgrund von Umständen, die der VP verursacht hat, in Anspruch genommen, so hat der VP auf erstes Anfordern uns in vollem Um­fang von diesen Ansprüchen freizustellen und alle uns entstandenen Aufwendungen zu erstatten soweit er im Außenverhältnis gegenüber dem Drittens selbst haftet; dies gilt – verschuldensunabhängig – für alle Umstände, die im Risiko-/Verantwortungsbereich des VP liegen. Bei gemeinsam verursachter Haftung haften die Parteien im Innenverhältnis entsprechend ihrer Verursachungsbeiträge.

(2) Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der VP Aufwendungen zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme Dritter einschließlich von uns durchgeführter Rückrufaktionen ergeben. Gleiches gilt für behördliche Maßnahmen gegen uns aus oder im Zusammenhang mit der Sicherheit der Produkte.

(3) Von einer Inanspruchnahme, einer geplanten Rückrufaktion und behördlichen Maßnahmen werden wir den VP unverzüglich unterrichten und mit ihm die weitere Vorgehensweise abstimmen. Unterlassen wir die Unterrichtung und/oder Abstim­mung, haften wir für den Schaden, der bei Unterrichtung/Abstimmung hätte ver­mieden werden können.

(4) Der VP hat für die Dauer der Geschäftsbeziehung mit uns eine Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme in Höhe von mindestens 10 Millionen Euro pro Schadensfall für Personen- und Sachschäden zu unterhalten und uns dies jederzeit auf Verlangen nachzuweisen. 

(5) Gesetzliche Schadensersatzansprüche stehen uns ohne jede Einschränkung zu.

 

§ 11
Gewerbliche Schutzrechte

 

(1) Der VP gewährleistet, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung/Leistung keine Rechte Dritter im In- oder Ausland verletzt werden. Im Falle einer Schutzrechts­verletzung hat uns der VP auf erstes Anfordern von allen Ansprüchen Dritter voll­umfänglich freizustellen und alle im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme uns entstandenen Aufwendungen zu erstatten.

(2) Werden wir von Dritten wegen einer Schutzrechtsverletzung in Anspruch genom­men, haben wir den VP unverzüglich davon zu unterrichten und mit ihm etwaige Maßnahmen abzustimmen. Unterlassen wir die Unterrichtung und/oder Abstim­mung, haften wir für den Schaden, der bei Unterrichtung/Abstimmung hätte ver­mieden werden können.

(3) Die Ansprüche gegen den VP wegen Verletzung von Drittschutzrechten verjähren binnen drei Jahren, beginnend mit dem Datum unserer Inanspruchnahme durch den Dritten.

(4) Der VP haftet nicht für solche Schutzrechtsverletzungen, die durch uns verursacht worden sind. Haben wir Vorgaben, gleich welcher Art, für die Lieferungen/Leistungen gemacht, entbindet dies den VP nicht, das Vorhandensein etwaiger Drittschutzrechte zu prüfen, es sei denn, der VP durfte aufgrund besonderer Umstände, insbesondere entsprechender Hinweise unsererseits, darauf vertrauen, dass wir diese Prüfung bereits durchgeführt haben.

(5) Bei gemeinsamen Schutzrechtsverletzungen haften die Parteien im Innenverhältnis entsprechend ihrer Verursachungsbeiträge.

 

§ 12
Werkzeuge – Beistellungen

 

(1) Überlassen wir dem VP ohne gesonderten Vertrag Werkzeuge, die der Durchführung der Lieferungen und Leistungen durch den VP dienen, so gelten die nachstehenden Bestimmungen.

(2) Die Werkzeuge verbleiben in unserem vollständigen Eigentum. Der VP hat sie als unser Eigentum sichtbar zu kennzeichnen und uns etwaige Eigentumsbeeinträchtigungen unverzüglich mitzuteilen.

(3) Die Werkzeuge dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck genutzt werden, sind pfleglich zu behandeln und sorgfältig zu verwahren. Erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten hat der VP auf eigene Kosten ordnungsgemäß durchzuführen. Etwaige Schäden an unseren Werkzeugen hat der VP unverzüglich anzuzeigen.

(4) Der VP ist verpflichtet, die Werkzeuge für die Dauer der Überlassung in angemessenem Umfange auf eigene Kosten zum Neuwert insbesondere gegen Feuer, Wasser und Diebstahl zu versichern und uns dies jederzeit auf Verlangen nachzuweisen (insbesondere durch Vorlage der Versicherungspolice und dem Nachweis der Zahlung der Versicherungsprämie).

(5) Sofern wir dem VP zur Durchführung seiner Lieferungen/ Leistungen Material zur Verfügung stellen, behalten wir uns das Eigentum hieran vor. Eine Verbindung oder Vermischung dieses Materials mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen erfolgt für uns; in diesem Fall erwerben wir an der verbundenen/vermischten Sache Miteigentum im Verhältnis der jeweiligen Werte der einzelnen Bestandteile zueinander im Zeitpunkt der Vermischung/Verbindung. Die Absätze (1) bis (4) gelten entsprechend.

 

§ 13
Unterlagen - Vertraulichkeit

 

(1) Alle Unterlagen einschließlich Vervielfältigungen, die wir anlässlich der Vertragsan­bahnung/-abwicklung dem VP zur Verfügung stellen, bleiben unser Eigentum, sofern sie nicht nach ihrem Sinn und Zweck zum dauerhaften Verbleib beim VP bestimmt sind. Die Unterlagen sind uns auf erstes Anfordern oder unaufgefordert nach Vertragsabwicklung herauszugeben. Dies gilt nicht, wenn und soweit die Unterlagen aufgrund gesetzlicher Vorschriften beim VP verbleiben müssen oder berechtigte Interessen des VP, z. B. noch laufende Gewährleistungsfristen, an einem Verbleib vorliegen; soweit zulässig und möglich hat der VP Kopien anzufertigen und die Originale zurückzugeben.

(2) Sofern zwischen den Parteien keine gesonderte Geheimhaltung besteht hat der VP alle vertraulichen Informationen, geheim zu halten. Hierzu gehört insbesondere die Pflicht, die vertraulichen Informationen nur für die Vertragszwecke zu nutzen, stricktes Stillschweigen über sie zu bewahren, sie nicht an unberechtigte Dritte weiterzugeben, sorgfältig aufzubewahren, vor Zugriffen unberechtigter Dritter zu schützen und im Falle erlaubter Weitergabe an Dritte die Einhaltung der Vertraulichkeit durch den Dritten sicherzustellen.

 

§ 14
Schlussbestimmungen

 

(1) Wir behalten uns vor, unsere Einkaufsbedingungen jederzeit den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Die Änderungen und Ergänzungen werden wirksam mit Eingang unseres Hinweises an den VP, dass sich unsere Einkaufsbedingungen, einsehbar unter https://www.wanzl.com/einkaufsbedingungen, geändert haben. Dies gilt nicht, wenn es sich um ungewöhnliche und unzumutbare Regelungen handelt, mit denen der VP aus der Sicht eines objektiven Betrachters nicht zu rechnen brauchte.

(2) Forderungen gegen uns können nur mit unserer vorherigen Zustimmung in Schrift- oder Textform abgetreten werden.

(3) Für die Schriftform gelten die §§ 126 (eigenhändig unterzeichnetes Dokument) und 126a (elektronische Signatur) BGB, für die Textform § 126b BGB (wie Telefax, E-Mail und dergleichen).

(4) Sofern der VP Kaufmann ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand Leipheim. Wir sind jedoch berechtigt, den VP auch an dessen Sitz zu verklagen.

(5) Für alle Verträge zwischen uns und dem VP gilt ausschließlich deutsches Recht, mit Ausnahme solcher Vorschriften, die die Anwendung ausländischen Rechts vorsehen. Das UN-Kaufrecht gilt nicht.

(6) Wir sind berechtigt, die Geschäftsdaten des VP zur Verwendung im kaufmännischen Geschäftsverkehr zu speichern und zu bearbeiten. Die Datenschutzhinweise für unsere Kunden und Geschäftspartner können unter https://www.wanzl.com/de_DE/Datenschutz eingesehen werden.

(7) Für die Geschäftsbeziehung mit uns gelten unser (allgemeiner) Verhaltenskodex und der Kodex für Lieferanten und Geschäftspartner, beide einsehbar unter https://www.wanzl.com/wanzl-inside/compliance.

(8) Sollte eine Bestimmung unserer Einkaufsbedingungen ungültig sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die ungültige Bestimmung soll durch eine wirksame Bestimmung ersetzt werden, die dem Regelungszweck der ungültigen Bestimmung am nächsten kommt. Ein unzulässiges Maß ist durch ein zulässiges Maß zu ersetzen, das dem unzulässigen Maß am nächsten kommt.