Všeobecné obchodní podmínky

A) Všeobecné dodací podmínky

1. Rozsah platnosti

 1.1. Pro všechny smlouvy uzavřené mezi námi, firmou Wanzl GmbH & Co. KGaA, a smluvním partnerem – dále jen „zákazník“ – o dodání zboží a poskytování služeb – dále souhrnně jen „dodávky“ – platí výhradně naše dodavatelské podmínky. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí všech našich nabídek a potvrzení objednávek. Uzavřením první smlouvy na základě našich dodavatelských podmínek počínají tyto podmínky platit také pro všechny další smlouvy uzavřené mezi námi a zákazníkem, aniž by bylo nutné jejich další výslovné zmínění.

1.2. Budeme-li pro určité případy používat „zvláštní obchodní podmínky“, budou tyto podmínky platit jako dodatek těchto Všeobecných obchodních podmínek.

1.3. Všeobecné obchodní podmínky zákazníka platí pouze s výslovným souhlasem z naší strany v písemné nebo v textové podobě.

1.4. Ustanovení našich dodavatelských podmínek neplatí v případě, pokud jsme se zákazníkem uzavřeli odlišné smluvní ujednání v individuální podobě.

 

2. Uzavření smlouvy – písemný styk

2.1. Naše nabídky jsou až do uzavření smlouvy nezávazné, pokud jsme je neoznačili výslovně jako závazné nebo pokud nebyly takto jako takové jednoznačně označeny jiným způsobem.

2.2. V případě, že uzavření smlouvy nebude provedeno na základě podpisu smluvního dokumentu, dojde k uzavření smlouvy až poté, co zašleme zákazníkovi po obdržení jeho objednávky naše potvrzení o objednávce.

2.3. Veškerá ujednání, úmluvy a přísliby, zejména v ústní, doplňující a pozměňující podobě, jsou z naší strany závazné jen tehdy, pokud jsou uvedeny ve smluvním dokumentu nebo pokud jsme je potvrdili v písemné nebo v textové podobě.

2.4. Nemáme povinnost kontrolovat oprávnění osob jednajících jménem zákazníka k zastupování zákazníka. Tyto osoby proto budeme považovat za osoby s oprávněním k zastupování zákazníka, pokud nebude zřejmé, že oprávnění k zastupování zákazníka není k dispozici. 

2.5. Pokud dojde k uzavření smlouvy na elektronické platformě, budou pro ni platit ustanovení uvedená na platformě.

2.6. Naše nabídky a potvrzení objednávky a z nich vyplývající smlouvy se zakládají na poznatcích, které jsme získali v okamžiku podání nabídky, potvrzení a uzavření smlouvy. Pokud by se po uzavření smlouvy zjistilo, že naše poznatky byly i přes dodržení náležité pečlivosti vyžadované v komunikaci neúplné nebo chybné a podstatně se v důsledku toho změnily smluvní základy, jsme oprávněni požadovat od zákazníka úpravu smlouvy se zohledněním nových poznatků. O podstatnou změnu se jedná v případě, že jsme smlouvu z hlediska objektivního pozorovatele neuzavřeli rozumně za dohodnutých podmínek. Pokud nedojde k dohodě o úpravě, poté bude muset o sporných bodech rozhodnout na žádost jedné ze stran rozhodčí, který bude stanoven průmyslovou obchodní komorou IHK pro město Mnichov a Horní Bavorsko.

2.7. Výše uvedený bod 2.6. se používá také v případě, že na přání zákazníka začneme s realizací dodávky, i když z důvodu nedostatečných poznatků jsme ještě nemohli vytvořit finální nabídku a tato skutečnost je zákazníkovi známa. Totéž platí pro dodatečné změny dodávky požadované zákazníkem, zejména v ohledu na rozsah dodávky nebo předmět dodávky, pokud jsme poukázali na nutnost úpravy smlouvy před realizací dodávky a smluvní partner nevyjádřil s realizací dodávky nesouhlas, ačkoli ještě nedošlo k odsouhlasení změny.

 

3. Součinnost zákazníka při uzavření smlouvy

 

3.1. Zákazník nám musí poskytnout veškeré informace a údaje, které jsou nutné k tomu, abychom mohli úplně, správně a finálně vytvořit naše nabídky a potvrzení objednávky. Zákazník ručí za správnost a úplnost svých informací a údajů. To platí zejména pro údaje technického druhu, jako jsou hmotnosti a rozměry, a také pro všechna obrazová a kreslená zobrazení.

3.2. Pokud je dohodnuto, že jsme měli sami pořizovat určité informace a údaje, poskytne nám k tomu zákazník potřebnou příležitost.

3.3. Jsou-li obdržené informace a údaje nesprávné nebo neúplné, jsme oprávněni podle bodu 2.6. našich podmínek k provedení úpravy smlouvy. Totéž platí, pokud jsme navzdory příslušné výzvě neobdrželi dostatečnou příležitost k získání informací a údajů.

3.4 Jsme povinni ověřit si správnost a úplnost obdržených informací a údajů. Nejsme oprávněni k provedení úpravy smlouvy, pokud bychom při provádění kontroly věrohodnosti museli identifikovat správnost nebo úplnost informací a údajů. Kromě výše uvedeného neplatí žádná další povinnost kontroly.

3.5. Zákazník musí naše potvrzení objednávky neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů (bez soboty), zkontrolovat v ohledu na jejich správnost a v písemné nebo v textové podobě je odmítnout, pokud by potvrzení objednávky správně neodráželo dohodnutá ujednání. V opačném případě je smlouva s obsahem potvrzení objednávky považována za uzavřenou, ledaže bychom se v potvrzení objednávky úmyslně odchýlili od uzavřených dohod.

 

4. Dohoda o odměňování

 

4.1. Dohodnutou odměnou je zaplacen pouze rozsah plnění a dodávky, který je uveden ve smluvním dokumentu nebo v potvrzení objednávky. Další a speciální služby/dodávky musí zákazník hradit zvlášť. Pokud nedojde k dohodě o zvláštním odměňování, bude zákazník dlužit naši ceníkovou cenu platnou v okamžik dodání/plnění a při neexistenci takovéto odměny běžné v daném oboru, případně odměnu za srovnatelná plnění srovnatelného oboru.

4.2. Vedlejší náklady, jako je například balení, přeprava, pojištění, proclení nebo montáž, jsou zahrnuty ve sjednané platbě pouze tehdy, pokud jsou explicitně uvedeny ve smluvním dokumentu nebo v potvrzení objednávky. V opačném případě je třeba je uhradit zvlášť.

4.3. Odměna se rozumí včetně všech daní, které jsme získali za dlužnou dodávku a které jsme uhradili, a také veřejnoprávních odvodů. Další daně, které zákazník musí nést sám, ani veřejnoprávní odvody se smlouvy o odměňování nedotýkají.

4.4. Naše nabídkové ceny jsou prováděny v eurech. Je-li pro odměňování dohodnuta jiná měna, je třeba odměnu upravit ve stejném poměru, ve kterém dojde v náš neprospěch ke změně směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou v okamžik platby (čas přijetí peněz u nás) vůči okamžiku uzavření smlouvy. Nevýznamná změna kurzu není brána v potaz.

4.5. Jsme oprávněni provést úpravu odměny, pokud prokážeme, že náklady na energii, logistiku a/nebo externí náklady se v okamžik vzniku výše uvedených nákladů vůči okamžiku uzavření smlouvy zvýšily a tím by se výrazně změnila odměna za celý produkt. Úprava bude provedena ve výši změny. To platí zejména v případě, pokud od uzavření smlouvy do vzniku nákladů uplyne delší časové období. Nárok na úpravu je vyloučen, pokud ke zvýšení nákladů došlo našim zaviněním, např. poskytnutím našich služeb v rozporu s řádnou povinností.

4.6. Pokud se předpokládané datum dodání zpozdí z důvodů, které jsme zavinili, a tím pádem vzniknou předpoklady pro úpravu odměny, nejsme oprávněni takovou úpravu provést.

 

5. Místo, druh a rozsah dodávky, přenesení rizika

 

5.1. Veškeré dodávky budou provedeny ze závodu (EXW podle Incoterms ® 2020). Riziko námi nezaviněného zániku nebo nezaviněného poškození (zhoršení kvality) zboží přechází na zákazníka ihned po předání zboží dopravci. To platí i v případě, že přepravu zboží provádíme sami nebo zařídíme jeho přepravu.

5.2. Rozhodnutí o způsobu zaslání i obalu a výběru přepravce náleží výhradně našemu povinnému uvážení. Zboží pojišťujeme proti případným přepravním rizikům pouze na výslovné vyžádání a na náklady zákazníka.

5.3. Jsme oprávněni provést dílčí dodávky, ledaže by zákazník prokázal, že dílčí dodávka pro něj podle smluvního účelu určení není realizovatelná nebo je z jiných důvodů nepřijatelná.

 

6. Dodací lhůty

 

6.1. Uvedené lhůty a termíny dodání jsou vždy pouze předběžné. Závazné jsou pouze tehdy, pokud jsou takto jako takové výslovně označeny nebo jsou jednoznačně označeny jako závazné jiným způsobem.

6.2.Jestliže je dohodnuto zaslání zboží, vztahuje se údaj o lhůtách a termínech dodávky na okamžik předání dopravci.

6.3. Pevný termín dodání platí pouze tehdy, pokud je takto jako takový výslovně označen a pokud je dodávka v jiný termín, zejména v pozdější termín, pro zákazníka bezúčelná.

6.4. Realizujeme výrobu v aktuální okamžik poptávky (just-in-time), a proto nemáme povinnost vyrábět na sklad za účelem dodržování sjednaných termínů a lhůt.

6.5. Za zpoždění dodávek – stejně jako za nemožnost realizace plnění – neneseme odpovědnost, pokud k takovému zpoždění dodávek či nemožnosti realizace plnění došlo na základě zásahu vyšší moci nebo z jiných důvodů, které jsme nezapříčinili. Takovými důvody jsou například nepředvídatelné problémy při nákupu surovin nebo energií, nedostatečné nebo chybné zásobování od dodavatelů – považovaných za nespolehlivé – námi nezaviněná opatření státu a jeho úředních orgánů, nepředvídatelné problémy v dopravě a/nebo dostupnost skladových nebo přepravních kapacit, nedostatek pracovních sil v důsledku nemoci nebo stávky, nebo jiné nezaviněné provozní poruchy jakéhokoli druhu.

6.6. V případě zpoždění dodávky ve smyslu bodu 6.5. se sjednané termíny a lhůty prodlužují o dobu trvání překážky vč. adekvátní prováděcí lhůty po opadnutí důvodu překážky. Zákazník je v případě takového zpoždění dodávky oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud prokáže, že pozdější dodávka již není v jeho zájmu nebo je pro něj z jiných důvodů nepřijatelná. Můžeme odstoupit od smlouvy, pokud od nás již nebude možné požadovat dodržení této smlouvy za stávajících smluvních podmínek. Ani jedné ze stran nevznikají žádné další nároky.

6.7. Pokud se budeme nacházet v prodlení s dodávkou, může zákazník uplatnit svá příslušná práva pouze tehdy, pokud si stanovil přiměřenou dodatečnou lhůtu, ledaže by prokázal, že by pro něj stanovení dodatečné lhůty nebylo možné. V ostatních případech může zákazník uplatnit svá práva pouze na základě nedodaných částí dodávky.  

 

7. Realizace dodávky

 

7.1. Dodávky budeme provádět v souladu s dohodnutými smluvními ujednáními a příslušnými právními normami.

7.2.1. Zákazník nám musí při provádění dodávek poskytnout maximální součinnost a spolupráci dle učiněných dohod a požadavků vyplývajících z druhu dodávaného zboží. Zákazník nám zejména poskytne veškeré informace potřebné pro řádné dodání a potřebné podklady. Za tímto účelem nám zákazník musí uvést dostatečně informovanou kontaktní osobu a zajistit její dostupnost.

7.2.2. Pokud má být zboží namontováno, je nám třeba v předpokládaném termínu poskytnout neomezený přístup na místo montáže a zajistit elektřinu, vodu, osvětlení, zařízení pro udržitelnou likvidaci odpadů, potřebné sociální a sanitární prostory a připojení k internetu. V místě montáže se nesmějí nacházet žádné cizí předměty, místo musí být důkladně vyčištěné a v případě potřeby vytápěné. Dostatečně zpevněná příjezdová cesta pro nákladní automobily a přístupy na místo montáže musejí být rovné. Místo montáže musí být v případě potřeby možné uzavřít a uzamknout, aby bylo možné zabránit krádeži a vandalismu.

7.2.3. Stavební práce a další předběžné práce, které musejí být provedeny v místě zákazníka, jako je vytvoření základů, vedení, přípojek apod., již musejí být dokončeny. Případná potřebná povolení, zejména ve stavebním, bezpečnostním nebo emisním právním režimu, musí zákazník obstarat na své náklady. Dále je zákazník povinen obstarat potřebná povolení pro práci o neděli a o svátcích jakož i potřebná povolení pro zvláštní užívání silnic.

7.3. Pokud zákazník svoji povinnost součinnosti nesplní nebo nedodrží dostatečně, musí nám nahradit veškeré dodatečné náklady, které v této souvislosti vzniknou. Vzniklé náklady musejí být uhrazeny proti dokladu, pokud nejsou nepřiměřené. Časová náročnost musí být finančně kompenzována v souladu s našimi obecně platnými cenami, a pokud nejsou v určitých případech k dispozici, podle běžných cen v daném oboru.

7.4. Další práva jsou vyhrazena.

 

8. Přejímka a kontrola zboží

 

8.1. Zákazník je povinen dodané zboží ihned při převzetí zkontrolovat, aby zjistil, zda zboží nevykazuje viditelná poškození způsobená při přepravě. Pokud je poškozen obal, je zákazník povinen obal otevřít a zkontrolovat obsah balení, zda není viditelně poškozeno. Zjištěná poškození musejí být poznamenány na přepravní dokumentaci. Zákazník je povinen nám a přepravci neprodleně oznámit zjištěné škody a podniknout veškeré kroky k tomu, aby bylo možné u přepravce uplatnit případné škody. Poškozené zboží musí být zadokumentováno a uschováno až do vypořádání nároků. Pokud zákazník nesplní výše uvedené povinnosti součinnosti, bude při vypořádání nároků muset nést sám všechny takto vzniklé škody.

8.2. Zákazník je povinen dodané zboží přijmout a neprodleně ho po obdržení zkontrolovat a, pokud se objeví nějaká vada, okamžitě nás o ni informovat v písemné nebo v textové podobě. Pokud se vada projeví kvůli nedostatečné možnosti identifikace až později, činí lhůta pro oznámení 2 pracovní dny (bez soboty) od zjištění vady. Pro včasnost přijetí oznámení je směrodatné jeho doručení k nám. V tomto oznámení musí být vada co nejpodrobněji specifikována, abychom si o ní mohli udělat představu. Na naši žádost nám zákazník poskytne fotografie vady.

8.3. Lhůty uvedené v článku 8.2. budou prodlouženy, pokud zákazník prokáže, že dle okolností jednotlivého případu a obvyklého obchodního styku bylo vyžadováno prodloužení povinnosti kontroly a reklamace.

8.4. Zanedbá-li zákazník včasné oznámení vady, považuje se vada za schválenou a jsou vyloučeny nároky zákazníka z důvodu vady. To neplatí, pokud jsme vadu úmyslně zatajili.

8.5. Pokud zákazník sjednal výslovné převzetí zboží, musí zákazník zboží převzít, pokud převzetí nebrání žádné vady. Zboží je považováno za převzaté, pokud zákazník po dodání a případné montáži zboží začal zboží používat nebo do 10 pracovních dnů (bez soboty) od naší výzvy převzetí nevyjasní, aniž by reklamoval případné vady.

8.6. Zpozdí-li se dodání zboží z důvodů zaviněných zákazníkem nebo důvodů, které spadají do jeho oblasti rizik, jsme oprávněni zboží uskladnit nebo ho nechat uskladnit na náklady zákazníka.

 

9. Odpovědnost za věcné vady a vrácení zboží

 

9.1. Naší povinností je dodat zboží bez věcných vad, to znamená, v souladu s dojednanými vlastnostmi a, pokud nejsou sjednány, s obvyklými vlastnostmi zboží stejného druhu, které zákazník očekává, a se smluvně předpokládanou vhodností nebo vhodností k běžnému použití.

9.2. Vlastnosti zboží a jeho smluvně předpokládaná vhodnost vyplývá ze smluvního dokumentu nebo potvrzení objednávky. Tyto údaje jsou však závazné pouze tehdy, pokud jsou výslovně označeny jako závazné nebo pokud jejich závaznost jednoznačně vyplývá z účelu smlouvy. V opačném případě jsou přinejmenším orientačně rozhodující naše údaje, jako například technické údaje (rozměry, hmotnosti apod.), popis zboží a jeho obrazové nebo kreslené zobrazení.

9.3. Za vadu nejsou považovány běžné odchylky, využití uznávaných odchylek nebo jakékoli změny provedené na zboží po uzavření smlouvy (např. změny technického druhu nebo použití jiných konstrukčních dílů), pokud tím nedojde ke snížení kvality a negativnímu ovlivnění smluvně předpokládané vhodnosti. Bezvýznamné nedostatky, které ovlivňují zájmy zákazníka negativně pouze nepodstatným způsobem, nezakládají nárok na odstranění vady. Dále neposkytujeme záruku na spotřební materiál, jako jsou světelné zdroje, pokud jsme je sami nevyrobili.

9.4. Věcná vada, jako např. konstrukční vada nebo vada materiálu, se musí vyskytovat již v době vyzvednutí nebo odeslání zboží. Zhoršení stavu zboží, jehož příčina se vyskytla až poté, jako např. poškození při přepravě, běžné opotřebení, neodborné použití, provádění úprav zboží třetími stranami nebo jiné zásahy, není považováno za věcné vady. Nedostatečné množství a chybné dodávky jsou považovány za věcné vady.

9.5. V případě věcné vady, která se vyskytne během záruční doby a která bude dle článku 8. našich podmínek včas oznámena, vadu na dodaném zboží odstraníme nebo místo vadného zboží dodáme bezvadné zboží. Výběr mezi odstraněním vady a náhradní dodávkou náleží výhradně nám, pokud pro zákazníka příslušný výběr není v jednotlivém případě přijatelný.

9.6. V případě reklamací vad můžeme od zákazníka požadovat, aby nám reklamované zboží bezplatně zaslal za účelem kontroly. Namísto zaslání zboží můžeme od zákazníka požadovat, aby zákazník pořídil fotografii nebo video záznam vadného zboží a poslal nám je. V případě oprávněné reklamace vad uhradíme zákazníkovi náklady pro nejvýhodnější způsob přepravy. V ostatních případech neseme při oprávněné reklamaci vady náklady na odstranění vady nebo výměnu zboží, ovšem s výjimkou nákladů, které vzniknou, protože zboží se nenachází na místě určení uvedeném ve smlouvě. Pokud je reklamace vady neoprávněná, musí nám zákazník uhradit veškeré náklady na kontrolu a přezkoumání zboží.

9.7. Zákazník může odstoupit od smlouvy v případě, že odstranění vady nebo výměna zboží bude více než jednou neúspěšná, nemožná nebo nepřijatelná nebo ji neoprávněně odmítneme nebo bude mít i přes realizovatelný termín neadekvátní zpoždění. Právo na odstoupení od smlouvy je omezeno na vadnou část dodávky, ledaže by zákazník neměl prokazatelně zájem o bezvadnou část dodávky. Namísto částečného odstoupení od smlouvy může zákazník adekvátně snížit kupní cenu, která připadá na vadnou část dodávky.

9.8. Pokud vada vznikne naším zaviněním, může zákazník požadovat podle ustanovení bodu č. 10 náhradu škody.

9.9. Další nároky na odstranění vady, které jsou uvedeny výše, zákazníkovi nepřísluší.

9.10. Záruční lhůta (promlčecí lhůta pro nároky na odstranění vady) činí 12 měsíců. Ta počíná běžet u dodávek zboží předáním zboží a u ostatních plnění ukončením plnění; pokud je stanoveno převzetí, počíná běžet okamžikem převzetí.

9.11. Pokud s tím budeme předem souhlasit, je zákazník oprávněn zboží vrátit, i kdybychom ho např. při nedostatku věcných vad my povinni vrátit nebyli (vrácení zboží). Zákazník však musí nést náklady na zpracování a přepravu takto vráceného zboží, které musí být bezpečně zabaleno. K přechodu rizika dochází až při přijetí vráceného zboží. Dobropisy pro vrácené zboží vystavujeme pouze v závislosti na stavu zboží.

 

10. Nároky na náhradu škody a další ručení

 

10.1. Nároky na náhradu škody z jakéhokoli právního důvodu náleží zákazníkovi dle níže uvedených ustanovení.

10.2. My, včetně našich orgánů, zaměstnanců a realizačních partnerů, přebíráme ručení při prosté nedbalosti pouze v případě porušení základních povinností. Základními povinnostmi jsou pouze smluvní povinnosti, a to povinnost řádného, zejména včasného a bezchybného dodání včetně případné montáže, jakož i další povinnosti, zejména povinnosti poradenství a instruktáže, které mají zákazníkovi umožnit používání zboží dle smlouvy. Ručení je však omezeno na škody, které jsme při uzavření smlouvy předpokládali jako možný důsledek porušení smlouvy nebo které bychom při uplatnění náležité pečlivosti mohli předvídat. Nepřímé škody a následné škody lze kromě toho kompenzovat pouze tehdy, pokud lze tyto škody při použití předmětu dodávky v souladu s určeným účelem obvykle očekávat.

10.3. Veškerá omezení ručení včetně zkrácení zákonných promlčecích a záručních lhůt neplatí, pokud jsme na základě zákona povinni převzít ručení, jako např. při úmyslném jednání nebo hrubé nedbalosti, při převzetí záruky, při garantovaných vlastnostech, při újmě na zdraví, ohrožení životě a hmotných škodách a zdravotní újmě v rámci ručení za výrobek.

10.4. Pokud poskytneme bezplatně informace nebo poradenství, a tato činnost nebude součástí smluvně sjednaného rozsahu plnění, neseme odpovědnost pouze v případě úmyslného jednání a hrubé nedbalosti.

 

11. Platba a výhrada vlastnického práva

 

11.1. Úhrada našich faktur musí být provedena do 14 kalendářních dnů od jejich obdržení. Rozhodujícím pro datum platby je přijetí platby u nás. Platba šekem je vyloučena.

11.2. Pokud se zákazník dostane do prodlení s platbou, musí být u nesplacené částky od okamžiku jejího vzniku provedena úhrada včetně zákonem platné úrokové sazby; uplatňování vyšších úroků a dalších škod v případě prodlení tímto zůstává nedotčeno.

11.3. Započtení protinároků zákazníka a zadržení plateb kvůli těmto nárokům je přípustné pouze tehdy, pokud tyto protinároky nepostoupíme další straně nebo pokud budou prohlášeny za pravomocné.

11.4. Dodané zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení všech faktur z obchodního vztahu se zákazníkem. Pokud hodnota zboží s výhradou vlastnického práva bude činit více než 30 % neuhrazené faktury, jsme na žádost zákazníka povinni uvolnit zboží ve výši přezajištění.

            

12. Vlastnictví a ochranná práva

 

12.1. Veškeré podklady a jiné předměty, jako schémata, výkresy, obrázky, prospekty, katalogy, modely, zůstávají v našem vlastnictví a musejí být vráceny na první vyžádání, pokud tyto podklady a předměty nemají být trvale vlastnictvím zákazníka dle účelu smlouvy nebo povahy věci.

12.2. Výslovně si vyhrazujeme duševní vlastnictví všech nehmotných právních statků. Zákazník je oprávněn používat toto zboží výhradně k účelu smlouvy. Bez našeho výslovného souhlasu nesmí být zboží využíváno ani zpřístupňováno třetím stranám.

12.3. V souvislosti s dodávkou nepřenášíme žádná průmyslová ochranná práva, pokud s námi toto nebylo výslovně ujednáno v písemné nebo v textové podobě.

12.4. Zboží dodáváme bez průmyslových ochranných práv nebo autorských práv třetích osob. Každý smluvní partner bude neprodleně v písemné nebo v textové podobě informovat druhého partnera, pokud vůči němu bude uplatněna reklamace z důvodu porušení těchto práv. Právo na odmítnutí uplatněných nároků přísluší ve vnitřním vztahu výhradně nám. Smluvní partner proto musí nároky vznesené proti němu odmítnout po dohodě s námi. Nicméně nepřebíráme odpovědnost za porušení ochranných práv, které způsobil zákazník. Pokud bylo porušení ochranných práv způsobeno společně, ručí smluvní strany ve vnitřním poměru dle jejich podílu na zapříčinění.

12.5. Pokud nám zákazník poskytne prostředky za účelem vytvoření nabídky nebo poskytování služeb, jako jsou například vzorky, schémata, části produktu apod., musí ručit za to, že tím nebudou porušena ochranná práva třetích osob. Pokud na nás bude třetí strana uplatňovat své nároky z důvodu možného porušení ochranných práv, musí nás zákazník na první vyžádání před těmito nároky ochránit.

 

 

13. Důvěrnost, ochrana osobních údajů a dodržování předpisů

 

13.1. Zákazník se zavazuje, že bude veškeré důvěrné informace, které obdrží v souvislosti s naším obchodním vztahem, chránit před neoprávněným přístupem třetích osob a bude je používat výhradně za smluvními účely.

13.2. Jsme oprávněni zpracovávat veškeré údaje o zákazníkovi, které jsou nutné pro účely plnění smlouvy, za dodržení platných předpisů o ochraně osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů pro zákazníky a obchodní partnery jsou k dispozici na adrese https://www.wanzl.com/de_DE/Datenschutz.

13.3. Dodržování předpisů má u nás vysokou prioritu. Proto jsme pro všechny naše zaměstnance po celém světě shrnuli platné normy a hodnoty do jednoho kodexu chování. Tento kodex chování si zákazník může stáhnout na adrese https://www.wanzl.com/wanzl-inside/compliance. Zákazník je povinen tento kodex chování dodržovat a zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo vést k jeho porušení.

 

 

14. Obecná ustanovení

 

14.1. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit naše dodací podmínky podle aktuálních požadavků. Upravené podmínky se vztahují již i na uzavřené smlouvy, pokud jsme zákazníka upozornili na to, že jsme naše podmínky upravili, a že s takovou úpravou nevyjádřil v písemné ani v textové podobě nesouhlas; to platí i přes absenci námitky i tehdy, pokud se jedná o neobvyklá a nepřijatelná ustanovení, se kterými zákazník z pohledu objektivního pozorovatele nemusel počítat.

14.2. Pohledávky vůči nám mohou být postoupeny v písemné nebo v textové podobě pouze na základě našeho předchozího souhlasu.

14.3. Pro písemnou podobu platí §§ 126 a 126a občanského zákoníku, pro textovou podobu § 126b občanského zákoníku.

14.4. Pokud je zákazník obchodníkem, platí výhradní soudní příslušnost v Leipheimu. Jsme však oprávněni zákazníka žalovat i v místě jeho sídla.

14.5. Pro všechny smlouvy uzavřené mezi námi a zákazníkem platí výhradně německé právo, s výjimkou takových předpisů, které vyžadují uplatnění zahraničních zákonů. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží neplatí.

14.6. Pokud bude některé z ustanovení našich dodavatelských podmínek neplatné nebo se stane neplatným, nebudou tím dotčena ostatní ustanovení. Neplatné ustanovení by mělo být nahrazeno platným ustanovením, které se nejvíce blíží účelu úpravy neplatného ustanovení. Nepřípustný rozsah musí být nahrazen přípustným rozsahem, který se co nejvíce blíží nepřípustnému rozsahu.

B) Všeobecné nákupní podmínky

Ke stažení:
Všeobecné nákupní podmínky společnosti Wanzl GmbH & Co. KGaA 

§ 1
Rozsah platnosti

 

(1) Pro všechny smlouvy uzavřené mezi námi, firmou Wanzl GmbH & Co. KGaA a smluvním partnerem – dále jen „SP“ – o dodání zboží a poskytování služeb platí výhradně naše nákupní podmínky. Tyto podmínky jsou vždy v příslušně platném znění nedílnou součástí každé naší nabídky a potvrzení o přijetí. Uzavřením první smlouvy na základě našich nákupních podmínek počínají tyto podmínky platit také pro všechny další smlouvy uzavřené mezi námi a SP, aniž by bylo nutné jejich další výslovné zmínění.

(2) Dodatečně k našim nákupním podmínkám platí pro speciální služby, jako jsou stavební práce, dodání a vytvoření technických zařízení a také služby v oblasti IT, naše „Zvláštní smluvní podmínky“.

(3) Všeobecné obchodní podmínky SP platí pouze s výslovným souhlasem z naší strany v písemné nebo v textové podobě.

(4) Ustanovení našich nákupních podmínek neplatí v případě, pokud jsme s SP uzavřeli odlišné smluvní ujednání v individuální podobě.

 

 

§ 2
Uzavírání smluv – písemný styk

 

(1) Objednávky u SP provádíme buď na základě nabídky pro SP na uzavření smlouvy nebo na základě potvrzení o přijetí, kterým přijímáme stávající nabídku SP.

(2) SP je povinen pro nás nabídky vytvářet bezplatně. SP je vázán svými nabídkami na dobu šesti měsíců od doručení nabídek k nám. Stanoví-li SP lhůtu pro přijetí nabídky, musí tato lhůta činit minimálně jeden měsíc, pokud se nevyskytnou žádné zvláštní okolnosti (např. každodenně výrazně kolísající ceny surovin), které by ospravedlňovaly kratší lhůtu.

(3) Naše nabídky zůstávají nezávazné až do jejich přijetí a mohou být kdykoliv staženy. Nabídky mohou být akceptovány pouze v rámci námi stanovené lhůty pro přijetí nebo v případě stanovení nedostatečné lhůty, do pěti pracovních dní (pondělí až pátek) od doručení nabídky u SP. Pozdně doručená potvrzení o přijetí pozbývají své platnosti, pokud Vás do pěti pracovních dní od jejich doručení v písemné nebo v textové podobě informujeme o jejich odmítnutí s poukazem na pozdní doručení.

(4) Přijmeme-li na základě naší objednávky nabídku SP, musí SP objednávku, její obsah a její přijetí v písemné nebo v textové podobě okamžitě potvrdit, a to nejpozději do tří pracovních dní. Bude-li se potvrzení z obsahového hlediska odlišovat od naší objednávky v náš neprospěch, bude potvrzení považováno za novou nabídku SP.

(5) SP musí zkontrolovat věrohodnost našich objednávek s pečlivostí vyžadovanou při písemném styku a upozornit nás na případné nesrovnalosti, zejména na neobvyklé odchylky od dřívějších objednávek. V případě, že SP tuto povinnost zanedbá, bude chybná objednávka považována za neúčinnou, pokud SP její chybnost mohl při dodržení svých povinností poznat a měl nám ji sdělit. Naše právo poskytnout vysvětlení napadení v případě omylu je tímto nedotčeno.

(6) Ústně uzavřené smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly potvrzeny v písemné nebo v textové podobě, nebo pokud jsme odsouhlasili v písemné či v textové podobě příslušné potvrzení SP.

(7) Písemný styk, který probíhá v souvislosti s konkrétní objednávkou nebo konkrétní zakázkou, musí být vždy veden s naším číslem objednávky/zakázky, aby nedošlo k prodlení. V případě nesplnění těchto podmínek ze strany SP neneseme odpovědnost za případné prodlení při zpracování faktury a vypořádání platby. Budou-li chybět v objednávce určité údaje a dojde-li v důsledku toho ke zpoždění platby, budou prodlouženy dohodnuté platební lhůty o příslušnou dobu prodlení.


§ 3
Odměna

 

(1) Odměna sjednaná s SP představuje fixní cenu, která zahrnuje veškeré činnosti i vedlejší náklady potřebné pro řádné a úplné provedení dohodnutých dodávek a služeb, jako je například doprava, balení, pojištění, montáž a používání pracovních nástrojů a dalšího vybavení apod.

(2) Pokud byla dohodnuta odměna v závislosti na nákladech, budeme povinni uhradit pouze prokázané, skutečně vzniklé a také z objektivního hlediska potřebné náklady na práci a materiál.

(3) Na dodávky zboží se vztahují ustanovení DAP (Delivered at Place) S DODÁNÍM NA URČENÉ MÍSTO podmínek Incoterms ® 2020, a pokud bylo provedeno proclení, DDP (Delivered Duty Paid) S DODÁNÍM CLO PLACENO podmínek Incoterms ® 2020.

(4) Budeme-li muset nést náklady na obal, aniž by za tímto účelem předtím byla sjednána určitá odměna, musí SP účtovat obal za vlastní náklady.

(5) Odpovídá-li za přepravu zboží SP a neseme-li my příslušné náklady za přepravu, aniž by za tímto účelem byla sjednána určitá odměna, musí SP s ohledem na vyžadovanou vhodnost a spolehlivost přepravce vybrat co nejvýhodnější přepravní prostředek.

(6) Ustanovení výše uvedených bodů (4) a (5) platí obdobně pro srovnatelné další vedlejší náklady.
 

§ 4
Fakturace – platební podmínky

 

(1) Faktury SP musí kromě data dodání obsahovat číslo objednávky/zakázky, čísla dílů a námi sdělená označení zboží uvedená v naší objednávce nebo potvrzení smlouvy. Kromě toho musí faktury splňovat zákonné požadavky a musejí být ověřitelné. Pokud faktury nebudou splňovat výše uvedené požadavky, neručíme za případné prodlení v platbě z důvodu delší doby zpracování, např. v důsledku vrácení faktury za účelem její opravy. Sjednané platební lhůty jsou prodlužovány o dobu zpoždění.

(2) Na každé faktuře musí být uvedena zákonem požadovaná daň z přidané hodnoty.

(3) Pokud SP před provedením platby včas nepředloží platné potvrzení o osvobození od daně, vyhrazujeme si právo na zadržení případné daně u zdroje, kterou v souladu s výše uvedenými zákonnými povinnostmi předáme příslušnému finančnímu úřadu. Nedopatřením nezadrženou srážkovou daň musí SP uhradit prostřednictvím nás.

(4) Faktury jsme povinni uhradit, s výhradou případných námitek, do 14 dní od obdržení řádné s uplatněním 3% slevy nebo do 60 dnů netto.

(5) Práva na započtení a zadržení nám přísluší neomezeně v zákonném rozsahu.

(6) Provedené platby nepředstavují jakékoli jejich uznání a jsou prováděny vždy s výhradou pohledávky. To neplatí, pokud máme v době platby již informace o nároku na vrácení pohledávky a smluvní partner by mohl vycházet z okolností konkrétního případu, že se platbou zříkáme nároku na vrácení pohledávky. Bezvýhradná platba není považována za zřeknutí se jakýchkoli nároků vůči SP, které v době platby ještě nebyly splněny nebo ještě nebyly řádně splněny, ani práv, která nám v době platby přísluší, jako je například započtení, zadržení, reklamace nebo vznesení jakýchkoliv námitek.

  

§ 5
Všeobecné povinnosti pro dodávky a plnění

 

(1) SP musí poskytovat své dodávky a plnění v souladu se smlouvou.

(2) Při provádění dodávek a služeb musí SP dodržovat všechny příslušné zákony, nařízení, úřední nařízení a předpisy profesního sdružení. Dále musí splňovat všechny příslušné technické předpisy a normy, jako např. DIN, IEC nebo ISO, a také vyšší technické požadavky, které odpovídají aktuálnímu stavu techniky. To platí zejména i pro předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jako je zákon o vysílání zaměstnanců a zákon o minimální mzdě, předpisy o kontrole embarga a obchodu, daňové a celní předpisy a veškeré předpisy o ochraně lidského zdraví a životního prostředí, jako je např. REACH-VO, a o ochraně osobních údajů a povinnosti dodržování zásad náležité péče, jako je např. zákon o dodavatelském řetězci. SP musí zejména získat potřebná schválení, povolení, certifikace nebo registrace (včetně těch v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1907/2006 ("REACH")) a musí poskytnout požadované informace, oznámení a hlášení. Je-li tak vyžadováno, musí SP povolat na vlastní náklady vhodného zástupce, např. v oblasti působnosti REACH výhradního zástupce podle čl. 8 REACH. SP musí splnit všechny z právního hlediska vůči nám platné informační povinnosti, a to zejména ty o nebezpečných látkách a nebezpečných materiálech obsažených v dodávkách, stávající povinnosti zpětného odběru nebo recyklace a také ty související s oblastí působnosti čl. 8 odst. 3 REACH V ostatních případech nás SP musí na vyžádání informovat o všech opatřeních přijatých ke splnění zákonných požadavků na základě předložení vhodných dokumentů (např. prohlášení o shodě, zkušební zprávy).

(3) Dodávky musejí být řádně zabaleny, aby nedošlo k jejich poškození při přepravě. Jsme, i po uzavření smlouvy, oprávněni stanovit pro SP v ohledu na jeho dodávky adekvátní a přijatelné pokyny, aby bylo zajištěno řádné provedení dodávek, např. při výběru způsobu přepravy a doručení nebo při použití určitých obalů nebo při zabezpečení nákladu.

(4) Při přepravě nebezpečného zboží musí SP zajistit, aby byly dodrženy všechny příslušné předpisy a aby byly splněny příslušně vyplývající povinnosti, a to zejména v souvislosti s vhodností přepravního prostředku, balením, označením, informacemi a dokumentací.

(5) Provedením svojí dodávky nebo plnění nám SP uděluje všechna práva k užívání, a to i v ohledu na stávající průmyslová ochranná práva, která jsou vyžadována k tomu, abychom mohli předmět dodávky/plnění bez omezení používat pro smluvně předpokládané a obvyklé účely.

(6) SP není oprávněn bez našeho předchozího souhlasu v textové nebo v písemné podobě nechat provést jím dlužné dodávky/služby prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatel musí být pečlivě vybrán. Za subdodavatele není považován dodavatel, který provádí dodávky/plnění, které obvykle neposkytuje sám SP.

(7) Má-li předat SP spolu s dodávkou/plněním dokumenty na základě zákonných předpisů, úředních nařízení, technických předpisů nebo obchodního styku, je to považováno za podstatné povinnosti plnění SP. Příslušné dokumenty musejí být předány v češtině nebo v angličtině.

(8) SP je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů a náhradních materiálů, které nejsou dostupné na širším trhu, po dobu nejméně 10 let od provedení dodávky.

(9) Povinnosti spojené s prováděním dodávek a plnění SP neplatí po dobu trvání vyšší moci, pokud SP prokáže, že se jedná o událost, kterou SP nemůže ovlivnit a která je podle lidského uvážení nepředvídatelná, a v důsledku toho není možné zajistit dodávku/plnění i přes dodržení maximální možné pečlivosti, kterou lze rozumně očekávat. Vyšší mocí může být zejména válka, povstání, přírodní katastrofy, pandemie, epidemie, karanténa, stávka a výluka, požár a povodeň nebo srovnatelné mimořádné události a z toho vyplývající následky, jako např. úřední opatření, která znemožňují provádění dodávek/plnění v předepsaném smyslu. Jsme oprávněni dodávku/plnění bez náhrady vypovědět nebo od nich odstoupit, pokud již nemáme z rozumných důvodů zájem o jejich pozdější provedení.  

 

§ 6
Termín plnění / dodací lhůta – dodané množství

 

(1) Dodací lhůty a termíny plnění dohodnuté s SP jsou závazné.

(2) Pro včasnost provedení dodávek je rozhodující příjem zboží v místě určení („Příjezd“) a dodávek s instalací nebo montáží nebo plnění jejich kompletní provedení.

(3) Hrozí-li zpoždění dodávek/plnění, je SP povinen nás o zpoždění a předpokládané době jeho trvání po zjištění stavu neprodleně informovat. Pokud SP takto neučiní, ručí – bez ohledu na své povinnosti v souvislosti s dodání a plněním – za veškeré škody, i za ty mimořádné, kterým by bylo možné při řádném oznámení zabránit.

(4) V případě prodlení nám příslušejí neomezená zákonná práva a nároky. Kromě toho jsme oprávněni požadovat za každý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 1 % z čisté odměny za dotčenou dodávku/plnění, nejvýše však 10 %; tato pokuta je připočítávána ke škodě, která je způsobena nad příslušný rámec. SP je oprávněn požádat příslušný soud o snížení nepřiměřeně vysoké pokuty.

(5) V případě zvláštních okolností jsme v případě prodlení oprávněni po oznámení provést dodávku/plnění na náklady SP sami nebo ji nechat provést třetí osobou. Zvláštní okolnosti představují například odmítnutí plnění, bezvýsledné uplynutí přiměřené lhůty a také urgentnost, tj. v případě, že je nutné jednat rychle, aby se zabránilo vzniku vážných finančních škod, jako je například zastavení výroby a způsobení povinnosti náhrady škody z prodlení nebo smluvní pokuty, nebo aby se zabránilo jiným závažným následkům, zejména trvalému narušení našich vztahů se zákazníky. Právo na náhradu/vlastní provedení odpadá, pokud SP neprodleně po obdržení oznámení věrohodně potvrdí, že může a provede plnění/dodávku včas před vznikem (dalšího) negativního následku. Pokud plnění/dodávka neproběhne tak, jak bylo přislíbeno, jsme oprávněni provést náhradu/vlastní provedení okamžitě.

(6) Dílčí dodávky/plnění nejsou povoleny bez příslušné dohody a mohou být námi odmítnuty. Totéž platí pro dodávky/plnění, které budou provedeny před sjednaným termínem; jako náhradní řešení jsme oprávněni uskladnit dodávky na náklady SP až do sjednaného termínu.

 

§ 7 
Dodávka a plnění – přijetí – přenesení rizika

 

(1) SP musí poskytnout zboží připravené k vyložení na rampě místa určení. V případě, že SP provede dodávku na nesprávné místo, je povinen nám uhradit veškeré vzniklé náklady, a to zejména v souvislosti s místem určení.

(2) Riziko náhodného zhoršení stavu zboží nebo jeho zániku přechází s přijetím zboží na nás.

(3) Nebudeme-li vzhledem k okolnostem, které sami nezaviníme, zejména v případě zásahu vyšší moci, moci splnit naši povinnost součinnosti, zejména naše povinnosti přejímky, bude SP povinen provést dodávku nebo plnění až do té doby, dokud příslušné okolnosti, které tomu brání, neopadnou. To neplatí v případě, pokud již od SP nebude možné vzhledem ke všem okolnostem požadovat další vyčkání, přičemž SP nás o této skutečnosti informuje v písemné nebo v textové podobě s uvedením příslušných důvodů.

(4) SP je povinen uvádět na všech dodacích listech objem a také množství nebo hmotnost dodávky včetně čísla objednávky/zakázky a našich označení zboží a čísel dílů, která jsou patrná z objednávky nebo potvrzení objednávky. Totéž platí pro balicí listy/průvodky dílů, kterými musejí být opatřeny veškerá balení zboží nebo obalové jednotky. Veškeré údaje musejí být v češtině nebo v angličtině. SP ručí za všechny negativní následky, které nám vzniknou v důsledku chybějících údajů. Podpis balicího listu nebo dodacího listu nepředstavuje jakékoli uznání ani přejímku a nesouvisí se zřeknutím se ručení za vady. Případná práva a nároky, i na zaplacení smluvní pokuty, platí dále bez výhrady.

(5) Nejpozději přijetím zboží přechází vlastnictví zboží bez omezení na nás. Pokud výhrada vlastnického práva bude výjimečně platit dále i přes přijetí zboží, pozbude své platnosti v plném rozsahu nejpozději úhradou kupní ceny.

 

§ 8
Ručení

(1) SP je povinen provádět účinnou kontrolu expedice zboží, aby bylo zajištěno, že zboží bude dodáno bez věcných vad. Pokud se v případě dodání zboží do dvanácti měsíců od přijetí zboží projeví určitá věcná vada, bude se předpokládat, že věc byla již při dodání nedostatečná, ledaže by tato domněnka neodpovídala druhu věci nebo povaze vady.

(2) Povinnost přezkoumání pro nás platí pouze v tom případě, pokud jsme zboží neprodleně po jeho přijetí zkontrolovali v ohledu na poškození při přepravě, chybnou dodávku a chybné množství/hmotnost nebo dalších rozpoznatelných vad. V opačném případě jsme povinni zboží přezkoumat v ohledu na viditelné vady až před použitím zboží v rámci běžného výrobního postupu.

(3) Pro existenci vady platí bez omezení zákonné definice, zejména ty vyplývající z § 434 a 633 obč. zákoníku.

(4) Pokud se vyskytne určitá vada, jsme povinni ji oznámit SP do sedmi pracovních dní (pondělí až pátek). V jakékoli podobě lze provést její reklamaci.

(5) V případě výskytu vad nám přísluší bez omezení veškeré zákonné nároky a práva podle následujících ustanovení.

(5.1) V případě věcných a právních vad můžeme při naplnění zákonných předpokladů

(a) požadovat dodatečné plnění v podobě – dle našeho výběru – odstranění vady (oprava) nebo dodání/výrobu věci bez vad (výměna) nebo

(b) požadovat snížení kupní ceny / ceny za práci nebo

(c) odstoupit od kupní smlouvy / smlouvy o dílo a

(d) kromě dodatečného plnění, snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy požadovat náhradu škody nebo

(e) požadovat namísto plnění náhradu škody nebo náhradu bezvýsledně vynaložených nákladů.

(5.2) Pokud se u dodávky většího množství jednoho druhu produktu vyskytne nikoli u její nezanedbatelné části stejná nebo podobná vada, je celá dodávka považována za neadekvátní, ledaže by na základě povahy vady nebo jiných okolností bylo vyloučeno, že budou vadou ovlivněny další části dodávky.

(5.3) Součástí dodatečného plnění jsou veškerá opatření a vedlejší plnění, která jsou vyžadována pro jejich provedení, zejména přeprava z/do místa výskytu zboží, montáž/demontáž, ledaže by SP podle okolností v konkrétním případě s těmito opatřeními nepočítal, nebo by to po něm ani nemohlo být vyžadováno.

(5.4) SP nese veškeré náklady na provedení potřebných opatření.

(5.5) Pokud je SP povinen přijmout zpět vadné zboží mimo dodatečné plnění, je zároveň povinen nést veškeré za tímto účelem potřebné náklady, a to i případné náklady na demontáž.

(5.6.) V případě zvláštních okolností jsme po oznámení oprávněni provést nebo nechat provést dodatečné plnění na náklady SP sami. Podle toho je třeba přihlédnout k § 6 (5) str. 2 až 4. Další nároky jsou tímto nedotčeny.

(6) Zákonné regresní nároky vůči SP v rámci dodavatelského řetězce nám přísluší bez omezení, a to i v případě dalšího zpracování.

(7) Promlčecí lhůta pro nároky na odstranění vady činí 24 měsíců od dodání, provedení plnění nebo (pokud je to nutné) přejímky. Delší zákonné promlčecí lhůty jsou tímto nedotčeny. Po provedení dodatečného plnění počíná promlčecí lhůta běžet znovu.

(8) SP zaručuje, že minerály (zejména tantal, wolfram, cín, zlato), které jsou používány nebo obsaženy ve zboží, nepředstavují konfliktními minerály, tj. pocházejí pouze z tavíren nebo rafinérií, které splňují příslušné hodnotící protokoly iniciativy „Conflict-Free Smelter Initiative“.

 

§ 9
Zajištění jakosti – sériové dodávky

 

(1) SP musí používat vhodný systém řízení kvality, aby mohl zaručit, že jeho dodávky a plnění splňují uznávaná pravidla techniky, příslušná právní a technická ustanovení a neobsahují žádné jiné věcné vady.

(2) SP musí za průkazními účely ve vhodné a ověřitelné podobě dokumentovat veškerá podstatná opatření pro zajištění jakosti a výsledky kontrol jakosti a na vyžádání nám tuto dokumentaci předložit. Archivační lhůta pro dokumentaci činí deset let.

(3) Jsme oprávněni provádět po předchozím oznámení v rámci auditu v adekvátním časovém intervalu, v případě potřeby i ihned a opakovaně v krátkých časových intervalech, kontrolu účinnosti systému řízení kvality SP v daném místě v obvyklou pracovní dobu SP.

(4) Sériové dodávky jsou prováděny zásadně až poté, co je vytvořen první vzorek, který podléhá našemu schválení. Základ představuje úroveň 2 podle VDA, pásmo 2 nebo srovnatelná metoda, kterou se má řídit schvalovací postup jako příručka. Po schválení smí být

prováděna nejen nevýznamná změna materiálů, dílů, výrobních postupů, subdodavatelů, výrobních závodů atd. pouze po dohodě s námi a po předchozím schválení v písemné nebo v textové podobě. Sériová výroba před schválením probíhá výhradně na riziko SP.

 

§ 10
Odškodnění – stažení výrobku z trhu

 

(1) Pokud budeme, z jakéhokoli právního důvodu, např. v případě ručení za výrobek, využívat třetích stran na základě okolností, které byly zapříčiněny SP, ochrání nás SP na první vyžádání před těmito nároky a uhradí nám veškeré náklady vzniklé ve vnějším vztahu vůči samotné třetí osobě; to platí - bez ohledu na zavinění – pro všechny okolnosti, které spadají do oblasti rizik/povinností SP. V případě společně způsobené odpovědnosti ručí smluvní strany ve vnitřním poměru dle jejich podílu na zapříčinění.

(2) V rámci své povinnosti ochrany před nároky musí SP uhradit výdaje vyplývající z nebo v souvislosti s využíváním třetích osob, a to včetně námi provedených svolávacích akcí. Totéž platí pro úřední opatření přijatá proti nám z nebo v souvislosti s bezpečností výrobků.

(3) O uplatnění nároku, plánované svolávací akci a úředních opatřeních SP neprodleně informujeme a dojednáme s ním další postup. Neposkytneme-li informace a/nebo neprovedeme-li dohodu, odpovídáme za škodu, které by se dalo při informování/dohodě zabránit.

(4) SP musí mít po dobu trvání obchodního vztahu s námi uzavřeno platné pojištění odpovědnosti podniků a pojištění odpovědnosti za výrobek s pojistnou částkou ve výši minimálně 10 milionů eur za škodní událost pro zdravotní újmu a hmotné škody a tuto skutečnost nám musí kdykoliv na vyžádání prokázat. 

(5) Zákonné nároky na náhradu škody nám přísluší bez jakéhokoliv omezení.

 

§ 11
Průmyslová ochranná práva

 

(1) SP zaručuje, že v souvislosti s jeho dodávkou/plněním nejsou porušována práva třetích stran v tuzemsku či v zahraničí. V případě porušení ochranných práv nás SP musí na první vyžádání zcela ochránit před veškerými nároky třetích osob a uhradit nám veškeré náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním nároků vůči nám.

(2) Pokud na nás třetí osoby uplatní nároky z důvodu porušení zákona o ochraně osobních údajů, jsme povinni SP o této skutečnosti neprodleně informovat a dojednat s ním případná opatření. Neposkytneme-li informace a/nebo neprovedeme-li dohodu, odpovídáme za škodu, které by se dalo při informování/dohodě zabránit.

(3) Promlčecí lhůta pro nároky vůči SP za porušení práv třetích osob činí tři roky, počínaje datem našeho uplatnění třetími osobami.

(4) SP neručí za porušení ochranných práv, které jsme zapříčinili my. Pokud jsme ustanovili jakékoli požadavky na dodávky/plnění, nezbavuje to SP povinnosti ověřit si existenci jakýchkoliv práv na ochranu před třetími osobami, ledaže by SP mohl na základě zvláštních okolností, zejména odpovídajících upozornění, spoléhat na to, že jsme takto již učinili my.

(5) V případě společného porušení ochranných práv ručí smluvní strany ve vnitřním poměru dle jejich podílu na zapříčinění.

 

§ 12
Nářadí – Dodání

 

(1) Pokud SP bez samostatné smlouvy přenecháme nářadí, které bude sloužit pro provádění dodávek a plnění ze strany SP, platí následující ustanovení.

(2) Nářadí zůstává naším vlastnictvím v celém svém rozsahu. SP musí nářadí viditelně označit jako náš majetek a neprodleně nám sdělit jakékoli omezení vlastnictví.

(3) Nářadí smí být používáno pouze za dojednaným účelem a je třeba s ním zacházet opatrně a pečlivě ho uschovávat. Potřebnou údržbu a kontrolu, jakož i veškeré s nimi související práce musí SP provádět řádně na své vlastní náklady. Jakékoli poškození našeho nářadí nám SP musí okamžitě oznámit.

(4) SP je povinen nářadí na dobu, po kterou mu ho přenecháme, v přiměřeném rozsahu na vlastní náklady pojistit na novou hodnotu, a to zejména proti požáru, povodním a krádeži, a tuto skutečnost nám kdykoliv na vyžádání prokázat (zejména na základě předložení pojistné smlouvy a prokázáním platby pojistného).

(5) Pokud SP poskytneme materiál pro provádění jeho dodávek/plnění, vyhrazujeme si jeho vlastnictví. Spojování nebo smíchávání tohoto materiálu s jinými předměty, které nám nepatří, je prováděno pro nás; v takovém případě získáváme na spojené/smíšené věci spoluvlastnictví v poměru příslušných hodnot jednotlivých složek navzájem v okamžiku smíchání/spojení. Odstavce (1) až (4) platí obdobně.

 

§ 13
Dokumenty – Důvěrnost

 

(1) Veškeré dokumenty včetně jejich kopií, které SP zpřístupníme při uzavření/plnění smlouvy, zůstávají naším vlastnictvím, pokud nejsou určeny k trvalému užití SP dle jeho účelu. Tyto dokumenty nám musejí být vydány na první vyžádání nebo i bez vyžádání po splnění smlouvy. To neplatí v případě, pokud dokumenty musejí zůstat u SP vzhledem k zákonným předpisům nebo pokud existují oprávněné zájmy SP, např. ještě probíhající záruční lhůty; pokud je to přípustné a možné, musí si SP pořídit kopie a vrátit originály.

(2) Pokud mezi stranami nebyla uzavřena žádná samostatná dohoda o zachování mlčenlivosti, musí SP udržovat veškeré důvěrné informace v tajnosti. K tomu patří zejména povinnost používat důvěrné informace pouze za účely smlouvy, zachovávat o nich mlčenlivost, nepředávat je neoprávněným třetím osobám, pečlivě je uchovávat, chránit je před přístupem neoprávněných třetích osob a v případě povoleného předání třetím osobám zajistit dodržování důvěrnosti třetími osobami.

 

§ 14
Obecná ustanovení

 

(1) Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit naše nákupní podmínky podle aktuálních požadavků. Změny a doplnění budou účinné při doručení našeho oznámení SP, že došlo ke změně našich nákupních podmínek, které jsou k dispozici na adrese https://www.wanzl.com/einkaufsbedingungen. To neplatí, pokud se jedná o neobvyklá a nepředvídatelná ustanovení, s nimiž SP z pohledu objektivního pozorovatele nemusel počítat.

(2) Pohledávky vůči nám mohou být postoupeny v písemné nebo v textové podobě pouze na základě našeho předchozího souhlasu.

(3) Pro písemnou podobu platí §§ 126 (vlastnoručně podepsaný dokument) a 126a (elektronický podpis) občanského zákoníku, pro textovou podobu § 126b občanského zákoníku (jako je fax, e-mail apod.).

(4) Pokud je SP obchodníkem, platí výhradní soudní příslušnost v Leipheimu. Jsme však oprávněni SP žalovat i v místě jeho sídla.

(5) Pro všechny smlouvy uzavřené mezi námi a SP platí výhradně německé právo, s výjimkou takových předpisů, které vyžadují uplatnění zahraničních zákonů. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží neplatí.

(6) Jsme oprávněni uchovávat a zpracovávat obchodní údaje SP pro použití v obchodním styku. Zásady ochrany osobních údajů pro naše zákazníky a obchodní partnery jsou k dispozici na adrese https://www.wanzl.com/de_DE/Datenschutz.

(7) Pro obchodní vztah s námi platí náš (obecný) kodex chování a kodex pro dodavatele a obchodní partnery, které jsou oba k dispozici na adrese https://www.wanzl.com/wanzl-inside/compliance.

(8) Bude-li některé z ustanovení našich nákupních podmínek neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení by mělo být nahrazeno platným ustanovením, které se nejvíce blíží účelu úpravy neplatného ustanovení. Nepřípustný rozsah musí být nahrazen přípustným rozsahem, který se co nejvíce blíží nepřípustnému rozsahu.